Hotărârea nr. 146/2019

Hotărârea nr.146 – privind aprobarea repartizării unei locuinței de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, apartament nr. 8.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 146

din data de23.04.2019

- privind repartizarea locuinței de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr.23, ap.8 către doamna Mare Veronica Angelica

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive, înregistrate sub nr.6564/18.04/2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune repartizarea locuinței de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr.23, ap.8 către doamna Mare Veronica Angelica, angajata a Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare Procesul - verbal nr.6465/17.04.2019 al Comisiei numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 140/28.02.2019;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019, 123/28.03.2019 și 124/28.03.2019 precum și cererea nr.3407/01.03.2019 precum și prevederile art.7 din Regulamentul privind repartizarea și închiriere locuințelor de serviciu din fondul locativ al UAT Jud. Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin. (1) lit.”c” și alin.(4) lit.”a” și art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.103 alin. (2) și ari. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se repartizează doamnei Mare Veronica Angelica angajată a Consiliului Județean Brașov, locuința de serviciu din fondul locativ al UAT Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr.23, ap.8.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu