Hotărârea nr. 145/2019

Hotărârea nr.145 – privind revocarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Cooperativei Meșteșugărești Săceleana asupra imobilului situat în municipiul Săcele, județul Brașov, înscris în CF nr. 3570A+100 Satulung, nr. Top 7141/36/1/1.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro,www, judbrasov.ro


ROMÂNIA


Î91S-2<H8 i SÂRBATOQIM fMPftEUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.145

din data de 23.04.2019

- pentru revocarea dreptului de administrare operativă, înscris în favoarea Cooperativei Meșteșugărești Săceleana, asupra imobilului situat în Municipiul Săcele, Județul Brașov, înscris în C.F. nr. 3570A + 100 Satulung, nr. top. 7141/36/1/1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând referatul și Expunerea de Motive înregistrate sub nr. ad. 3709/16.04.2019, întocmite de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, prin care se propune revocarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Cooperativei Meșteșugărești Săceleana, asupra imobilului situat în Municipiul Săcele, Județul Brașov, înscris în C.F. nr. 3570A + 100 Satulung, nr. top.7141/36/1/1;

Văzând adresa nr. 11520/2019 a UAT Săcele, prin care se solicită, în același sens revocarea și, ca o consecință, radierea acestui drept real din C.F. menționat;

Luând în considerare Decizia nr. 110/1966 emisă de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Brașov, prin care imobilul - teren situat pe raza U.A.T. Săcele, încris în C.F. nr. 3570A + 100 Satulung, a trecut în proprietatea Statului Român, Cooperativa Meșteșugărească Săceleana dobândind drept de administrare operativă asupra imobilului; în referat se precizează că SOCOM Săceleana, succesoarea Cooperativei Meșteșugărești Săceleana, a construit un complex de deservire în regim de înălțime P+E și a dezmembrat, în anul 1995, terenul în două loturi;

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 885, alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. ,,f’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă, înscris în favoarea Cooperativei Meșteșugărești Săceleana, asupra imobilului situat în Municipiul Săcele, Județul Brașov și, ca o consecință, radierea acestui drept din C.F. nr. 3570A + 100 Satulung, nr. top.71421/36/1/1.

Art,2.- Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Juridică și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE, Adrian - Ioan Verfîfe»Contrasemnează, SECRETAR, Maria Durfibrăveanu