Hotărârea nr. 144/2019

Hotărârea nr.144– privind includerea în domeniul public al județului Brașov a imobilului cu destinația de ”Centru de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, înscris în CF nr. 102682 Săcele sub nr. Cad 102682-C12.Pentru – 32 voturi


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 144

din data de 23.04.2019

- privind includerea în domeniul public al județului Brașov a imobilului cu destinația „Centrul de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, înscris în CF nr. 102682 Săcele sub nr. cad. 102682-C12

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate sub nr. 5207 și nr. 5757 din data de 16.04.2019, întocmiet de către Biroul Patrimoniu prin care se propune includerea în domeniul public al județului Brașov a imobilului cu destinația „Centrul de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, înscris în CF nr. 102682 Săcele sub nr. cad. 102682-C12;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l, lit „c” și art.123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă includerea în domeniul public al județului Brașov a imobilului cu destinația „Centrul de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, situat în Săcele, str. Barajului, nr. 76, realizată în conformitate cu Autorizația de Construire nr. 165/30.09.2013 și recepționată în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 27/26.05.2014, înscris în CF nr. 102682 Săcele, sub nr. cad 102682-C12, în favoarea U.A.T. Județul Brașov.

Art.2. - Se aprobă darea în administrarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a imobilului cu destinația „Centrul de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, identificat la art. 1.

Art.3. - Se aprobă încheierea de către U.A.T. Județul Brașov a unui contract de administrare conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/2017.

Art.4. - Se aprobă completarea Anexei - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea în Secțiunea I - Bunuri mobile a imobilului identificat la art. 1, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l 10/18.03.2015 își încetează aplicablitatea.

Art.6. - Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Brașov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Contrasemnează,


SECRETAR

Maria JXuntorăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV


Secretar,

„ Maria Dumbrăveanu


ANEXA 1


COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2.1

Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap

Situat in Județul Brașov, loc. Săcele, str. Barajului nr. 84, clădire cu suprafața construită la sol 427 mp, suprafața desfășurată de 427 mp. Cu regim de înălțime P, edificată în anul 2014, compusă din : windfang, recepție, oficiu, arhivă, grup sanitar femei, grup sanitar barbați, coridoare, cabinet evaluare psihologica, cabinet evaluare social, cabinet ergoterapie, cabinet terapeuți, cabinet medical, cabinet logopedie, sală multifuncțională, cabinet kinetoterapie, cabinet masaj, cabinet hidroterapie, coridor vestiar, vestiar fete, dus fete, grup sanitar fete, vestiar baie, grup sanitar băieți, dus băieți, vestiar personal barbați, grup sanitar bărbați, wc bărbați, dus bărbați, vestiar personal femei, grup sanitar femei, dus femei, wc femei, depozitare rufe murdare, spălătorie, depozitare rufe curate, uscătorie și călcătorie, camera curățenie, camera mopuri, central termică. Construcție identificată în CF nr. 102682 Săcele sub nr. Cad 102682-C12.

2014

363718

Domeniul public al județului Brașov, H.C.J. nr. 244/2014 H.C.J. nr. 144/2019,

Director Executiv,

Claudia Crăciun

Verificat: Șef Birou Teodora L. Kadas-Iluna


Red. G. Bardoc