Hotărârea nr. 143/2019

Hotărârea nr.143– privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului SAD din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 8.

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: + 40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.143

din data de 23.04.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului SAD din imobilul monument istoric, grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Republicii nr.8, înscris în C.F. nr. 151598-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 151598-C1-U6

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.Ad.6266/17.04.2019, întocmite de către Biroul Patrimoniu/Direcția Juridică privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului SAD din imobilul monument istoric, grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Republicii nr.8, înscris în C.F. nr. 151598-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 151598-C1-U6; ’

Luând în considerare înștiințarea înregistrată cu nr.6266/15.04.2019 a doamnei Mănică Marcela, privind intenția de vânzare a apartamentului SAD din imobilul situat în municipiul Brașov, Str. Republicii, nr.8, la un preț de 150.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.240/22/08.04.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în municipiul Brașov, str. Republicii, nr.8, monument istoric, casă datare sec. XVIII-XIX, LMI 2015, poz.397, cod BV -II-m-B-11538;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și ari.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului SAD din imobilul monument istoric, grupa B, cod LMI 2015 BV-II-m-B-1153, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 397, situat în municipiul Brașov, str. Republicii, nr.8, înscris în CF nr. C.F. nr. 151598-C1-U6 Brașov, nr. cadastral 151598-C1-U6, deținut de doamna Mănică Marcela și domnul Mănică Cornel.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemează, SECRETAR


Maria^tfîpbrăveanu