Hotărârea nr. 142/2019

Hotărârea nr.142– privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.12.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 4.10 TU, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.142 din data de 23 aprilie 2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.12, înscris în CF nr,101669-Cl-U2 Brașov, nr. topografic/cadastral 5249/VII

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.4006/08.04.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.12, înscris în CF nr.l01669-Cl-U2 Brașov, nr. topografic/cadastral 5249/VII.

Luând în considerare cererile înregistrate cu nr.4006/12.03.2019 și nr.ad.4006/02.04.2019 a doamnei Mogoș Mirela, prin împuternicit doamna Pop Olga, în baza procurii speciale autentificată sub nr. 1065/14.02.2019, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului nr.12, înscris în CF nr.lO1669-Cl-U2 Brașov, nr. topografic/cadastral 5249/VII, la un preț de 18.500 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.84/17/11.02.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str. Piața Sfatului nr.12, apartamentul nr.7, casă monument istoric, datare secolul XVIII-XIX, poziția 436, cod. LMI2015 BV-II-m-B-11570;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.l 15 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11570, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 436, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.12, înscris în CF nr. 101669-C1-U2 Brașov, nr. topografic/cadastral 5249/VII.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


SECRETAR