Hotărârea nr. 141/2019

Hotărârea nr.141 – privind modificarea art.1 și 2 din Hotărârea nr.72/2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov, pentru aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului - Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, județul Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @jud brașov, ro, www.j ud brașov, ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 141

din data de 23.04.2019

privind modificarea Art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/20.02.2019 privind aprobarea vânzării cotei-părți de Vi din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, județul.Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 5775 din data de 9.04.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 5775 din data de 9.04.2019, întocmite de Direcția Juridică prin care se propune modificarea Art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/20.02.2019 privind aprobarea vânzării cotei-părți de Yi din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr. 1, județul Brașov;

Văzând adresa nr. 5774/8.04.2019 a comisiei pentru vânzarea spațiilor și a cotelor părți din spațiile cu destinație medicală din imobilul cu destinația Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 501/10.05.2018;

Față de hotărârea prin care a fost aprobată vânzarea cotei-părți de Yi din Cabinetul medical stomatologic nr.26, se propune vânzarea întregului cabinet, conform Raportului de evaluare nr. 1/7.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR - ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare pentru 12 spații cu destinația de cabinete medicale, un spațiu cu destinația de magazin, un spațiu cu destinația de birou și 14 spații de uz comun intabulate ca unități individuale, din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.l, județul Brașov;

Ținând cont de prevederile Cap. VI, art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

în temeiul art. 97 alin. (1) și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L. - Se modifică Art. 1 și Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/20.02.2019, după cum urmează:

“Art. 1. - Se aprobă vânzarea Cabinetului medical stomatologic nr. 26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, jud. Brașov, proprietate privată a Județului Brașov, identificat conform Anexei -"SINTEZA EVALUĂRILOR, ETAJUL II, SPAȚIUL 11, CABINET 26 - EXTRAS CF 119041- Cl-U34" din Raportul de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR -ec. Toth Eniko (care va constitui Anexa nr.l la hotărârea de aprobare), respectiv : Cabinetul nr. 26, cu nr. cad 119041-CI-U34, compus din una cameră cu o suprafață utilă de 24,75 mp, cu cota din pările de uz comun de 1923/87000, cota de teren de 1165/52700 conform descrierii din extrasul CF. 119041-CI-U34, cotele din părțile de uz comun intabulate ca unități individuale și cotele din PUC aferente acestora, conform descrierii din : CF nr. 119041-C1-U50 cu cota de 3,08% din 64,28 mp = 1.98 mp; CF nr. 119041-C1-U51 cu cota de 3,08% din 35,19 mp = 1.08 mp; CF nr.ll9041-Cl-U52 cu cota de 3,08% din 101,33 mp =3.12 mp;CF nr,119041-Cl-U53 cu cota de 3,08% din 2,86 mp =0.09 mp; CF nr.l 19041-CI-U54 cu cota de 3.08% din 2,41 mp = 0.07 mp; CF nr.l 19041-CI-U48 cu cota de 3.08% din 13,98 mp = 0.43 mp; CF nr.l 19041-CI-U49 cu cota de 3.08% din 5,76 mp = 0.18 mp; CF nr.l 19041-CI-U36 cu cota de 16,77% din 2.05 mp= 0.34 mp; CF nr.l 19041-C1-U38 cu cota de 16,77% din 1.94 mp = 0.33 mp și cotele de părți comune din PUC aferente acestora conf. aceluiași procent din proprietatea fiecăruia.

Art.2. - Se aprobă prețul minim de vânzare al Cabinetului medical stomatologic nr. 26, spațiul 11 din cadrul Policlinicii Stomatologice "Diaconu Coresi" Brașov, la o valoare de 241.015 lei, reprezentând echivalentul a 51.668 euro (1 euro= 4,6647 lei, curs de schimb valutar BNR, la data evaluării - 07.01.2019), conform Raportului de evaluare nr. 1/07.01.2019 întocmit de către evaluatorul autorizat ANE VAR - ec. Toth Eniko."

ART.II. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.72/20.02.2019 rămân nemodificate.

Contrasemnează, SECRETAR Maria DiUnfirăveanu