Hotărârea nr. 140/2019

Hotărârea nr.140 – privind aprobarea înființării Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov” RA.

CONSILIUL JUDEȚEAN' BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.140 din data de 23.04.2019

-privind aprobarea înființării regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând Raportul înregistrat sub nr. ad. 3771/07.03.2019, precum și Expunerea de Motive nr. 3771/07.03.2019, întocmite de către Compartimentul Implementare și Monitorizare Proiect AIBG, prin care se propune aprobarea înființării regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.”, ca regie aeroportuară cu specific deosebit, de interes local, sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, având ca obiect de activitate principal: activități de servicii anexe transporturilor aeriene - cod CAEN 5223 și efectuarea demersurilor legale pentru certificarea aeroportului;

Luând în considerare adresa nr. 20538/28.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 3543/04.03.2019 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 171/16.12.2008 privind declararea de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiții „Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav”;

Luând în considerare O.G.R. nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului din 4.07.2014 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008 (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE), Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12.02.2014, Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, art. 3 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, H.G.R. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare, art. 187, art. 191, alin. (2), art. 192, art. 194-195, art 868 din Legea nr.287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. I, pct. II, subpunctul 5 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, pct. 2, lit. “a”, pct. 3, art. 3, pct. 1, art. 5-25 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. „a”, alin. (2), lit. „b”- lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă înființarea regiei autonome “Aeroportul Internațional Brașov R.A.’’, ca regie aeroportuară cu specific deosebit, de interes local, sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, având ca obiect de activitate principal: activități de servicii anexe transporturilor aeriene - cod CAEN 5223 și efectuarea demersurilor legale pentru certificarea aeroportului.

Art.2 - Se aprobă stabilirea sediului regiei autonome „Aeroportul Internațional Brașov R.A.” în imobilul proprietatea Județului Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. Ecaterina Varga, nr. 23, în baza unui contract de comodat, încheiat între Județul Brașov și regie, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă patrimoniul regiei autonome „Aeroportul Internațional Brașov R.A.”, constând în elemente de natură patrimonială, care vor fi preluate ulterior, pe bază de Protocol de predare-primire, ce se va încheia între Județul Brașov și regie.

Art.4 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al regiei autonome „Aeroportul Internațional Brașov R.A.” - ROF - AIBRA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Până la organizarea și finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform dispozițiilor legale, respectiv, până la data de 31.12.2019, conducerea interimară a regiei autonome „Aeroportul Internațional Brașov R.A.” va fi asigurată de un consiliu de administrație interimar, (format din trei persoane), ai cărui membri urmează a fi numiți, ulterior prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Consiliul de administrație interimar va împuternici pe unul din membrii săi să desfășoare formalitățile de înregistrare în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării regiei autonome „Aeroportul Internațional Brașov R.A.”.

Art.6 - Până la organizarea și finalizarea procedurii de selecție a directorilor, conform dispozițiilor legale, conducerea executivă a regiei autonome, va fi delegată de către consiliul de administrație interimar, unui director general interimar.

Art.7 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Compartimentul Implementare și Monitorizare Proiect AIBG, Direcția Juridică și Direcția Economică.


TAR


Contrasemnează. SECRETAR Maria Duml/raveanu

eanu


Anexa


PREȘEDINTE


Adrian-Ioan

U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV AEROPORTUL INTERNATIONAL BRAȘOV

>9            9     9

R.A.

Nr.

Nr.


CONTRACT DE COMODAT

 • I. Părțile contractului

 • 1. U.A.T. Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul. Eroilor, nr.5, codul fiscal 43 8415 0, reprezentat prin dl. VEȘTEA Adrian-Ioan-Președinte,în calitate de comodant,

Ș'

 • 2. Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov R.A., cu sediul hBrașov, str. Ecaterina Varga,

nr. 23, cod fiscal.........., cont nr. RO........................deschis la.................Brașov, reprezentată legal prin

dl........................ - director general, în calitate de comodatar,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr....../.....03.2019, pentru

stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului, prin care s-a aprobat darea în folosința gratuită, pe o perioadă de 2 ani a spațiilor cu destinația de camere în suprafață de 22,76 mp - camera nr. 4, respectiv de 14,89 mp - camera nr.5, situate la parterul imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga, nr. 23, înscris în CF nr. 109599 Brașov, cu nr. top. 6550/2, conform extras de carte funciară prezentat în anexa nr. 1 la prezentul contract, pentru desfășurarea activităților specifice, către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov R.A.,

Părțile au convenit la încheierea prezentului contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. Obiectul contractului

Art. 1. Comodantul dă cu titlu de împrumut spre folosință gratuită comodatarului, spațiile cu destinația de camere în suprafață de 22,76 mp - camera nr. 4, respectiv de 14,89 mp - camera nr.5, situate la parterul imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga, nr. 23, înscris în CF nr. 109599 Brașov, cu nr. top. 6550/2, conform releveului prezentat în anexa nr.2 la prezentul contract, cu obligația comodatarului de a-1 restitui, în individualitatea sa, la încetarea contractului.

Art.2. Predarea-primirea se efectuează pe bază de proces-verbal, încheiat între părți care constituie anexa nr.3 la prezentul contract.

 • III. Termenul

Art.3. Durata prezentului contract de comodat este de 2 ani din data de 01.04.2019 până în data de 31.03.2021. Durata contractului de comodat poate fi prelungită cu acordul părților prin încheierea unui act adițional, după aprobarea prelungirii acestuia în plenul Consiliului Județean Brașov.

 • IV. Obligațiile comodantului

Art.4. Comodantul se obligă:

 • a) Să transmită comodatarului folosința gratuită a spațiului ce formează obiectul prezentului contract;

 • b) Să repare daunele cauzate comodatarului de viciile bunului împrumutat, dacă aceste vicii au fost cunoscute comodantului iar acesta nu i-a prevenit asupra lor pe comodatar;

 • c) Să nu ceară comodatarului remunerație întrucât prezentul contract este gratuit;

 • d) Să nu înstrăineze spațiile pe durata contractului.

 • V. Obligațiile comodatarului

Art.5. Comodatarul se obligă:

 • a) Să utilizeze spațiul ce formează obiectul contractului, ca un bun proprietar și conform destinației stabilite prin prezentul contract. Este interzisă transmiterea de către comodatar a folosinței asupra spațiului în cauză altei persoane juridice sau fizice;

 • b) Să finanțeze și să efectueze la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații curente atât ale spațiului cât și ale bunurilor mobile din dotare;

 • c) Să restituie spațiul împrumutat, la expirarea termenului contractului, in integritatea lui;

 • d) Să achite costurile privind utilitățile: energie electrică, termică, apă, salubrizare corespunzătoare spațiilor folosite în exclusivitate (prevăzute la art.l), precum și alte cheltuieli ocazionate de deratizare, dezinsecție si dezinfecția spațiului;

 • e) Să nu ceară restituirea cheltuielilor făcute pentru asigurarea uzului curent al bunurilor contractate și nici nu le poate reține cu titlu gratuit de recuperare pentru eventuale creanțe ce ar avea asupra comodantului.

 • VI. Răspunderea contractuală

Art.6. Comodatarul răspunde pentru îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale ce îi revin. Prejudiciul cauzat prin aceasta comodantului, se va evalua conform unui proces verbal încheiat și semnat de ambele părți contractante, urmând a fi acoperite integral de către comodatar.

Art. 7. în cazul neîndeplinirii de către comodatar în termen de 30 de zile de la facturare a obligațiilor asumate la art. 5, litera d), din prezentul contract acesta datorează comodantului penalități de întârziere de 0,20% calculate la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere. Dacă neplata acestor cheltuieli durează mai mult de 45 de zile, comodantul are alegerea să constate rezilierea de drept a contractului.

Art.8. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

 • a) Partea care invocă forța majora și efectele ei trebuie sa o aducă Ia cunoștința celeilalte părți, în scris, în termen de 10 zile de la apariție adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.

 • b) în cazul în care forța majoră și efectele ei durează mai mult de 6 luni fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe mai departe. în nici un caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a onora toate obligațiile până la această dată.

 • c) Partea care invoca forța majora trebuie sa aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris încetarea ei, în termen de 5 zile de Ia încetare.

VIL Litigii

Art.9. Litigiile de orice fel din interpretarea sau executarea prezentului contract de comodat vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanțele judecătorești competente.

 • VIII. încetarea contractului

Art.10. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

 • a) La expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) Prin reziliere, în cazul nerespectării termenilor contractuali;

 • c) Denunțarea unilaterală, ce se va face cu un preaviz de 30 zile.

 • IX. Clauze speciale

Art.ll. Contractul de comodat se poate modifica, ori de cate ori necesitățile o impun, cu acordul părților, prin act adițional.

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.12. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, unul pentru Consiliul Județean Brașov și unul pentru Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov R.A.

COMODANT,

COMODATAR,

U.A.T. JUDEȚUL BRAȘOV

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BRAȘOV R.A.

PREȘEDINTE,

DIRECTOR GENERAL,

Adrian-Ioan VEȘTEA

SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu

DIRECTOR D.E.,

Gabriela Agafiței

DIRECTOR D.J.,

Claudia Crăciun

Vizat juridic

Vizat CFP

nT-/|

i* CoaUoV corfloArr


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

ANCPÎ

AA.CKTIA        Al4

O » . I. > t'\ * T «. V fl <rwhom'


Carte Funciară Nr. 109599 Brașov

126409TEREN Necunoscut


A. Partea I. Descrierea imobilului


(- c. \J<^‘

Nr. CF vechl:16119

Adresa: Loc. Brașov, Jud. Brașov

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6550/2

2.628

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAb: CI Top: 6550/2

Loc. Brașov, Jud. Brașov

Casa de locuit din material solid, acoperita cu țigla, compusa din subsol, parter sl mansarda

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

98814 / 03/12/2007

Hoțarare nr. 972/2002;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

1) JUDEȚUL BRAȘOV - DOMENIU PUBLIC

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 16119)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2RELEVEU ETAJ

Anexa nr. 12


SCARA 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața masurata

Adresa imobilului

Mun. Brașov, Str. Ecaterina Varqa nr. 23

Cartea funciară nr.

UAT

Brașov

Cod unitate individuala(U) |

C. F. individuala

S construita etaj=160 mpNr. incaperc

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Cameră

23,38

2

Hol+scară

16,63

3

Baie

6,66

4

Cameră

22,76

5

Cameră

14,89

6

Baie

5,32

7

Hol

6,05

Suprafața utila = 95,69mp

\ 8

Balcon

8,22

9

Balcon

5,94

10

Balcon

5,50

Suprafața totala = 115,35mp

Redactat

D.Scutaru

Data

30.10.2018

Recepționat

Data

Anexa nr. 3 la Contractul de comodat

PROCES - VERBAL

de predare - primire a spațiului pentru Regia Autonomă Aeroportul International Brașov R.A. pentru spațiul situat în Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23

încheiat astăzi, .................................... la...........................................între U.A.T. Județul Brașov, cu

sediul in Brașov, B-dul. Eroilor ,nr. 5, codul fiscal 43 84150, reprezentat prin dl. VEȘTEA Adrian-Ioan —Președinte, în calitate de comodant, care predă

Și

reprezentantul Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov R.A., cu sediul în Brașov, str. Ecaterina Varga, nr. 23, cod fiscal ............., cont nr. RO........................ deschis la................. Brașov,

reprezentată legal prin dl........................ - director general, în calitate de comodatar,

care preia

cu ocazia predării - primirii spațiului care constituie obiectul CONTRACTULUI DE COMODAT prin care comodantul dă cu titlu de împrumut spre folosință gratuită comodatarului, spațiile cu destinația de camere în suprafață de 22,76 mp - camera nr. 4, respectiv de 14,89 mp - camera nr.5, situate la parterul imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga, nr. 23, înscris în CF nr. 109599 Brașov, cu nr. top. 6550/2, conform releveului prezentat în anexa nr.2 la prezentul contract, cu obligația comodatarului de a-1 restitui, în individualitatea sa, la încetarea contractului.

La momentul predarii-primirii spațiul se află în stare normală de funcționare.

(se va completa cu datele ce se consideră a fi necesare privind dotările)

Prezentul proces - verbal a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară a contractului de comodat.

Predare

Primire

Anexa i

PREȘEDINTE                               SECRETAR

Adrian-Ioan VEȘT^^^^L^^^            Maria DUMBRAVEANU

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

REGIEI AUTONOME

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BRAȘOV R.A.

ROF - AIBRA

Art. 1.

 • (1) Regia autonomă Aeroportul Internațional Brașov R.A. este o regie cu specific deosebit de interes local, persoană juridică română funcționând pe bază de gestiune economică și autonomie financiară. Cheltuielile de administrare și întreținere se suportă de la bugetul Consiliului Județean Brașov, în limita prevederilor bugetare anuale, sub formă de transferuri.

 • (2) Regia autonomă se organizează și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.

Art. 2.

Sediul Regiei Autonome Aeroportul Internațional Brașov este în Brașov, str. Ecaterina Varga nr. 23, județul Brașov.

 • II. Obiectul de activitate

Art. 3.

Regia autonomă Aeroportul Internațional Brașov are ca obiect de activitate:

 • - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene, cod CAEN 5223;

 • - efectuarea demersurilor legale pentru certificarea aeroportului.

Art. 4.

Pentru realizarea obiectului de activitate, regia autonomă are următoarele atribuții principale:

A

a) In domeniul tehnico-operațional:

 • 1. întocmește documentele pentru a obține toate avizele necesare in scopul certificării infrastructurii de aeroport;

 • 2. întreprinde demersurile pentru implementarea Serviciilor de Navigație Aeriană necesare desfășurării în condiții de siguranță a transporturilor aeriene de pasageri și mărfuri;

 • 3. Elaborează norme tehnice proprii și proceduri adaptate la specificul activității, pentru exploatarea și întreținerea infrastructurii, a mijloacelor de protecție a navigației aeriene, mecano-energetice, de transport și deservire aeroportuară conform reglementărilor Agenției Europene de Siguranța a Aviației și Organizației Aviației Civile Internaționale potrivit anexelor la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională, precum și a celorlalte reglementări aeronautice interne și internaționale, pe linia activității aeroportuare;

 • 4. Organizează și ține evidența de cadastru a bazei aeroportuare, a tehnicii aeroportuare, precum și a dotărilor destinate controlului și dirijării zborurilor;

 • 5. Analizează și se pronunță asupra proiectelor de construcții-montaj elaborate pentru zonele cu servituți aeronautice ale regiei, în vederea avizării acestora de către Autoritatea Aeronautică Civila Română;

 • 6. Asigură urmărirea semnalizării și balizării tuturor construcțiilor existente în zona sa de trafic aerian, potrivit reglementărilor aplicabile;

 • 7. Organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, potrivit reglementărilor aeronautice;

 • 8. Ia măsuri pentru perfecționarea pregătirii de specialitate a personalului regiei.

 • 9. Asigură informarea aeronautică cu privire la starea infrastructurii și funcționarea facilităților

și a mijloacelor necesare desfășurării activităților aeroportuare;

 • 10. Organizează activitatea de securitate la nivelul aeroportului, conform programului național de securitate a aviației civile, colaborând cu forțele militare și civile destinate acestui scop;

 • 11. Organizează serviciul de intervenție în cazul situațiilor de urgență în zona de responsabilitate a aeroportului;

 • 12. Avizează specificațiile tehnice ale studiilor necesare autorizării infrastructurii de aeroport

și acelor de navigație aeriana;

 • 13. Colaborează cu diferite organizații din domeniul aeronautic in vederea certificării aeroportului;

 • 14. Asigură spațiile necesare pentru buna desfășurare a activităților pe aeroport, acordând prioritate celor destinate confortului pasagerilor și fluidității traficului aerian;

b) în domeniul economico-financiar:

 • 1. Realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, urmărește executarea acestora, conform legislației în vigoare;

 • 2. Identifică parteneri pentru posibilă colaborare în domeniul de interes: operatori aerieni, agenți de handling, furnizori combustibil, furnizor servicii navigație aeriană;

 • 3. Se poate afilia la organe și organisme internaționale din domeniul aeroporturilor, în condițiile stabilite de lege.

 • III. Patrimoniul regiei

Art. 5.

Regia autonomă are un patrimoniu constând în elemente de natură patrimonială, care vor fi preluate, ulterior înființării, pe baza unui Protocol de predare - primire încheiat cu Județul Brașov.

 • IV. Structura organizatorică a regiei

Art. 6.

Structura organizatorică și funcțională a regiei, relațiile în cadrul acesteia și cu terții, în domeniile sale de activitate, se stabilesc de către consiliul de administrație, în conformitate cu normele legale în vigoare.

 • V. Organele de conducere ale regiei

Art. 7.

Conducerea regiei se asigură de către:

 • a) consiliul de administrație;

 • b) director general.

Ari. 8.

 • (1) Consiliul de administrație este numit prin hotărârea Consiliului Județean Brașov și este alcătuit din 3 (trei) persoane:

 • - administrator reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

 • - administrator reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

 • - administrator din afara autorității tutelare.

 • (2) Până la organizarea și finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111 din 27/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conducerea interimară a regiei este asigurată de un consiliu de administrație interimar.

Art. 9.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare, având, în principal, următoarele atribuții, răspunderi și competențe:

 • a) numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;

 • b) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;

 • c) negociază indicatorii de performanță financiari și nefînanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • d) asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

 • e) verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

1) monitorizează și evaluează performanța directorilor;

 • g) întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

 • h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

 • i) supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

 • j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvemanță corporativă ale regiei autonome;

 • k) raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

Art. 10.

Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare odată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui sau a unei treimi din membrii săi.

Art. 11.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora se va compensa material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Art. 12.

In prima lună a fiecărui an, consiliul de administrație prezintă Consiliului Județean Brașov un raport asupra activității desfășurate de regie în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 13.

 • (1) Directorul general al regiei autonome este numit de consiliul de administrație în urma unei selecții organizate pe baza OUG 109/2011.

 • (2) Până la organizarea și finalizarea procedurii de selecție a directorilor potrivit OUG nr. 109/2011, atribuțiile de conducere executivă a regiei autonome sunt delegate de consiliul de administrație interimar unui director general interimar.

Art. 14.

Directorul general al regiei autonome conduce activitatea curentă a acesteia și o reprezintă în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice și juridice.

Art. 15.

Directorul general angajează și concediază personalul regiei.

Atribuțiile și răspunderile sale vor fi incluse în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație al regiei.

 • VI. Relații comerciale

Art. 16.

Operațiunile de încasări și plăți ale regiei autonome se efectuează prin conturi în lei, deschise, în condițiile legii, la societăți bancare din tară.

 • VII. Controlul activității economico-financiare

Art. 17.

Gestiunea regiei autonome este controlată de organele de specialitate, precum și de alte organe stabilite prin lege.

 • VIII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 18.

 • (1) în termen de maxim 90 de zile de la data înființării regiei va fi elaborat statutul personalului, care se aprobă de către consiliul de administrație.

 • (2) Statutul va cuprinde, potrivit reglementărilor în vigoare, norme obligatorii privind condițiile de angajare, promovare și autorizare pe funcții, precum și îndatoririle salariaților, regimul sancțiunilor, alte norme specifice referitoare la protecția socială a personalului.

(3) Personalul regiei beneficiază de celelalte facilități aprobate prin normele legale în vigoare.

 • IX. Dispoziții finale

Art. 19.

Regia autonomă are obligația de a respecta și răspunde de aplicarea prevederilor legale în vigoare, a reglementărilor aeronautice interne și internaționale.

Art. 20.

Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.