Hotărârea nr. 139/2019

Hotărârea nr.139– privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale și a altor taxe și tarife pe anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, S00007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

Office@judbrasov.ro, www.judbra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 139

din data de 23.04.2019

-privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând referatul de specialitate, precum și expunerea de motive, înregistrate sub nr. 4322/18.03.2019 întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget, prin care se propune stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 236/2015 privind zonarea Municipiului Brașov;

Ținând cont de prevederile art. 6, alin. (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 24, alin. (2) din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 84, alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 21, alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 47, alin. (7) din O.G.R. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 din H.G.R. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, art. 37, alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 96, lit. „i” din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, art. 32, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul veceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, art. 1, art. 21 și art. 22 din O.G.R. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidență a populației, prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 100 din H.G.R. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. „b”, art. 27, art. 30 și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 27 și art. 91 alin. (1), lit. „b” și lit. „d”, alin. (3), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se stabilesc taxele pentru certificatele, autorizațiile și avizele eliberate de către Consiliul Județean Brașov, taxele speciale, precum și alte taxe și tarife pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1-17, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează,


SECRETAR Maria Diimbrăveanu


SECRETAR,

Maria D^rfjbrăveanu

tru certificate, autorizații și avize ce se eliberează de către

Consiliul Județean Brașov

 • I. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism.

în funcție de suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul: 1. Pentru mediul urban:

-lei-

Suprafața

Taxă pentru 2019

a) până la 150 m2 inclusiv

9,00

b) între 151 -250 m2 inclusiv

10,00

c) între 251 - 500 m2 inclusiv

13,00

d) între 501 - 750 m2 inclusiv

18,00

e) între 751 - 1000 m2 inclusiv

21,00

f) peste 1000 m2

21,00 + 0,01 lei/m pentru fiecare m care depășește 1.000 m2

2. Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

 • II. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire.

1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

Pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă taxa pentru eliberarea autorizației de construire este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

 • III. Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare.

-lei-

Pentru fiecare m de teren afectat la suprafața solului de foraj sau de excavație

Taxă pentru 2019

2 m

22,00

 • IV. Taxă pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri și panouri de afișai, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice.

-lei-

2----------------------------------

Pentru fiecare m de suprafață ocupată de construcție

Taxă pentru 2019

2 m

12,00

 • V. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean.

-lei-

Taxă pentru 2019

Pentru fiecare aviz

22,00

 • VI. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

-lei-

Taxă pentru 2019

Pentru fiecare m sau fracțiune de m

48,00

 • VII. Taxă pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire.

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

 • VIII.  Taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri.

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

 • IX.    Taxă pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții.

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

 • X.    Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire.

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

*) Scutirile la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, modul de încasare al acestora, precum și sancțiunile aplicabile sunt cele stabilite prin lege.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafîței


Vizat, Șef Serv. Buget Ildiko Sândor întocmit, Eniko Both.........................


SECRETAR,

Maria Du^x^eanu


Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Nr. crt.

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă (lei/m2)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0

1

2

3

Taxă pentru 2019

Taxă pentru 2019

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic.

1.500 lei

900 lei

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic.

450 lei

300 lei

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic.

300 lei

260 lei

D.

Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic.

180 lei

110 lei

E.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D.

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D.

50% din suma care s-ar aplica clădirii

NOTĂ:

 • 1.  Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,40.

 • 2. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

  Zona în cadrul localității

  Rangul localității

  0

  I

  II

  III

  IV

  V

  A

  2,60

  2,50

  2,40

  2,30

  1,10

  1,05

  B

  2,50

  2,40

  2,30

  2,20

  1,05

  1,00

  C

  2,40

  2,30

  2,20

  2,10

  1,00

  0,95

  D

  2,30

  2,20

  2,10

  2,00

  0,95

  0,90

 • 3. în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la punctul 2 se reduce cu 0,10.

 • 4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței


Vizat, Șef Serv. Buget întocmit, Eniko Both .

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan VeșteSECRETAR, Maria Dumbrăveanu


axe pentru vizitarea muzeelor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov


Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2019 (lei/vizitator)

1.

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV

Casa Sfatului

Adulți

7,00

Pensionari

4,00

h

Preșcolari, elevi, studenți

1,50

P

Bastionul Țesătorilor Adulți

7,00

Pensionari

4,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,50

Bastionul Graft Adulți

5,00

Pensionari

3,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,00

2.

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

Săli parter si etai (Expoziție permanentă si temporară): Adulți

5,00

Pensionari

2,50

Preșcolari, elevi, studenți

1,00

Săli parter (Expoziție temporară): Adulți

4,00

Pensionari

2,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,00

Taxă audioghidai:

5,00

Taxă ghidai pentru grupuri de minim 5 persoane (adulți):

50,00 lei/grup

3.

MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

Brașov (Muzeul de Etnografie):

Adulți

6,00

Pensionari

3,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,50

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

50,00 lei/grup

Taxă ghidaj într-o limbă străină pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

150,00 lei/grup

Brașov (Muzeul Civilizației Urbane):

Adulți

8,00

Pensionari

3,00

Preșcolari, elevi, studenți

2,00

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

50,00 lei/grup

Taxă ghidaj într-o limbă străină pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

150,00 lei/grup

Săcele (Muzeul de Etnografie):

Adulți

5,00

Pensionari

3,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,00

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

50,00 lei/grup

Rupea (Muzeul Gheorghe Cernea):

Adulți

Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

5,00

3,00

1,00 50,00 lei/grup

4.

MUZEUL „CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

Adulți

5,90

Pensionari

3,90

Preșcolari, elevi, studenți

1,40

*) Notă: Conform prevederilor art. 21, alin. (3) și (4) din Legea nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • - Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la muzee;

 • - Adulții cu handicap beneficiază de bilete de intrare la muzee, astfel: a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate; b) adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți.

Taxele pentru vizitarea muzeelor constituie venituri la bugetul local al Județului Brașov.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței


SECRETAR,


Maria Durf^


răveanu


Taxe județene pentru avizarea documentațiilor întocmite în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat conform H.G» nr. 834/1991

-lei-

Suprafață teren

Taxă pentru 2019

a) până la 1000 mp (0,1 ha)

148,00

b) între 1001 mp - 5000 mp (0,5 ha)

297,00

c) între 5001 mp - 10.000 mp (1 ha)

742,00

d) peste 10.000 mp

1.484,00

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela Agafiței

-4»


SECRETAR,


Maria Durftbrăveanu

J


Taxe speciale pentru serviciile publice asigurate de Consiliul Județean Brașov

Activitate

Taxă specială pentru 2019

1. Identificarea și prezentarea din arhivă a documentelor solicitate

4,00 lei / exemplar

2. Copie xerox după documentele din arhivă

1,00 lei / filă

3. Taxă formular cerere pentru certificat de urbanism

1,00 lei / formular

4. Taxă formular cerere pentru autorizație de construire, inclusiv anexă

2,00 lei / set

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice oferite de Consiliul Județean Brașov și se fac venit la bugetul local.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabrielâ Agafiței


SECRETAR, Maria DumBrăveanu J

Taxe $i rife pentru serviciile publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene George Barițiu

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2019

1.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARIȚIU“ BRAȘOV

 • 1. Multiplicări format A4

 • a) Față

 • b) Față-Verso

 • 2. Multiplicări format A3

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0,20 lei/pag.

0,40 lei/filă

0,30 lei/pag.

0,50 lei/filă

2.

închirierea sălii de festivități

42,00 lei/oră

3.

Eliberarea permisului de cititor, plastifiat

 • a) Pentru copii, tineri până la 18 ani, șomeri și pensionari

 • b) Elevi peste 18 ani, studenți

 • c) Alte categorii

gratuit

3,00 lei/pers.

6,00 lei/pers.

4.

Imprimare documente

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0,30 lei/pag.

0,50 lei/filă

5.

Inscripționare CD-ROM cu informații europene și locale

3,00 lei/CD

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabăiela Agafiței

4

Ildiko Sândor^...


SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu

u fotografiere și filmare la instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2019

1.

Muzeul Județean de Istorie Brașov (Casa Sfatului. Bastionul Țesătorilor. Bastionul Grafi')

 • ■   Taxă fotografiere turistică

 • ■   Taxă filmare neprofesională / turistică

 • ■   Taxă filmare comercială (drept de reproducere)

 • ■   Taxă filmare reclamă comercială

 • ■   Taxă filmare servicii artistice (film, documentare)

 • ■   Taxă filmare / fotografiere pentru proiecte de promovare turistică

25,00 lei 35,00 lei 250,00 lei

1.000,00 lei/oră 250,00 lei/oră gratuit

2.

Muzeul de Etnografie (Brașov - Muzeul de Etnografie si Muzeul Civilizației Urbane. Săcele - Muzeul de Etnografie, Rupea - Muzeul Gheorghe Cernea)

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare neprofesională / turistică

 • ■  Taxă fotografiere profesională cu trepied

 • ■  Taxă filmare comercială (drept de reproducere)

 • ■  Taxă filmare reclamă comercială

 • ■  Taxă filmare servicii artistice (film, documentare)

 • ■  Taxă filmare / fotografiere pentru proiecte de promovare turistică

15,00 lei/oră

35,00 lei/oră 150,00 lei/oră 250,00 lei

1.000,00 lei/oră 250,00 lei/oră gratuit

3.

Muzeul „Casa Mureșenilor”

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

15,00 lei/oră

25,00 lei/oră

4.

Muzeul de Artă Brașov

 • ■  Taxă fotografiere

 • ■  Taxă filmare

17,00 lei

30,00 lei

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței


SECRETAR,


Maria Durnbr

J


ăveanu


la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

ale Consiliului Județean și ale unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

lei/mp/lună

Nr. crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Tarif pentru 2019

ZONA

Lux (A)

I Centrală

(B)

II Centre cartier (C)

III Unități periferice (D)

1.

Unități comerciale cu amănuntul alimentare sau nealimentare

38,66

34,79

29,38

23,98

2.

Unități comerciale specializate de alimentație publică - cofetării

40,22

29,38

37,10

23,98

33,24

20,12

29,38

16,25

3.

Spații pentru jocuri mecanice

58,77

51,82

49,50

49,50

4.

Unități comerciale specializate de librărie și papetărie -anticariat, filatelie, legătorie carte.

12,36

6,96

10,83

5,42

6,96

5,42

6,96

5,42

5.

Spații de producție (laboratoare de patiserie, carmangerii, bucătării, etc.) atelier de producție industrială și prestări servicii diverse-exclusiv cele ale invalizilor.

18,56

12,36

10,83

6,96

6.

Sedii de bănci, case de schimb valutar

58,77

51,82

49,50

49,50

7.

Sedii administrative ale agenților economici, birouri agenții de turism.

20,12

18,56

12,36

10,83

8.

Redacții de presă

5,42

5,42

5,42

5,42

9.

Sedii de instituții și oficii bugetare inclusiv dependințe și arhive. Spații social culturale, învățământ de toate gradele, case de cultură, teatre, școli de artă, biblioteci, muzee, ateliere de creație, săli de expoziție, depozite de artă, centre de creație populară, galerii de artă.

1,56

1,56

1,56

1,56

Nr.

crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Wif pentru 2019

ZONA

Lux

(A)

I Centrală

(B)

II Centre cartier

(C)

III Unități periferice

(D)

10.

Spații pentru profesii liberale conform art. 67(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, etc.) desfășurate în mod independent.

20,12

18,56

12,36

6,96

-cabinet veterinar

3,09

3,09

3,09

3,09

-laboratoare

18,56

12,36

10,83

6,96

11.

Farmacii, unități tehnico medicale

5,42

5,42

3,09

3,09

-plante medicinale

5,42

5,42

3,09

3,09

12.

Cinematografe inclusiv dependințe

5,42

5,42

5,42

5,42

13.

Sedii de organizații politice și sindicale, fundații, ligi, asociații ale veteranilor și invalizilor de război, societăți și asociații cu scop caritabil de apărare a drepturilor omului, asociații de locatari și casele de ajutor reciproc ale pensionarilor ce nu înregistrează profit, sedii ale handicapaților, spații de producție și prestări servicii ale cooperativelor de invalizi, persoane handicapate care prezintă adeverință de la Insp. de handicapați, inclusiv spațiile de arhivare și dependințele aferente.

1,56

1,56

1,56

1,56

14.

Depozite de mână până la 30 mp

12,36

10,83

6,96

5,42

15.

Unități comerciale en-gros

42,53

40,22

37,10

34,79

16.

Spații de depozitare a) suprateran

23,98

20,12

12,36

10,83

b) subteran

16,25

12,36

10,83

6,96

c) depozite de carburanți lubrefianți

-

5,42

5,42

5,42

17.

Dependințe (vestibul, antreu, culoare, holuri, oficii, grupuri sanitare, logii).

3,09

3,09

3,09

3,09

18.

Garaje

6,96

5,42

5,42

5,42

19.

Teren pentru activități cultural-sporive

4,29

4,07

3,86

3,43

Notă:   Pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, care se găsesc în celelalte orașe ale județului Brașov și aparțin Consiliului Județean Brașov se va aplica un tarif redus cu

30% față de cele prevăzute în anexă.

în cazul închirierii prin licitație a spațiilor, tarifele prevăzute constituie baza de pornire a licitației.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,


SECRETAR,Taxe și tarife pentru serviciile oferite de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov

Nr. crt.

Denumire

Taxă/Tarif pentru 2019

1.

Tarife de închiriere

 • 1.1.   închiriere sală fără videoproiector

 • 1.2.    închiriere sală cu videoproiector

 • 1.3.   închiriere echipamente electronice

 • 1.4.   închiriere costume de epocă

100 lei/oră

150 lei/oră

100 lei/oră

20 lei/zi

2.

Taxă pedagogie muzeală

5 lei/activitate

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței


SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu

Prețurile de vânzare ale publicațiilor Astra

Nr. crt.

Denumire Revistă / Supliment

Preț pentru 2019

1.

Revista Astra (istorie)

12 lei

2.

Supliment Literar

10 lei

3.

Revista Astra (istorie) + Supliment Literar

19 lei/pachet

4.

Revista Astra (istorie) + Carte

20 lei/pachet

5.

Carte - supliment (1 buc. / nr. revistă Astra)

10 lei

6.

Revista Astra (istorie) + Supliment Literar + Carte

25 lei/pachet

7.

DVD film documentar

10 lei

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela


SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Tarife pentru eliberarea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale în județul Brașov

LEI

Nr. crt.

Denumire

Tarif pentru 2019

1.

Eliberare licență de traseu pentru un serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale -pentru o cursă (tarif pentru 3 ani).

166,00

2.

Eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate.

153,00

3.

înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social.

20% din tariful inițial

4.

Eliberare licență de traseu pentru un serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale -pentru o cursă (tarif pentru o perioadă mai mică de 3 ani).

Durata efectivă a contractului

(de la 0 la 36 luni)                                      ,   .

—---------:--------------, .    ,—- X tariful pentru 36 de luni

Durata maxima a contractului (36 luni)

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabrie


Agafiței


PREȘEDINTE,

Adrian-Ioan Veșta


SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

TARIFE DE UTILIZAT

IE A ZONEI DRUMURILOR JUDEȚENE DIN JUDEȚUL BRAȘOV PENTRU ANUL 2019

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar (euro)

A.

ACORD PREALABIL ȘI AUTORIZAȚIE DE AMPLASARE ȘI ACCES LA DRUM

1

Acord prealabil de amplasare și acces la drum pentru persoane fizice și juridice

tarif/document

100

2

Autorizație de amplasare și acces la drum

tarif/document

62

3

Acord prealabil/autorizație pentru persoane fizice (construcții de locuințe, garaje, racorduri-instalații de gaze, apă, electricitate, etc.)

tarif/document

24

B.

OCUPAREA SUPRAFEȚELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEȚENE

4

Amplasare panou publicitar

tarif/m2/lună

0,61

5

Spațiu cu destinație comercială (chioșc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare și nealimentare)

tarif/m2/lună

0,37

6

Suprafețele desemnate a deveni spații de servicii și spații de parcare, precum și suprafețele devenite disponibile, care aparțin administratorului drumului, în zone adiacente

tarif/m2/lună

stabilit prin licitație

7

Locuri de parcare care deservesc obiective economice

tarif/m2/lună

0,40

8

Accese la diferite obiective (stație de distribuție carburanți, hoteluri, moteluri, depozite, spații comerciale, show-room, etc)

tarif/m2/lună

0,37

C.

AMPLASARI DE CABLURI SI CONDUCTE

9

Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV

9.1 subtraversare

tarif/ml/lună

0,34

9.2 cablu subteran în lungul drumului

în ampriză, în afara părții carosabile

tarif/ml/lună

0,34

sub partea carosabilă

0,45

în zona de siguranță

0,17

9.3 stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumului

în ampriză, în afara părții carosabile

tarif/buc/lună

1,03

în zona de siguranță

0,80

9.4 cablu aerian în lungul drumului

în ampriză, în afara părții carosabile

tarif/ml/lună

0,35

în zona de siguranță

0,17

9.5 pe poduri și podețe

în canale tehnice

tarif/ml/lună

1,48

ancorat de pod sau în altă soluție decât canal tehnic

2,60

Amplasarea conductelor de aburi, produse inflamabile și produse neinflamabile, benzi transportatoare care traversează aerian drumurile

10.1 traversare aeriană

tarif/ml/lună

0,98

10.2 subtraversare

tarif/ml/lună

0,68

10

10.3 amplasare subterană în lungul drumului

în ampriză, în afara părții carosabile

tarif/ml/lună

0,68

sub partea carosabilă

U5

în zona de siguranță

0,53

10.4 amplasare aeriană în lungul drumului

în ampriză, în zona de siguranță

tarif/ml/lună

2,66

10.5 pe poduri și podețe

în canale tehnice

tarif/ml/lună

6,86

ancorat de pod sau în altă soluție decât canal tehnic

10,68

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabrifâla Agafiței

Vizat, Șef Serv. Buget Ildiko Săndoro»..!.J......

întocmit, Eniko Both.......................................


SECRETAR,

Maria Durpbrăveanu

Taxe speciale penthti serviciile publice asigurate de Consiliul Județean Brașov în domeniul autorizării lucrărilor de construire și a amenajării teritoriului și urbanismului

1. in domeniul autorizării lucrărilor de construire

Nr. crt.

Denumire taxă specială

Taxă specială pentru 2019

1.

Taxă pentru emiterea Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției, necesar pentru întabularea construcțiilor conform Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1340/2015

22 lei

2.

Taxă formular cerere pentru emitere Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției

1 leu/formular

2. în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului

Nr. crt.

Denumire taxă specială

Cod formular (conform Ordin nr. 233/2016)

Taxă specială pentru 2019

1.

Taxă pentru emiterea avizului de oportunitate aprobat de președintele Consiliului Județean Brașov

F2, F3

22 lei

2.

Taxă formular cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

F4

1 leu/formular

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice oferite de Consiliul Județean Brașov și se fac venit la bugetul local.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. GabrielalAgafiței

4SECRETAR,


Maria Dumbra

J


veanu


TAXE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PRESTATE DE


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV


Nr. crt.

Denumire taxă

Taxă pentru 2019

1.

Taxă eliberare carte de identitate

7 lei

2.

Taxă eliberare carte de identitate provizorie

1 leu

3.

Taxă privind furnizarea, la nivel teritorial, a datelor din Registrul permanent de evidență a populației.

5 lei/informație/persoană

4.

Taxă pentru eliberarea adeverinței de domiciliu pentru certificarea ultimului domiciliu din țară.

5 lei


TAXE SPECIALE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE STARE CIVILĂ PRESTATE DE DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV


Nr. crt.

Denumire taxă specială

Taxă specială pentru 2019

1.

Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

150 lei

2.

Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.

300 lei

3.

Taxă pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

200 lei


DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela AgafițeiSECRETAR, Maria Dumbrăveanu


privind aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă prestate

de către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov


Art.l Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalitățile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare și aplicare a taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor, prestate de către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.

Art.2 Cuantumul taxelor se stabilește anual prin hotărâri ale Consiliului Județean Brașov iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.

Art.3 Taxele speciale instituite conform dispozițiilor art. 484 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale sunt:

 • a) Taxe în regim normal:

 • -  Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației: 150 lei

 • -  Taxă pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației: 200 lei

 • b) Taxe în regim de urgență:

 • -  Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației: 300 lei

Art.4 Taxele speciale se aprobă pentru finanțarea activității Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, instituție ce funcționează în interesul persoanelor fizice și juridice.

Art. 5 Taxele speciale se încasează la casieria Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov și se fac venit la bugetul local în contul Județului Brașov nr. RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, Cod fiscal: 4384150.

Art.6 Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care acestea au fost instituite.

Art. 7 Taxele speciale sunt aduse la cunoștința publică prin publicarea pe site-ul instituției și afișare la sediul acesteia.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan VeșteaSECRETAR, Maria Dumbrăveanu

PENTRU SERVI LE EXECUTATE DE SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR PENTRU ANUL 2019

NR. CRT.

LUCRARE

TARIF

1

Tarife pentru lucrări de combatere a bolilor, buruienilor și dăunătorilor în culturile de cereale și plante tehnice

1.1

Stropit culturi

49,03 lei / ha

2

Tarife pentru lucrări de combatere a bolilor și dăunătorilor în livezi și la copacii ornamentali

2.1

Stropit manual

2.1.1

Stropit în plantație intensivă în repaus vegetativ

2,35 lei / pom

2.1.2

Stropit în plantație intensivă în vegetație

2,75 lei / pom

2.1.3

Stropit în plantație clasică în repaus vegetativ

2,98 lei / pom

2.1.4

Stropit în plantație clasică în vegetație

3,31 lei / pom

3

Tarife pentru lucrări de tăiat arbori pentru rodire sau ornament

3.1

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mică

26,10 lei / ora

3.2

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mijlocie

53,04 lei / ora

3.3

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mare

78,16 lei / ora

4

Tarife pentru lucrări de bază ale solului

4.1

Arat la 25 cm pe sol mediu

297,20 lei / ha

4.2

Discuit arătură + grăpat

108,79 lei/ha

4.3

Discuit II, III

94,27 lei / ha

4.4

împrăștiat îngrășăminte chimice granulate 200 - 300 kg / ha

40,15 lei / ha

5

Tarife pentru servicii de transport

5.1

Transport apă cu RCU - 4

72,54 lei / km

5.2

Transport cu remorca

99,15 lei / ora

5.3

Transport personal, aparatură și materiale cu mașina

1,46 lei / km

6

Tarife pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare

6.1

Dezinfecție: depozite agroalimentare, clădiri de interes public (spitale, școli, cantine, grădinițe), locuințe, hoteluri, restaurante.

0,14 lei / mp

6.2

Dezinsecție: depozite agroalimentare, clădiri de interes public (spitale, școli, cantine, grădinițe), locuințe, hoteluri, restaurante.

0,14 lei / mp

6.3

Deratizare

0,08 lei / mp

7

Comercializare de produse și accesorii de uz fîtosanitar, semințe și îngrășăminte chimice

7.1

Adaos comercial pentru vânzarea de substanțe

0 - 30%

8

Tarife pentru lucrări de tăiat, greblat, adunat și cărat la container, iarbă și vegetație

8.1

Tarife pentru lucrări de tăiat, greblat, adunat și cărat la container, iarbă și vegetație

0,63 lei / mp

9

Tarif pentru lucrarea de îndepărtare manuală a zăpezii depuse

1,09 lei / mp

NOTĂ:

 • - La tarifele de mai sus nu se aplică T.V.A.

 • - Tarifele nu includ contravaloarea substanțelor de combatere și a apei pentru prepararea soluțiilor.

 • - Tarifele se vor actualiza cu ocazia indexării salariilor sau a modificării prețurilor la carburanți cu mai mult de 10%.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Aaafiței


SECRETAR,


Maria Durftb

J


răveanu


TARIFE DE ÎNCHIRIERE

ALE UTILAJELOR AGRICOLE DEȚINUTE DE SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR PENTRU ANUL 2019

Nr. crt.

UTILAJ AGRICOL

TARIF

1.

Tractor

1.1

Tractor-U 650

363,50 lei/lună

1.2

Tractor - L 445

363,50 lei/lună

2.

Mașină de ierbicidat

82,50 lei/lună

3.

Mașină de administrat îngrășăminte chimice

51,50 lei/lună

4.

Plug pentru arat

63,00 lei/lună

5.

Grapă cu discuri

118,50 lei/lună

6.

Remorcă tractor

118,50 lei/lună

NOTĂ:

 • - Tarifele constituie baza de pornire a licitației.

 • - Tarifele se percep lunar.

  DIRECȚIA ECONOMICĂ,


Dir. Exec. Gabrieîk Agafiței

PREȘEDINTE,

SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


Adrian-Ioan Veștea

TARIFE DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE DEȚINUTE CU DREPT DE ADMINISTRARE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” PENTRU ANUL 2019

Nr. crt.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala de Spectacole, pentru:

a) spectacole profesioniste

1.000 lei/oră

b) conferințe, ședințe, seminarii

700 lei/oră

c) evenimente festive școlare

300 lei/oră

2.

Sala de Curs (Sala de Consiliu), pentru:

a) conferințe

100 lei/oră

b) cursuri

50 lei/oră

3.

Sala de Muzică, pentru:

a) repetiții, cursuri

80 lei/oră

b) târguri, expoziții cu vânzare

500 lei/zi

c) conferințe, activități cu caracter educativ, științific, artistic, etc.

250 lei/oră

4.

Sala de Balet, pentru:

a) cursuri, repetiții

100 lei/oră

5.

Sala Arcadia, pentru:

a) conferințe, activități cu caracter educativ, științific, artistic

200 lei/oră

b) târguri, expoziții cu vânzare

500 lei/zi

c) cursuri

50 lei/oră

TARIFE LUNARE DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE DEȚINUTE CU DREPT DE ADMINISTRARE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” PENTRU ANUL 2019

Nr. crt.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala „Arlechino” cu dependințele aferente

1.750 lei/lună

2.

Sala de Balet

1.100 lei/lună

3.

Sala de Muzică

1.300 lei/lună

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela Ăgafîței 4*