Hotărârea nr. 138/2019

Hotărârea nr.138– privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Consilprest SRL Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.138

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Consilprest SRL Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019

Având în vedere Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr.Ad.6253/17.04.2019 întocmit de către Direcția Juridic/Compartimentul Guvemanța Corporatistă prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și chltuieli pe anul 2019 pentru S.C. Consilprest SRL Brașov precum și Decizia nr.2/2019 a Consiliului de Administrație al S.C.Consilprest SRL, privind însușirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC. Consilprest SRL Brașov;

în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale cu modificările si completările ulterioare, art.19 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.4 alin.l lit.”a” și art.6 din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoră, OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia nr.1-14;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Consilprest SRL Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. -S.C. Consilprest SRL Brașov și Direcția Juridic/Compartimentul Guvemanța Corporatistă vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Bum brave a nu


- CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Operatorul economic SC CONSILPREST S.R.L. Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5 Cod unic de înregistrare 8008476

Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

4

a

0=0/4

7

8

§

18

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

27J02

125'72

2,794

3/T55

111

114

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2,001

2,516

125.74

2,793

3,184

111

114

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

1

1

100.00

1

1

100

100

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd,21)

7

2,405

2,507

104.23

2,751

3,129

110

114

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2,404

2,504

104.15

2,747

3,124

110

114

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1,207

1,160

96.11

1,276

1,442

110

113

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

66

60

90.91

66

75

110

114

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

976

1,141

116.88

1,255

1,434

110

114

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

861

972

112.89

1,069

1,229

110

115

C1

ch. cu salariile

13

861

972

112.89

1,069

1,229

110

115

C2

bonusuri

14

0

0

#DIV/OI

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

93

144

154.45

158

174

110

110

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligații legale

18

22

25

114.10

28

31

112

111

D.

alte cheltuieli de exploatare

155

143

92.258

150

173

105

115

2

Cheltuieli financiare

20

1

3

4

5

133

125

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-403

10

-2.55

43

56

419

130

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-403

10

-2.55

43

56

419

130

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

27

0

10

43

56

419

130

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

-403

0

0

0

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

8

Minimlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

A

4

O

b—0/4

7

5

9

Ifl

a>

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

c>

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

d>

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

0

«)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

27

27

100.00

28

28

104

100

2

Nr.mediu de salarlați total

49

24

27

112.50

28

28

104

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2,990

3,000

100.35

3,182

3,658

106

115

4

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2,990

3,000

100.35

3,182

3,658

106

115

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mll lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

83.38

93.19

111.77

99.75

113.71

107

114

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1,201

996

82.90

985

982

99

100

8

Plăți restante

55

990

965

97.47

940

920

97

98

9

Creanțe restante

56

37

30

25

20

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


INT<


/< JICA RADU

7^    \ Cv


ANDREESCU COgN EXPERT-COI


F c&d v,

ANDY EXPERjJ 6l1us«iefăW/ ntăbil Z>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr.2


Operatorul economic SC CONSILPREST S.R._.

Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5

Cod unic de înregistrare 8008476

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în buaetul de venituri si cheltuieli si reoartizarea ne trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

1,714

2,215

2,002

728

556

556

677

2,517

125.72

1.17

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

1,713

2,214

2,001

728

556

556

676

2,516

125.74

1.17

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

1,590

2,065

1,839

690

518

518

639

2,365

128.60

1.16

a1)

din vânzarea produselor

4

1,544

1,715

1,457

466

466

466

464

1,862

127.80

0.94

a2)

din servicii prestate

5

42

344

382

222

49

49

173

493

129.06

9.10

a3)

din redevențe și chirii

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a4)

alte venituri

7

0

6

0

3

3

2

3

10

1.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

92

118

132

38

38

38

37

151

114.39

1.43

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

31

31

30

0

0

0

0

0

0.00

0.97

f1)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

25

30

30

0

- active corporale

17

25

30

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2017

0

1

2

3

3a

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

6

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

1

3

Venituri extraordinare

28

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

1,768

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

1,768

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

846

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

737

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

556

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

51

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

9

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor rie inventar

37

5

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

89

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

36

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

12

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

10

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

1

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

Prevederi an precede^ft)18

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1

0

0

0

0

0

0

0.00

1

1

0

0

0

1

1

100.00

1.00

0

0

1

1

1

1

100.00

1.00

0

0

2,210

2,405

628

623

602

627

2,507

104.23

1.36

2,209

2,404

628

623

602

626

2,504

104.15

1.36

1,054

1,207

303

279

277

290

1,160

96.11

1.43

806

961

250

227

226

248

950

98.86

1.30

520

579

163

163

163

161

650

112.26

1.04

55

80

24

16

16

24

80

100.00

1.57

1

1

1

1

1

1

4

400.00

1.00

22

18

5

5

4

6

20

111.11

2.00

23

88

3

3

2

3

10

11.36

17.60

165

173

45

30

30

45

150

86.71

1.94

43

41

15

15

15

15

60

146.34

1.14

95

95

16

16

16

5

65

68.42

7.92

90

90

15

15

15

15

60

66.67

9.00

1

1

1

1

100.00

1.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2017

0

1

2

3

3a

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1

c)

prime de asigurare

45

1

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

97

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

17

b!)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

17

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

5

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

63

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

Prevederi an preceder^ftl8

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1

1

1

100.00

1.00

4

4

1

1

1

1

4

100.00

4.00

153

151

37

36

35

37

145

96.03

1.56

21

23

20

19

8

8

7

7

30

157.89

1.12

20

19

5

5

5

5

20

105.26

1.12

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

0.00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2017

Prevederi an precedennH18

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

8

9

9

2

2

2

3

9

100.00

1.13

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

3

4

3

1

1

1

1

4

133.33

1.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

63

94

94

24

24

24

24

96

102.13

1.49

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1

0

0.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

0

4

3

1

1

1

1

4

133.33

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

68

65

66

8

27

8

17

60

90.91

0.97

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

68

65

66

8

27

8

17

60

90.91

0.97

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

714

960

976

285

285

285

285

1,141

116.88

1.37

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

558

855

861

243

243

243

243

972

112.89

1.54

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2017

Prevederi an precedentul 8

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din

care:

88

554

855

861

243

243

243

243

972

112.89

1.55

a) salarii de bază

89

554

855

861

243

243

243

243

972

112.89

1.55

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

4

0

0

a) ch nr. 2: corni

eltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și iletările ulterioare, din care:

93

4

0

0

-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

95

b) tichete de masă;

96

ci vouchere de vacantă:

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

ei alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103). din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătoresti

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din

104

25

84

93

36

36

36

36

144

154.45

3.72

a) pentru directori/directorat

105

12

60

80

26

26

26

26

103

128.25

6.67

-componenta fixă

106

12

60

80

26

26

26

26

103

128.25

6.67

-componenta variabilă

107

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2017

0

1

2

3

3a

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

13

-componenta fixă

109

10

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

3

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

131

D. A (Rd. narf

Ite cheltuieli de exploatare

115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din

114

140

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

41

- către bugetul general consolidat

116

9

- către alți creditori

117

32

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

99

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.130k din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

Prevederi an preceder^ftl8

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

24

13

8

8

8

8

31

236.77

1.00

24

10

8

8

8

8

31

307.80

1.00

3

3

3

3

3

10

342.00

1.00

21

22

6

6

6

6

25

114.10

0.17

130

155

32

32

32

34

143

92.26

1.11

37

68

9

9

9

10

50

73.53

1.66

5

35

1

1

1

2

10

28.57

32

33

9

9

9

8

40

121.21

1.03

0

5

0

1

1

1

2

5

88

87

22

22

22

22

88

101.15

0.88

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2017

0

1

2

3

3a

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a antivAlnr circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

132

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

chelt (Rțl.1

uieli din diferențe de curs valutar 41+Rd.142). din care:

135

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-

140

-54

venituri neimpozabile

141

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploataren din care: (rd.2)

144

- venituri din subvenții și transferuri

145

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea Droductivitătii muncii, cf. Leaii

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

147

558

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

148

554

a)

149

b)

150

c)

151

4

Nr. de personal proqnozat la finele anului

152

27

5

Nr.mediu de salariați

153

24

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială /Rri 147-rd <H*-rd <MWRd 1 «31/19*1000

154

1,924

Prevederi an precederOll8

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1

1

1

3

300.00

1

1

0.5

0.5

1.0

1.0

3

300.00

1

1

0.5

0.5

1.0

1.0

3

300.00

0

0

5

-403

101

-67

-47

50

10

-2.55

7.46

0

0

0

855

861

243

243

243

243

972

112.89

1.54

855

861

243

243

243

243

972

112.89

46.46

35

27

27

27

27

27

27

100.00

1.00

30

24

27

27

27

27

27

112.50

1.00

2,375

2,990

2,250

2,250

2,250

2,250

3,000

100.35

1.55

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2017

Prevederi an preceder^Bl 8

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, reclaculat cf. Le a ii anuale a bugetului de

155

1,924

2,375

2,990

2,250

2,250

2,250

2,250

3,000

100.35

1.55

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

71

74

83

27

21

21

25

93

111.77

1.17

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, reclaculat cf. Legii anuale a

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/nersnanăî W=OPF/Rd.153

158

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

7

Plăți restante

164

899

920

990

980

975

970

965

965

97.47

1.10

8

Creanțe restante, din care:

165

37

15

37

37

35

33

30

30

81.08

1.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

37

15

37

37

35

33

30

30

81.08

1.00

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Operatorul economic SC CONSILPREST S.R.L.

Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5

Cod unic de înregistrare 8008476

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,Mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2017

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2018

% 7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

2,064

1,714

83.0

2,215

2,002

90.4

1

Venituri din exploatare

2,046

1,713

83.7

2,214

2,001

90.4

2.

Venituri financiare

18

1

5.6

1

1

100.0

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr.5


Operatorul economic SC CONSILPREST S.R.L. Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5 Cod unic de înregistrare 8008476

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2018

An curent 2019

An 2020

An 2021

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

5

4

5

6

7

8

9

10

Pct

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a Dlătilor restante

1

Măsura 1 Exploatarea patinoarului in lunile ianuarie - februarie 2019

X

X

100

-10

2

Măsura 2 Punerea in exploatare a patinoarului pentru luna decembrie 2019

01.12.2019

X

X

45

-5

80

-15

95

-18

3

Măsură 3 Prestări servicii - inchiriere teren tenis

01.06.2019

X

X

35

-4

40

-4

45

-5

TOTAL Pct. I

X

X

180

-19

120

-19

140

-23

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Măsura 1 Cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

X

X

-50

4

2

Măsura 2 Cheltuieli cu punerea in exploatare a patinoarului pentru luna decembrie 2019

01.12.2019

X

X

-20

2

-30

-5

-35

-6

3

Măsură 3 Cheltuieli intretinere teren tenis

01.06.2019

X

X

-25

3

-10

-3

-15

-4

TOTAL Pct. II

X

X

-95

9

-40

-8

-50

-10

Pct

J1L

TOTAL GENERAL Pct. J>-Pct.4k

85

-10

80

> ~27

90

-33

' '

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,                                             INTOSSJI


JnO, RADU ’J                                    ANDREESCU C0Rfi|

EXPERT-CON