Hotărârea nr. 137/2019

Hotărârea nr.137– privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.137

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.04.2019

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.4960/16.04.20190 întocmite de către Direcția Juridic/Compartimentul Guvernanța Corporatistă prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Ținând cont de adresa nr.52/01.03.2019 a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/ 1922 /2003, având CIF:RO 15786047, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.3572/05.03.2019 precum și Decizia nr.10 a Consiliului de Administrație a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. din data de 26.02.2019

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin.l lit.”a” din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile, OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 111, alin. (2), lit. „e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și art.45, art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A precum și prevederile Legii nr. 31/1990 a societății comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-S,C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A Brașov și Direcția Juridic/Compartimentul Guvernanța Corporatistă vor duce la indeplinire prezenta hotărâre


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Duidprăveanu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.....S.C.METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

Sediul/Adresa.....BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Cod unic de înregistrare.....RO 15786047

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2018

Propuneri an 2019

%

6=5/4*100

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

4

4

5

6

7

8

9

18

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2,491.3

2,810.0

112.79

2,895

3,000

103.02

103.63

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2,488.1

2,810.0

112.94

2,895

3,000

103.02

103.63

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

2

Venituri financiare

5

3.2

0.0

0.00

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0.0

0

0

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2,166.1

2,565.5

118.44

2,640

2,780

102.90

105.30

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

a

2,166.1

2,565.5

118.44

2,640

2,780

102.90

105.30

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

728.2

973.7

133.71

1,000

1,100

102.70

110.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

10

7.3

10.0

136.99

10

10

100.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

894.6

f         996.4

!    111.38

1,070

1,100

107.39

102.80

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

613.2

J        681.6

4    111.15

720

740

105.63

102.78

C1

ch. cu salariile

13

578.0

77       6Î3X)

J 106.06

640

650

104.40

101.56

C2

bonusuri

14

35.2

68.6

194.89

80

90

116.62

112.50

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.0

0.0

0.00

0

0

0.00

0.00

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.0

0.0

0.00

0

0

0.00

0.00

C4

Chelt. aferente contract.de mandat, CA, CENZORI

17

264.4

292.2

110.51

325

330

111.23

101.54

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

17.0

22.6

132.94

25

30

110.62

120.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

536.0

585.4

109.22

560

570

95.66

101.79

2

Cheltuieli financiare

20

0.0

0.0

0.00

0

0

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

i>1

0.0

0.6

OU

0

0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

325.2

244.5

75.18

255

220

104.29

86.27

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

54.9

42.0

76.50

52

10

123.81

19.23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

270.3

202.5

74.92

203

210

100.25

103.45

1

Rezerve legale

25

16.2

TZO

707

12

12

100.00

100.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2018

Propuneri an 2019

%

6=5/4*100

Estimări an 2020

%

Estimări an 2021

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

4

4

5

b

7

3

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale orevăzute de leae

26

0.0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

---o

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26. 27. 28. 29

30

254.1

190.5

74.97

191.0

198.0

100.26

103.66

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

31

0.0

0.0

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ cnmnaniilor naționale si societăților cu canital

32

127.1

95.3

0.00

95.5

99.0

100.26

103.66

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

127.1

95.8

75.37

117.5

148.0

122.65

125.96

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

35

127.0

95.7

75.35

95.5

99.0

99.79

103.66

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.0

O

Oft

0

0

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

3/

U.U

----O

---UW

0

0

6.66

6.6o

a)

cheltuieli materiale

38

0.0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

6.0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0.0

alte cheltuieli

42

0.0

VII

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

43

363.6

702.1

/  193.10

550.0

450.0

78.34

81.82

1

Alocații de la buget

44

0.0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

303.0

1         702.1

)   193.10

550.0

450.0

78.34

81.82

X

DATE DE FUNDAMENTARE

4/

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

8.0

8.0

100.00

8

8

100.00

100.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

0.0

8.0

TCOG

8

8

100.00

100.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2018

Propuneri an 2019

5

%

6=5/4*100

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

d

4

b

7

8

9

10

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

6,387.5

7,141.7

111.81

7,500.0

7,708.3

105.02

102.78

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49V12*1000

51

6,020.8

6,427.1

106.75

6,666.7

6,770.8

103.73

101.56

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total Dersonal mediu (mii lei/Dersoană) (Rd.2/Rd.49)

52

311.0

351.3

112.94

361.9

375.0

103.02

103.63

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1 )x1000

54

869.5

912.99

105.01

911.9

926.7

99.88

101.62

8

Plăți restante

55

0

6

0

0

0.00

0.00

9

Creanțe restante

56

553

773

139.78

340.7

340.7

44.08

100.00


CONTABIL ȘE^, ■

SingWgare/

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.....S.C.METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

Sediul/Adresa.....BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Cod unic de înregistrare.....RO 15786047

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2019

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

%

Aprobat

Realizat

2018

din care:

7 = 6/5

8 = 6/3a

Aprobat conf.Hot.

CJ

nr.60/28.0

2.2018

Aprobat conf.Deciz. CA nr.57/12.12.2 018

Trim I

Trim II

Trim III

An 2019

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.

1

2,258.5

2,271.0

2,482.0

2,491.3

667.0

627.0

744.0

2,810.0

112.79

124.42

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3

2

2,256.8

2,270.0

2,480.0

2,488.1

667.0

627.0

744.0

2,810.0

112.94

124.51

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5

3

2,188.7

2,200.0

2,171.0

2,174.4

567.0

567.0

684.0

2,510.0

115.43

114.68

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

553.0

580.0

596.0

599.1

149.0

149.0

224.0

746.0

124.52

134.90

a3)

din redevențe și chirii

6

1,635.7

1,620.0

1,575.0

1,575.3

418.0

418.0

460.0

1,764.0

111.98

107.84

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subven

ii și transferuri de

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15

14

68.1

70.0

f1)

din amenzi și penalități

15

61.9

70.0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

1 Q\ din rara'

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

6.2

0.0

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24

22

1.7

1.0

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

1.7

1.0

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 +

29

1,979.9

1,977.7

III

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79

30

1,979.9

1,977.7

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32

31

701.4

738.8

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 +

32

425.3

457.5

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

8.9

9.5

b)

cheltuieli cu materialele

34

14.4

17.0

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.1

5.0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

10.2

12.0

o)

cheltuieli privind materialele de

37

10.7

11.0

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

391.3

420.0

309.0

313.7

100

60

60

300.0

95.63

440.53

309.0

310.7

100

60

60

300.0

96.56

484.65

0.0

3.0

0

0

0

0.0

0.00

0.00

2.0

3.2

0

0

0

0.0

0.00

0.00

2.0

3.2

0

0

0

0.0

0.00

0.00

2,160.9

2,166.1

549

573.7

596.8

2,565.5

118.44

129.58

2,160.9

2,166.1

549

573.7

596.8

2,565.5

118.44

129.58

756.6

728.2

229

243.5

260.5

973.7

133.71

138.82

457.5

454.1

139

157

167

626.7

138.01

147.35

7.2

7.2

3

2

2

8.7

120.83

97.75

12.8

11.8

4

3

3

13.0

110.17

90.28

0.8

0.4

1

0

0

1.0

250.00

24.39

12.0

11.4

3

3

3

12.0

105.26

117.65

7.5

6.9

2

2

2

8.0

115.94

74.77

430.0

428.2

130

150

160

597.0

139.42

152.57

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile

40

69.6

56.0

44.8

44.4

25

21

21

88.0

198.20

126.44

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

64.1

50.0

41.0

40.8

20

20

20

80.0

196.08

124.80

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 +

42

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

5.5

6.0

3.8

3.6

5

1

1

8.0

222.22

145.45

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate

46

206.5

225.3

254.3

229.7

65

65.5

72.5

259.0

112.76

125.42

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0.0

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și

48

9.5

19.3

22.0

21.8

7

7

7

25.0

114.68

263.16

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

9.5

19.3

22.0

21.8

7

7

7

25.0

114.68

263.16

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și

50

20.4

22.0

20.8

20.0

5

5

7

25.0

125.00

122.55

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

12.5

13.0

12.0

11.4

2

2

4

13.0

114.04

104.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

7.9

9.0

8.8

8.6

3

3

3

12.0

139.53

151.90

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit

57

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social și SDort. din care:

59

d3)

- pentru cluburile SDortive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri

62

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0.0

0.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare,

63

9.2

9.5

4.7

4.6

2

2

2

6.0

130.43

65.22

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de

67

18.0

18.5

17.0

16.5

4.5

5

5

17.5

106.06

97.22

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și

68

4.4

6.0

4.5

4.2

1.5

1.5

1.5

5.5

130.95

125.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile

69

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

73

-aferente bunurilor de natura domeniului nublic

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

145.0

150.0

163.3

162.6

45

45

50

180.0

110.70

124.14

B Cheltuieli cu impozite, taxe și

79

4.8

6.0

7.4

7.3

2

3

3

10.0

136.99

208.33

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de

80

b)

ch. cu redevența pentru

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

4.8

6.0

7.4

7.3

2

3

3

10.0

136.99

208.33

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

86

805.8

895.9

895.9

894.6

\     223

292.2

236.3

996.4

111.38

123.65

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd.

88 + rd. 92)

87

483.6

614.3

614.3

613.2

i     165

170

171

681.6

5111.15

140.94

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd.

88

451.1

578.5

578.5

578.0

i     139

156

156

613.0

J 106.06

135.89

a) salarii de bază

89

319.1

395.0

395.0

394.8

99

105

105

413.0

104.61

129.43

b) sporuri, prime și alte bonificații

90

132.0

183.5

183.5

183.2

40

51

51

186.0

101.53

140.91

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

14.0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 +

92

32.5

35.8

35.8

35.2

26.0

14

15

68.6

194.89

211.08

a) cheltuieli sociale prevăzute la

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale nntrivit I ori ii nr

95

b) tichete de masă;

96

21.1

26.7

26.7

26.1

7

7

8

27.0

103.45

127.96

c) tichete de vacanță;

97

7.0

5.9

5.9

5.9

5

5

5

18.6

315.25

265.71

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

4.4

3.2

3.2

3.2

14.0

2

2

23.0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.

100

a) ch. cu plățile compensatorii

101

b) ch. cu drepturile salariale

102

c) cheltuieli de natură salarială

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de

104

180.5

264.5

264.5

264.4

54.8

119

59

292.2

110.51

161.88

a) pentru directori/directorat

105

121.0

170.6

170.6

170.6

29.4

93.6

33.6

190.2

111.49

157.19

-componenta fixă

106

83.5

117.6

117.6

117.6

29.4

33.6

33.6

130.2

110.71

155.93

-componenta variabilă

107

37.5

53.0

53.0

53.0

0

60.0

0

60.0

113.21

160.00

b) pentru consiliul de

108

37.1

65.4

65.4

65.4

16.4

16.4

16.4

66.0

100.92

177.90

-componenta fixă

109

37.1

65.4

65.4

65.4

16.4

16.4

16.4

66.0

100.92

177.90

-componenta variabilă

110

0.0

0.0

0

0

0.0

c) pentru AGA și cenzori

111

22.4

28.5

28.5

28.4

9

9

9

36.0

126.76

160.71

d) pentru alte comisii și comitete

112

0.0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și

113

141.7

17.1

17.1

17.0

3.2

3.2

6.3

22.6

132.94

15.95

a) ch. privind contribuția la

114

99.8

0.0

0.0

0.00

b) ch. privind contribuția la

115

2.9

0.0

0.0

0.00

c) ch.

116

32.8

0.0

0.0

0.00

d) ch. privind contribuțiile la

117

5.2

0.0

0.0

0.00

e) ch. privind contribuția unității la

118

f) cheltuieli privind alte contribuții

119

1.0

0.0

0.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.0

0.00

0.00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121

120

467.9

337.0

501.0

536.0

95

35.0

97.0

585.4

109.22

125.11

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

121

0.0

2.8

2.8

0

0

0

0.0

- către bugetul general consolidat

122

2.8

2.8

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele

124

0.0

0.0

0

0

0

0.0

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor

125

d)

alte cheltuieli cont 654

126

6.4

0.0

0.0

0.0

0

0

0.0

0.0

0.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor

127

308.1

330.0

313.9

313.9

80.0

80.0

82.0

325.0

103.54

105.49

f)

ajustări și deprecieri pentru

128

153.4

7.0

184.3

219.3

15.0

-45.0

15.0

260.4

118.74

169.75

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

235.7

60.0

237.3

272.3

15.0

15

15.0

320.4

117.66

135.94

f1.1)

provizioane privind deprecierea clientilor

130

182.7

0.0

177.3

212.3

0.0

0.0

0.0

260.4

122.66

142.53

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130

a

53.0

60.0

60.0

60.0

15

15.0

15.0

60.0

100.00

113.21

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din carp-

131

82.3

53.0

53.0

53.0

0

60.0

0.0

60.0

113.21

72.90

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

132

82.3

53.0

53.0

53.0

0

60

0.0

60.0

113.21

72.90

din anulare proviz. Ct.mandat

133

76.3

53.0

53.0

53.0

0

60

0.0

60.0

113.21

78.64

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

6.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0.0

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

135

0

0

0

0.0

0.00

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd.

136

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

0.0

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din

137

0

0

0

0.0

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs

140

b1)

aferente creditelor

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

REZULTATUL BRUT

145

278.6

293.3

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

72.3

60.0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (rd.

87)

150

483.6

614.3

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

451.1

578.5

3

Nr. de personal prognozat la finele

152

8.0

8

4

Nr. mediu de salariați

153

9.0

8

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000

154

4,176.9

6,026.04

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000

155

4,477.8

6,398.96

321.1

325.2

118

53.3

147.2

244.5

75.18

87.76

54.0

54.9

13

12

11

42.0

76.50

58.09

614.3

613.2

165

170

171

685.6

111.81

141.77

578.5

578.0

139

156

156.0

617.0

106.75

136.78

8.0

8.0

9

10

10

10

125.00

125.00

8.0

8.0

8

8

8

8

100.00

88.89

6,026.0

6,020.8

X

X

X

6,427.1

106.75

153.87

6,399.0

6,387.5

X

X

X

7,141.7

111.81

159.49

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

250.8

283.75

310.0

311.0

X

X

X

351.3

112.94

140.08

b)

Productivitatea muncii în unități

157

X

X

X

C1)

Elemente de calcul a

158

X

X

X

- cantitatea de

159

X

X

X

- preț mediu (p)

160

X

X

X

- valoare = OPF x n

161

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare =

162

X

X

X

7

Plăți restante

163

0.0

8

Creanțe restante, din care:

164

340.7

340.70

553.0

553.0

340.7

340.7

340.7

773

139.78

226.89

- de la operatori cu capital

165

- de la operatori cu capital privat

166

340.7

340.70

553.0

553.0

340.7

340.7

340.7

773

139.78

226.89

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

- de la alte entitati

169

9

Cheltuieli la 1000 lei venituri

170

876.64

870.85

870.6

869.5

912.99

105.01

104.15

DIRECTOR GENERAL,

CONTABI^ER

HÂRSOVESCufelLVIU ȘTEFAN

simAttiârgareta


S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

ANEXA 3


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an (N-2)

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

% 7=6/5

Aprobat 2017

Realizat 2017

Aprobat 2018

Realizat 2018

0

1

2

3

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

2,235.3

2,258.5

101.04

2,482.0

2,491.3

100.37

1

Venituri din exploatare

2,234.0

2,256.8

101.02

2,480.0

2,488.1

100.33

2.

Venituri financiare

1

1.7

170.00

2

3.2

160.00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0.00

Director general,


Hârșovescu Silviu ȘtefanContabib^ef,

armare ta


S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

Anexa nr.4


BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2019

mii lei

INDICATORI

Valoare

Valoare

Aprobat conf.Hotărârii CJ nr.60/28.02.2018

Aprobat conf.Decizlei

CA nr.57/12.12.2018

Realizat 2018

Propuneri an 2019

Propuneri an 2020

Propuneri an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

362.0

439.3

363.6

"S 131A

---- 550.0

450.0

1

Surse proprii, din care:

711.1

439.3

298.5

455.7

420.0

430.0

a) - amortizare

330.0

313.9

282.5

325.0

330.0

340.0

b) - profit

114.7

125.4

16.0

130.7

90.0

90.0

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

266.4

0.0

231.7

281.4

130.0

20.0

Ajutor minimis(scutire impozit clădire si teren)

236.2

0

231.7

246.4

130

20.0

Alte surse

30.2

0.0

35.0

0.0

0.0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

362.0

175.4

363.6

    702.1

</   550.0

0.0

1

Investiții în curs, din care:

352.0

0

175.4

164.2

0.0

0.0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

352.0

175.4

175.4

164.2

0

0

Reabilitare hala 146

0

0

0

0

0

0

Reabilitare hala 156

165.0

40.7

40.7

140.4

0

0

Document.pt.autorizare ISU pt. hala 156+AT

170.0

134.7

134.7

23.8

0

0

Dotări ISU

17.0

0

0

0

0

Realizare studiu prefezabilitate poligon

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

302.6

64.4

64.4

517.4

550.0

450

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

293.1

64.4

64.4

517.4

550.0

450

Instalație de iluminat

9.5

12.7

12.7

0

0

0

Proiectare si realizare o hală ob.126

283.6

51.7

51.7

415.0

550.0

450

-Extindere rețele electrice

102.4

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv

- (denumire obiectiv)

-

INDICATORI

Valoare

Valoare

Aprobat conf.Hotărârii CJ nr.60/28.02.2018

Aprobat conf.Deciziei

CA nr.57/12.12.2018

Realizat 2018

Propuneri an 2019

Propuneri an 2020

Propuneri an 2021

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

56

123.8

123.8

20.5

0.0

0.0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

123.8

123.8

20.5

0.0

0.0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

j

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

10.0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0

0

0.0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

DIRECTOR GENERAL,Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2019

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Măsura 1.........................

X

X

0

0

0

0

0

0

2

Măsura 2.........................

X

X

0

0

0

0

0

0

Măsură n............

X

X

Pct. II

TOTAL Pct. I

X

X

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

Pct. III

TOTAL Pct. II

X

X

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

0

0

0

0

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Hârșovescu Silviu ȘtefanDUCĂTORUL TIMENTULUI


INANCIAR CONTABIL