Hotărârea nr. 136/2019

Hotărârea nr.136 – privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


HOTĂRÂREA NR.136

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.04.2019

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.6055/16.04.20190 întocmite de către Direcția Juridic/Compartimentul Guvernanța Corporatistă prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Ținând cont de adresa nr.52/01.03.2019 a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.119, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/ 1923 /2003, având CUI: 15786039, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 6055/11.04.2019 precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/20.02.2019, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov nr. 1/20.02.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin.l lit.”a” din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile, OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, art. 111, alin. (2), lit. „e” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și art.45, art.91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA precum și prevederile Legii nr. 31/1990 a societății comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov și Direcția Juridic/Compartimentul Guvernanța Corporatistă vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre


Maria^tn^brăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ANEXAI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019


SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SRL

Sediu / adresa: BRAȘOV, str.ZIZINULUI Nr 119 Cod unic de înregistrare: RO 15786039

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (N-1)2018

Propuneri an curent (N) 2019

%

N/N-1

Estimări an (N+1) 2020

Estimări an (N+2) 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

l

VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.5+rd.6)

1

2.113,84

2.051,00

■ -237

2.051,00

2.051,00

0,00

! 0,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

: 2

2.113,84

2.051,00

-2,97

2.051,00

2.051,00

o„oo

0,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

li

CHELT1ELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)

7

1.862,53

j    1.965,05

5,50

J    1.965,05

1.965,05

0,00

’ 0,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.862,53

1.963,05

5,40

1.963,05

1.963,05

0,00

0,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

959,86

989,02

3,04

979,02

979,02

-1,01

0,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

3,71

3,00

-19,14

3,00

3,00

0,00

0,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

734,49

804,03

9,47

î       804,03

'       804,03

0,00

i 0,00

C0.

Cheltuieli de natura salariata (rd.13+rd.14)

12

524,00

561,47

7,15

i       561,47

561,47

0,00

t     0,00

C1.

cheltuieli cu salariile

13

483,44

512,97

6,11

512,97

512,97

0,00

0,00

C2.

bonusuri

14

40,56

48,50

19,58

48,50

48,50

0,00

0,00

C3.

alte cheltuieli cu presonalut, din care:

15

i                   0

O

' 0,00

0

0

0,00

i     0,00

- chelt. cu plăti compensat, aferente disponibilizărilor de personal

■ 16

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

C4.

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

197,17

222,56

12,88

222,56

222,56

0,00

0,00

C5.

chelt cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale

18

13,32

20,00

50,15

20,00

20,00

0,00

0,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

164,47

167,00

1,54

177,00

177,00

5,99

0,00

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (N-1)2018

Propuneri an curent (N) 2019

% N/N-1

Estimări an (N+1) 2020

Estimări an (N+2) 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Cheltuieli financiare

20

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I IU

REZULTATUL BRUT (profit/pierdereHLIJ)

22

251,31

8535

-65,80

8535

8535

0,00

O.0Q

IV

IMPOZIT PE PROFIT

1 23

40,21

13,75

-65,80

13,75

13,75

0,00

0,00

i V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

211.10

72,20-

-65,80

72,20

72,20

0,00

6,00

1

Rezerve legale

25

10,55

3,61

-65,78

3,61

3,61

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

! 29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

200,55

68,59

-65,80

68,59

68,59

0,00

0,00

7

Participarea salariatiilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

; 8

Minim 50% varsamirrte fa bugetul de stat sau focaf, in cazul regiilor autonome.

32

100,28

32,66

-67.43

32.66

32.66

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

i 33

95,50

32,66

-65,80

32,66

32,66

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

i 33a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

i 34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

! 9

Profituf nerepartîzat pe desfinatfiTe prevăzute fa rd.3t-rd.32 se repartizează la

i 35

-100’,28

-32,66

-67,43

-32,66

-32,66

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

> 36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, drn care:

37

0,00

o>,oo

0.00

- 0.00

■- - 0,00

0.00

0100

a)

cheltuieli materiale

! 38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariale

1 39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

i 40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

' 42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

153,32

240,00

56,54

240,00

240,00

0,00

0,00

1

Alocații de la buget

i 44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

1 45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

i 46

153,32

240,00

56,54

240,00

240,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei


CONTABIL SEFINDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (N-1)2018

Propuneri an curent (N) 2019

% N/N-1

Estimări an (N+1) 2020

Estimări   an

(N+2) 2021

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

9,00

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

2

Nr. mediu de salariati total

49

9,00

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (rd12/rd.49) 712*1000i

50

4.851.85

5.198.80

5.198.80

5.198.80

0.00

000

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt cu salariile (fei/persoana)(rd.137rd.49)712*10OO

51

4.476.30

4.749.72

6.11

4 749.72

<749.72

0100

Q.CO

5

Productivitatea muncit in unitate valorice pe total personal i

52

234.87

227.89

-2JSI

227.89

227.89

0,00

-? aoo

6

Productivitatea muncii in unitate fizice pe total personal mediu (cantitate produse

53

- 0

O

txoo

O

,■ 0

0,00

moo

; 7

Cheltuieli totale, ta 1000 lei venituri totale (rdL7 7 rd.1>x 100O

54

881.11

958.09

8.74

958,09

958.09

ȘSîMOilBO

o$e

8

Plăti restante

; 55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante

■ 56

68,45

60,00

-12,34

50,00

50,00

-16,67

0,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa 2


SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119

Cod unic de inregistrare: RO 15786039

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI/2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an 2018

Propuneri an curent (N) 2019) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2018

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

ii

MpartfîOT

Șt

Venituri totale exploatare

(rd.3+rd.8+rtL9+rd.12+rd_13+rd.14). din care:

2

1.955,92

1.991,00

1.991,00

2.113,84

512,75

1.025,50

1.538,25

2.051,00

97,03

108,07

a>

din producția vanduta (rd.4+rd.5+rd.&Hd.7), dîh care:

3

1.904,95

1.981,00

1.981,00

2.084,45

510,25

1.020,50

1.530,75

2.041,00

97,92

109,42

a1)

din vanzarea produselor

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

575,73

600,00

600,00

660,82

165,00

330,00

495,00

660,00

99,88

114,78

a3)

din redevente si chirii

6

1.328,95

1.381,00

1.381,00

1.411,95

345,25

690,50

1.035,75

1.381,00

97,81

106,25

a4)

alte venituri

7

0,27

0,00

0,00

11,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.325,93

b)

din vanzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din subvenții si transferuri de eploatare

c>

aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11>, din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c1)

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

subvenții, pt. acoperirea pierderilor

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției in curs

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

n

alte venituri din exploatare

(rd.15+KL.16*rd.19+nt20+rcL21)v din care:

14

50,97

10,00

10,00

29,39

2,50

5,00

7,50

10,00

34,03

57,66

f1)

din amenzi si penalitati

15

50,97

10,00

10,00

29,39

2,50

5,00

7,50

10,00

34,03

57,66

din vanzarea activelor si alte operații

|e>

de capital (rd.17+rd.18), din care:

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an 2018

Propuneri an curent (N) 2019) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2018

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

venituri din producția de imobilizări

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (rd.23+rA24+rd.25+KL26+d-27J, din care:

22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

din imobilizările financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investiții financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferente de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0,00

! 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I        0,00

0,00

0,00

Kți«]tr|iraiBI!gg§B^MWl..WWlI.^IJfflOMtiOmWIM

1

Cheltuieli de exploatare

(rd 31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:

30

1.815,89

1.903,05

1.903,05

1.862,53

490,01

980,03

1.470,04

1.963,05

105,40

102,57

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii (rd.32-»rd.4Q+rd.46), din care:

31

863,84

952,50

952,50

963,57

246,01

492,01

738,02

987,02

102,43

111,54

A1

Cheltuieli privind stocurile

frd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39)din care:

32

583,15

601,00

601,00

643,44

167,50

335,00

502,50

670,00

104,13

110,34

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

14,04

15,00

15,00

4,14

1,50

3,00

4,50

6,00

144,93

29,49

b>

Cheltuieli cu materiafele consumabile, din care:

34

2,56

4,00

4,00

2,77

1,00

2,00

3,00

4,00

144,40

108,20

b1}

cheltuieli cu piesele de schimb, din care:

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.1

uleiuri/chimicale/gaze tehnice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.2

materiale intretineri+exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.3

materiale folosite la reparații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an 2018

Propuneri an curent (N) 2019) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2018

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b1.4

cheltuieli materiale folosite pentru terti (refacturate)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.5

materiale consumate pt. investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli combustibil

36

2,56

4,00

4,00

2,77

1,00

2,00

3,00

4,00

144,40

108,20

c)

cheltuieli privind materialele de natura

37

11,25

12,00

12,00

2,10

1,25

2,50

3,75

5,00

238,10

18,67

<n

Cheltuieli privind energia si apa, din care:

38

555,30

570,00

570,00

634,43

163,75

327,50

491,25

655,00

103,24

114,25

1. cheltuieli gaze pt. populație folosite de

17,86

18,00

18,00

7,61

2,50

5,00

7,50

10,00

131,41

42,61

2. cheltuieli cu energie termica cumparata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. cheltuieli cu servicii pompare agent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. cheltuieli cu apa adaos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. cheltuieli cu energie electrica

532,16

545,00

545,00

625,06

160,00

320,00

480,00

640,00

102,39

117,46

6. cheltuieli consum apa tehnologica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. cheltuieli utilitati (apa, energie termica)

5,28

7,00

7,00

1,76

1,25

2,50

3,75

5,00

284,09

33,33

8. reduceri comerciale primite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti

(rd.41+rd.42+rd.45), din care:

40

126,24

187,00

187,00

169,51

26,75

53,50

80,25

107,00

63,12

134,28

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

107,32

160,00

160,00

159,48

22,50

45,00

67,50

90,00

56,43

148,60

b}

cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din

42

1,80

2,00

2,00

1,80

0,50

1,00

1,50

2,00

111,11

100,00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat redevente ctr cesiune

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1,80

2,00

2,00

1,80

0,50

1,00

1,50

2,00

111,11

100,00

c)

prime de asiguarare

45

17,12

25,00

25,00

8,23

3,75

7,50

11,25

15,00

182,26

48,07

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.6 7+rd.68+ rd.69+ rd.78), din care:

46

154,45

164,50

164,50

150,62

51,76

103,51

155,27

210,02

139,44

97,52

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an 2018

Propuneri an curent (N) 2019) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2018

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b>

Cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

4,99

7,00

7,00

0,67

0,50

1,00

1,50

2,00

298,51

13,43

b!)

cheltuieli privind consultanta juridica

49

4,99

7,00

7,00

0,67

0,50

1,00

1,50

2,00

298,51

13,43

c}

cheltuieli de protocol, reclama st publicftate (n£51*nL53}, din care:

50

4,04

6,00

6,00

2,07

1,50

3,00

4,50

6,00

289,86

51,24

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1,11

4,00

4,00

2,07

1,00

2,00

3,00

4,00

193,24

186,49

- tichete cadou potrivit Legii

nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

2,93

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193 / 2006, cu modificările ulterioare

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltieli de promovare a produselor

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61X, din care:

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)

cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

cheltuieli de sponsorizare in dom. educ., invat., social si sport, din care:

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

pentru cluburile sportive

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizat

Prevederi an 2018

Propuneri an curent (N) 2019) din care:

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

an 2017

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2018

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

d4)

cheltuieli de sponsorizarea pt. alte acțiuni si activ.

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri sa persoane

62

0,30

0,50

0,50

0,00

0,13

0,25

0,38

0,50

0,00

0,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

1,59

4,00

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

0,00

0,00

- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care

64

1,59

4,00

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

0,00

0,00

- interna

65

1,59

4,00

4,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

0,00

0,00

- externa

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

10,51

12,00

12,00

10,43

3,00

6,00

9,00

12,00

115,05

99,24

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

6,56

10,00

10,00

4,28

1,25

2,50

3,75

5,00

116,82

65,24

*1

alte chettuieli cu serviciile executate de

69

90,44

100,00

100,00

99,61

29,25

58,50

87,75

120,00

120,47

110,14

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

90,44

100,00

100,00

99,61

27,50

55,00

82,50

110,00

110,43

110,14

i2)

chelt. privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

0,00

0,00

0,00

0,00

1,25

2,50

3,75

5,00

0,00

0,00

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,75

1,50

2,25

3,00

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale (verificări metrologice , taxe verificare cazane CT,PT)

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

chelt. privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an 2018

Propuneri an curent (N) 2019) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2018

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

j)

alte cheltuieli cu serviciile executate de

78

36,02

25,00

25,00

33,56

15,13

30,26

45,39

60,52

180,33

93,17

j1)

lucrări pentru protecția muncii

0,85

1,00

1,00

2,04

0,63

1,25

1,88

2,50

122,55

240,00

j2)

Abonament legis

2,19

2,50

2,50

2,23

0,63

1,25

1,88

2,50

112,11

101,83

j3)

taxe salubritate

0,79

1,00

1,00

0,33

0,25

0,50

0,75

1,00

303,03

41,77

j4)

Cheltuieli servicii informatice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j5)

alte cheltuieli de natura celor de mai sus

32,19

20,50

20,50

28,96

13,63

27,26

40,89

54,52

188,26

89,97

B. Cheltuieli cu impozite, taxe st varsaminte

79

2,27

3,00

3,00

3,71

1,25

2,50

3,75

5,00

134,77

163,44

a)

chelt. cu taxa pt. activ, de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli cu taxa de licența

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare(ITP auto)

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

2,27

3,00

3,00

3,71

1,25

2,50

3,75

5,00

134,77

163,44

g)

cheltuieli cu impozite si taxe locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

h)

taxa ANRSC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.H3), din care:

86

694,64

770,55

770,55

734,49

201,01

402,02

603,02

804,03

109,47

105,74

CO

Chelt. de natura salariata (rd-88*rd.92ț

87

415,28

553,83

553,83

524,00

140,37

280,74

421,10

561,47

107,15

126,18

Ct

Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd3O+rd31),

88

372,12

505,33

505,33

483,44

128,24

256,49

384,73

512,97

106,11

129,92

a) salarii de baza

89

357,12

475,33

475,33

453,49

120,74

241,49

362,23

482,97

106,50

126,99

b) sporuri, prime si alte bonificații af. salariului de baza (cf.CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) alte bonificații (conform CCM)

91

15,00

30,00

30,00

29,95

7,50

15,00

22,50

30,00

100,17

199,67

C2

Bonusuri (rd.93+rdL96Hd.97*rdL98*rdL99)> din care:

92

43,16

48,50

48,50

40,56

12,13

24,25

36,38

48,50

119,58

93,98

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an 2018

Propuneri an curent (N) 2019) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2018

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

ajch

eituieli sociale prevăzute la art25din

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscaL cu modificările si completările ulterioare, din

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

care:

- tichete de cresa, cf.legii nr.193/2006, cu modif. ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masa

96

27,66

33,00

33,00

27,86

8,25

16,50

24,75

33,00

118,45

100,72

c) tichete de vacanta

97

15,50

15,50

15,50

12,70

3,88

7,75

11,63

15,50

122,05

81,94

d) ch. privind particip, salariatiilor la

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM

99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.101+rd.102+rd.103), din care:

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch.cu plățile compens. aferente disponibiliz. de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecat.

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) ch. de natura salariala aferente restruct., privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli aferente contractului de mandat

C4

si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd-105+rd.108+rd.111+rd.112Ji din care:

104

152,24

199,76

199,76

197,17

55,64

111,28

166,92

222,56

112,88

129,51

a) pentru directori / directorat

105

89,60

116,60

116,60

115,24

32,15

64,30

96,45

128,60

111,59

128,62

- componenta fixa

106

69,60

92,40

92,40

91,04

26,10

52,20

78,30

104,40

114,67

130,80

- componenta variabila

107

20,00

24,20

24,20

24,20

6,05

12,10

18,15

24,20

100,00

121,00

b) pentru consiliul de administrație t

108

41,76

55,44

55,44

54,62

15,66

31,32

46,98

62,64

114,68

130,80

|- componenta fixa

109

41,76

55,44

55,44

54,62

15,66

31,32

46,98

62,64

114,68

130,80

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an 2018

Propuneri an curent (N) 2019) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2018

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- componenta variabila

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA si cenzori

111

20,88

27,72

27,72

27,31

7,83

15,66

23,49

31,32

114,68

130,80

d) pentru alte comisii si comitete

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Ct». cu asig. si protecția sociala, fd. speciale si alte obligații legale (rd.114+rd.115+rd.11&*rd.117+rcl.11S*rd.-I

113

127,12

16,96

16,96

13,32

5,00

10,00

15,00

20,00

150,15

10,48

a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

114

90,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

3,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sanatate

116

33,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) ch. privind contrib. la fd. speciale aferente fd. de salarii

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) cheltuieli privind contribuția unitatii la schemele de pensii

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

0,00

16,96

16,96

13,32

5,00

10,00

15,00

20,00

150,15

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128),

120

255,14

177,00

177,00

160,76

41,75

83,50

125,25

167,00

103,88

63,01

a)

Cheltuieli cu majorări si penalitati (rd.122+rd.123), din care:

121

0,71

2,00

2,00

0,17

0,50

1,00

1,50

2,00

1.176,47

23,94

- către bugetul general consolidat si

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către alti creditori

123

0,71

2,00

2,00

0,17

0,50

1,00

1,50

2,00

1.176,47

23,94

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

127

154,43

175,00

175,00

157,44

41,25

82,50

123,75

165,00

104,80

101,95

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de

128

100,00

0,00

0,00

3,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,15

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an 2018

Propuneri an curent (N) 2019) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2018

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

f1)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

129

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.1

- provizioane privind particip, la profit a salariatilor

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor (rd.133+rd.134+rd.135), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din participarea salariatilor la profit

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din depreciarea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143),

136

0,16

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

0,00

a)

Cheltuieli privind dobânzile

137

0,16

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

0,00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

0,16

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

-100,00

ib)

cheltuieli din diferente de curs valutar

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

142

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|3

Cheltuieli extraordinare

144

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (rd.1-rd.29)

145

139,87

85,95

85,95

251,31

21,49

42,98

64,46

85,95

34,20

179,67

venituri neimpozabile

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscale

147

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

22,56

2,40

2,40

40,21

3,44

6,88

10,31

13,75

34,20

178,24

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

it

Cheltuîelt de natura salariate (rd.87>

150

415,28

553,83

553,83

524,00

140,37

280,74

421,10

561,47

107,15

126,18

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2017

Prevederi an 2018

Propuneri an curent (N) 2019) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat

2018

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2019

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

2

Cheltuieli cu salariile (rcf.88)

151

372,12

505,33

505,33

483,44

128,24

256,49

384,73

512,97

106,11

129,92

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

9,00

9

9

8

9

9

9

9

112,50

88,89

4

Nr. mediu de salariati

153

10,00

9

9

9

9

9

9

9

100,00

90,00

5

aj

Qastigul: mediu lunar pe salariat determinat

154

3.101,00

4.678,98

4.678,98

4.476,30

4.749,72

4.749,72

4.749,72

4.749,72

106,11

144,35

b}

Castiguf mediu lunar pe salariat

155

3.460,67

5.128,06

5.128,06

4.851,85

5.198,80

5.198,80

5.198,80

5.198,80

107,15

140,20

6

aj

Productivitatea muncii in unitati valorice pe

156

195,59

221,22

221,22

234,87

227,89

227,89

227,89

227,89

97,03

120,08

b}

Productivitatea muncii în unitati fizice pe total

157

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

Elemente de calcul a productiv.muncii in

158

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitate de produse finite (QPF)

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF x p

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de expioat = .

162

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Plăti restante

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Creanțe restante, din care:

164

85,41

80,00

80,00

68,45

60,00

50,00

50,00

50,00

73,05

80,14

de la operatori cu capital integral/majoritar de

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la operatori cu capital privat

166

85,41

80,00

80,00

68,45

60,00

50,00

50,00

50,00

73,05

80,14

de la bugetul de stat

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la bugetul local

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la alte entitati

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Credite pt. finanțarea activ, curente (soldul ramas

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ANEXA 3


SC CARFIL IDUSTRIAL PARC SA

Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119 Cod unic de inregistrare: RO 15786039

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. Crt.

INDICATORI

Prevederi an (N-2) 2017

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) 2018

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Venituri totale (rd.1+rd2+rd.3>, dirt care:

1.847,00

1.956,11

6

1.991,00

2.113,84

6

1

Venituri din exploatare

1.847,00

1.955,92

6

1.991,00

2.113,84

6

2

Venituri financiare

0,00

0,19

l         O

0,00

0,00

O

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

1 0

0,00

0,00

1           O


CONTABIL SEF Ec NED CU DUMITRU


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                                                                              ANEXA 4

SCCARFIL INDUSTRIAL PARC SA

Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119

Cod unic de inregistrare: RO 15786039

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANTARE/2017

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2018)

Valoare

Previziuni

Realizat /preliminat

Previziuni an 2019

An N+1 (2020)

An N+2 (2021)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

220,00

153,32

240,00

240,00

240,00

1

Surse proprii, din care:

220,00

153,32

240,00

2403)0

240,00

a) - amortizare

185,00

118,32

205,00

205,00

205,00

b) - profit

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

2

Alocate de la buget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0J)0

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

AHe surse, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Incasari surse proprii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Buget Local

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Buget de Stat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Surse atrase

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

220,00

153,32

240,00

240,00

240,00

1

Investiții in curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii admînistrativ-teritoriaie:

0,00

i        0,00

0,00

03)0

0.00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cț cheltuieli de proiectare

dj pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

I       220,00

i     153,32

240,00

2403)0

240,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2018)

Valoare

Previziuni

Realizat /preliminat

Previziuni an 2019

An N+1 (2020)

An N+2 (2021)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune,exclusiv cete din domeniul public sa privat al statului sau ai unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Investiții noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ai unitatiiadministrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

04)0

d) pentru bunuri de natura domeniului privat at statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

e} pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune,exclusiv cete din domeniul public sa privat al stătutei sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

220,00

153,32

240,00

240,00

240,00

a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

220,00

153,32

240,00

240,00

240,00

Modernizare clădirii, obiectivele 8;7;9;6,28;5;105

12,12,2018

220,00

153,32

0,00

0,00

0,00

împrejmuire gard

31,12

0,00

60,00

0,00

0,00

Modernizare clădirii, obiectivele 7;102;105;105A;8;9;6

31,12

0,00

180,00

240,00

240,00

c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2018)

Valoare

Previziuni

Realizat /preliminat

Previziuni an 2019

An N+1 (2020)

An N+2 (2021)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sa privat ai statului sau al unitarii administrativ-teritoriale:

0,00

Ol,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Mini)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru < investiții, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00CONTABIL SEF


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ANEXA 5


SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119 Cod unic de inregistrare: RO 15786039

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE AN 2019

Nr. Crt.

MASURI

Termen de realizar e

an precedent (N-1) 2018

an curent (N) 2019

an (N+1)2020

an (N+2) 2021

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

Rezultat brut

plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsură 1........................

X

X

0,00

0,00

0,00

2

Măsură 2......................................

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

Măsură n.................

X

X

0,00

0,00

0,00

TOTAL Pct 1

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct 1

X

X

1

Măsură 1........................

X

X

0,00

0,00

0,00

2

Măsură 2......................................

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

Măsură n.................

0,00

0,00

0,00

TOTAL Pct. II

X

I               X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pct III

TOTAL GENERAL Pctl+Pctll

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00