Hotărârea nr. 135/2019

Hotărârea nr.135– privind aprobarea bugetului general al Judeţului Braşov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 135

din data de 23.04.2019

- privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.04.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 6671/19.04.2019 și Expunerea de motive nr. 6671/19.04.2019 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 94/22.03.2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,50% din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform Legii nr.50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe, din cadrul Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare adresele Direcției Regionale a Finanțelor Publice Brașov nr. BVR-TRZ-2903 din data de 19.03.2019, nr. BVR-TRZ-2966 din 21.03.2019, precum și adresa nr. 1438/27.03.2019 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, ale art.19 alin.l lit.a și b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.91 alin.(l) lit.b și alin.(3) lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul local al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă bugetul local al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, secțiunea de funcționare, conform anexei nr.la, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă bugetul local al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.lb, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4<- Se aprobă bugetul local al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, detaliat pe instituții publice, secțiunile de funcționare și dezvoltare, capitole, titluri, articole, alineate, conform anexelor nr.l. 1-1.10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, secțiunea de funcționare, conform anexei nr.2a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2b, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,8. - Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, detaliat pe instituții publice, secțiunile de funcționare și dezvoltare, capitole, titluri, articole, alineate, conform anexelor nr.2.1-2.19, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, detaliat pe secțiunea de dezvoltare, capitole, titluri, articole, aliniate, conform anexelor nr.3.1-3.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. - Se aprobă numărul de personal neclerical și cuantumul sprijinului sub formă de contribuții la salarizarea personalului neclerical de la bugetul propriu al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. - Se aprobă numărul de personal și fondul de salarii de bază pentru Consiliul Județean Brașov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14. - Se aprobă programul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, pe surse de finanțare, conform anexelor nr.6a -6c, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15. - Se aprobă programul de investiții pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022, pe surse de finanțare, conform anexelor nr.7a, 7b, 7c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

$


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

584.120,91

332.397,00

364.134,00

294.962,00

Impozit pe profit (Compania Apa)

01.02.01

1.497,00

875,00

785,00

700,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04,02,01

113.875,00

93.392,00

102.952,00

113.139,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale

04,02,04

100.506,00

41.466,00

45.711,00

50.234,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul iudetelor

11,02,01

25.902,00

50.261,00

50.321,00

50.380,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11,02,05

6.898,00

3.449,00

3.449,00

3.449,00

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale

11,02,06

75.392,00

56.727,00

61.703,00

65.576,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

1.417,00

1.417,00

1.417,00

1.417,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

198,00

198,00

198,00

198,00

Venituri din proprietate

30.02

673,92

674,00

674,00

674,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

530,92

531,00

531,00

531,00

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

143,00

143,00

143,00

143,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

418,34

418,00

418,00

418,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

105,00

105,00

105,00

105,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

13,04

13,00

13,00

13,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

300,30

300,00

300,00

300,00

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

6,67

0,00

0,00

0,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi penalitati si confiscări

35.02.50

1,67

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

4.203,07

656,00

656,00

656,00

Taxe speciale

36.02.06

467,57

468,00

468,00

468,00

Alte venituri

36.02.50

3.735,50

188,00

188,00

188,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanatrea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.02.03

-67.592,87

-7.442,00

-14.884,00

-10.565,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

67.592,87

7.442,00

14.884,00

10.565,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

112.023,98

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

49.315,98

14.775,00

16.502,00

4.871,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (ANPH)

42.02.21

2.040,00

2.040,00

2.040,00

2.040,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

2.308,46

2.308,00

2.308,00

2.308,00

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare Locală

42.02.65

30.892,40

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

14.075,12

10.427,00

12.154,00

523,00

Alte sume primite de la Uniunea Europeană - SD

46.02

502,80

0,00

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 - SD

46.02.04

502,80

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

91.291,15

68.089,00

79.348,00

3.250,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

89.960,01

66.330,00

76.946,00

23,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

89.812,24

66.330,00

76.946,00

23,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

147,77

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European - FSE

48.02.02

1.331,14

1.759,00

2.402,00

3.227,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.331,14

1.759,00

2.402,00

3.227,00

TOTAL CHELTUIELI

584.120,91

0,00

332.397,00

364.134,00

294.962,00

- cheltuieli de personal

10

102.198,48

0,00

108.575,00

115.227,00

122.730,00

- cheltuieli materiale

20

55.271,85

0,00

39.621,00

44.299,00

56.411,00

- dobânzi

30

5.051,00

0,00

8.856,00

10.954,00

10.439,00

- fonduri de rezerva

50

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

35.579,44

0,00

33.139,00

34.817,00

36.715,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

21.429,01

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte transferuri

55 SF

1.577,70

0,00

897,00

807,00

722,00

- transferuri

55 SD

2.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- ajutoare sociale

57

16.133,33

0,00

15.687,00

15.687,00

16.595,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

114.456,83

0,00

81.189,00

95.015,00

3.850,00

- alte cheltuieli

59

27.677,36

0,00

21.064,00

21.129,00

21.199,00

- cheltuieli de capital

71

178.014,48

0,00

4.769,00

11.371,00

10.488,00

- rambursări de credite interne/externe/

81

19.253,43

0,00

18.600,00

14.828,00

15.813,00

CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

47.921,96

0,00

37.348,00

37.348,00

37.348,00

- cheltuieli de personal

10

27.526,29

27.526,00

27.526,00

27.526,00

- cheltuieli materiale

20

5.715,30

5.800,00

5.800,00

5.800,00

- alte transferuri

55 SF

80,70

22,00

22,00

22,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

263,97

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

10.670,46

4.000,00

4.000,00

4.000,00

- cheltuieli de capital

71

3.665,24

0,00

0,00

0,00

CAP. 54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

9.003,43

0,00

3.935,00

3.935,00

3.935,00

- cheltuieli de personal

10

402,00

0,00

402,00

402,00

402,00

- cheltuieli materiale

20

49,00

0,00

47,00

47,00

47,00

- transferuri intre unitati ale

51 SF

3.486,93

0,00

3.486,00

3.486,00

3.486,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

62,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fonduri de rezerva

50

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

3.549,43

0,00

3.486,00

3.486,00

3.486,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.486,93

3.486,00

3.486,00

3.486,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

62,50

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

50,00

0,00

47,00

47,00

47,00

- cheltuieli materiale

20

47,00

47,00

47,00

47,00

- cheltuieli de capital

71

3,00

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

404,00

0,00

402,00

402,00

402,00

- cheltuieli de personal

10

402,00

402,00

402,00

402,00

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

2,00

- cheltuieli de capital

71

Județul Brașov - Fond rezerva

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fond rezerva buqetara

50

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Șl ÎMPRUMUTUL

5.075,00

0,00

8.878,00

10.974,00

10.457,00

-comisioane

20

24,00

0,00

22,00

20,00

18,00

-dobânzi

30

5.051,00

0,00

8.856,00

10.954,00

10.439,00

Cap. 60.02 APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

540,50

0,00

408,00

408,00

408,00

- cheltuieli materiale

20

408,00

408,00

408,00

408,00

- cheltuieli de capital

71

132,50

CAP. 61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Inspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei)

410,48

0,00

356,00

356,00

356,00

- cheltuieli materiale

20

356,00

356,00

356,00

356,00

- cheltuieli de capital

71

54,48

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

15.526,72

0,00

14.239,00

14.289,00

14.339,00

- cheltuieli de personal

10

19,70

0,00

20,00

20,00

20,00

- cheltuieli materiale

20

2.518,42

0,00

2.014,00

2.064,00

2.114,00

- ajutoare sociale

57

12.655,00

0,00

12.205,00

12.205,00

12.205,00

- cheltuieli de capital

71

333,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

1.300,12

0,00

873,00

883,00

892,00

- cheltuieli materiale

20

495,92

368,00

378,00

387,00

- ajutoare sociale

57

504,20

505,00

505,00

505,00

- cheltuieli de capital

71

300,00

Centrul școlar de educație incluziva Faqaras

1.088,51

0,00

897,00

911,00

924,00

- cheltuieli materiale

20

724,61

540,00

554,00

567,00

- ajutoare sociale

57

357,20

357,00

357,00

357,00

- cheltuieli de capital

71

6,70

Centrul școlar de educație incluziva Victoria

292,41

0,00

276,00

279,00

282,00

- cheltuieli materiale

20

137,21

121,00

124,00

127,00

- ajutoare sociale

57

155,20

155,00

155,00

155,00

Școala profesionala speciala Codlea

1.078,64

0,00

1.022,00

1.035,00

1.049,00

- cheltuieli materiale

20

590,44

556,00

569,00

583,00

- ajutoare sociale

57

466,20

0,00

466,00

466,00

466,00

- cheltuieli de capital

71

22,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

428,40

0,00

402,00

407,00

413,00

- cheltuieli materiale

20

256,20

230,00

235,00

241,00

- ajutoare sociale

57

172,20

172,00

172,00

172,00

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

338,64

0,00

219,00

224,00

229,00

- cheltuieli de personal

10

19,70

20,00

20,00

20,00

- cheltuieli materiale

20

314,04

199,00

204,00

209,00

- cheltuieli de capital

71

4,90

Consiliul Județean Brașov

11.000,00

0,00

10.550,00

10.550,00

10.550,00

- ajutoare sociale in natura (produse lactate si de panificație,implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli)

57

11.000,00

10.550,00

10.550,00

10.550,00

- cheltuieli de capital

71

CAP.66.02 SANATATE

55.948,81

0,00

10.948,00

10.934,00

10.934,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

13.959,79

0,00

9.136,00

9.136,00

9.136,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

20.801,45

0,00

0,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

17.893,55

0,00

14,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3.294,02

0,00

1.798,00

1.798,00

1.798,00

Consiliul Județean Brașov - spitale

21.187,57

0,00

1.812,00

1.798,00

1.798,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

17.893,55

14,00

- cheltuieli de capital

71

3.294,02

1.798,00

1.798,00

1.798,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.630,33

0,00

2.630,00

2.630,00

2.630,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.630,33

2.630,00

2.630,00

2.630,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

4.834,30

0,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.177,80

3.200,00

3.200,00

3.200,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.656,50

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

3.315,20

0,00

19,00

19,00

19,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

19,20

19,00

19,00

19,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

3.296,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

18.426,64

0,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

6.044,62

1.200,00

1.200,00

1.200,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

12.382,02

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecoloqie DR. I.A. SBARCEA Brașov

2.729,58

0,00

586,00

586,00

586,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

586,40

586,00

586,00

586,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.143,18

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1.868,50

0,00

1.041,00

1.041,00

1.041,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.040,80

1.041,00

1.041,00

1.041,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

827,70

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

956,69

0,00

460,00

460,00

460,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

460,64

460,00

460,00

460,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

496,05

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

37.202,50

0,00

38.844,00

40.374,00

42.125,00

- cheltuieli de personal

10

4.920,00

0,00

5.100,00

5.152,00

5.205,00

- cheltuieli materiale

20

1.921,00

0,00

1.886,00

1.886,00

1.886,00

- transferuri intre unitati ale

51 SF

14.326,34

0,00

16.514,00

17.992,00

19.690,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

528,06

0,00

0,00

0,00

0,00

- alte cheltuieli

59

15.344,00

0,00

15.344,00

15.344,00

15.344,00

- cheltuieli de capital

71

163,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

6.999,10

0,00

7.016,00

7.068,00

7.121,00

- cheltuieli de personal

10

4.920,00

5.100,00

5.152,00

5.205,00

- cheltuieli materiale

20

1.886,00

1.886,00

1.886,00

1.886,00

- alte cheltuieli

59

30,00

30,00

30,00

30,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de capital

71

163,10

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean- propriu

3.135,00

0,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

- cheltuieli materiale

20

35,00

- alte cheltuieli

59

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

Culte religioase + Reparații biserici

12.214,00

0,00

12.214,00

12.214,00

12.214,00

- alte cheltuieli, din care:

59

12.214,00

0,00

12.214,00

12.214,00

12.214,00

- reparații biserici

59,12

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- salarii personal neclerical

59,15

11.214,00

11.214,00

11.214,00

11.214,00

Muzeul de Arta

1.368,25

0,00

1.368,00

1.368,00

1.368,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.337,25

1.368,00

1.368,00

1.368,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

31,00

0,00

0,00

0,00

Muzeul Județean de Istorie

3.839,54

0,00

4.493,00

4.493,00

4.493,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.645,04

4.493,00

4.493,00

4.493,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

194,50

0,00

0,00

0,00

Muzeul de Etnografie

2.451,15

0,00

2.763,00

3.306,00

3.985,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.328,15

2.763,00

3.306,00

3.985,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

123,00

0,00

0,00

0,00

Muzeul Casa Mureșenilor

1.680,71

0,00

1.873,00

2.198,00

2.604,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.611,61

1.873,00

2.198,00

2.604,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

69,10

0,00

0,00

0,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2.650,24

0,00

2.929,00

3.259,00

3.622,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.629,24

2.929,00

3.259,00

3.622,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

21,00

0,00

0,00

0,00

Centrul Cultural Reduta

2.864,51

0,00

3.088,00

3.368,00

3.618,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.775,05

3.088,00

3.368,00

3.618,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

89,46

0,00

0,00

0,00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

100.666,42

0,00

99.074,00

106.036,00

119.620,00

- cheltuieli de personal

10

67.754,00

0,00

73.950,00

80.550,00

88.000,00

- cheltuieli materiale

20

13.162,77

0,00

13.171,00

13.171,00

17.150,00

- transferuri intre unitati ale

51 SF

3.806,38

0,00

4.003,00

4.203,00

4.403,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

37,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- asistenta sociala

57

3.478,33

0,00

3.482,00

3.482,00

4.390,00

- alte cheltuieli

59

1.662,90

0,00

1.720,00

1.785,00

1.855,00

- fonduri externe nerambursabile

58

6.735,58

0,00

2.748,00

2.845,00

3.822,00

- cheltuieli de capital

71

4.029,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

9.464,72

0,00

1.665,00

1.000,00

1.000,00

- alte cheltuieli

59

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Reqională (FEDR)

58

5.424,85

665,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3.039,87

0,00

0,00

0,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

3.843,38

0,00

4.003,00

4.203,00

4.403,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.806,38

4.003,00

4.203,00

4.403,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

37,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

87.358,32

0,00

93.406,00

100.833,00

114.217,00

- cheltuieli de personal

10

67.754,00

0,00

73.950,00

80.550,00

88.000,00

- cheltuieli materiale

20

13.162,77

0,00

13.171,00

13.171,00

17.150,00

- asistenta sociala

57

3.478,33

0,00

3.482,00

3.482,00

4.390,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- alte cheltuieli

59

662,90

0,00

720,00

785,00

855,00

Programe din Fondul Social European FSE

58

1.310,73

0,00

2.083,00

2.845,00

3.822,00

- cheltuieli de capital

71

989,59

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Asistenta acordata persoanelor in varsta

2.749,54

0,00

2.951,00

3.201,00

3.640,00

- cheltuieli de personal

10

2.200,00

2.400,00

2.650,00

2.900,00

- cheltuieli materiale

20

480,34

481,00

481,00

650,00

- asistenta sociala

57

69,20

70,00

70,00

90,00

b) Asistenta sociala in caz de invaliditate

19.354,43

0,00

20.437,00

21.847,00

25.285,00

- cheltuieli de personal

10

14.344,00

15.700,00

17.100,00

18.600,00

- cheltuieli materiale

20

4.179,53

4.180,00

4.180,00

5.500,00

- asistenta sociala

57

451,13

452,00

452,00

1.060,00

- alte cheltuieli

59

96,40

105,00

115,00

125,00

- cheltuieli de capital

71

283,37

c) Asistenta sociala pt.familie si copii

48.135,13

0,00

51.643,00

56.075,00

63.682,00

- cheltuieli de personal

10

37.743,00

41.150,00

44.800,00

49.000,00

- cheltuieli materiale

20

7.265,28

7.270,00

7.270,00

9.400,00

- asistenta sociala

57

918,00

920,00

920,00

1.200,00

- alte cheltuieli

59

204,00

220,00

240,00

260,00

Programe din Fondul Social European FSE

58

1.310,73

2.083,00

2.845,00

3.822,00

- cheltuieli de capital

71

694,12

d) Alte cheltuieli in domeniul asiqurarilor si asistentei sociale

15.079,22

0,00

16.335,00

17.670,00

19.570,00

- cheltuieli de personal

10

13.467,00

14.700,00

16.000,00

17.500,00

- cheltuieli materiale

20

1.237,62

1.240,00

1.240,00

1.600,00

- alte cheltuieli

59

362,50

395,00

430,00

470,00

- cheltuieli de capital

71

12,10

e) Asistenta sociala in caz de invaliditate - ANPH

2.040,00

0,00

2.040,00

2.040,00

2.040,00

- asistenta sociala

57

2.040,00

2.040,00

2.040,00

2.040,00

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

6.166,26

0,00

2.203,00

2.113,00

2.028,00

- cheltuieli de personal

10

704,49

0,00

705,00

705,00

705,00

- cheltuieli materiale

20

961,38

0,00

623,00

623,00

623,00

- transferuri

55 SF

1.497,00

0,00

875,00

785,00

700,00

- transferuri

55 SD

2.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

525,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvamont Județul Brașov

1.315,26

0,00

928,00

928,00

928,00

- cheltuieli de personal

10

704,49

705,00

705,00

705,00

- cheltuieli materiale

20

561,38

223,00

223,00

223,00

- cheltuieli de capital

71

49,39

Consiliul Județean Brașov

4.851,00

0,00

1.275,00

1.185,00

1.100,00

- cheltuieli materiale

20

400,00

400,00

400,00

400,00

- alte transferuri

55 SF

1.497,00

875,00

785,00

700,00

- transferuri

55 SD

2.478,00

- cheltuieli de capital

71

476,00

CAP. 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI Consiliul Județean Brașov

2.349,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

60,00

- cheltuieli de capital

71

2.289,60

CAP. 83.02 AGRICULTURĂ , SILVICULTURĂ, PISCICULTURA Șl VANATOARE

995,00

0,00

982,00

982,00

982,00

- cheltuieli de personal

10

872,00

0,00

872,00

872,00

872,00

- cheltuieli materiale

20

110,00

0,00

110,00

110,00

110,00

- cheltuieli de capital

71

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

995,00

0,00

982,00

982,00

982,00

- cheltuieli de personal

10

872,00

872,00

872,00

872,00

- cheltuieli materiale

20

110,00

110,00

110,00

110,00

- cheltuieli de capital

71

13,00

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

301.574,80

0,00

114.833,00

136.367,00

52.402,00

- cheltuieli materiale

20

29.696,98

15.184,00

19.814,00

27.899,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- programe din fondul european de dezvoltare FEDR

58

89.113,30

78.078,00

92.152,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

163.511,09

2.971,00

9.573,00

8.690,00

- rambursări de credite

81

19.253,43

18.600,00

14.828,00

15.813,00

AEROPORT (84,02,06,02)

95.499,32

0,00

2.971,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

7.144,28

- cheltuieli de capital

71

88.355,04

2.971,00

RAMBURSĂRI BCR, CEC AEROPORT (84,02,06,02)

11.439,60

0,00

16.072,00

14.031,00

13.743,00

- rambursări de credite

81

11.439,60

0,00

16.072,00

14.031,00

13.743,00

DRUMURI (84,02,03,01)

65.018,72

0,00

15.184,00

29.387,00

36.589,00

- cheltuieli materiale

20

22.552,70

15.184,00

19.814,00

27.899,00

- cheltuieli de capital

71

42.466,02

0,00

9.573,00

8.690,00

Proiecte cu finanțare FEN (84,02,03,01)

58

89.113,30

0,00

78.078,00

92.152,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

89.113,30

78.078,00

92.152,00

PNDL (84,02,03,01)

71

30.892,40

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

30.892,40

Fond de intervenție (84,02,03,01)

71

1.797,63

0,00

0,00

0,00

0,00

- fond intervenție cf HG 563/2018

1.797,63

Rambursări BERD (84.02.03.01)

7.103,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

7.103,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

Rambursări EXIMBANK DRUM (84.02.03.01)

710,83

0,00

711,00

797,00

2.070,00

- rambursări de credite

81

710,83

0,00

711,00

797,00

2.070,00

CAP. 87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

739,43

0,00

349,00

18,00

28,00

- cheltuieli materiale

20

289,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

450,43

349,00

18,00

28,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Agafitei

ȘEF SERVICIU BUGET, Săndor lldikoDIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

267.742,59

0,00

246.439,00

257.748,00

280.624,00

Impozit pe profit (Compania Apa)

01.02.01

1.497,00

875,00

785,00

700,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04,02,01

113.875,00

93.392,00

102.952,00

113.139,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale

04,02,04

100.506,00

41.466,00

45.711,00

50.234,00

Sume defalcate din TVA pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11,02,01

25.902,00

50.261,00

50.321,00

50.380,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11,02,05

6.898,00

3.449,00

3.449,00

3.449,00

Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale

11,02,06

75.392,00

56.727,00

61.703,00

65.576,00

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

1.417,00

1.417,00

1.417,00

1.417,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

198,00

198,00

198,00

198,00

Venituri din proprietate

30.02

673,92

674,00

674,00

674,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

530,92

531,00

531,00

531,00

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

143,00

143,00

143,00

143,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

418,34

418,00

418,00

418,00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

105,00

105,00

105,00

105,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

13,04

13,00

13,00

13,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

300,30

300,00

300,00

300,00

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

6,67

0,00

0,00

0,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

5,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi penalitati si confiscări

35.02.50

1,67

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri

36.02

4.203,07

656,00

656,00

656,00

Taxe speciale

36.02.06

467,57

468,00

468,00

468,00

Alte venituri

36.02.50

3.735,50

188,00

188,00

188,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanatrea secțiunii de dezvoltare a buaetului local

37.02.03

-67.592,87

-7.442,00

-14.884,00

-10.565,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

4.348,46

4.348,00

4.348,00

4.348,00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (ANPH)

42.02.21

2.040,00

2.040,00

2.040,00

2.040,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

2.308,46

2.308,00

2.308,00

2.308,00

TOTAL CHELTUIELI

267.742,59

0,00

246.439,00

257.748,00

280.624,00

- cheltuieli de personal

10

102.198,48

0,00

108.575,00

115.227,00

122.730,00

- cheltuieli materiale

20

55.271,85

0,00

39.621,00

44.299,00

56.411,00

- dobânzi

30

5.051,00

0,00

8.856,00

10.954,00

10.439,00

- fonduri de rezerva

50

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

35.579,44

0,00

33.139,00

34.817,00

36.715,00

- alte transferuri

55 SF

1.577,70

0,00

897,00

807,00

722,00

- ajutoare sociale

57

16.133,33

0,00

15.687,00

15.687,00

16.595,00

- alte cheltuieli

59

27.677,36

0,00

21.064,00

21.129,00

21.199,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- rambursări de credite interne/externe/

81

19.253,43

0,00

18.600,00

14.828,00

15.813,00

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

43.992,75

0,00

37.348,00

37.348,00

37.348,00

- cheltuieli de personal

10

27.526,29

27.526,00

27.526,00

27.526,00

- cheltuieli materiale

20

5.715,30

5.800,00

5.800,00

5.800,00

- alte transferuri

55 SF

80,70

0,00

22,00

22,00

22,00

- alte cheltuieli

59

10.670,46

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

CAP.54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

8.937,93

0,00

3.935,00

3.935,00

3.935,00

- cheltuieli de personal

10

402,00

0,00

402,00

402,00

402,00

- cheltuieli materiale

20

49,00

0,00

47,00

47,00

47,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.486,93

0,00

3.486,00

3.486,00

3.486,00

- fonduri de rezerva

50

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

3.486,93

0,00

3.486,00

3.486,00

3.486,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.486,93

3.486,00

3.486,00

3.486,00

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

47,00

0,00

47,00

47,00

47,00

- cheltuieli materiale

20

47,00

47,00

47,00

47,00

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica ATOP

404,00

0,00

402,00

402,00

402,00

- cheltuieli de personal

10

402,00

402,00

402,00

402,00

- cheltuieli materiale (acțiuni CJ)

20

2,00

Județul Brașov - Fond rezerva

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fond rezerva

50

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Cap.55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ SI ÎMPRUMUTUL

5.075,00

0,00

8.878,00

10.974,00

10.457,00

-comisioane

20

24,00

22,00

20,00

18,00

-dobânzi

30

5.051,00

8.856,00

10.954,00

10.439,00

Cap.60.02 APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

408,00

0,00

408,00

408,00

408,00

- cheltuieli materiale

20

408,00

408,00

408,00

408,00

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NATIONALA(lnspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei)

356,00

0,00

356,00

356,00

356,00

- cheltuieli materiale

20

356,00

356,00

356,00

356,00

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

15.193,12

0,00

14.239,00

14.289,00

14.339,00

- cheltuieli de personal

10

19,70

0,00

20,00

20,00

20,00

- cheltuieli materiale

20

2.518,42

0,00

2.014,00

2.064,00

2.114,00

- ajutoare sociale

57

12.655,00

0,00

12.205,00

12.205,00

12.205,00

- alte acțiuni

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

1.000,12

0,00

873,00

883,00

892,00

- cheltuieli materiale

20

495,92

368,00

378,00

387,00

- ajutoare sociale

57

504,20

505,00

505,00

505,00

Centrul școlar de educație incluziva Faqaras

1.081,81

0,00

897,00

911,00

924,00

- cheltuieli materiale

20

724,61

540,00

554,00

567,00

- ajutoare sociale

57

357,20

357,00

357,00

357,00

Centrul școlar de educație incluziva Victoria

292,41

0,00

276,00

279,00

282,00

- cheltuieli materiale

20

137,21

121,00

124,00

127,00

- ajutoare sociale

57

155,20

155,00

155,00

155,00

Școala profesionala speciala Codlea

1.056,64

0,00

1.022,00

1.035,00

1.049,00

- cheltuieli materiale

20

590,44

556,00

569,00

583,00

- ajutoare sociale

57

466,20

0,00

466,00

466,00

466,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

428,40

0,00

402,00

407,00

413,00

- cheltuieli materiale

20

256,20

230,00

235,00

241,00

-ajutoare sociale

57

172,20

172,00

172,00

172,00

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

333,74

0,00

219,00

224,00

229,00

- cheltuieli de personal

10

19,70

20,00

20,00

20,00

- cheltuieli materiale

20

314,04

199,00

204,00

209,00

Consiliul Județean Brașov

11.000,00

0,00

10.550,00

10.550,00

10.550,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

-ajutoare sociale in natura( produse lactate si de panificație,implementarea programului de incurajare a consumului de fructe oroasDete in scoli)

57

11.000,00

10.550,00

10.550,00

10.550,00

CAP.66.02 SANATATE

13.959,79

0,00

9.136,00

9.136,00

9.136,00

- cheltuieli materiale

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

13.959,79

0,00

9.136,00

9.136,00

9.136,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.630,33

0,00

2.630,00

2.630,00

2.630,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.630,33

2.630,00

2.630,00

2.630,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

3.177,80

0,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.177,80

3.200,00

3.200,00

3.200,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

19,20

0,00

19,00

19,00

19,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

19,20

19,00

19,00

19,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

6.044,62

0,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

6.044,62

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecoloqie DR. I.A. SBARCEA Brașov

586,40

0,00

586,00

586,00

586,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

586,40

586,00

586,00

586,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neuroloqie Brașov

1.040,80

0,00

1.041,00

1.041,00

1.041,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.040,80

1.041,00

1.041,00

1.041,00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

460,64

0,00

460,00

460,00

460,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

460,64

460,00

460,00

460,00

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

36.511,34

0,00

38.844,00

40.374,00

42.125,00

- cheltuieli de personal

10

4.920,00

0,00

5.100,00

5.152,00

5.205,00

- cheltuieli materiale

20

1.921,00

0,00

1.886,00

1.886,00

1.886,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

14.326,34

0,00

16.514,00

17.992,00

19.690,00

- alte cheltuieli

59

15.344,00

0,00

15.344,00

15.344,00

15.344,00

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

6.836,00

0,00

7.016,00

7.068,00

7.121,00

- cheltuieli de personal

10

4.920,00

5.100,00

5.152,00

5.205,00

- cheltuieli materiale

20

1.886,00

1.886,00

1.886,00

1.886,00

- alte cheltuieli

59

30,00

30,00

30,00

30,00

Consiliul Județean - propriu

3.135,00

0,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

- cheltuieli materiale

20

35,00

- alte cheltuieli

59

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

Culte reliqioase + Reparații biserici

12.214,00

0,00

12.214,00

12.214,00

12.214,00

-alte cheltuieli, din care:

59

12.214,00

0,00

12.214,00

12.214,00

12.214,00

-reparații biserici

59,12

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

-salarii personal neclerical

59,15

11.214,00

11.214,00

11.214,00

11.214,00

Muzeul de Arta

1.337,25

0,00

1.368,00

1.368,00

1.368,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.337,25

1.368,00

1.368,00

1.368,00

Muzeul Județean de Istorie

3.645,04

0,00

4.493,00

4.493,00

4.493,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.645,04

4.493,00

4.493,00

4.493,00

Muzeul de Etnoqrafie

2.328,15

0,00

2.763,00

3.306,00

3.985,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.328,15

2.763,00

3.306,00

3.985,00

Muzeul Casa Mureșenilor

1.611,61

0,00

1.873,00

2.198,00

2.604,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

1.611,61

1.873,00

2.198,00

2.604,00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2.629,24

0,00

2.929,00

3.259,00

3.622,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.629,24

2.929,00

3.259,00

3.622,00

Centrul Cultural Reduta

2.775,05

0,00

3.088,00

3.368,00

3.618,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

2.775,05

3.088,00

3.368,00

3.618,00

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

89.864,38

0,00

96.326,00

103.191,00

115.798,00

- cheltuieli de personal

10

67.754,00

0,00

73.950,00

80.550,00

88.000,00

- cheltuieli materiale

20

13.162,77

0,00

13.171,00

13.171,00

17.150,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.806,38

0,00

4.003,00

4.203,00

4.403,00

- asistenta sociala

57

3.478,33

0,00

3.482,00

3.482,00

4.390,00

- alte cheltuieli

59

1.662,90

0,00

1.720,00

1.785,00

1.855,00

Consiliul Județean Brașov

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

- alte cheltuieli

59

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftizioloqie Sânpetru

3.806,38

0,00

4.003,00

4.203,00

4.403,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri curente

51 SF

3.806,38

4.003,00

4.203,00

4.403,00

Centralizator Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului

85.058,00

0,00

91.323,00

97.988,00

110.395,00

- cheltuieli de personal

10

67.754,00

0,00

73.950,00

80.550,00

88.000,00

- cheltuieli materiale

20

13.162,77

0,00

13.171,00

13.171,00

17.150,00

- asistenta sociala

57

3.478,33

0,00

3.482,00

3.482,00

4.390,00

- alte cheltuieli

59

662,90

0,00

720,00

785,00

855,00

a)Asistenta acordata persoanelor in varsta

2.749,54

0,00

2.951,00

3.201,00

3.640,00

- cheltuieli de personal

10

2.200,00

2.400,00

2.650,00

2.900,00

- cheltuieli materiale

20

480,34

481,00

481,00

650,00

- asistenta sociala

57

69,20

70,00

70,00

90,00

b)Asistenta sociala in caz de invaliditate

19.071,06

0,00

20.437,00

21.847,00

25.285,00

- cheltuieli de personal

10

14.344,00

15.700,00

17.100,00

18.600,00

- cheltuieli materiale

20

4.179,53

4.180,00

4.180,00

5.500,00

- asistenta sociala

57

451,13

452,00

452,00

1.060,00

- alte cheltuieli

59

96,40

105,00

115,00

125,00

c)Asistenta sociala pt.familie si copii

46.130,28

0,00

49.560,00

53.230,00

59.860,00

- cheltuieli de personal

10

37.743,00

41.150,00

44.800,00

49.000,00

- cheltuieli materiale

20

7.265,28

7.270,00

7.270,00

9.400,00

- asistenta sociala

57

918,00

920,00

920,00

1.200,00

- alte cheltuieli

59

204,00

220,00

240,00

260,00

d)Alte cheltuieli in domeniul asiqurarilor si asistentei sociale

15.067,12

0,00

16.335,00

17.670,00

19.570,00

- cheltuieli de personal

10

13.467,00

14.700,00

16.000,00

17.500,00

- cheltuieli materiale

20

1.237,62

1.240,00

1.240,00

1.600,00

- alte cheltuieli

59

362,50

395,00

430,00

470,00

e)Asistenta sociala in caz de invaliditate-ANPH

2.040,00

0,00

2.040,00

2.040,00

2.040,00

- asistenta sociala

57

2.040,00

2.040,00

2.040,00

2.040,00

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

3.162,87

0,00

2.203,00

2.113,00

2.028,00

- cheltuieli de personal

10

704,49

0,00

705,00

705,00

705,00

- cheltuieli materiale

20

961,38

0,00

623,00

623,00

623,00

- transferuri

55 SF

1.497,00

0,00

875,00

785,00

700,00

Salvamont Județul Brașov

1.265,87

0,00

928,00

928,00

928,00

- cheltuieli de personal

10

704,49

705,00

705,00

705,00

- cheltuieli materiale

20

561,38

223,00

223,00

223,00

Consiliul Județean Brașov

1.897,00

0,00

1.275,00

1.185,00

1.100,00

- cheltuieli materiale

20

400,00

400,00

400,00

400,00

- alte transferuri

55 SF

1.497,00

875,00

785,00

700,00

CAP.74.02 PROTECȚIA MEDIULUIConsiliul Județean Brașov

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

60,00

CAP.83.02 AGRICULTURĂ , SILVICULTURĂ,PISCICULTURA Șl VANATOARE

982,00

0,00

982,00

982,00

982,00

- cheltuieli de personal

10

872,00

0,00

872,00

872,00

872,00

- cheltuieli materiale

20

110,00

0,00

110,00

110,00

110,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

982,00

0,00

982,00

982,00

982,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli de personal

10

872,00

872,00

872,00

872,00

- cheltuieli materiale

20

110,00

110,00

110,00

110,00

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

48.950,41

0,00

33.784,00

34.642,00

43.712,00

- cheltuieli materiale

20

29.696,98

15.184,00

19.814,00

27.899,00

- rambursări de credite

81

19.253,43

18.600,00

14.828,00

15.813,00

AEROPORT (84,02,06,02)

7.144,28

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

7.144,28

RAMBURSĂRI BCR,CEC AEROPORT (84,02,06,02)

11.439,60

0,00

16.072,00

14.031,00

13.743,00

- rambursări de credite

81

11.439,60

16.072,00

14.031,00

13.743,00

DRUMURI (84,02,03,01)

22.552,70

0,00

15.184,00

19.814,00

27.899,00

- cheltuieli materiale

20

22.552,70

15.184,00

19.814,00

27.899,00

RAMBURSĂRI BERD (84.03.01)

7.103,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

- rambursări de credite

81

7.103,00

0,00

1.817,00

0,00

0,00

RAMBURSĂRI EXIMBANK DRUM (84.03.01)

710,83

0,00

711,00

797,00

2.070,00

- rambursări de credite

81

710,83

0,00

711,00

797,00

2.070,00

CAP. 87,02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

289,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Agafitei


ȘEF SERVICIU BUGET, Săndor lldiko /

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGETBuget local anul 2019 și estimări pe anii 2020-2022 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

316.378,32

85.958,00

106.386,00

14.338,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

67.592,87

7.442,00

14.884,00

10.565,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

112.023,98

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

44.967,52

10.427,00

12.154,00

523,00

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare Locală

42.02.65

30.892,40

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

14.075,12

10.427,00

12.154,00

523,00

Alte sume primite de la Uniunea Europeană

46.02

502,80

0,00

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

502,80

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

91.291,15

68.089,00

79.348,00

3.250,00

Fondul European de Dezvoltare Reqională (FEDR)

48.02.01

89.960,01

66.330,00

76.946,00

23,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

89.812,24

66.330,00

76.946,00

23,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

147,77

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European - FSE

48.02.02

1.331,14

1.759,00

2.402,00

3.227,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1.331,14

1.759,00

2.402,00

3.227,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

316.378,32

0,00

85.958,00

106.386,00

14.338,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

21.429,01

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

55 SD

2.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

114.456,83

0,00

81.189,00

95.015,00

3.850,00

- cheltuieli de capital

71

178.014,48

0,00

4.769,00

11.371,00

10.488,00

CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

3.929,21

0,00

0,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

263,97

- cheltuieli de capital

71

3.665,24

0,00

0,00

0,00

CAP. 54.02 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

65,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

62,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

62,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

62,50

0,00

0,00

0,00

Structura Teritoriala Pentru Probleme Speciale(OMEPTA)

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3,00

Cap.60.02 APĂRARE (Centrul Militar Zonal)

132,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

132,50

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Inspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei)

54,48

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

54,48

CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

333,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

333,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

300,00


INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

Centrul școlar de educație incluziva Faqaras

6,70

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

6,70

Școala profesionala speciala Codlea

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

22,00

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

4,90

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

4,90

CAP.66.02 SANATATE

41.989,02

0,00

1.812,00

1.798,00

1.798,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

20.801,45

0,00

0,00

0,00

0,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

17.893,55

14,00

- cheltuieli de capital

71

3.294,02

0,00

1.798,00

1.798,00

1.798,00

Consiliul Județean Brașov - spitale

21.187,57

0,00

1.812,00

1.798,00

1.798,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

17.893,55

14,00

- cheltuieli de capital

71

3.294,02

1.798,00

1.798,00

1.798,00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

1.656,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

1.656,50

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

3.296,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

3.296,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

12.382,02

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

12.382,02

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecoloqie DR. I.A. SBARCEA Brașov

2.143,18

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

2.143,18

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neuroloqie Brașov

827,70

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

827,70

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

496,05

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

496,05

CAP. 67.02 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

691,16

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

528,06

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

163,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteca Județeană "Georqe Baritiu”

163,10

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

163,10

Muzeul de Arta

31,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

31,00

Muzeul Județean de Istorie

194,50

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

194,50

Muzeul de Etnoqrafie

123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

123,00

Muzeul Casa Mureșenilor

69,10

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

69,10

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

21,00

0,00

0,00

0,00

Centrul Cultural "Reduta"

89,46

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

89,46

Cap. 68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

10.802,04

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale

51 SD

37,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- fonduri externe nerambursabile

58

6.735,58

0,00

2.748,00

2.845,00

3.822,00

- cheltuieli de capital

71

4.029,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Consiliul Județean Brașov

8.464,72

0,00

665,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

58

5.424,85

665,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

3.039,87

0,00

0,00

0,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftizioloqie Sânpetru

37,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri intre unitati ale administrației publice - transferuri de capital

51 SD

37,00

0,00

0,00

0,00

Centralizator Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului

2.300,32

0,00

2.083,00

2.845,00

3.822,00

INDICATORI

cod

BUGET 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

Programe din Fondul Social European FSE

58

1.310,73

0,00

2.083,00

2.845,00

3.822,00

- cheltuieli de capital

71

989,59

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Asistenta sociala in caz de invaliditate

283,37

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

283,37

c) Asistenta sociala pt.familie si copii

2.004,85

0,00

2.083,00

2.845,00

3.822,00

Programe din Fondul Social European FSE

58

1.310,73

2.083,00

2.845,00

3.822,00

- cheltuieli de capital

71

694,12

d) Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

12,10

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

12,10

CAP. 70.02 LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

3.003,39

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

55 SD

2.478,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

525,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvamont Județul Brașov

49,39

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

49,39

Consiliul Județean Brașov

2.954,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- transferuri

55 SD

2.478,00

- cheltuieli de capital

71

476,00

CAP. 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI -Consiliul Județean Brașov

2.289,60

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

2.289,60

CAP. 83.02 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURA Șl VANATOARE

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

13,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

252.624,39

0,00

81.049,00

101.725,00

8.690,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

89.113,30

0,00

78.078,00

92.152,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

163.511,09

0,00

2.971,00

9.573,00

8.690,00

AEROPORT (84.06.02)

88.355,04

0,00

2.971,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

88.355,04

2.971,00

DRUMURI (84.03.01)

164.269,35

0,00

78.078,00

101.725,00

8.690,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

89.113,30

78.078,00

92.152,00

- cheltuieli de capital, din care:

71

75.156,05

0,00

0,00

9.573,00

8.690,00

- cheltuieli de capital (drumuri)

42.466,02

0,00

9.573,00

8.690,00

- cheltuieli de capital (PNDL)

30.892,40

- cheltuieli de capital (Fond intervenție cf HG 563/2018)

1.797,63

CAP. 87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

450,43

0,00

349,00

18,00

28,00

- proiecte cu finanțare FEN

58

450,43

349,00

18,00

28,00

EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU BUGET, Săndor lldiko


Gabriela Aqafiteill ,


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


SECRETAR


Maria


Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 19 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP 51,02 AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE                                       mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

47.921,96

0,00

37.348,00

37.348,00

37.348,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

43.992,75

0,00

37.348,00

37.348,00

37.348,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

43.992,75

0,00

37.348,00

37.348,00

37.348,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10

27.526,29

0,00

27.526,00

27.526,00

27.526,00

Cheltuieli salariale in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

26.846,29

0,00

Salarii de baza

10.01.01

18.722,29

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

2.400,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1.000,00

Drepturi de delegare

10.01.13

120,00

Indemnizație de hrana

10.01.17

720,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3.884,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

680,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

680,00

TITL (cod

ULII BUNURI SI SERVICII

20.01 la 20.06+20.09 la

20

5.715,30

0,00

5.800,00

5.800,00

5.800,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

4.047,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

246,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Materiale pentru curățenie

20.01.02

23,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

28,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

150,00

Piese de schimb

20.01.06

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

170,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

500,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2.500,00

Reparații curente

20.02

323,30

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

150,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

150,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

350,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

250,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

100,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

50,00

Pregătire profesionala

20.13

150,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

120,00

MILU UI

20.30

lenuieii țuuu zu.ou.u i ia

04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

525,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

140,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

40,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

30,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

23,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

292,00

TITL (cod

JL VII ALTE TRANSFERURI

55.01+ 55.02)

55 SF

80,70

0,00

22,00

22,00

22,00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

1,56

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte transferuri curente interne

55.01.18

1,56

organ

no

liisieiuii uuicihc iii dlictmciiciie ^udiie izații internaționale) (cod ni+RA no ha\

55.02

79,14

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

22,10

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

57,04

TITL

59.0

ULX ALTE CHELTUIELI (cod

+59.02+59.08+59.11 +59.12+5

59

10.670,46

0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Asociații si fundații

59.11

3.552,46

Despăgubiri civile

59.17

6.918,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

111 lul a rroiecie cu nnanțare om ronauri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11 +58.12+58.15+58.16+58.30+5

58

263,97

0,00

Programe din Fondul Social European

(FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

263,97

0,00

Finanțarea națională

58.02.01

39,60

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

224,37

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3.665,24

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

(cod 71.01 la 71.03)

71

3.665,24

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

3.665,24

0,00

Construcții

71.01.01

691,54

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1.567,82

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

8,33

Alte active fixe

71.01.30

1.397,55

Director executiv, Gabriela Agafitei

Vizat: Șef Serviciu Buget - lldiko Sandor întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna t ,

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 201 2020-2022

STIMARI PENTRU ANII


CAP 54,02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

9.003,43

0,00

3.935,00

3.935,00

3.935,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

8.937,93

0,00

3.935,00

3.935,00

3.935,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

8.937,93

0,00

3.935,00

3.935,00

3.935,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

402,00

0,00

402,00

402,00

402,00

Cheltuieli salariate in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

390,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

390,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

12,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

12,00

0,00

TITL 20.0'

UL II BUNURI SI SERVICII (cod la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

49,00

0,00

47,00

47,00

47,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

30,72

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,50

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15,60

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1,62

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

3,00

0,00

Reparații curente

20.02

10,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

2,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,58

0,00

MUU unbtiuieii (UUU ZU.dU.U I ld

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

1,70

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1,70

0,00

TITL (cod

UL V FONDURI DE REZERVA 50.04)

50

5.000,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

5.000,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 SF

3.486,93

0,00

3.486,00

3.486,00

3.486,00

t kbii&lbiun uuieme           ———

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24 J.R1 A4 OfixRI A1 lURI CM HO-uRI A4       A1 A

51.01

3.486,93

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

3.486,93

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

(cod 51+55+56+58+70+79+85)

65,50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

62,50

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la

51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

62,50

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

62,50

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

3,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3,00

0,00

Director executiv, Gabridla Agafitei


Vizat: Șef Serviciu Buget - lldiko S< întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV


SECRETAR

Dumbrăvenii Maria


Instituția publicăJUDETUL BRAȘOV

Formular:


11/06


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

55,02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,075.00

0.00

8,878.00

10,974.00

10,457.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,075.00

0.00

8,878.00

10,974.00

10,457.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5,075.00

0.00

8,878.00

10,974.00

10,457.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

24.00

0.00

22.00

20.00

18.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

24.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imDrumuturilor interne

20.24.02

24.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

5,051.00

0.00

8,856.00

10,954.00

10,439.00

uooanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

4,973.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

4,973.00

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

78.00

0.00

Director executiv,


fiței


Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sandor


întocmit:Consilier-Titeica Diana


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2ÎTT5 SI ESTIMĂRI PENTRU 2020-2022

ANII


CAP 60,02 APARARE NATIONALA-CENTRUL MILITAR ZONAL

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

540,50

0,00

408,00

408,00

408,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

408,00

0,00

408,00

408,00

408,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

408,00

0,00

408,00

408,00

408,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

408,00

0,00

408,00

408,00

408,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

213,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

85,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

38,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

27,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

19,00

Reparații curente

20.02

100,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

80,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

Allb Ullbuuieii       /:u.oU.u i Pd

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

10,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

132,50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

132,50

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

132,50

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

105,50

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

9,00

Alte active fixe

71.01.30

18,00

Director executiv,

Gabriela Agafiteii

4

Vizat: Șef Serviciu Buget - lldiko Sandor întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna F /

Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE


PREȘEDINȚI


Ve:


SECRETAR

Dumbraieanu Maria


'ANUDZ019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII


2020-20:

CAP 61,02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA TARA BARSEI BRAȘOV                        mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

410,48

0,00

356,00

356,00

356,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

356,00

0,00

356,00

356,00

356,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

356,00

0,00

356,00

356,00

356,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

356,00

0,00

356,00

356,00

356,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

222,20

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

30,10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

40,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3,30

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

35,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15,80

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

63,00

Reparații curente

20.02

33,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

70,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte obiecte de inventar

20.05.30

70,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5,00

MIIH U

20.30

IHIIUIUII țUUU ZU.-5U.U I ld

04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

25,80

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

12,00

Chirii

20.30.04

13,80

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

54,48

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

54,48

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

54,48

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

40,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

14,48

Director executiv, Gabriela Agafiței


Vizat: Șef Serviciu Buget - lldiko Sandorf ) întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna /

JUDEȚUL: BRAȘOV

ANEXA 1.1.6


Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV

Formular:   11/06


SECRETARPE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP.65 INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11,000.00

0.00

10,550.00

10,550.00

10,550.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11,000.00

0.00

10,550.00

10,550.00

10,550.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11,000.00

0.00

10,550.00

10,550.00

10,550.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

11,000.00

0.00

10,550.00

10,550.00

10,550.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

11,000.00

0.00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

11,000.00

X

X

X

Director executiv,


Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sandor întocmit:Consilier-Titeica Diana

Instituția publică:CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Formular:


11/06


BUGETULPE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP.66.02 - SANATATE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

55.948,81

0,00

10.948,00

10.934,00

10.934,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

13.959,79

0,00

9.136,00

9.136,00

9.136,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13.959,79

0,00

9.136,00

9.136,00

9.136,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

13.959,79

0,00

9.136,00

9.136,00

9.136,00

uri curente (cod

1-51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 ) + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

13.959,79

0,00

9.136,00

9.136,00

9.136,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

2.630,33

0,00

2.630,00

2.630,00

2.630,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

11.329,46

0,00

6.506,00

6.506,00

6.506,00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

41.989,02

0,00

1.812,00

1.798,00

1.798,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

20.801,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.46)

51.02

20.801,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

20.801,45

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58,15+58.16+58,30)

58

17.893,55

0,00

14,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

17.893,55

0,00

14,00

0,00

0,00

Finanțarea națională

58.01.01

1.919,82

1,00

0,00

0,00

fi

1    Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

10.719,56

5,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

5.254,17

8,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3.294,02

0,00

1.798,00

1.798,00

1.798,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

3.294,02

0,00

1.798,00

1.798,00

1.798,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3.294,02

0,00

1.798,00

1.798,00

1.798,00

Construcții

71.01.01

3.294,02

0,00

1.798,00

1.798,00

1.798,00

Vizat: Sef Serviciu Buget Sandor lldikoîntocmit: Consilier- Attila Kope --------->


DIRECTOR EXECUTIV qr


JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOVPE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP. 67,02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

37.202,50

1,41

37.844,00

39.374,00

41.125,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

36.511,34

1,41

37.844,00

39.374,00

41.125,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36.511,34

1,41

37.844,00

39.374,00

41.125,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.920,00

0,00

5.100,00

5.152,00

5.205,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

4.820,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

4.400,00

0,00

Indemnizație de hrana

10.01.17

355,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

60,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

100,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

100,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.921,00

0,00

1.886,00

1.886,00

1.886,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

678,50

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

130,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

37,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

400,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

75,50

0,00

Reparații curente

20.02

584,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

0,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

13,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

200,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

7,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,50

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

423,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

8,00

0,00

Chirii

20.30.04

380,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

35,00

0,00

TITL

ADM

UL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE INISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

14.326,34

1,41

16.514,00

17.992,00

19.690,00

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

51.01

14.326,34

1,41

Transferuri către instituții publice

51.01.01

14.326,34

1,41

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.

59

15.344,00

0,00

14.344,00

14.344,00

14.344,00

Susținerea cultelor

59.12

1.000,00

0,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

11.214,00

0,00

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59,20

1.400,00

0,00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

1.700,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

691,16

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

528,06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la

51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

528,06

0,00

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

528,06

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

163,10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

163,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

163,10

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

43,60

0,00

Alte active fixe

71.01.30

119,50

0,00

DIRECTOR EXECUTIV, GabrielaÂgafiței </

Vizat: Șef Serviciu Buget - Șandor lldiko întocmit: Consilier - Ramona Broscățan

JUDEȚUL: BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP. 67,02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

37.202,50

1,41

37.844,00

39.374,00

41.125,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

36.511,34

1,41

37.844,00

39.374,00

41.125,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

36.511,34

1,41

37.844,00

39.374,00

41.125,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

4.920,00

0,00

5.100,00

5.152,00

5.205,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

4.820,00

0,00

Salarii de baza

10.01.01

4.400,00

0,00

Indemnizație de hrana

10.01.17

355,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

60,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

100,00

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

100,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.921,00

0,00

1.886,00

1.886,00

1.886,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

678,50

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

130,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

37,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

400,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

75,50

0,00

Reparații curente

20.02

584,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

0,00

JUDEȚUL:BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Institufia publicăJUDEȚUL BRAȘOV

PREȘEDINJ&—


Veșțga^^arfl^n

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PEUMiUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022CAP.68.02. ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.308,10

0,00

5.668,00

5.203,00

5.403,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01 +80+81 +84)

4.806,38

0,00

5.003,00

5.203,00

5.403,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.806,38

0,00

5.003,00

5.203,00

5.403,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

3.806,38

0,00

4.003,00

4.203,00

4.403,00

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3 1 +51.01.39+51,01,46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)

51.01

3.806,38

0,00

X

X

X

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

51.01.39

3.806,38

X

X

X

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.20+

59

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Asociații si fundații

59.11

1.000,00

X

X

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

8.501,72

0,00

665,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

37,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la

51.02.28+51.02.29+51.02.47+51.02.49)

51.02

37,00

0,00

X

X

X

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

37,00

X

X

X

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30+58.33)

58

5.424,85

0,00

665,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

5.424,85

0,00

X

X

X

Finanțarea națională

58.01.01

619,23

X

X

X

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

3.508,93

X

X

X

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1.296,69

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3.039,87

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3.039,87

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3.039,87

0,00

X

X

X

| Construcții

71.01.01

3.039,87

X

X

X

CAP. 70.02 LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6,166.26

0.00

2,203.00

2,113.00

2,028.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,162.87

0.00

2,203.00

2,113.00

2,028.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,162.87

0.00

1,328.00

1,328.00

1,328.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

704.49

0.00

705.00

705.00

705.00

Chel

10.01

tuieli salariale in bani (cod .01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

688.49

0.00

Salarii de baza

10.01.01

472.49

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

72.00

0.00

Drepturi de delegare

10.01.13

8.00

0.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

48.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

88.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

16.00

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

16.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

961.38

0.00

623.00

623.00

623.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

82.80

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

46.80

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.00

0.00

Med la 20

camente si materiale sanitare (cod 20.04.01 .04.04)

20.04

3.00

0.00

Medicamente

20.04.01

1.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

2.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

400.08

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

400.08

0.00

Instituția publică: CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Formular:


PREȘEDINTE,


tea


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLEALINEATE. PE Al


2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

25.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

25.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

10.50

0.00

Alte

20.3I

cheltuieli (cod 20.30.01 la

J.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

440.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

40.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

400.00

0.00

TITL 55.0:

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+

2)

55 SF

1,497.00

0.00

875.00

785.00

700.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)

55.01

1,497.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

1,497.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

3,003.39

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

2,478.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+5 5.01.42+55.01.56+55.01.67+55.01.69)

55.01

2,478.00

0.00

Programe de dezvoltare

55.01.13

2,478.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

525.39

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

525.39

0.00

0.00

0.00

0.00

la 71

.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

525.39

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

49.39

0.00

Alte active fixe

71.01.30

476.00

0.00

Director executiv, Gabriela AgaAței

Vizat: Șef Serviciu Buget - lldiko Sandor întocmit: Consilier - Ioana JefleaO


CAP. 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI                                                 - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.349,60

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

60,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

58,00

Studii si cercetări

20.16

2,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

2.289,60

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.289,60

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

2.289,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.289,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

2.289,60

DIRECTOR EXECUTIV, GABRIELA AGÂFITEI


Vizat: Șef Serviciu Buget - Sandor lldiko întocmit: Consilier - Ioana Jeflea .BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP. 84,02 - TRANSPORTURI

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

301.574,80

0,00

114.833,00

136.367,00

52.402,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

48.950,41

0,00

33.784,00

34.642,00

43.712,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

29.696,98

0,00

15.184,00

19.814,00

27.899,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

29.696,98

0,00

15.184,00

19.814,00

27.899,00

Reparații curente

20.02

21.898,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

6.426,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.372,98

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.372,98

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

19.253,43

0,00

2.528,00

797,00

2.070,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

19.253,43

0,00

18.600,00

14.828,00

15.813,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

7.103,00

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei Dublice externe locale

81.01.05

7.103,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod

81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

12.150,43

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei Dublice interne locale

81.02.05

12.150,43

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

252.624,39

0,00

81.049,00

101.725,00

8.690,00

111 lul a rroiecte cu Tinanțare ain tonauri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

5R OS+SR 11+SR 12+SR 1S+SR 1R+SR 30+5R.33)

58

89.113,30

0,00

78.078,00

92.152,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

89.113,30

0,00

Finanțarea națională

58.01.01

13.271,89

0,00

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

75.207,31

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

634,10

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

163.511,09

0,00

2.971,00

9.573,00

8.690,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

163.511,09

0,00

0,00

9.573,00

8.690,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

163.020,81

0,00

Construcții

71.01.01

152.191,81

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10.829,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

490,28

0,00

Vizat: Șef Serviciu Buget - lldiko Sandor întocmit: Consilier - Ioana Jeflea

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


SECRETAR


DumbraVeanu Maria


Instituia publică: JUDEȚUL BRAȘOV

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 9 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP 87,02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE                                                   mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

739,43

0,00

349,00

18,00

28,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

289,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

289,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

289,00

0,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

195,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

195,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

41,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

41,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

27,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

7,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

20,00

«ne d

20.30

heiiuieu ^uuu zu.ju.uTia

04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

26,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

26,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11 +58.12+58.15+58.16+58.30+58.33)

58

450,43

0,00

349,00

18,00

28,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

58.01

450,43

0,00

Finanțarea națională

58.01.01

67,56

Finanțare externă nerambursabilă

58.01.02

382,87

Director executiv,

Gabriela Agafitei

Vizat: Șef Serviciu Buget - lldiko Sandor A întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna

CAP.65 INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,300.12

0.00

873.00

883.00

892.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

1,000.12

0.00

873.00

883.00

892.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,000.12

0.00

873.00

883.00

892.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

495.92

0.00

368.00

378.00

387.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

387.00

0.00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

0.00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22.00

0.00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

209.80

0.00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

18.00

0.00

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4.00

0.00

X

X

X

Piese de schimb

20.01.06

15.00

0.00

X

X

X

T ransport

20.01.07

24.00

0.00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10.00

0.00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.20

0.00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

71.00

0.00

X

X

X

Reparații curente

20.02

77.30

0.00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.50

0.00

X

X

X

Medicamente

20.04.01

2.00

0.00

X

X

X

Materiale sanitare

20.04.02

1.50

0.00

X

X

X

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

X

X

X

Dezinfecta nti

20.04.04

0.00

0.00

X

X

X

Director executiv,


GabrielalAgafiței

7


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

0.00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

5.12

0.00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.12

0.00

X

X

X

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

0.00

X

X

X

Protecția muncii

20.14

7.00

0.00

X

X

X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

20.30

5.00

0.00

X

X

X

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

0.00

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

504.20

0.00

505.00

505.00

505.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

504.20

0.00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

167.00

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

337.20

X

X

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

300.00

0.00

X

X

X

Construcții

71.01.01

300.00

0.00

X

X

X

Director executiv,

Gabriela Agafiței


întocmit:Consilier-Titeica Diana

Instituția publică:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA FAGARAS

Formular:   1V06


BUGETULPE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP.65 INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,088.51

0.00

897.00

911.00

924.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,081.81

0.00

897.00

911.00

924.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,081.81

0.00

897.00

911.00

924.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

724.61

0.00

540.00

554.00

567.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

549.87

0.00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

24.50

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

368.50

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

38.00

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10.00

X

X

X

Piese de schimb

20.01.06

1.70

X

X

X

Transport

20.01.07

15.87

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

25.30

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50.00

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Reparații curente

20.02

151.00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.60

0.00

X

X

X

Medicamente

20.04.01

4.00

X

X

X

Materiale sanitare

20.04.02

1.60

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3.35

0.00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.35

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

4.00

0.00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4.00

X

X

X

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.19

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

8.20

X

X

X

Protecția muncii

20.14

2.40

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

357.20

0.00

357.00

357.00

357.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

357.20

0.00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

81.79

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

275.41

X

X

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

6.70

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

6.70

0.00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

6.70

X

X

X

Vizat'.Șef serviciu buget - lldiko Sandor

întocmit:Consilier-Titeica DianaJUDEȚULBRASOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.4


Instituția publică:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA VICTORIA Formu,ar: I 11/06 I


CAP.65 INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

292.41

0.00

276.00

279.00

282.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

292.41

0.00

276.00

279.00

282.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

292.41

0.00

276.00

279.00

282.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

137.21

0.00

121.00

124.00

127.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

130.00

0.00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

16.00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

46.00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

7.00

X

X

X

Piese de schimb

20.01.06

6.00

X

X

X

Transport

20.01.07

10.00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4.00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

0.00

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Medicamente

20.04.01

1.00

X

X

X

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

X

X

X

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

2.21

0.00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.21

X

X

X

Protecția muncii

20.14

2.00

X

X

X

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

155.20

0.00

155.00

155.00

155.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

155.20

0.00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

147.60

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

7.60

X

X

X

Director executiv,


Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sandor

întocmit:Consilier-Titeica Diana


Instituția publică:SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA Formular:   11/06


SECRETAR^ Dumbrăvdanu Maria

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP.65 INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,078.64

0.00

1,022.00

1,035.00

1,049.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,056.64

0.00

1,022.00

1,035.00

1,049.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,056.64

0.00

1,022.00

1,035.00

1,049.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

590.44

0.00

556.00

569.00

583.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

561.00

0.00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

227.00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19.00

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

32.00

X

X

X

Piese de schimb

20.01.06

13.00

X

X

X

Transport

20.01.07

12.00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

226.00

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Reparații curente

20.02

19.00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2.50

0.00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.50

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

4.34

X

X

X

Protecția muncii

20.14

3.60

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

466.20

0.00

466.00

466.00

466.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

466.20

0.00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

102.00

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

364.20

X

X

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod

71+72+75)

70

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

22.00

0.00

X

X

X

Construcții

71.01.01

14.00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

8.00

X

X

X

Director executiv,

Gabriela Agafiț^iVizat:Șef serviciu buget - lldiko Sandor întocmit:Consiiier-Titeica Diana


Instituția publică:CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRADET-SACELE

CAP.65 INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

428.40

0.00

402.00

407.00

413.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

428.40

0.00

402.00

407.00

413.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

428.40

0.00

402.00

407.00

413.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

256.20

0.00

230.00

235.00

241.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

241.23

0.00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

3.89

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

145.00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.25

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

2.50

X

X

X

Piese de schimb

20.01.06

1.00

X

X

X

T ransport

20.01.07

14.23

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.40

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

24.73

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

27.23

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Reparații curente

20.02

3.00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.85

0.00

X

X

X

Dezinfectanti

20.04.04

0.85

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

3.50

0.00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.50

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

0.50

0.00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

3.50

X

X

X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

20.30

3.62

0.00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

X

X

X

Chirii

20.30.04

1.62

X

X

X

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

172.20

0.00

172.00

172.00

172.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

172.20

0.00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

75.00

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

97.20

X

X

X

Director executiv,

Gabriela Agafitei I

¥

Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sandor întocmit:Consilier-Titeica Diana

JUDEȚUL: BRAȘOV

ANEXA 1.7


Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

Instituția publică:CJRAE BRAȘOV

Formular:   11/06


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP.65 INVATAMANT

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

338.64

0.00

219.00

224.00

229.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

333.74

0.00

219.00

224.00

229.00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

333.74

0.00

219.00

224.00

229.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

19.70

0.00

20.00

20.00

20.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

19.70

0.00

X

X

X

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

19.70

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

314.04

0.00

199.00

204.00

209.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

233.54

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

82.80

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

6.00

X

X

X

T ransport

20.01.07

36.54

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

9.60

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

26.00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

59.60

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Reparații curente

20.02

55.00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

15.00

0.00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

7.50

X

X

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod

71+72+75)

70

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

4.90

0.00

X

X

X

Construcții

71.01.01

0.00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

4.00

X

X

X

Alte active fixe

71.01.30

0.90

X

X

X

Director executiv,

Gabriela Aqjafitei

Vizat:Șef serviciu buget - lldiko Sandor întocmit.Consilier-Titeica Diana

JUDEȚUL: BRAȘOV

ANEXA 1.8.


Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV

Instituție publica: Biblioteca Județeană "George Baritiu"


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP. 67,02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6.999,10

0,00

7.016,00

7.068,00

7.121,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6.836,00

0,00

7.016,00

7.068,00

7.121,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6.836,00

0,00

7.016,00

7.068,00

7.121,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

4.920,00

0,00

5.100,00

5.152,00

5.205,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

4.820,00

0,00

X

X

X

Salarii de baza

10.01.01

4.400,00

X

X

X

Drepturi de delegare

10.01.13

5,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

10.01.17

355,00

X

X

X

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

60,00

X

X

X

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

100,00

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

100,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

1.886,00

0,00

1.886,00

1.886,00

1.886,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

678,50

0,00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

130,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

17,00

X

X

X

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8,00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

37,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

400,00

X

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

75,50

X

X

X

Reparații curente

20.02

584,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

0,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

13,00

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

X

X

X

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

200,00

X

X

X

Consultanta si expertiza

20.12

7,00

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

10,00

X

X

X

Protecția muncii

20.14

0,50

X

X

X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

388,00

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

8,00

X

X

X

Chirii

20.30.04

380,00

X

X

X

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.

59

30,00

0,00

30,00

30,00

30,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

163,10

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

163,10

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

163,10

0,00

X

X

X

Construcții

71.01.01

0,00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

43,60

X

X

X

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

X

X

X

Alte active fixe

71.01.30

119,50

X

X

X

Director executiv,Vizat: Șef Serviciu Buget - lldiko Sandor întocmit: Consilier - Ramona Broscățan

JUDEȚUL:BRAȘOV

Unitatea administrativ - teritorială JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1.9


Instituția publică.DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA Șl PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV


CAP,68.02. ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

87.358,32

0,00

93.406,00

100.833,00

114.217,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

85.058,00

0,00

91.323,00

97.988,00

110.395,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

85.058,00

0,00

91.323,00

97.988,00

110.395,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod

10.01+10.02+10.03)

10

67.754,00

0,00

73.950,00

80.550,00

88.000,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)

10.01

66.285,72

0,00

X

X

X

Salarii de baza

10.01.01

44.105,00

0,00

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

10.438,46

0,00

X

X

X

Alte sporuri

10.01.06

7.146,76

0,00

X

X

X

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

237,00

0,00

X

X

X

Drepturi de delegare

10.01.13

25,10

0,00

X

X

X

Indemnizație de hrana

10.01.17

3.660,50

0,00

X

X

X

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

672,90

0,00

X

X

X

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.468,28

0,00

X

X

X

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

1.468,28

0,00

X

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

13.162,77

0,00

13.171,00

13.171,00

17.150,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

5.161,98

0,00

X

X

X

Furnituri de birou

20.01.01

80,24

0,00

X

X

X

Materiale pentru curățenie

20.01.02

291,57

0,00

X

X

X

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

2.091,86

0,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

20.01.04

443,78

0.00

X

X

X

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

254.08

0.00

X

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

144.90

0.00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

678,43

0,00

X

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.177,12

0,00

X

X

X

Reparații curente

20.02

1.741,33

0,00

X

X

X

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

4.962,29

0,00

X

X

X

Hrana pentru oameni

20.03.01

4.962,29

0,00

X

X

X

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

248,08

0,00

X

X

X

Medicamente

20.04.01

202,77

0,00

X

X

X

Materiale sanitare

20.04.02

40.81

0.00

X

X

X

Dezinfectanti

20.04.04

4.50

0,00

X

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

352,43

0,00

X

X

X

| Uniforme si echipament

20.05.01

140,11

0,00

X

X

X

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

26.00

0,00

X

X

X

Alte obiecte de inventar

20.05.30

186.32

0.00

X

X

X

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

44,50

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

44,50

0,00

X

X

X

Pregătire profesionala

20.13

175,00

0,00

X

X

X

Protecția muncii

20.14

1,50

0,00

X

X

X

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

3,00

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

472,66

0,00

X

X

X

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

21,83

0,00

X

X

X

Chirii

20.30.04

205.00

0.00

X

X

X

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

245,83

0,00

X

X

X

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

3.478,33

0,00

3.482,00

3.482,00

4.390,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)

57.02

3.478,33

0,00

X

X

X

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

183,00

0,00

X

X

X

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

3.295.33

0.00

X

X

X

TITL 59.0

UL X ALTE CHELTUIELI (cod +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15+59.

59

662,90

0,00

720,00

785,00

855,00

Despăgubiri civile

59.17

290,00

0,00

X

X

X

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

372,90

0,00

X

X

X

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

2.300,32

0,00

2.083,00

2.845,00

3.822,00

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30+58.33)

58

1.310,73

0,00

2.083,00

2.845,00

3.822,00

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

58.02

1.310,73

0,00

X

X

X

Finanțarea națională

58.02.01

203,96

0,00

X

X

X

Finanțare externă nerambursabilă

58.02.02

1.106,77

0,00

X

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

989,59

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

989,59

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

989,59

0,00

X

X

X

Construcții

71.01.01

515,00

0,00

X

X

X

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

459,99

0,00

X

X

X

Alte active fixe

71.01.30

14,60

0,00

X

X

X

Director executiv,

întocmit:Consilier-Maria Poleac
DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET

ANEXA NR. 2


PREȘEDINTE,


Adrian - loan Vei


Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022

MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET AN 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

623,121.71

0.00

650,285.00

660,065.00

686,562.00

VENITURI PROPRII

545,693.47

0.00

616,854.00

625,248.00

649,847.00

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

13.96

14.00

14.00

14.00

Direcția de Pază si Ordine

4,369.79

4,369.00

4,369.00

4,369.00

Școala Profesională Specială Codlea

1.20

1.00

1.00

1.00

SPITALE

539,877.71

611,040.00

619,434.00

644,033.00

BIBLOTECA

8.69

8.00

8.00

8.00

UNITÂTI DE CULTURĂ

1,365.81

1,366.00

1,366.00

1,366.00

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftizioloaie Sânoetru

1.78

1.00

1.00

1.00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

54.53

55.00

55.00

55.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare Dentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-84.93

-6.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

84.93

6.00

0.00

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului Drecedent

40.10.15.01 +

40.10.15.02

19,976.28

0.00

0.00

0.00

0.00

subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete nerinarini do nmnramaro 9(114-7090

42.10.70

83.29

40.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

57,008.45

0.00

33,139.00

34,817.00

36,715.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

24,249.98

26,633.00

28,311.00

30,209.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

11,329.46

6,506.00

6,506.00

6,506.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

20,801.45

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

627.56

FEDR Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

338.96

231.00

0.00

0.00

FEDR Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

21.26

21.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI

623,121.71

7,372.94

650,285.00

660,065.00

686,562.00

- cheltuieli de personal

10

440,604.56

0.00

514,119.00

517,872.00

526,921.00

- cheltuieli materiale

20

150,031.39

7,372.94

133,007.00

139,157.00

156,277.00

- proiecte finanțare FEN

58

452.60

0.00

298.00

0.00

0.00

- alte cheltuieli

59

2,977.73

0.00

2,861.00

3,036.00

3,364.00

- cheltuieli de capital

71

29,055.43

0.00

0.00

0.00

0.00

CAP.54.10. ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

3,563.39

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

3,563.39

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

- cheltuieli de personal

10

3,207.19

3,207.00

3,207.00

3,207.00

- cheltuieli materiale

20

293.00

293.00

293.00

293.00

- alte cheltuieli

59

0.70

- cheltuieli de capital

70

62.50

INDICATORI

cod

BUGET AN 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

CAP.61.10 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5,825.16

0.00

4,369.00

4,369.00

4,369.00

Direcția de Paza si Ordine

5,825.16

0.00

4,369.00

4,369.00

4,369.00

- cheltuieli de personal

10

4,610.87

3,220.00

3,220.00

3,220.00

- cheltuieli materiale

20

1,139.29

1,149.00

1,149.00

1,149.00

- cheltuieli de capital

71

75.00

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

6.47

0.00

1.00

1.00

1.00

Școala profesionala speciala Codlea

6.47

0.00

1.00

1.00

1.00

- cheltuieli materiale

20

6.47

0.00

1.00

1.00

1.00

CAP.66.10 SANATATE

593,561.84

7,372.94

620,468.00

628,570.00

653,169.00

- cheltuieli de personal

10

418,803.92

0.00

491,355.00

493,430.00

500,581.00

- cheltuieli materiale

20

143,058.42

7,372.94

126,037.00

132,187.00

149,307.00

- proiecte finanțare FEN

58

452.60

0.00

298.00

0.00

0.00

- alte cheltuieli - burse

59

2,894.03

0.00

2,778.00

2,953.00

3,281.00

- cheltuieli de capital

71

28,352.87

0.00

0.00

0.00

0.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanoetru

2,630.33

0.00

2,630.00

2,630.00

2,630.00

- cheltuieli de personal

10

2,585.33

2,585.00

2,585.00

2,585.00

- cheltuieli materiale

20

45.00

45.00

45.00

45.00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

96,202.49

356.11

92,600.00

94,700.00

98,900.00

- cheltuieli de personal

10

61,321.67

75,000.00

76,000.00

78,000.00

- cheltuieli materiale

20

32,534.18

356.11

17,000.00

18,000.00

20,000.00

- proiecte finanțare FEN

58

20.14

- alte cheltuieli

59

570.00

600.00

700.00

900.00

- cheltuieli de capital

71

1,756.50

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

31,948.06

0.00

27,474.00

27,176.00

27,176.00

- cheltuieli de personal

10

14,285.00

14,285.00

14,285.00

14,285.00

- cheltuieli materiale

20

12,721.90

12,800.00

12,800.00

12,800.00

- proiecte finanțare FEN

58

298.00

298.00

0.00

0.00

- alte cheltuieli

59

91.00

91.00

91.00

91.00

- cheltuieli de capital

71

4,552.16

Spitalul Clinic Județean de Urqenta

289,369.62

6,658.72

324,500.00

329,600.00

346,200.00

- cheltuieli de personal

10

206,704.80

257,950.00

258,000.00

260,000.00

- cheltuieli materiale

20

64,302.58

6,658.72

65,500.00

70,500.00

85,000.00

- proiecte finanțare FEN

58

73.10

0.00

0.00

0.00

- alte cheltuieli

59

1,270.00

1,050.00

1,100.00

1,200.00

- cheltuieli de capital

71

17,019.14

0.00

0.00

0.00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brașov

64,358.65

0.00

61,356.00

61,356.00

61,356.00

- cheltuieli de personal

10

49,476.36

49,956.00

49,956.00

49,956.00

- cheltuieli materiale

20

11,247.54

11,000.00

11,000.00

11,000.00

- proiecte finanțare FEN

58

51.30

- alte cheltuieli

59

400.00

400.00

400.00

400.00

- cheltuieli de capital

71

3,183.45

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

75,776.69

0.00

74,706.00

74,706.00

74,706.00

- cheltuieli de personal

10

58,088.00

61,088.00

61,088.00

61,088.00

- cheltuieli materiale

20

15,964.96

13,232.00

13,232.00

13,232.00

- alte cheltuieli

59

386.03

386.00

386.00

386.00

- cheltuieli de capital

71

1,337.70

Spitalul Clinic de Pneumoftizioloqie

33,276.00

358.11

37,202.00

38,402.00

42,201.00

- cheltuieli de personal

10

26,342.76

30,491.00

31,516.00

34,667.00

- cheltuieli materiale

20

6,242.26

358.11

6,460.00

6,610.00

7,230.00

- proiecte finanțare FEN

58

10.06

- alte cheltuieli

59

177.00

251.00

276.00

304.00

- cheltuieli de capital

71

503.92

CAP. 67.10 CULTURA, RECREERE Șl RELIGIE

16,230.31

0.00

17,888.00

19,366.00

21,064.00

- cheltuieli de personal

10

11,376.48

0.00

13,537.00

15,015.00

16,713.00

- cheltuieli materiale

20

4,277.77

0.00

4,303.00

4,303.00

4,303.00

- alte cheltuieli

59

48.00

0.00

48.00

48.00

48.00

- cheltuieli de capital

71

528.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Biblioteca Județeană "Georqe Baritiu"

8.69

0.00

8.00

8.00

8.00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli materiale

20

8.69

0.00

8.00

8.00

8.00

Muzeul de Arta

1,376.75

0.00

1,376.00

1,376.00

1,376.00

- cheltuieli de personal

10

1,007.87

1,038.00

1,038.00

1,038.00

- cheltuieli materiale

20

337.88

338.00

338.00

338.00

- cheltuieli de capital

71

31.00

0.00

0.00

0.00

Muzeul Județean de Istorie

4,006.94

0.00

4,659.00

4,659.00

4,659.00

- cheltuieli de personal

10

2,738.00

3,559.00

3,559.00

3,559.00

- cheltuieli materiale

20

1,074.44

1,100.00

1,100.00

1,100.00

- cheltuieli de capital

71

194.50

0.00

0.00

0.00

Muzeul de Etnoqrafie

2,591.15

0.00

2,903.00

3,446.00

4,125.00

- cheltuieli de personal

10

1,738.23

2,173.00

2,716.00

3,395.00

- cheltuieli materiale

20

729.92

730.00

730.00

730.00

- cheltuieli de capital

71

123.00

0.00

0.00

0.00

Muzeul Casa Mureșenilor

1,694.01

0.00

1,887.00

2,212.00

2,618.00

- cheltuieli de personal

10

1,037.33

1,299.00

1,624.00

2,030.00

- cheltuieli materiale

20

587.58

588.00

588.00

588.00

- cheltuieli de capital

71

69.10

0.00

0.00

0.00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu”

3,473.26

0.00

3,752.00

4,082.00

4,445.00

- cheltuieli de personal

10

2,998.05

3,298.00

3,628.00

3,991.00

- cheltuieli materiale

20

406.21

406.00

406.00

406.00

- alte cheltuieli

59

48.00

48.00

48.00

48.00

- cheltuieli de capital

71

21.00

0.00

0.00

0.00

Centrul Cultural Reduta

3,079.51

0.00

3,303.00

3,583.00

3,833.00

- cheltuieli de personal

10

1,857.00

2,170.00

2,450.00

2,700.00

- cheltuieli materiale

20

1,133.05

1,133.00

1,133.00

1,133.00

- cheltuieli de capital

71

89.46

0.00

0.00

0.00

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚA SOCIALĂ

3,846.65

0.00

4,004.00

4,204.00

4,404.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftizioloaie Sânoetru

3,846.65

0.00

4,004.00

4,204.00

4,404.00

- cheltuieli de personal

10

2,606.10

2,800.00

3,000.00

3,200.00

- cheltuieli materiale

20

1,168.55

1,169.00

1,169.00

1,169.00

alte cheltuieli

59

35.00

35.00

35.00

35.00

- cheltuieli de capital

71

37.00

0.00

0.00

0.00

CAP.83.10. AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

87.89

0.00

55.00

55.00

55.00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

87.89

0.00

55.00

55.00

55.00

-cheltuieli materiale

20

87.89

55.00

55.00

55.00

lEXCEDENT/DEFICIT

0.00

-7,372.94

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFITEI

1

SEF SERVICIU BUGET, SĂNDOR ILDIKO

ANEXA NR. 2.a


DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET

PREȘEDINTE, Adrian - loan yes


Bugetul instituțiilor publice șhrctivităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

593,613.68

0.00

649,987.00

660,065.00

686,562.00

VENITURI PROPRII

545,693.47

0.00

616,854.00

625,248.00

649,847.00

Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

13.96

14.00

14.00

14.00

Direcția de Pază si Ordine

4,369.79

4,369.00

4,369.00

4,369.00

Școala Profesională Specială Codlea

1.20

1.00

1.00

1.00

SPITALE

539,877.71

611,040.00

619,434.00

644,033.00

BIBLOTECA

8.69

8.00

8.00

8.00

UNITATI DE CULTURA

1,365.81

1,366.00

1,366.00

1,366.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

1.78

1.00

1.00

1.00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

54.53

55.00

55.00

55.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-84.93

-6.00

0.00

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului Drecedent

40.10.15.01

12,425.70

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

35,579.44

0.00

33,139.00

34,817.00

36,715.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

24,249.98

26,633.00

28,311.00

30,209.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

11,329.46

6,506.00

6,506.00

6,506.00

TOTAL CHELTUIELI

593,613.68

7,372.94

649,987.00

660,065.00

686,562.00

- cheltuieli de personal

10

440,604.56

0.00

514,119.00

517,872.00

526,921.00

- cheltuieli materiale

20

150,031.39

7,372.94

133,007.00

139,157.00

156,277.00

- alte cheltuieli

59

2,977.73

0.00

2,861.00

3,036.00

3,364.00

CAP. 54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

3,500.89

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

3,500.89

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

- cheltuieli de personal

10

3,207.19

3,207.00

3,207.00

3,207.00

- cheltuieli materiale

20

293.00

293.00

293.00

293.00

- alte cheltuieli

59

0.70

CAP. 61.10 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5,750.16

0.00

4,369.00

4,369.00

4,369.00

Direcția de Paza si Ordine

5,750.16

0.00

4,369.00

4,369.00

4,369.00

- cheltuieli de personal

10

4,610.87

3,220.00

3,220.00

3,220.00

- cheltuieli materiale

20

1,139.29

1,149.00

1,149.00

1,149.00

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

6.47

0.00

1.00

1.00

1.00

Școala profesionala speciala Codlea

6.47

1.00

1.00

1.00

- cheltuieli materiale

20

6.47

1.00

1.00

1.00

CAP. 66.10 SANATATE

564,756.37

7,372.94

620,170.00

628,570.00

653,169.00

- cheltuieli de personal

10

418,803.92

0.00

491,355.00

493,430.00

500,581.00

- cheltuieli materiale

20

143,058.42

7,372.94

126,037.00

132,187.00

149,307.00

- alte cheltuieli - burse

59

2,894.03

0.00

2,778.00

2,953.00

3,281.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanoetru

2,630.33

0.00

2,630.00

2,630.00

2,630.00

- cheltuieli de personal

10

2,585.33

2,585.00

2,585.00

2,585.00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

- cheltuieli materiale

20

45.00

45.00

45.00

45.00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

94,425.85

356.11

92,600.00

94,700.00

98,900.00

- cheltuieli de personal

10

61,321.67

75,000.00

76,000.00

78,000.00

- cheltuieli materiale

20

32,534.18

356.11

17,000.00

18,000.00

20,000.00

- alte cheltuieli

59

570.00

600.00

700.00

900.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

27,097.90

0.00

27,176.00

27,176.00

27,176.00

- cheltuieli de personal

10

14,285.00

14,285.00

14,285.00

14,285.00

- cheltuieli materiale

20

12,721.90

12,800.00

12,800.00

12,800.00

- alte cheltuieli

59

91.00

91.00

91.00

91.00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

272,277.38

6,658.72

324,500.00

329,600.00

346,200.00

- cheltuieli de personal

10

206,704.80

257,950.00

258,000.00

260,000.00

- cheltuieli materiale

20

64,302.58

6,658.72

65,500.00

70,500.00

85,000.00

- alte cheltuieli

59

1,270.00

1,050.00

1,100.00

1,200.00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecoloaie Dr. I.A. Sbarcea Brașov

61,123.90

0.00

61,356.00

61,356.00

61,356.00

- cheltuieli de personal

10

49,476.36

49,956.00

49,956.00

49,956.00

- cheltuieli materiale

20

11,247.54

11,000.00

11,000.00

11,000.00

- alte cheltuieli

59

400.00

400.00

400.00

400.00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

74,438.99

0.00

74,706.00

74,706.00

74,706.00

- cheltuieli de personal

10

58,088.00

61,088.00

61,088.00

61,088.00

- cheltuieli materiale

20

15,964.96

13,232.00

13,232.00

13,232.00

- alte cheltuieli

59

386.03

386.00

386.00

386.00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

32,762.02

358.11

37,202.00

38,402.00

42,201.00

- cheltuieli de personal

10

26,342.76

30,491.00

31,516.00

34,667.00

- cheltuieli materiale

20

6,242.26

358.11

6,460.00

6,610.00

7,230.00

- alte cheltuieli

59

177.00

251.00

276.00

304.00

CAP. 67.10 CULTURA, RECREERE Șl RELIGIE

15,750.25

0.00

17,936.00

19,414.00

21,112.00

- cheltuieli de personal

10

11,376.48

0.00

13,537.00

15,015.00

16,713.00

- cheltuieli materiale

20

4,277.77

0.00

4,303.00

4,303.00

4,303.00

- alte cheltuieli

59

48.00

0.00

48.00

48.00

48.00

Biblioteca Județeană "George Baritiu”

8.69

0.00

8.00

8.00

8.00

- cheltuieli materiale

20

8.69

0.00

8.00

8.00

8.00

Muzeul de Arta

1,345.75

0.00

1,376.00

1,376.00

1,376.00

- cheltuieli de personal

10

1,007.87

1,038.00

1,038.00

1,038.00

- cheltuieli materiale

20

337.88

338.00

338.00

338.00

Muzeul Județean de Istorie

3,812.44

0.00

4,659.00

4,659.00

4,659.00

- cheltuieli de personal

10

2,738.00

3,559.00

3,559.00

3,559.00

- cheltuieli materiale

20

1,074.44

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Muzeul de Etnoqrafie

2,468.15

0.00

2,903.00

3,446.00

4,125.00

- cheltuieli de personal

10

1,738.23

2,173.00

2,716.00

3,395.00

- cheltuieli materiale

20

729.92

730.00

730.00

730.00

Muzeul Casa Mureșenilor

1,624.91

0.00

1,887.00

2,212.00

2,618.00

- cheltuieli de personal

10

1,037.33

1,299.00

1,624.00

2,030.00

- cheltuieli materiale

20

587.58

588.00

588.00

588.00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

3,500.26

0.00

3,800.00

4,130.00

4,493.00

- cheltuieli de personal

10

2,998.05

3,298.00

3,628.00

3,991.00

- cheltuieli materiale

20

406.21

406.00

406.00

406.00

- alte cheltuieli

59

48.00

48.00

48.00

48.00

Centrul Cultural Reduta

2,990.05

0.00

3,303.00

3,583.00

3,833.00

- cheltuieli de personal

10

1,857.00

2,170.00

2,450.00

2,700.00

- cheltuieli materiale

20

1,133.05

1,133.00

1,133.00

1,133.00

Cap. 68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENTĂ SOCIALĂ

3,809.65

0.00

4,004.00

4,204.00

4,404.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

3,809.65

0.00

4,004.00

4,204.00

4,404.00

- cheltuieli de personal

10

2,606.10

2,800.00

3,000.00

3,200.00

- cheltuieli materiale

20

1,168.55

1,169.00

1,169.00

1,169.00

- alte cheltuieli

59

35.00

35.00

35.00

35.00

CAP. 83.10. AGRICULTURA Șl SILVICULTURĂ

87.89

0.00

55.00

55.00

55.00

INDICATORI

cod

PROPUNERI BUGET AN 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

6

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

87.89

0.00

55.00

55.00

55.00

- cheltuieli materiale

20

87.89

55.00

55.00

55.00

EXCEDENT/DEFICIT

0.00

-7,372.94

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFITEI


SEF SERVICIU BUGET, SÂNDOR ILDIKO


ANEXA NR. 2.b


pe anul 2019 și estimările pe

MII LEI

INDICATORI

cod

BUGET AN 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL VENITURI

29,508.03

0.00

298.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

84.93

6.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

7,550.58

0.00

0.00

0.00

0.00

42.10.70

83.29

40.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

21,429.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43,10,14

20,801.45

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

627.56

FEDR Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

338.96

231.00

FEDR Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

21.26

21.00

TOTAL CHELTUIELI

29,508.03

0.00

298.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN

58

452.60

0.00

298.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

29,055.43

0.00

0.00

0.00

0.00

CAP. 54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

62.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a persoanelor Brașov

62.50

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

62.50

CAP. 61.10 ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Direcția de Paza si Ordine

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

75.00

CAP. 66.10 SANATATE

28,352.87

0.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN

58

452.60

0.00

298.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

28,352.87

0.00

0.00

0.00

0.00

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

1,776.64

0.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN

58

20.14

- cheltuieli de capital

71

1,756.50

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

4,850.16

0.00

298.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN

58

298.00

298.00

- cheltuieli de capital

71

4,552.16

Spitalul Clinic Județean de Urqenta

17,092.24

0.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN

58

73.10

- cheltuieli de capital

71

17,019.14

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brașov

3,234.75

0.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN

58

51.30

- cheltuieli de capital

71

3,183.45

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neuroloaie Brașov

1,337.70

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

1,337.70

Spitalul Clinic de Pneumoftizioloqie

513.98

0.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN

58

10.06

- cheltuieli de capital

71

503.92

CAP. 67.10 CULTURA, RECREERE Șl RELIGIE

528.06

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

528.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzeul de Arta

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

31.00

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

cod

BUGET AN 2019

Estimări

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

5

6

Muzeul Județean de Istorie

194.50

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

194.50

0.00

0.00

0.00

Muzeul de Etnografie

123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

123.00

0.00

0.00

0.00

Muzeul Casa Mureșenilor

69.10

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

69.10

0.00

0.00

0.00

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

21.00

0.00

0.00

0.00

Centrul Cultural Reduta

89.46

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

89.46

0.00

0.00

0.00

Cap. 68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚA SOCIALĂ

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftizioloaie Sânoetru

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

37.00

0.00

0.00

0.00

CAP. 83.10. AGRICULTURA Șl SILVICULTURĂ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli materiale

20

EXCEDENT/DEFICIT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFITEI


SEF SERVICIU BUGET, SÂNDORILDIKO r

Unitatea administrativ - teritorială : JUDEȚUL BRAȘOV


Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV

fribraveănu Maria


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 201 2020-2022

CAP 54,10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARA DE EVIDENTA A PERSONELOR                   mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.563,39

0,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.500,89

0,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.500,89

0,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.207,19

0,00

3.207,00

3.207,00

3.207,00

Cheltuieli salariale in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

3.133,89

0,00

Salarii de baza

10.01.01

2.544,89

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

354,00

Drepturi de delegare

10.01.13

10,00

Indemnizație de hrana

10.01.17

123,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

102,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

73,30

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

73,30

TITL 20.0

ULII BUNURI SI SERVICII (cod la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

293,00

0,00

293,00

293,00

293,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

197,40

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,10

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

31,60

Apa, canal si salubritate

20.01.04

2,50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10,20

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28,80

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

35,10

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

76,60

Reparații curente

20.02

35,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

4,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

42,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

29,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

13,00

Pregătire profesionala

20.13

4,00

Protecția muncii

20.14

1,10

Aiie uneiiuieii iuuuzu.ju.ui ia

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30 \

20.30

9,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

9,00

TITL 59.0'

ULX ALTE CHELTUIELI (cod +59.02+59.08+59.11 +59.12+59.15

59

0,70

0,00

Despăgubiri civile

59.17

0,70

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

62,50

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

62,50

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

62,50

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

62,50

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

32,50

Alte active fixe

71.01.30

30,00

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

2020

2021

2022

Director executiv, Gabrielâ Agafiței

Vizat: Șef Serviciu Buget - lldiko Sandoi întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna \

Instituția publică: JUDEȚUL BRAȘOV


ECRETAR

Dumbra^e/nu Maria

J7


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019 I ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022

CAP 61,10 ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.825,16

0,00

4.369,00

4.369,00

4.369,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.750,16

0,00

4.369,00

4.369,00

4.369,00

CHELTUIELI CURENTE (cod

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.750,16

0,00

4.369,00

4.369,00

4.369,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.610,87

0,00

3.220,00

3.220,00

3.220,00

Cheltuieli salariate in bani (cod

10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)

10.01

4.514,25

0,00

Salarii de baza

10.01.01

3.677,28

Sporuri pentru condiții de munca

10,01,05

356,57

Indemnizație de hrana

10.01.17

480,40

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

96,62

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

96,62

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

1.139,29

0,00

1.149,00

1.149,00

1.149,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

240,00

0,00

Furnituri de birou

20.01.01

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

30,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

75,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

Transport

20.01.07

9,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

80,00

Reparații curente

20.02

1,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

110,00

0,00

Uniforme si echipament

20.05.01

100,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

40,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

40,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

Protecția muncii

20.14

10,00

mie uneiiuieii i^uu ^u.ou.u i id 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30 \

20.30

728,29

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

10,00

Chirii

20.30.04

40,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

678,29

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod

71.01 la 71.03)

71

75,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

75,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

75,00

Director executiv,


GabrielalAgafiței


Vizat: Șef Serviciu Buget - lldiko Sandor întocmit: Consilier - Ligia F. Pozna 1 i

CAP.65 INVATAMANT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2019

Estimări

PREVEDERI ANUALE

2020

2021

2022

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6.47

0.00

1.00

1.00

1.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6.47

0.00