Hotărârea nr. 134/2019

Hotărârea nr.134 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Nistor Horia


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


HOTĂRÂREA NR. 134 din data de 23.04.2019

- privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Nistor Horia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;

Analizând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 133/23.04.2019 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Comea Gheorghe-Claudiu, ca urmare a demisiei, precum și adresele Partidului Național Liberal - Filiala Brașov, înregistrate sub nr. 6311/15.04.2019 și ad. 6311/16.04.2019, prin care se certifică că domnul Nistor Horia are calitatea de membru al partidului și în consecință se propune ca domnul Nistor Horia să ocupe funcția de consilier județean, funcție devenită vacantă în cadrul Consiliului Județean Brașov.

Ținând cont de procesul-verbal al comisiei de validare nr. ad. 6311/23.04.2019, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului Nistor Horia;

Având în vedere dispozițiile ari. 31, alin. (3), ari. 31 Al, art. 32, alin. (1), coroborat cu ari. 90, precum și art. 54 și art. 98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dispozițiile art. 100, alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se validează mandatul de consilier județean al domnului Nistor Horia, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 5.06.2016, din partea Partidului Național Liberal - Filiala Brașov.

Art.2. - Se ia act de depunerea jurământului de către domnul Nistor Horia, în fața Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Cu data prezentei, se desemnează domnul consilier județean Nistor Horia, ca membru în Comisia de specialitate nr. 6 - pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă și Comisia de specialitate nr. 8 - pentru sport și tineret, corespunzător locurilor vacantate în urma demisiei domnului Comea Gheorghe-Claudiu.

Art.4, - Prezenta hotărâre de validare poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți la ședință, de la comunicare.

PREȘEDINTE,

Veștea Adrianjoga

..


Contrasemnează,

SECRETAR,

Maria Du/fiBrăveanu