Hotărârea nr. 131/2019

Hotărârea nr.131 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 aprilie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 131 din data de 23.04.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 246/18.04.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art .1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 13 puncte la punctul nr. 42 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 23 aprilie 2019.

Art .2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23 aprilie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 246/18.04.2019.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria^^mbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.246

din data de 18.04.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 23 aprilie 2019, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 martie 2019.

9                        9

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al domnului Comea Gheorghe-Claudiu, ca urmare a demisiei.

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Mertom Industrial Parc S.A. Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Consilprest S.R.L. Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pe anul 2019.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Regiei Autonome “Aeroportul Internațional Brașov” RA.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l și 2 din Hotărârea nr.72/2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov, pentru aprobarea vânzării cotei-părți de din Cabinetul medical stomatologic nr.26, spațiul 11, situat la etajul II al imobilului -Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.l, județul Brașov.

11 .Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.l2.

 • 12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului SAD din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 8.

 • 13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Brașov a imobilului cu destinația de ”Centru de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, înscris în CF nr. 102682 Săcele sub nr. Cad 102682-C12.

 • 14. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă înscris în favoarea Cooperativei Meșteșugărești Săceleana asupra imobilului situat în municipiul Săcele, județul Brașov, înscris în CF nr. 3570A+100 Satulung, nr. Top 7141/36/1/1.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinței de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, situată în municipiul Brașov, str. Alexandru cel Bun, nr. 23, apartament nr. 8.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evaluării finale pentru perioada 2014-2019, a managementului Muzeului Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, precum și aprobarea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului muzeului.

 • 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management, a managerului care a obținut în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, la nivelul managementului Centrului Cultural Reduta Brașov, precum și aprobarea comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru analizarea noului proiect de management.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea încheierii unui nou contract de management pentru Centrul Cultural Reduta Brașov.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania pe anul 2019.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

>                                                                                                                                                                             9                           9

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2019 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor culturale pe anul 2019 - Beneficiari de drept public.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 “Programul Promovarea Sportului de performanță”.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 "Sportul pentru toți”.

 • 26. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului cotizației către Asociația de dezvoltare intercomunitară „ISO MEDIU” în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru plata cotizațiilor către asociațiile si fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru pe anul

9         9                 9                                                   9               9                                                                 r

2019.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov.

9                               9

 • 30. Proiect de hotărâre privind încetarea desemnării domnului Popica Radu pentru asigurarea conducerii interimare a Muzeului de Artă Brașov, la expirarea celor 120 de zile calendaristice, începând cu data de 18.04.2019.

 • 31. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 32. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție- din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019 -2022.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov pentru perioada 2019 -2022.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului de Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 38. Proiect de hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de către domnul Dan Mircea Suciu.

 • 39. Proiect de hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de conducere vacante, de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin promovarea temporară, a doamnei Gîrbacea Julieta Aurelia, pe o perioadă de maximum 6 luni.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Brașov.

9                                                                     5                              9                        9               A                               5

 • 41. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 42. Diverse.

Punctul 42. Di verse:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 367/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 5 % , respectiv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 372/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul de îngrijire și Asistență "Sfântul Gheorghe” în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 11 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.10.

 • 8. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, până la finalizarea procedurii de selecție.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării sumelor privind cheltuielile de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ131P - Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu -Satu Nou Dumbrăvița- Vlădeni, km 2+755 - 14+425, contract finanțat prin POR 2014-2020, Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 6, contract de finanțare nr. 3486/19420/23.11.2018.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov în dosarul nr. 1242/62/2019.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui accord de partenetiat cu Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă” în vederea susținerii activităților din cadrul evenimentului "Săptămâna Universitară Henri Coandă, 28.05.2019-02.06.2019”.