Hotărârea nr. 130/2019

Hotărârea nr. 130-privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizare și Reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu –Satu Nou –Dumbrăvița – Vlădeni Km 2 + 775 – 14 + 425”

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

î •         -.A'

România

20Î 81 SÂRaMOPiM iMPRtUNA


HOTĂRÂREA NR.130

din data de 28.03.2019

- privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și Reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu -Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni Km 2 + 775 - 14 + 425”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. Ad.5106/28.03.2019 și Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5106/28.03.2019 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și Reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu -Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni Km 2 + 775 - 14 + 425”;

Ținând cont de Raportul de evaluare nr. 40_285/27.11.2018 - U.A.T. Hălchiu - 17 imobile și Raportul de evaluare nr. 41 286/27.11.2018 - U.A.T. Dumbrăvița - 19 imobile, întocmite de expert evaluator atestat ANEVAR, Viorica Barbu;

Având în vedere H.C.J. Brașov nr. 211/17.07.2018 prin care s-a declarat de utilitate publică de interes județean proiectul "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+775 - 14 + 425”, H.C.J. Brașov nr. 3/16.01.2019 și H.C.J. Brașov nr. 30/29.01.2019 prin care s-a aprobat completarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Km 2+775 - 14 + 425" contract finanțat prin POR 2014-2020, Programul Operațional Regional, Axa prioritară 6, contract de finanțare nr. 3486/19420/23.11.2018, cu valoarea totală de 6730,00 lei (valoarea nu include TVA) aferentă suprafeței necesară a fi expropriate;

Văzând dispozițiile art. 7, lit. c din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

In conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, alin . 2 și alin. 3, lit. e, art. 3, art. 4 și art.5 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată și prevederile art. 4, alin 2 din H.G. nr. 53/19.01.2011, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, actualizată ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. 1, lit. c din legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean "'Modernizare și reabilitare drum județean", DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, Km 2+775 - 14 + 425", evidențiat în planul topografic prevăzut în anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se declanșează procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și reabilitare drum județean”, DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, Km 2+775 - 14 + 425”, expropriator fiind Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov.

Art.3. - Se aprobă lista imobilelor supuse exproprierii și sumelor individuale aferente despăgubirilor în sumă de 6287 lei, ce urmează a fi acordate proprietarilor, menționate în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, estimate în baza Rapoartelor de Evaluare înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr.19973/3.12.2018, întocmit de expert evaluator atestat ANEVAR, Viorica Barbu,

Art.4. - Se însușește Rapoartele de Evaluare nr. 40 285/27.11.2018 și. 41_286/27.11.2018 înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr. 19973/03.12.2018, întocmite de expert evaluator atestat ANEVAR, Viorica Barbu, conform principiului unității monetare din Legea nr. 271/2006 privind finanțele publice locale, republicată și actualizată.

Sumele aferente despăgubirilor vor fi asigurate din bugetul Județului Brașov pe anul 2019.

Art.5. - Valoarea despăgubirilor se consemnează de către Județul Brașov-Consiliul Județean Brașov, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării prezentei hotărâri, într-un cont deschis la bancă pe numele Județului Brașov-Consiliul Județean Brașov, la dispoziția proprietarilor privați, persoane fizice și juridice ale căror proprietăți urmează a fi afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C Hălchiu - Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+775 - 14 + 425”.

Art.6. - Planul topografic ce conține coridorul de expropriere, precum și lista imobilelor supuse exproprierii și sumelor individuale aferente despăgubirilor se aduc la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Brașov, pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov, precum și la sediul unității administrativ- teritoriale în raza căreia se află imobilele.

Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Vește;

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dunibrăveanu

VALORILE DE DESPĂGUBIRE PE UAT DUMBRAVITA DETERMINATE CONFORM CU GHIDUL CU VALORILE MINIME ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE STABILITE PRIN STUDIU DE PIAȚA PENTRU JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA


Nr. crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Proprietari

Tarla

Nr. Titlu de proprietate

Nr. CF

Categoria de folosința supr. totala

l/E

Suprafața totala (mp)

Categoria de folosința a supr. expropriata

Suprafața expropriata (mp)

Valoarea unitara conf. GHID (lei/mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

nr. parcela

nr.cad/ nr.top

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

DUMBRAVITA

COBELSCHI CALIN PAVEL

1941/11

-

100802

PS

E

5.900

PS/E

402

0,8

322

2

DUMBRAVITA

GAVRILA SOFRONE -EMILI AN

1941/12

-

100803

PS

E

9.900

PS/E

271

0,8

217

3

DUMBRAVITA

LUCEA ILISIE (decedat)

1941/13

-

100804

PS

E

5.000

PS/E

287

0,8

230

4

DUMBRAVITA

MICU ELENA si MICU ȘTEFAN

1941/14

-

100805

PS

E

1.600

PS/E

104

0,8

83

5

DUMBRAVITA

MICU ȘTEFAN

1941/15

-

100806

PS

E

3.400

PS/E

266

0,8

213

6

DUMBRAVITA

SCORTEA DRAGOMIR

1941/16

-

100807

PS

E

7.900

PS/E

390

0,8

312

7

DUMBRAVITA

SC DORIPESCO SA

-

100162

CC

-

3.952

CC/-

6

28

168

8

DUMBRAVITA

PICU OVIDIU

-

100062

CC

I

357

CC/I

8

47

376

9

DUMBRAVITA

DREGOESC IONEL si DREGOESC ANA

-

-

100839

A

E

1.800

A/E

7

1,07

7

10

DUMBRAVITA

ICIDE-STEFAN IOSIF

A1635/1/ 3/1

TP

33330

-

A

E _

5.500

A/E

2

1,07

2

11

DUMBRAVITA

ICIDE-STEFAN IOSIF

A1635/1/ 3/1

TP 33330

-

A

5.500

A/E

x 250

_

Nr. 10544

Valabil 201 2

12

DUMBRAVITA

SCORTEA TOMA (decedat)

F2272/16

-

-

F

E

5.380

F/E

241

0,8

193

13

DUMBRAVITA

SCHIOPU EMILI AN (decedat)

F2272/15

-

-

F

E

3.170

F/E

212

0,8

170

14

DUMBRAVITA

COMANELEA VICTOR

F2272/14

-

-

F

E

3.170

F/E

126

0,8

101

15

DUMBRAVITA

COMANELEA ALEXE (decedat)

F2272/6

-

-

F

E

800

F/E

140

0,8

112

16

DUMBRAVITA

COMANELEA ALEXE (decedat)

F2272/5

-

-

F

E

1.400

F/E

99

0,8

79

17

DUMBRAVITA

GRAMADA ANA

(decedata)

F2272/4

-

-

F

E

1.800

F/E

107

0,8

86

18

DUMBRAVITA

MAMINA ELENA (decedata)

F2272/3

-

-

F

E

1.500

F/E

67

0,8

54

19

DUMBRAVITA

GAVRILA PARASCHIVA, SCORNEICA MARIA, OLAIANOS IOAN, OLAIANOS IOAN si OLAIANOS TRAIAN

F2272/2

-

100131

F

E

1.507

F/E

53

0,8

42

20

DUMBRAVITA

STRÂMTU EUGEN (decedat)

F2272/1

-

-

F

E

2.200

F/E

104

0,8

83

TOTAL

3.126

-

3.100


întocmit,

Dipl.ing.Barbu Viorica, Expert evaluator EPI, Membru titular ANE VAR


Nr. 10544

Va'abi! 201 8


VALORILE DE EXPROPRIERE UAT HALCHIU DETERMINATE CONFORM CU GHIDUL CU VALORILE MINIME ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE STABILITE PRIN STUDIU DE PIAȚA PENTRU JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA

Tarla


Nr. CF


Nr. crt.


Unitatea Administrativ Teritoriala


Proprietari


1 HALCHIU


POPESCU ANA-MARIA si PROSCAN AUREL-TIBERIUS


2 HALCHIU


APOSTOL ALEXANDRU -GABRIEL,

APOSTOL DANIEL, MUNTEANU CONSTANTIN si MUNTEANU ELENA-DANIELA MIRONEANU SERGIU si MIRONEANU ANA MARIA, POPESCU ANA-MARIA si PROSCAN AUREL-TIBERIUS, ANDREI LARISA, GHILESCU ADRIAN SI GHILESCU ILDIKO, SUTEU ALEXANDRU-IOAN, BIRU ION si BIRU MARICICA, DINU ION, DINU ION,

COMUNA HALCHIU-domeniul privat


nr. parcela


Nr. Titlu de proprietate


nr.cad/ nr.top


101676


101675


Categoria de folosința l/E supr. totala


Suprafața totala (mp)


Categoria de folosința a supr. expropriata


600        A/l


2.137


A/l


Suprafața expropriata (mp)


10


60


Valoarea unitara conf. GHID (lei/mp) 11


Valoarea de despăgubire (lei)

12


15        45


1,5


90


TUDOR DRAGOS-CATALIN si TUDOR ANDRATA,

KOVACS LUCIAN TIBERIUS, SOOS ȘTEFAN si

SOOS PIROSKA, APOSTOL ALEXANDRU GABRIEL,

APOSTOL DANIEL, BUCUR IOAN FLORIN,


3 HALCHIU


FERENTI ANDREI, PASCAN SORIN, MUNTEANU CONSTANTIN si MUNTEANU ELENA DANIELA ISAIDA ION si

ISAIDA NICOLETA, MIRONEANU SERGIU si MIRONEANU ANA MARIA, RÂNDETEAN ADRIAN-DANIEL si

RANDETEAN DANIELA-VALERIA,

POPESCU ANA-MARIA si PROSCAN AUREL-TIBERIUS, MONDOC ION-DAN, PASCAN SORIN, BÂRLEA AUREL si BÂRLEA MARGARETA, PURCARU IONUT ADRIAN, BUDAU ANDREI, RADU ALINA ELENA, ANDREI LARISA, CADAR BOGDAN GABRIEL, GHILESCU ADRIAN SI GHILESCU ILDIKO, KOVACS SILVIA EDITH, SUTEU ALEXANDRU-IOAN, BIRU ION si BIRU MARICICA, SUCIU ILIE si SUCIU NEACSA, STUPARU ION si STUPARU MAGDALENA, STUPARU SORANA, VAN DEN BERGH YVAN AUGUST M, DINU ION, DINU ION,

DAMIAN GRIGORE, OVESE CONSTANTIN, DE WOLF ELKE si VAN HOUT GERT ȘTEFAN.ANDREI LARISA
BUCUR IOAN FLORIN, FERENTI ANDREI, PASCAN SORIN, ISAIDA ION si ISAIDA NICOLETA, RĂNDETEAN ADRIAN-DANIEL si

RANDETEAN DANIELA-VALERIA,

MONDOC ION-DAN, PASCAN SORIN, BÂRLEA AUREL si BÂRLEA MARGARETA, PURCARU IONUT ADRIAN, BUDAU ANDREI, RADU ALINA- ELENA, ANDREI LARISA, CADAR BOGDAN GABRIEL COMUNA HALCHIU-dom.priv. OVESE CONSTANTIN,


BUCUR IOAN FLORIN


LUCKACS ANDREI (moștenitor

Oloianos loan Claudiu)________

LUCKACS ANDREI (moștenitor

Oloianos loan Claudiu)________

SPIRIDON MARIAN si SPIRIDON GEORGIANA


SPIRIDON MARIAN si SPIRIDON GEORGIANA


VAIDA MARGARETA


VAIDA MARGARETA


VAIDA MARGARETA
876/1/1
876/1/1


876/3876/3876/4


876/4


876/4


42920 / 2007

TP 42920/ 2007

TP 42920 / 2007F/E


F/E


F/E


F/E


F/E


F/E


—■ WOt

“'or/iîr F/E,

■ T i",     10^44

Valabil 2018


763


14

HALCHIU

VAIDA MIHAI

872/1

TP 42919 / 2007

-

F

E

6.500

F/E

250

1,05

263

15

HALCHIU

LASZLO GEZA si LASZLO WELTVALTER-HELGA

873/1

-

103597

A

E

22.300

A/E

563

1,86

1047

16

HALCHIU

LASZLO GEZA si LASZLO WELTVALTER-HELGA

873/1

-

103597

A

E

22.300

A/E

4

1,86

7

17

HALCHIU

ANTAL VALENTIN (moștenitor Antal Ana)

873/2

TP 42918 / 2007

-

A

E

2.500

A/E

32

1,86

60

18

HALCHIU

ANTAL VALENTIN (moștenitor Antal Ana)

873/2

TP 42918/ 2007

-

A

E

2.500

A/E

223

1,86

415

TOTAL

2.195

3187întocmit, Z&' '

Dipl.ing.Barbu Viorie^5   3 AhBU VIORICA

Expert evaluator EPV*

Membru titular ANEV