Hotărârea nr. 129/2019

Hotărârea nr. 129-privind desemnarea domnului RUS VALER pentru a asigura conducerea interimară a Muzeului de Etnografie Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 26.03.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud brasov. ro, www.j udbrasov, ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.129 din data de 28.03.2019

- privind desemnarea domnului RUS VALER pentru a asigura conducerea interimară a Muzeului de Etnografie Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 26.03.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 martie 2019;

Analizând Expunerea de Motive nr. ad. 4819/2/22.03.2019, precum și Raportul de Specialitate nr. Ad. 4819/3/22.03.2019 întocmite de către Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune desemnarea domnului RUS VALER pentru a asigura conducerea interimară a Muzeului de Etnografie Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 26.03.2019;

Ținând cont că începând cu data de 18.03.2019, doamnei Fulga Ligia Domninca i-a încetat contractul de management, respectiv numirea, din funcția de Manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov;

Văzând adresa Direcției Management Proiecte / Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe nr.4819/22.03.2019, prin care s-a propus desemnarea domnului Rus Vaier, pentru a asigura conducerea interimară a Muzeului de Etnografie Brașov, conform dispozițiilor legale în vigoare;

Luând în considerare prevederile art. 3, ari. 33, alin. (2) și alin. (3) din O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 și art. 36 din O.U.G. nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”e” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se desemnează domnul Rus Vaier pentru a asigura conducerea interimară a Muzeului de Etnografie Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 26.03.2019.

Art. 2 - Domnul Rus Vaier va beneficia de un salariu de bază lunar de 8.301 lei, stabilit pentru funcția de manager, un spor pentru condiții vătămătoare de muncă de 15% în cuantum de 1.245 lei, calculat corespunzător timpului efectiv lucrat pe perioada menținerii condițiilor în baza cărora a fost stabilit, o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 950 lei și o indemnizație lunară de hrană de 347 lei calculată proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, conform art. 34 și art. 36 din O.U.G. nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Art. 3 - Pe durata interimatului, managerul are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă.

Art. 4. - Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se pot face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite.

Art. 5 - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,

SECRETAR Maria Dumbrăveanu