Hotărârea nr. 128/2019

Hotărârea nr. 128-privind suspendarea contractului de management al domnului RUS VALER manager /director, al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, pe o perioadă de 120 zile, începând cu data de 26.03.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.128 din data de 28.03.2019

- privind suspendarea contractului de management al domnului RUS VALER manager /director, al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, pe o perioadă de 120 zile, începând cu data de 26.03.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28 martie 2019;

Analizând Expunerea de Motive nr. ad. 4802/2/22.03.2019, precum și Raportul de Specialitate nr. Ad. 4819/22.03.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, prin care se propune suspendarea contractului de management al domnului RUS VALER manager /director, al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, pe o perioadă de 120 zile, începând cu data de 26.03.2019;

Văzând Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 423/09.10.2014, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.387/29.10.2014, prin care domnul Rus Vaier a fost numit în funcția de Manager/director al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov începând cu data de 09.10.2014;

Având în vedere cererea domnului RUS VALER, înregistrată sub nr. 4802/22.03.2019, prin care solicită suspendarea contractului său de management încheiat cu Consiliul Județean Brașov nr.8863/03.10.2014 (încheiat pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 09.10.2014), în conformitate cu prevederile art. 26 din contract și prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

Ținând cont de adresa nr.351/22.03.2019, prin care conducerea Muzeului Casa Mureșenilor Brașov propune desemnarea domnului Savu Ovidiu-Constantin, șef serviciu - Serviciul Istorie și Literatură din cadrul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, să îndeplinească atribuțiile manageriale, pe perioada suspendării domnului Rus Vaier;

Luând în considerare prevederile O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”a’- și alin.(2) lit.”e” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data de 26.03.2019 se suspendă contractul de management al domnului RUS VALER manager /director, al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, pe o perioadă de 120 zile.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu