Hotărârea nr. 127/2019

Hotărârea nr. 127-privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j u d bra sov. ro, ww w. j ud brasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.127

din data de 28.03.2019

- privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.4903/25.03.2019 întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget prin care se propune spre aprobare utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018;

Având în vedere dispozițiile art.58 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 20.000.000 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare, în anul 2019.

Art.2. - Se aprobă utilizarea sumei de 112.023.985,10 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2019, astfel:

  • •  Suma de 1.797.629,13 lei pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în lunile iunie și iulie 2018 din Fondul de intervenție a Guvernului alocate județului Brașov prin H.G.563/05.07.2018;

  • •  Suma de 110.226.355,97 lei pentru alte obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare;

Art.3. - Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârilor Consiliului Județean Brașov nr. 2 si 3 din data de 16.01.2019.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,

SECRETAR Maria Dimibrăveanu