Hotărârea nr. 126/2019

Hotărârea nr. 126-privind aprobarea trecerii imobilului - teren intravilan, identificat cu C.F.nr. 107991 Codlea, nr.cadastral 107991 în suprafaţă de 3065 mp, din domeniul public al municipiului Codlea, în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea D.G.A.S.P.C Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 126

din data de 28.03.2019

- privind aprobarea trecerii imobilului - teren intravilan, identificat cu C.F.nr. 107991 Codlea, nr.cadastral 107991 în suprafață de 3065 mp, din domeniul public al municipiului Codlea, în domeniul public al județului Brașov și administrarea D.G.A.S.P.C Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad.3846/21.03.2019 întocmite de Direcția Juridică / Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea trecerii imobilului - teren intravilan, identificat cu C.F. nr. 10799 Codlea, nr.cadastral 107991 în suprafață de 3065 mp, din domeniul public al municipiului Codlea, în domeniul public al județului Brașov și administrarea D.G.A.S.P.C Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 26/25.03.2019;

în conformitate cu prevederile art.10, art.91 alin.(l) lit.”c” , alin.(4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.9, alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia precum și prevederile 858-863, art. 865-868 și art.870 din Legea nr. 287/2009, republicată cu modificările și completările ulterioare privind Codul Civil;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea imobilului - teren intravilan, identificat cu C.F. nr. 107991 Codlea, nr. cadastral 107991 în suprafață de 3065 mp, din domeniul public al municipiului Codlea, în domeniul public al județului Brașov .

Art.2. - Se aprobă darea în administrare D.G.A.S.P.C. Brașov a imobilului - teren intravilan, cu nr. cadastral 107991 în suprafață de 3065 mp, situat în orașul Codlea, cu destinația de construire case de tip familial pentru beneficiarii eligibili în POR 2014-2020 -Axa Prioritară 8 - „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale”, obiectiv specific 8.3. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil copii, (POR 2017/8/8.1/8.3/C) din cadrul Complexului de servicii Măgura Codlea”.

Art.3. - Predarea - primirea se va face pe bază de proces-verbal care se va încheia în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4. - U.A.T. Județul Brașov va încheia un contract de administrare conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 54/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/2017 .

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu .

PREȘEDINTE^ Adrianxloan Vestea

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu