Hotărârea nr. 125/2019

Hotărârea nr. 125-privind darea în administrare a imobilului situat în oraşul Victoria, judeţul Braşov, înscris în CF nr, 100517 Victoria, către D.G.A.S.P.C. Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


>918 20’9 I SARBAKWM fMWtvN*


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.125

din data de 28.03.2019

- privind darea în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, înscris în CF nr, 100517 Victoria, către D.G.A.S.P.C. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate cu nr. 4552/25.03.2019 întocmite de Direcția Juridică / Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea dării în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, înscris în CF nr. 100517 Victoria, către D.G.A.S.P.C. Brașov;

în conformitate cu prevederile art.10, art.91 alin.(l) lit.”e” și „d”, alin.(4) lit. „a” și art.124 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată si actualizată precum și prevederile art. 866-869 din Legea nr. 287/2009, republicată cu modificările și completările ulterioare privind Codul Civil;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în orașul Victoria, județul Brașov, str. Policlinicii, nr.12, înscris în CF nr, 100517 Victoria, către D.G.A.S.P.C. Brașov.

Art.2. - U.A.T. Județul Brașov va încheia un contract de administrare conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 54/2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/2017 .

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu .


Contrasemnează,

SECRETAR,

Mar' “ mbrăveanu