Hotărârea nr. 124/2019

Hotărârea nr. 124-privind aprobarea Contractului cadru de închiriere a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jiidbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.124 din data de 28 martie 2019

- privind aprobarea Contractului cadru de închiriere a locuințelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând expunerea de motive nr.4824/22.03.2019 și raportul de specialitate nr.ad. 4824/22.03.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea Contractului cadru de închiriere a locuințelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019 privind aprobarea destinației imobilelor din fondul locativ al Consiliului Județean Brașov în locuințe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu;

Luând în considerare dispozițiile art.10 din Regulamentul privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.58/20.02.2019 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.123/28.03.2019 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.58/2019;

Având în vedere prevederile art.1777 și art.1778 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 91 alin.l lit. (c), alin. 4 lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Contractul cadru de închiriere a locuințelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria^D^iff^răveanu


AnexaSecretar,

Maria DumbCONTRACT CADRU DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚE SERVICIU

NR.

A

Intre

Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, legal reprezentat de președinte...................., cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, în calitate de

locator

si

.......................................... ,  angajat/ă a Consiliului Județean Brașov, identifîcat/ă cu C.I. seria.........., nr............. , emis de............ la data de............ ,

în calitate de locatar, titular de contract,

se încheie prezentul contract de închiriere în baza hotărârilor Consiliul Județean Brașov nr. 58/20.02.2019, H.C.J. Brașov nr..........., privind modificarea H.C.J.

Brașov nr. 58/20.02.2019, H.C.J. Brașov nr...... privind aprobarea ordinii de

prioritate , H.C.J. Brașov nr.....privind repartiția locuințelor de serviciu

Cap.I. Obiectul contractului.

Art.l. Prezentul contract are ca obiect închirierea apartamentului nr...........din

imobilul situat în municipiul Brașov, str................, nr...............,  compus din :

Cap. II. Durata contractului.

Art. 2.1 Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de ................, pe o perioadă de 3 ani.

  • 2.2. Contractul va înceta înainte de termen , la încetarea raportului de serviciu al beneficiarului cu Consiliul Județean Brașov

9                       9

2.3 Prezentul contract de închiriere constituie anexă a raportului de serviciu al beneficiarului

Cap. III. Chiria. Modalități de plată .

Art. 3.1 Chiria pentru apartament se stabilește de ................... lei/lună și se va

plăti la casieria Consiliului Județean Brașov, până la data de 20 ale fiecărei luni pentru luna precedentă.Pentru neplata la termen a chiriei se va calcula o majorare de întârziere de 0,25% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare aceleia în care suma datorată a devenit exigibilă.

3.2 Chiria și taxele privind utilitățile se datorează până la data predării locuinței, prin proces-verbal de predare -primire.

  • 3.3. Chiria se datorează până la predarea efectivă a locuinței, prin proces-verbal de predare primire, în toate cazurile de reziliere a contractului de închiriere, prevăzute la art. 7 din prezentul contract.

3.4 Cuantumul chiriei va fi modificat , prin act adițional, ori de câte ori prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov se vor stabili noi tarife.

9                           5

Cap. IV. Obligațiile locatorului.

Art. 4. Consiliul Județean are următoarele obligații.

să predea apartamentul în condițiile cuprinse în procesul verbal de predare-primire încheiat cu locatarul;

să deducă din cuantumul chiriei contravaloarea lucrărilor efectuate referitoare la părțile de uz comun ale clădirii și care sunt în sarcina proprietarului, care au fost efectuate cu acordul proprietarului.

Cap. V. Obligațiile locatarului.

Art. 5. Locatarul are următoarele obligații :

să achite chiria lunară la termenul stabilit, să suporte cheltuieli de întreținere și utilități care rezultă din folosința exclusivă a imobilului pe toată durata contractului

să întrețină în mod corespunzător apartamentul;

să nu efectueze lucrări de modificare a structurii apartamentului fără a solicita acordul locatorului;

să nu subînchirieze apartamentul;

orice lucrări de sporire a confortului vor fi efectuate pe cheltuiala exclusivă a locatarului, neputând fi deduse din cuantumul chiriei;

să efectueze lucrările de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții si instalații din folosința exclusivă;

să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații din folosința comună ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau exteriorul clădirii.

Să achite , până la data semnării procesului-verbal de predare-primire a locuinței, o garanție de bună locație în cuantum de 500 lei în contul care va fi indicat de Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Brașov. Această garanție se va restitui la data încetării contractului de închiriere, cu excepția cazului în care locuința este deteriorată sau locatarul figurează cu restanțe la plata chiriei și/sau a utilităților.

Să locuiască în locuința de serviciu atribuită și îi este interzis să subînchirieze locuința către terți, în tot sau în parte.

Să aducă la cunoștința proprietarului în termen de 30 de zile orice modificare a venitului net lunar pe familie, de natură să determine mărirea chiriei, sub sancțiunea rezilierii contractului.

Să prezinte semestrial o adeverință de la Asociația de proprietari de care aparține imobilul din care să rezulte că este la zi cu plata utilităților și a întreținerii.

A

Cap. VI. încetarea și rezilierea contractului.

Art. 6.Prezentul contract încetează de drept la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu convin prelungirea lui.

Contractul încetează în termen de 30 zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului.

6.1 Prezentul contract de închiriere încetează de drept la data încetării raportului de serviciu al titularului.

  • 6.2. Prezentul contract de închiriere încetează de drept și în situația dobândirii unei locuințe proprietate de către titular sau soțul/soția acestuia.

  • 6.3. în cazurile prevăzute la pct. 6.1 și pct. 6.2 locatarul este obligat să predea locuința în termen de 30 de zile .

J

Art. 7. Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face la:

  • a)   cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile într un termen minim de 60 de zile;

  • b)   cererea locatorului atunci când :

-chiriașul nu a achitat chiria și cheltuielile cu utilitățile cel puțin trei luni consecutiv;

-a pricinuit însemnate stricăciuni apartamentului/locuinței , clădirii în care este situat aceasta, instalațiilor precum și oricăror altor bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora ;

- chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței.

  • c)   în cazul în care se constată că locuința este nelocuită mai mult de 2 luni consecutive sau este subînchiriată, prezentul contract va fi reziliat;

  • d) în cazul în care se constată că nu sunt respectate obligațiile locatarului prevăzute la Cap. V din prezentul contract, acestea va fi reziliat.

Art. 8. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de ambele părți

Art. 9. Locuința de serviciu închiriată în baza prezentului contract nu poate fi cumpărată de titularul contractului de închiriere ori de către membrii familiei acestuia.

Art. 10. Eventualele litigii apărute între părțile contractante se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz contrar pe baza dispozițiilor dreptului comun în materie, de către instanțele judecătorești.

Art. 11. Prezentul contract de închiriere are următoarele anexe :

- proces-verbal de predare- primire a locuinței;

-fișa suprafeței locative închiriate ;

-fișa de calpul pentru stabilirea chiriei lunare.

Prezentul contract de închiriere s-a încheiat azi.......................... în trei

exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

LOCATAR


LOCATOR

U.A.T. Județul Brașov prin

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

9                               9

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

Direcția Economică,

Dir. Ex.

Direcția Juridică,

Dir. Ex.

Vizat CFPP

Vizat Juridic

Director Executiv, Claudia Crăciun


Verificat: Sef Birou : Teodora L. Kadas -Iluna

9


Red. Iuliana Rechiteanu

9                  r