Hotărârea nr. 123/2019

Hotărârea nr. 123-privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019 pentru aprobarea destinației imobilelor din fondul locativ al Consiliului Judeţean Braşov, în locuinţe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 123

din data de 28.03.2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019 pentru aprobarea destinației imobilelor din fondul locativ al Consiliului Județean Brașov, în locuințe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând expunerea de motive nr. ad. 4821 și raportul de specialitate nr. 4821 din data de 22.03.2019, întocmite de către Direcția Juridică, Biroul Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019 pentru aprobarea destinației imobilelor din fondul locativ al Consiliului Județean Brașov, în locuințe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu;

Ținând cont de dispozițiile art. 51 din Legea nr. 114/1996, privind locuințele, republicată și art.l 19 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Având în vedere prevederile art. 91 alin.l lit. (c), alin. 4 lit. (a) coroborat cu art. 115 alin.l lit (c), alin. 4-7 din din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se înlocuiește Anexa nr. 2 „Regulament privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov”, aprobată prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019, cu o nouă Anexă nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 58/20.02.2019 privind aprobarea destinației imobilelor din fondul locativ al Consiliului Județean Brașov în locuințe de serviciu și aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu rămân neschimbate.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică, Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dtnnprăveanu

A

Anexa


Președinte, Adrian-Ioan VeșteaSecretar,

Maria DumbrăveanuREGULAMENT

Privind repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu , din fondul locativ al U.A.T.

Județul Brașov

Art. 1. Locuințele de serviciu din fondul locativ al U.A.T. Județul Brașov se închiriează angajaților Consiliului Județean Brașov .

Art. 2. Prezentul Regulamant se aplică în vederea atribuirii locuințelor de serviciu aparținând U.A.T. Județul Brașov.

Art. 3. Pot beneficia de locuință de serviciu, până la dobândirea unei locuințe proprietate personală în județul Brașov, angajații Consiliului Județean Brașov.

Art. 4.(1) Nu beneficiază de locuință de serviciu angajații din Consiliul Județean Brașov, care:

Au înstrăinat, o locuință în județul Brașov, după data de 01.01.1990 sau dețin în proprietate o locuință în județul Brașov;

Dețin sau au înstrăinat o suprafață de teren mai mare de 200 mp, situată pe raza teritorială a județului Brașov;

Au beneficiat de sprijinul statului pentru realizarea unei locuințe pe raza teritorială a județului Brașov;

Au avut/au abateri sau sancțiuni disciplinare;

Au fost evacuați în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu județul Brașov.

 • (2) Neeligibilitatea pentru atribuirea unei locuințe de serviciu există și în cazul în care soții/soțiile sau copiii care locuiesc și gospodăresc împreună cu solicitantul se află în una din situațiile menționate la alin. 1.

Art. 5. La atribuirea unei locuințe de serviciu, se va ține seama de următoarele criterii (C):

CI - vechimea în instituția publică a solicitantului;

C2- nivelul studiilor;

C3- situația locativă;

C4- starea de sănătate a solicitantului și a membrilor de familie ai acestuia ( soț/soție, copii aflați în întreținere sau în plasament);

C5- situația familială a solicitantului;

C6- venitul net/membru de familie (soț, soție, copii);

C7- vechimea cererii de atribuire a unei locuințe.

Art. 6. Punctajul acordat în cadrul fiecărui criteriu prevăzut la art. 5 este următorul:

CI: vechimea în instituția publică a solicitantului

 • -   Pentru fiecare an întreg de vechime se acordă 1 p, fără a depăți 10 p.

C2: nivelul studiilor

 • -   funcția deținută se exercită în baza absolvirii de studii postuniversirtare, masterat, doctorat:

40 p;

funcția deținută se exercită în baza absolvirii de studii superioare de lungă durată: 20 p; funcția deținută se exercită în baza absolvirii de scurtă durată: 15 p;

funcția deținută în baza absolvirii de studii medii: 10 p;

C3: situația locativă

chiriaș în spațiu din fond locativ privat: 15 p;

tolerat în spațiu la părinți/prieteni/alte persoane: 10 p;

C4: - starea de sănătate a solicitantului și a membrilor de familie ai acestuia ( soț/soție, copii aflați în întreținere sau în plasament)

Membrii familiei ( soțul/soția, copiii aflați în întreținere /în plasament) suferă de o boală și sunt încadrați în grad de invaliditate ori sunt suferinzi:

invaliditate de gradul I: 10 p;

invaliditate de gradul II: 8 p; invaliditate de gradul III: 6 p;

 • -  T.B.C.:4p.

C5: situația familială a solicitantului:

familie monoparentală: 10 p;

căsătorit cu copii: 8 p;

căsătorit fără copii: 6 p;

necăsătorit, văduv, divorțat fără copii în întreținere.: 5p.

C6: venitul net/membru de familie ( soț, soție, copii) în ultimele 12 luni

salariul minim pe economie : 10 p;

C7: vechimea cererii de atribuire a unei locuințe

se acordă câte 1 p pentru fiecare an întreg de vechime a cererii.

Art. 7. (1) Stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor de serviciu se face de către Comisia pentru analiza și stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor de serviciu, care se va stabili prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Brașov.

 • (2) Comisia numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov se va întruni pentru a analiza cererile depuse în maxim 30 de zile de la data eliberării unei locuințe de serviciu ;

 • (3) Ordinea de prioritate propusă de comisie se apobă prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

 • (4) Repartițiile se propun de către Comisia prevăzută la alin. 1 și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov în baza și cu respectarea ordinii de prioritate aprobată potrivit alin.(3).

Art. 8. (1) Cererile pentru atribuirea unei locuințe de serviciu se depun la registratura Consiliului Județean Brașov și vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:

 • a) declarație autentică pe proprie răspundere a solicitantului că nu a înstrăinat și nu deține o locuință proprietate personală sau în coproprietate în localitatea în care își desfășoară activitatea, că nu deține și nu a înstrăinat o suprafață mai mare de de teren de 200 mp, situat pe raza teritorială a județului Brașpv, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe pe raza teritorială a județului, că nu deține o altă locuință de serviciu în localitatea în care își desfășoară activitatea sau nu a fost evacuat în urma rezilierii unui alt contract de închiriere cu Județul Brașov;

 • b) declarație autentică pe proprie răspundere a soțului/soției că nu a înstrăinat și nu deține o locuință proprietate personală sau în coproprietate în localitatea în care își desfășoară activitatea, că nu deține și nu a înstrăinat o suprafață de teren mai mare 200 mp, situat situat pe raza teritorială a județului Brașov, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și în execuție pentru realizarea unei locuințe pe raza teritorială a județului Brașov, că nu deține o altă locuință de serviciu în localitatea în care își desfășoară activitatea solicitantului sau nu a fost evacuat în urma rezilierii unui contract de închiriere încheiat cu județul Brașov;

 • c) actul de identitate ( buletin/ carte de identitate) al solicitantului și, după caz, al soțului/soției, în fotocopie;

 • d) adeverință eliberată de către Serviciul Resurse Umane din cadrul instituției publice care să ateste vechimea în instituție, funcția deținută, studiile și observații, dacă este cazul, cu privire la abateri/sancțiuni disciplinare, în original;

 • e) adeverință de la locul de muncă al solicitantului, al soțului/soției, în original, cupon de alocații sau orice alte acte eliberate de către autoritățile statului care să dovedească veniturile realizate în ultimele 12 luni, ca urmare a desfășurării unei activități generatoare de venituri;

 • f) certificatul de căsătorie al solicitantului, în fotocopie;

 • g) certificatul de naștere al copilului/copiilor, în fotocopie, după caz actul de încredințare a copilului în plasament;

 • h) adeverință de la unitatea de învățământ a copilului/copiilor major/minor, în original;

 • i) înscrisuri cu caracter medical, în fotocopie;

 • j) sentință de divorț sau certificate de deces al soțului/soției, dacă este cazul;

Art. 9. (1) Se va urmări ca, în măsura posibilităților, la atribuirea locuințelor de serviciu, numărul de camere al locuinței să fie în concordanță cu numărul membrilor de familie, prin familie înțelegându-se soț/soție și copii aflați în întreținere.

(2) Atribuirea locuințelor de serviciu disponibile se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. în caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescătoare a ponderii criteriilor.

Art. 10. (1) Contractul de închiriere va avea următoarele anexe:

-proces-verbal de predare-primire a locuinței;

 • - fișa suprafeței locative închiriate;

 • - fișa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare.

Contractul de închiriere, precum și cele 3 anexe vor fi semnate de către Președintele Consiliului Județean Brașov, precum și de către chiriaș.

 • (2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) constituie anexă la contractul individual de muncă/raportul de serviciu al beneficiarilor.

 • (3) Contractele de închiriere cu privire la locuințele de serviciu se încheie pe o durată de 3 ani. Repartiția locuinței își produce efectele pe perioada valabilității contractului de muncă.

 • (4) Solicitantului căruia i-a fost repartizată o locuință de serviciu trebuie să achite, până la data semnării procesului-verbal de predare-primire a locuinței, o garanție de bună locație, în cuantum de 500 lei, în contul ce va fi indicat de Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Brașov. Această garanție se va restitui la data încetării contractului de închiriere, cu excepția cazului în care locuința este deteriorată sau locatarul figurează cu restanțe la plata chiriei și utilităților.

 • (5) Titularii contractelor de închiriere sunt obligați să locuiască în locuințele de serviciu atribuite și le este interzis să subînchirieze către terți, în tot sau în parte, spațiul locativ atribuit cu titlu de locuință de serviciu.

în cazul în care se constată, cu ocazia verificărilor, că nu sunt respectate aceste dispoziții, respectiv, locuința este nelocuită mai mult de 2 luni consecutive sau este subînchiriată, se va proceda la rezilierea contractului și atribuirea locuinței unui alt solicitant.

 • (6) Chiriașul este obigat să aducă la cunoștința proprietarului în termen de 30 de zile orice modificare a venitului net lunar pe familie, de natură să determine mărirea chiriei, sub sancțiunea rezilierii contractului.

 • (7) Contractul de închiriere se reziliează înaintea de termenul stabilit și în următoarele cazuri:

 • a) la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile într-un termen de 60 de zile;

 • b) la cerera proprietarului, atunci când chiriașul nu a achitat chiria și cheltuielile cu utilitățile cel puțin 3 luni consecutive, a pricinuit înseninate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor sau a înstrăinat fără drept părți ale acestora și are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței;

 • (8) în toate cazurile de reziliere chiria se datoreză până la predarea efectivă a locuinței, prin proces-verbal de predare primire.

 • (9) Contractul de închiriere al locuinței de serviciu încetează de drept la data încetării raporturilor de serviciu ale titularului. Contractul de închiriere a locuinței de serviciu încetează de drept și în situația dobândirii unei locuințe proprietate de către titular sau soțul/soția acestuia.

în aceste cazuri locatarul este obligat să predea locuința în termen de 30 de zile de la data încetării raporturilor de serviciu sau dobândirii unei locuințe.

Chiria și taxele privind utilitățile se datorează până la data predării locuinței.

(9) Locuințele de serviciu închiriate în condițiile prezentului regulament nu pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere ori membrii familiei acestora.

Director Executiv, Claudia Crăciun


Verificat: Șef Birou : Teodora L. Kadas -Huna