Hotărârea nr. 122/2019

Hotărârea nr. 122-privind abrogarea unor poziții din Anexa – „inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001


Consiliul Județean

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5. Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.122

din data de 28.03.2019

- privind abrogarea unor poziții din Anexa - „inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2019;

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. ad. 4839/25.03.2019, precum și expunerea de motive, înregistrată sub nr. 4839/25.03.2019, întocmite de către Direcția Juridică- Biroul Patrimoniu, prin care se propune abrogarea pozițiilor nr. 78, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96, precum și a pozițiilor nr. 97 și nr. 98 din Anexa - „inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare; se propune, totodată, și încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 151/30.05.2018 privind abrogarea unor poziții din Anexa - „inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001;

Văzând adresele M.D.R.A.P înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr. 7152/07.05.2018, precum și nr. 17018/18.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 3 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24 /27.03.2000, privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor, republicată, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu nodificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă abrogarea pozițiilor nr. 78, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96 din Anexa -„inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. - Se aprobă abrogarea pozițiilor nr. 97 și 98 din Anexa -„inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 151/30.05.2018 privind abrogarea unor poziții din Anexa - „inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR,


Maria Drîmbrăveanu