Hotărârea nr. 121/2019

Hotărârea nr. 121-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-5681)/I]/6


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 121

din data de 28.03.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-568l)/I]/6

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 4550 din data de 25.03.2019 și expunerea de motive nr. 4550 din data de 25.03.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-568l)/I]/6;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 4550/19.03.2019 a domnului Mihai Nicolae privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 321, cod LMI 2015 BV-II-m-A-11467, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-5681 )/I]/6, situat în municipiul Brașov, str. str. Mureșenilor nr. 9, la un preț de 35.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nr. 7/4/09.01.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr. 6 din imobilul situat în Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, monument istoric - Casa Schobeln, datare 1550, sec. XVIII, LMI 2015, poziția 321, cod BV-III-m-A-11467;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 6 din imobilul monument istoric, clasat în grupa A, cod. LMI 2015 BV-II-m-A-11467, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 321, situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, înscris în C.F. nr. 562 Brașov, nr. top. [(5680-568l)/I]/6.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dmnbrăveanu