Hotărârea nr. 120/2019

Hotărârea nr. 120-privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2019-31.03.2020, prin încheierea unui contract de asociere între Judeţul Braşov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activităţii de tenis pe perioada verii şi extinderea funcţionării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.120

din data de 28.03.2019

- privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2019-31.03.2020, prin încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019

Analizând Expunerea de motive și raportul , înregistrate sub nr.Ad.4503/22.03.2019 întocmite de Direcția Juridică, Serviciul Juridic Contencios, având ca obiect reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2019-31.03.2020, prin încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia, cu menționarea condițiilor de utilizare a terenului pus la dispoziție de Județul Brașov;

Văzând adresa înregistrată sub nr.4503/19.03.2019 a S.C. Consilprest S.R.L. Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”c” și lit.”e” și alin.(6), lit.”a” din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor 97 alin. (1) și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă utilizarea de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2019-31.03.2020, prin încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia, cu menționarea condițiilor de utilizare a terenului pus la dispoziție de Județul Brașov.

Art.2. - Se aprobă contractul de asociere încheiat între Județul Brașov și S.C. Consilprest

S.R.L. Brașov , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR Maria Duiâbrăveanu


Anexa


PREȘEDINTE Adrian-Ioan Veștea
S.C. CONSILPREST S.R.L


CONTRACT DE ASOCIERE

în temeiul art. 91 alin.(l) lit. e și alin. (6) lit. a din Legea administrației publice locale, nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1270 din Legea nr.287/2009 Codul Civil precum și în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr...... se

încheie prezentul contract.

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Părțile contractului sunt:

 • 1. Județul Brașov, reprezentat legal prin președintele Consiliului Județean Brașov.Adrian-Ioan Veștea, cu sediul în municipiul Brașov b-dul Eroilor nr.5, tel/fax 068/410777/475576, având cod fiscal 4384150 și contul IBAN nr. RO79TREZI3I24670259XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov,

Și

 • 2. S.C. CONSLIPREST S.R.L. legal reprezentată prin director Radu Jica. cu sediul în Municipiul Brașov. B-dul Eroilor nr.5. Tel/fax 0268/414833 având cod fiscal RO 8008476 .1081392/1995.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Părțile Contractante se asociază in vederea practicării activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia, situată în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2, proprietatea Județului Brașov, înscrisă în C.E. nr. 149026. nr. top 149026, teren în suprafață de 4.290 m.p.și construcții neintabulate: magazie, vestiare + terasă și tribună.

 • 3. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada 01.04.2019-31.03.2020.

 • 3.2.   I.a expirarea termenului prevăzut, S.C. Consilprest S.R.L.,va preda imobilul, cel puțin în aceleași condiții de calitate ca și la preluare.

 • 3.3.   In prezentul contract nu își găsește aplicabilitatea art. 1437 Cod Civil, în sensul că tacita rclocațiune nu operează.

4. APORTUL PĂRȚILOR

 • 4.1. - Județul Brașov contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând în punerea la dispoziție a imobilului -teren și construcții neintabulate: magazie, vestiare i terasă și tribună, situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2 , proprietate publică a Județului Brașov.

 • 4.2. S.C. Consilprest S.R.I.. Brașov contribuie la realizarea obiectului prezentului contract, cu un aport constând în:

- suportarea costurilor privind montarea, mentenanță și utilitățile pentru realizarea obiectivului asocierii:

-virarea unei cote de 51% din profitul realizat prin exploatarea patinoarului Județului Brașov, semestial.

 • 4.3. Pentru activitatea de tenis și de exploatare a patinoarului, va ține evidență contabilă separată .

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

 • 5.1. - Drepturile părților

  • 5.1.1. Județul Brașov are dreptul:

-să verifice modul în care se asigură integritatea imobilului clădire și teren - puse la dispoziție, pc perioada de valabilitate a contractului;

-să tic plătite toate costurile prevăzute la art.5.2.2 din prezentul contract;

-să i se vireze 51% din profitul realizat din activitatea de tenis și exploatare a patinoarului, semestrial;

 • 5.1.2. S.C. Consilprest S.R.L, Brașov are dreptul:

-să folosească imobilul pus la dispoziție, pentru realizarea obiectului contractului;

-să nu fie împiedicat în utilizarea imobilului pe perioada de valabilitate a contractului;

- să închirieze direct imobilul în urma achitării unui tarif/abonament/tichet de intrare și tarif închirircre patine pentru practicarea activității de tenis pe perioada verii și extinderea funcționării patinoarului pe perioada iernii;

5.2.1 Județul Brașov are obligația :

-să pună la dispoziție imobilul pentru realizarea obiectului contractului;

-să nu împiedice utilizarea acestuia pentru realizarea obiectului contractului.

 • 5.2.2. S.C. Consilprest S.R.I. Brașov arc obligația:

-să folosească terenul, numai potrivit destinației și a scopului pentru care a fost încheiat contractual de asociere:

-să suporte costurile privind montarea, mentenanța și utilitățile pentru realizarea obiectului asocierii:

-să suporte costurile cu utilitățile : apă. gaz și curent, prin preluarea contractelor cu furnizorii de utilități, pentru perioada asocierii;

-să vireze Județului Brașov 51% din profitul realizat prin exploatarea patinoarului, semestrial;

 • - să asigure paza bunului;

-să depună la Direcția Fiscală Brașov prezentul contract de asociere în vederea achitării obligațiilor la bugetul local stabilite prin lege, aferente bunurilor ce fac obiectul contractului;

-să permită proprietarului să controleze modul în care este folosit terenul închiriat;

 • - să înștiințeze proprietarul în termen de 24 de ore despre orice acțiune a unei terțe persoane care îi tulbură folosința:

-să exercite folosința asupra terenului ca un bun proprietar, cu întocmirea documentațiilor prevăzute de lege și obținerea ccrtificatelor/avizclor/AC impuse prin documentațiile de urbanism.

6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. - Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • - la expirarea duratei;

 • - in cazul nerespectării obligațiilor contractuale;

 • - prin acordul părților;

 • - în cazul in care, referitor la obiectul asocierii, există un interes public major care nu mai permite continuarea acestuia;

-reziliere. în caz de ncexccutare a obligațiilor asumate prin prezentul contract; -încetează de drept, când nevoile urbanistice/administrative impun acest lucru.

7. FORȚA MAJORĂ

 • 7.1. - forța majoră, așa cum este definită de lege, absolvă părțile de neîndeplinirea obligațiilor cuprinse în prezentul contract.

 • 7.2. - Partea care invocă forța majoră arc obligația de a notifica celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului.

 • 7.3. - Dacă în termen de 10 zile evenimentul nu încetează, prezentul contract se reziliază fără ca vreuna din părți să pretindă daune-interese.

 • 8. LITIGII

  • 8.1. - Orice situații conflictuale vor fi soluționate pe cale amiabilă, negociere sau prin instanța de drept comun, potrivit legii.

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1 .('lăuzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor codului civil.

 • 9.2. - Prezentul contract se încheie în 3 (trei ) exemplare, din care două exemplare pentru Județul Brașov și I exemplar pentru S.C. Consilprest S.R.L. Brașov

Județul Brașov Președinte, Adrian-Ioan Vestea

S.C. Consilprest S.R.L. Brașov Director

Radu Jica


Secretar

Maria Dumbrăveanu

Dir. Economică

Director executiv

Gabriela Agafiței

Direcția Juridică Director executix'

Claudia Crăciun

Vizat CEPP


Vizat j


lic