Hotărârea nr. 12/2019

Hotărârea nr.12 – desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Şef Unitate de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.12

din data de 29.01.2019

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 104 din data de 10.01.2019, întocmite de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen precum și aprobarea componenței comisiei de examen pentru proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.365/30.10.2018 - privind avizarea organizării concursului/examenului de ocuparea funcției de conducere vacante de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.l alin. (1), (2), art.13, art.18 alin.(l), (2) și art.19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006. cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTÂRÂSTE:

Art.l. - Se desemnează domnul Kadaș-Iluna Andrei-Marius reprezentant al Consiliului Județean Brașov în comisia de examen, proba scrisă și proba clinică/practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art.2- Se aprobă componența comisiei de examen proba scrisă și proba clinică/practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, după cum urmează:

Comisia de concurs:

Președinte:

Membri:


Secretar:


Dr. Muntean Li viu

Dr. Vodă Daniela

Dr. Kiraly Lenke

Dr. Pascu Carmen

Kadaș -Huna Andrei-Marius

Dr. Popa Corina


  • - Director medical, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

  • - Șef lucrări, medic primar, specialitatea pediatrie,

  • - Medic primar, specialitate pediatrie, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

  • - Medic primar, specialitatea pediatrie, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

  • - Reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

  • - Medic primar, specialitatea pediatrie,


Art.3. - Se aprobă comisia de examen proba interviu - susținerea proiectului de management pentru ocuparea funcției vacante de conducere de Șef Unitate de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență

pentru Copii Brașov, după cum urmează: Ec. Săbăduși Monica Dr. Muntean Liviu


  • - Manager

  • - Director medical

    Ec. Bojte Anica


- Director Financiar Contabil

Art.4.- Comisiile prevăzută în art. 2 și art.3 își va desfășura activitatea în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și membrii comisiilor prevăzute la art. 2 și art.3.


Contrasemnează, SECRETAR,

Maria Du^brăveanu