Hotărârea nr. 119/2019

Hotărârea nr. 119-privind modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean Șercaia (DN1) – Hălmeag și declararea obiectivului „Pod peste râul Olt pe DJ 131P Șercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001” ca bun de interes public judeţean aparţinând domeniului public al judeţului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 119

din data de 28.03.2019

- privind modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean Șercaia (DN1) -Hălmeag și declararea obiectivului „Pod peste râul Olt pe DJ 131P Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 4671/21.03.2019 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune modificarea traseului și a poziției kilometrice a drumului județean Șercaia (DN1) - Hălmeag și declararea obiectivului „Pod peste râul Olt pe DJ 131P Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 471/09.07.2017 privind aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanțare pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ131P -Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 354/30.10.2018 privind aprobarea trecerii suprafeței de teren de 2784 m.p., înscrisă în CF nr. 103397 Șercaia, nr.cadastral 103397, a suprafeței de teren de 1307 m.p., înscrisă în CF nr. 103396 Șercaia, nr.cadastral 103396, precum și a suprafeței de teren de 2309 m.p., înscrisă în CF nr. 103395 Șercaia, nr.cadastral 103395, din domeniul public al U.A.T. Șercaia, Județul Brașov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov, precum și Decizia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 2/11.02.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”c”, alin. (4) lit. “c”, alin. (5) lit. “a”, pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare și prevederile, art.3, alin.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art.22, lit „b” din Legea descentralizării, nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 51 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se declară obiectivul „Pod peste râul Olt pe DJ 131P Șercaia (DN1) - Hălmeag la km 5+001” ca bun de interes public județean aparținând domeniului public al județului Brașov.

Art2. - Se modifică traseul și poziția kilometrică a drumului județean DJ 131P Șercaia (DN1) -Hălmeag de la km 4+800 până la km 5+160, pentru realizarea obiectivului de interes județean prevăzut la art. 1.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Duffibrăveanu