Hotărârea nr. 118/2019

Hotărârea nr. 118-privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcţiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov precum şi avizarea componenței comisiei de examen/concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


HOTĂRÂREA NR.118

din data de 28.03.2019

-privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcțiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov precum și avizarea componenței comisiei de examen/concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019

Analizând Raportul de Specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.4738/22.03.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/concursul pentru ocuparea funcțiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov precum și avizarea componenței comisiei de examen/concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor;

Ținând cont de propunerea comisiei de specialitate nr.7 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 181 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și prevederile art. 2 alin. (2) și (4) din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov :

Șoneriu Mihaela - Președinte

Morar Dan

Duicu Claudia

Art.2..~ Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov :

Ciubotaru Mariana - Președinte

Albean Marcel

Văsioiu Adelina

Art.3.- Se avizează Comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul

Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov,după cum urmează:

Președinte:

Șoneriu Mihaela                         - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

Morar Dan                              - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

Duicu Claudia                           - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar:

Cj. Ciocâltea Roxana                      - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Observator:

Dr.Sucaciu Dan Mirell                    - Reprezentant Colegiul Medicilor Brașov

Ec. Bodea Doina                         - Reprezentant sindicat TESA

Art.4.- Se avizează Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, după cum urmează:

Președinte:

Ciubotaru Mariana                       - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

Albean Marcel.                          - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

Văsioiu Adelina                  -        Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar:

Cj Coman Diana                         - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Observator:

Dr. Gârbacea Ioan Sorin                  - Reprezentant Colegiul Medicilor Brașov

Ec. Pop Cornelia                         - Reprezentant sindicat TESA

Art.5..- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției de director financiar - contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov :

Agafiței Gabriela - Președinte

Duicu Claudia

Văsioiu Adelina

Art.6.- Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov în comisia de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar- contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov :

Olteanu Viorica

Săndor Ildiko

Ciubotaru Mariana

Art.7 - Se avizează Comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul

Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov,după cum urmează:

Președinte:

Agafiței Gabriela                          - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

Duicu Claudia                           - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:

Văsioiu Adelina                           - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar:

Cj. Ciocâltea Roxana                      - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Observator:

Deleanu Cornelia                       - Reprezentant CECCAR Brașov

Ec. Bodea Doina                         - Reprezentant sindicat TESA

Art.8.~ Se avizează Comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, după cum urmează: Președinte:  Olteanu Viorica                           - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:    Săndor Ildiko                            - Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru:   Ciubotaru Mariana                       - Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar:    Cj Coman Diana                           - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Observator: Bejan Nicolae                          - Reprezentant CECCAR Brașov

Ec. Pop Cornelia                         - Reprezentant sindicat TESA

Art.9.- Comisiile prevăzute la art. 3, art.4 si art. 7, art.8 își vor desfășura activitatea în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director aprobat la nivelul unității sanitare publice, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și membrii comisiilor prevăzute la art. 3, art.4și art. 7 și art.8.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumhră


veanu