Hotărârea nr. 117/2019

Hotărârea nr. 117-privind aprobarea Convenției de Asociere între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA, având ca obiect transformarea podului existent la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Brădet și amenajarea mansardei ca spațiu de găzduire temporar

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.117

din data de 28 martie 2019

- privind aprobarea Convenției de Asociere între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA, având ca obiect transformarea podului existent la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Brădet și amenajarea mansardei ca spațiu de găzduire temporar

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.4229/22.03.2019 și Expunerea de motive nr.ad.4229/20.03.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune aprobarea Convenției de Asociere între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA, având ca obiect transformarea podului existent la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Brădet și amenajarea mansardei ca spațiu de găzduire temporar;

Ținând cont de adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 2296/14.01.2019 completată cu adresa nr. 18614/14.03.2019 înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 606/14.01.2019 respectiv 4229/15.03.2019 transmisă spre analiză și aprobare propunerea de Convenție de Asociere, încheiată între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA cu sediul în București, sector 1, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et.2, ap.3.

Având în vedere prevederile art.10, lit.e, pct.4 și 5 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în realizarea atribuțiilor principale, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului colaborează cu organizațiile neguvemamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia și dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor destinate protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice, în funcție de nevoile comunității locale.

în conformitate cu dispozițiile art.6 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice precum și prevederile art.91 alin.l lit.e, d, și e, alin.5 lit.a, pct.2 și alin.6, lit.a din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Convenția de Asociere între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA, având ca obiect transformarea podului existent la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Brădet și amenajarea mansardei ca spațiu de găzduire temporar.

Art.2.- Se împuternicește domnul Veștea Adrian-Ioan, Președintele Consiliului Județean Brașov să semneze în numele și pentru U.A.T. Județul Brașov, convenția de asociere.

Art,3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Du


UAT Județul Brașov

Nr._______din____________


D.G.A.S.P.C. Brașov

NrJ??>teZdin 02 APR. 2019


Fundația SERA ROMÂNIA

Nr._______din_____________


Aprobat prin Hot. CJ Brașov

Nr._________I_______________


DSAM

Director Executiv

VĂSIOIU Adelina Mihaela

f


Convenție de Asociere între

Fundația SERA ROMÂNIA, UAT Județul Brașov

Ș* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov cu privire la transformarea podului existent la Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap din cadrul Complexului de Servicii Brădet, amenajării mansardei ca spațiu de găzduire temporar

I. Părțile contractante:

Art. 1 Prezenta asociere a fost încheiată între:

Fundația SERA ROMÂNIA (denumită în continuare „Fundația”), cu sediul în mun. București, sectorul 1, str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 24 A, et. 2, ap. 3, reprezentată de domnul SIMION Bogdan, în calitate de Director executiv, și de doamna SÎRBU Dana, în calitate de Director financiar,

UAT Județul Brașov (denumit în continuare „Județul”), cu sediul în mun. Brașov, bdul. Eroilor nr. 5, jud. Brașov, reprezentat de domnul VEȘTEA Adrian - Ioan, în calitate de Președinte, și

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (denumită în continuare „Direcția”), cu sediul în mun. Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6, jud. Brașov, reprezentată de domnul SUCIU Mircea Dan, în calitate de Director General, denumite în continuare, în mod colectiv „Părțile”, ori, fiecare în mod individual, „Partea”, încheie prezenta Convenție de Asociere (denumită în continuare “Convenția”).

II. Obiectul convenției:

Art. 2 Obiectul convenției constă în efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare în sensul amenajării mansardei ca spațiu de găzduire temporar la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap, din cadrul Complexului de Servicii Brădet, cu sediul în Brădet, strada Barajului, nr. 84, municipiul Săcele, jud. Brașov.

Art. 3 Spațiul va fi utilizat pentru găzduirea temporară a aparținătorilor care vin în vizită la beneficiarii instituționalizați în Complexul de Servicii Brădet.

Art. 4 Obiectul convenției descris mai sus va fi interpretat în concordanță cu legislația României.

III.  Durata convenției:

Art. 5 Convenția de asociere intră în vigoare la data semnării de către părți și se va încheia la momentul predării spațiului amenajat.

 • IV.  Obligațiile părților:

Art. 6 Fundația SERA ROMÂNIA se obligă:

 • 1)  Fundația se obligă să proiecteze și să execute, prin intermediul propriilor co-contractori, amenajarea mansardei ca spațiu de găzduire temporar.

 • 2)  Fundația se obligă, prin intermediul propriilor contractori, să realizeze proiectele, studiile tehnice și să întocmească documentațiile solicitate conform legislației, proiecte în baza cărora se va amenaja podul ca spațiu de găzduire temporar.

 • 3) Fundația se obligă să amenajeze mansarda ca spațiu de găzduire temporar și să o echipeze cu aparataj electric, corpuri de iluminat, corpuri de încălzit, obiecte sanitare etc.

 • 4)  Procedura de atribuire a contractelor cu furnizorii de lucrări, bunuri ori servicii necesare executării obligațiilor asumate la Cap. II, Art. 2 este de competența Fundației.

 • 5) Cheltuielile Fundației pentru executarea obligațiilor asumate la Cap. II, Art. 2 nu vor depăși suma de 85.000 EUR, TVA inclus.

 • 6)  Fundația se obligă să participe la recepția la terminarea lucrărilor și să predea, pe baza Protocolului de Transfer, spațiul amenajat.

Art. 7 UAT Județul Brașov se obligă:

 • 1) Județul se obligă să permită și să înlesneacă Fundației amenajarea podului existent la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Brădet, (clădire evidențiată la poziția C12 din Cartea Funciară Nr. 102682), cu sediul în localitatea Brădet, strada Barajului, nr. 84, municipiul Săcele, jud. Brașov, (teren evidențiat în Cartea Funciară Nr. 102682).

 • 2) Județul se obligă să întreprindă demersurile necesare înscrierii în domeniul public al județului, intabulării și evidențierii în Cartea Funciară a spațiului de găzduire temporar rezultat în urma amenajării.

 • 3) Județul se obligă să acorde dreptul de administrare asupra spațiului nou amenajat, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 4)  Județul se obligă să depună toate diligențele cuvenite, în sensul bunelor oficii, pe lângă alte autorități publice competente, dacă acestea sunt necesare executării în bune condiții a obligațiilor Fundației.

 • 5)  Județul se obligă să permită Fundației controlul, atât scriptic cât si fizic, al executării obligațiilor decurgând din actuala Convenție.

 • 6) Actele Județului vor fi exprimate în format juridic, specific actelor administrative, emise sau adoptate de către autoritățile administrației publice locale.

Art. 8 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov se obligă:

 • 1)  Direcția se obligă să asigure sumele necesare plății taxelor pentru avizele și acordurile necesare obținerii autorizației de construire.

 • 2) Direcția se obligă să sprijine Fundația SERA ROMÂNIA în procesul de obținere a avizelor si acordurilor necesare și a obținerii autorizației de construire.

 • 3)  Direcția, prin Complexul de Servicii Brădet, își asumă angajamentul de a depune toate diligențele în vederea dotării și utilării spațiului de găzduire temporar cu bunuri obținute de la diverși sponsori. Dotările vor include mobilier, perdele, covoare, cazarmament, etc.

 • 4)  Direcția se obligă să depună toate diligențele cuvenite, în sensul bunelor oficii, pe lângă alte autorități publice competente, dacă acestea sunt necesare executării în bune condiții a obligațiilor Fundației.

 • 5)  Direcția se obligă să permită Fundației controlul, atât scriptic cât si fizic, al executării obligațiilor decurgând din actuala Convenție.

 • V. Răspunderea și soluționarea litigiilor:

Art. 9 Răspunderea

Neîndeplinirea, în tot sau în parte, a obligațiilor asumate poate conduce la rezilierea convenției.

Art. 10 Forța majoră

Forța majora, astfel cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția notificării scrise prealabile în termen de trei zile de la data apariției ei.

Art. 11 Soluționarea litigiilor

Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea Convenției de Asociere sunt de competența instanțelor judecătorești dacă și numai dacă părțile semnatare ale Convenției de Asociere nu le pot rezolva pe cale amiabilă.

VI. Dispoziții finale:

Art. 11 Modificarea și completarea Convenției de Colaborare se va face numai cu acordul scris al părților, prin acte adiționale.

Prezenta Convenție este încheiată în limba română, în 3 (trei) exemplare originale, toate identice între ele și având aceeași valoare juridică.

UAT Județul Brașov

VEȘTEA Adrian - Ioan

Președinte


GABOR Adrian

VicepreședinteSÎRBU Dana Director Financiar


DUMBRĂVEANU Maria

Secretar al JudețuluiDIRECȚIA ECONOMICĂ

AGAFIȚEI Gabriela Director Executiv


Serviciul Juridic ContenciosDSAM

VĂSIOIU Adelina

Director Executiv


DJRP

Director Executiv CRĂCIUN Claudia