Hotărârea nr. 116/2019

Hotărârea nr. 116-privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 116 din data de 28.03.2019

- privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2019;

Analizând Expunerea de motive, precum și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. Ad.4146/22.03.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov,, începând cu data de 01.06.2019;

în referat se precizează, totodată, că se propune transformarea unui număr de 4 posturi din structura statului de funcții, reorganizarea Complexului de Servicii “Cristian” Brașov, desființarea Complexului de Servicii Hărman, precum și unele modificări ale structurii de personal, în sensul unor transformări și mutări de posturi;

Luând în considerare Hotărârea nr 3/15.01.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și Hotărârea nr. 05/12.03.2019 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov de avizare a structurii organizatorice și a organigramei acestei instituții;

Văzând avizul consultativ nr.35/27.09.2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 18/29.01.2019 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a preluării unor posturi de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, în baza H.G.R. nr.1019/2018, precum și a modificării structurii unui serviciu funcțional al acesteia, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 379/30.10.2018 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a structurii organizatorice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și ■otecția Copilului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (1) din Anexa nr.l la H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal , cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 31, alin. (4) - (8) ale Legii-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 121 din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 153/2018 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență social”, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.91 alin.(l) lit. “a” și “d”, alin.(2) lit.”c”, alin (5), lit.“a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2019.

Art.2. - Se aprobă organigrama pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2019.

Art.3. - Se aprobă structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2019.

Art.4. - începând cu data de 01.06.2019, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 379/30.10.2018 se modifică în mod corespunzător și încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 18/29.01.2019.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali da Asistenți Sociali ți Protecția Copilului Brașov

•ir. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Tolofon/faxi 0288^417.100, emalli office<®dgașpcbv.ro

wobsltoi www.dffaapcbw.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Resurselor l'mane

Aprobat, Cof/F.Președinte C.J. Brașov, Adrian-Ioan VeșteaDirector Executiv DSAM,

Adelina-Văsioiu

A*—u<-

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

DGASPC Brașov

________________________________________5________

Nr.Crt

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

l

Director General

l

2

Director General Adjunct - Direcția Asistență Socială și Protecția Copilului

l

3

Director General Adjunct - Direcția Asistență Socială Persoane Adulte

l

4

Director General Adjunct

l

5

Director General Adjunct - Direcția Economică

l

6

Biroul de Intervenție în Regim de Urgență în Asistență Socială și Telefonul de Urgență

7

7

Serviciul Management de Caz Alternative Familiale

23

8

Asistenți Matemali Profesioniști

163

9

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

12

IO

Biroul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială

6

Îl

Biroul Adopții

7

12

Compartiment de Evaluare Complexă Copii

7

13

Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

13

14

Asistenți Personali Profesioniști

IO

15

Compartiment Prevenire Marginalizare Socială

l

16

Biroul Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale

7

17

Secretariatul Comisiei Evaluare Persoane Adulte cu Handicap

3

18

Serviciul Achiziții Publice

8

19

Compartimentul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare

7

20

Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare Bugetara si Management Financiar

12

21

Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială

8

22

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

8

23

Serviciul Juridic-Contencios

8

24

Serviciul Managementul Resurselor Umane

8

Nr.Crt

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

25

Serviciul Comunicare, Registratură, Relații Publice și Evaluare Inițială

8

26

Compartiment Expert Egalitate Șanse

1

27

Compartimentul Audit

2

28

Centrul de Plasament „Sfanțul Stelian” Ghimbav

23

6

29

Centrul de îngrijire și Asistență "Sf. Gheorghe" Victoria

62

13

30

Centrul de Plasament Dacia

27

10

31

Complexul de Servicii Bradet

92

22

32

Complexul de Servicii Fagaraș

68

15

33

Complexul de Servicii "Piatra Craiului”

47

6

34

Complexul de Servicii Săcele

49

4

35

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

34

11

36

Complexul de Servicii ”Măgura” Codlea

149

32

37

Complexul de Servicii Timiș,

120

43

38

Complexul de Servicii Tărlungeni

58

6

39

Complexul de Servicii "Cristian” Brașov

51

11

Total DGASPC Brașov

1114

179

STRUCTURA CENTRE CU PERSONALITATE JURIDICA

Nr.Crt.

Structura

Total posturi

din care personal administrativ

1

Căminul pentru persoane vârstnice "Castanul,, Victoria

39

12

2

Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap "Canaan” Șercaia

56

12

Total personalitate juridica

95

24

Total General Organigramă DGASPC^Șrașov

1209

Director


Director General Adjunct,

Priboi Mihai Septimiu


Director General Adjunct,

Gîroacea Julieta Aurelia


întocmit, Hașu RalucaCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția General* da Aaistonț* Social* șl Protecția Copilului Brațov

•tr. lullu Manlu nr. •, Brașov, jud. Brașov, cod BOOO01 Totofon/faxr        7.1OG> omaih ofnce@dgaspcbv.ro

woboHot Movw.dpo^oav^ia Cod flaeah 9870339

Serviciul Managementul Resurselor Umane


Director Executiv,

Adelina VÂSIOIU^Nr. crt. stat de funcții

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare/treaptă profesională

Nivel studii

Număr post

A. APARAT PROPRIU

Funcții de conducere • funcție publică:

1

Director general

II

s

1

2

Director general Adjunct

li

5

4

3

Șef Serviciu

II

5

IO

4

Șef Birou

II

5

4

Total Funcfii publice de conducere

19

5

Auditor

superior

5

2

6

Consilier

superior

S

91

7

Consilier juridic

superior

S

9

8

Consilier juridic

asistent

5

1

9

Consilier juridic

debutant

S

0

10

Consilier

principal

S

14

11

Consilier

asistent

S

7

12

Referent specialitate

superior

SSD

1

13

Referent

superior

M

8

Total Funcții publice de execuție

133

14

Inspector de specialitate

IA

S

1

15

Inspector de specialitate

I

S

2

16

Inspector de specialitate

II

S

1

17

Kinetoterapeut

principal

S

l

18

Medic

specialist

S

2

19

Medic

S

1

20

Secretar

I

G

1

Total Personal Contractual Aparat Propriu

9

161

|B. CENTRE DE PLASAMENT /COMPLEXURI DE SERVICII

/. ( entrul de Plasament "( asa Ioana " Rupea

21

Șef centru

//

S

1

Total funcfii fi* conducere- personal contractual

1

22

Administrator

/

M

1

23

Economist

/

S

1

24

Muncitor calificat

III

G

5

25

Magaziner

M

I

26

Șofer

/

G

1

27

Paznic

G

2

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

11

28

Asistent Social

debutant

S

1

29

Psiholog

practicant

S

1

30

Educator

principal

S

1

31

Educator

S

1

32

Asistent medical

PL

2

33

Asistent medical

principal

PL

1

34

Instructor de educație

principal

M

7

35

Instructor de educație

M

2

36

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

22

’                            '  »-y "Om *■

2. Complex de Servicii „Cristian” Brașov

37

Șef centru

II

S

i

Total funcfii de conducere- personal contractual

i

38

Educator

principal

PL

i

39

Educator

principal

S

i

40

Instructor de educație

M

i

41

Terapeut ocupațional

S

i

42

Logoped

S

i

43

Psiholog

specialist

S

i

44

îngrijitoare

G

i

Total funcții de execuție Centrul de zi "Casa Soarelui"

7

45

Medic

primar

S

1

46

Logoped

principal

S

1

47

Logoped

S

1

48

Psiholog

specialist

S

I

49

Asistent Social

principal

S

1

50

Educator

principal

S

3

51

Educator

principal

PL

1

52

Asistent medical

principal

PL

2

53

Profesor CFM

principal

S

2

54

Maseur

M

2

55

Maseur

principal

M

1

56

Kinetoterapeut

S

1

57

Fiziokinetoterapeut

S

1

58

îngrijitoare

G

3

Total funcții de execuție Centrul de recuperare "Micul Prinf’+Echipa Mobilă

21

59

Psiholog

practicant

S

1

60

Instructor educație

principal

M

2

61

Psihopedagog

principal

S

4

62

Educator

principal

S

1

63

Kinetoterapeut

debutant

S

I

64

Instructor ergoterapie

principal

M

I

65

Asistent Social

practicant

S

1

Total funcții de execuție Centrul de o pentru copii cu dizabilități "Rază de lumină"

11

66

Referent

IA

M

1

67

Inspector de specialitate

I

S

I

68

Muncitor calificat

III

G

5

69

Șofer

1

G

3

70

Paznic

G

1

Total juneții de execuție personal administrativ-contabil

11

l|l|Wg

3. (. eiifrul de Plasament "Dacia

71

Șef centru                                   |

//

S

I

Total funcții de conducere- personal contractual

1

72

\Economist

I

S

1

73

Muncitor calificat

III

G

7

74

Magaziner

G

1

75

Inspector de specialitate

I

S

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

10

76

Psiholog

practicant

s

1

77

Asistent Social

specialist

s

1

78

Psihopedagog

principal

s

1

79

Educator

principal

s

1

80

Asistent medical

PL

2

81

Instructor de educație

principal

M

1

82

Instructor de educație

M

4

83

Părinte social

G

5

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

16

4. Centrul de îngrijire și asistentă ”Sf.Gheorghe” Victoria

84

Șef centru                                   |

II

s

I

Total funcții de conducere- personal contractual

1

85

Economist

I

5

I

86

Inspector de specialitate

I

S

1

87

Muncitor calificat

III

G

4

88

Magaziner

M

1

89

Șofer

I

G

1

90

Administrator

I

M

1

91

Paznic

G

4

Total june fii de execufie personal administrativ-contabil

13

92

Asistent Social

principal

S

2

93

Asistent medical

PL

6

94

Asistent medical

principal

PL

2

95

Medic

specialist

S

1

96

Psiholog

practicant

S

1

97

Terapeut ocupațional

S

1

98

Pedagog recuperare

PL

1

99

Maseur

M

1

100

Instructor de educație

principal

M

2

101

Instructor de educație

M

1

102

Infirmieră

G

10

103

îngrijitoare

G

20

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

48

■Mg

6. ( omplex de Servicii Stivele

104

Șef centru                                   |

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

105

Economist

a

S

1

106

Administrator

i

M

1

107

Muncitor calificat

in

G

1

108

Șofer

i

G

1

Total funcții de execufie personal administrativ-contabil

4

109

Psiholog

practicant

S

2

110

Asistent Social

principal

S

1

111

Asistent Social

specialist

S

I

112

Asistent medical

PL

2

Total funcții de execufie personal socio-psiho-medical

6

113

| Părinte social

G

6

Total funcții de execuție Centrul Maternul "Casa Mamei"

6

114

Instructor de educație

M

6

115

Educator

S

2

Total funcții de execufie Casa de tip Familial "Dale" Săcele

8

116

Instructor de educație

M

7

117

Părinte social

G

1

Total funcții de execufie Casa de tip Familial "Chip" Săcele

8

118

Educator

principal

s

1

119

Educator

5

I

120

Instructor de educație

M

5

121

Părinte social

G

1

Total Juneții de execuție Casa de tip Familial "Peter Pan " Lunca Călnicului

8

122

Educator

principal

PL

1

123

Educator

S

3

124

Instructor de educație

principal

M

1

125

Instructor de educație

M

3

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Donald” Hărman

8

7. ( omplex de Servicii /mus

126

Șef centru

II

S

1

Total funefii de conducere- personal contractual

1

127

Economist

I

S

1

128

Inspector de specialitate

I

S

1

129

Magaziner

M

1

130

Muncitor calificat

III

G

12

131

Șofer

I

G

1

132

Paznic

G

5

133

Referent

II

M

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil CIA Timițu de Sus

22

134

Medic

specialist

S

1

135

Psiholog

practicant

S

1

136

Asistent Social

practicant

S

1

137

Asistent medical

principal

PL

1

138

Asistent medical

PL

4

139

Terapeut ocupafional

S

1

140

Psihopedagog

S

1

141

Kinetoterapeut

S

1

142

Instructor de educație

M

2

143

Infirmieră

G

20

144

îngrijitoare

G

4

145

Maseur

principal

M

1

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical CIA Timifu de Sus

38

146

Administrator

I

M

1

147

Inspector

I

S

1

148

Economist

I

S

1

149

Referent

IA

M

1

150

Muncitor calificat

III

G

14

151

Muncitor necalificat

I

G

1

152

Paznic

G

2

Total funcții de execuție personal administrativ-conlabil CIA SJAnton

21

153

Medic

specialist

S

1

154

Instructor de educație

M

3

155

Psiholog

practicant

S

1

156

Kinetoterapeut

S

1

157

Maseur

M

1

158

Asistent medical

principal

PL

2

159

Asistent medical

PL

3

160

Asistent Social

practicant

S

1

161

Infirmieră

G

20

162

îngrijitoare

G

5

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical CIA SJ'Anton

38

t.    .        •_ .■ »■ \      4

120

8. ( omplex de Servicii Rrădct

163

Șef centru

II

S

1

164

Coordonator de specialitate

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

2

165

Economist

I

s

1

166

Magaziner

M

2

167

Muncitor calificat

III

G

16

168

Șofer

I

G

2

169

Administrator

1

M

1

Total funcții de execuție personal administrativ-conlabil Centrul de Plasament Ghiocelul

22

170

Medic

primar

S

1

171

Psiholog

practicant

S

2

172

Asistent Social

specialist

S

2

173

Educator

principal

S

5

174

Educator

S

2

175

Asistent medical

principal

PL

3

176

Asistent medical

PL

4

177

Instructor de educație

principal

M

2

178

Instructor de educație

M

13

179

Psihopedagog

S

2

180

Psihopedagog

principal

S

1

181

Părinte social

G

13

182

Îngrijitoare

G

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medicai Centrul de Plasament „Ghiocelul”

52

183

Terapeut ocupațional

S

1

184

Infirmieră

G

3

185

îngrijitoare

G

2

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Casa Chris"

6

186

Asistent medical

PL

2

187

Maseur

M

1

188

Profesor CFM

principal

S

1

189

Psiholog

practicant

S

I

190

Asistent Social

specialist

S

1

191

Instructor de educație

M

2

192

Logoped

S

1

193

Muncitor calificat

III

G

1

Total funcții de execuție Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap

10

■■I

vicii skAprt

1          92

9. (ttmplex de Servicii Mai’ura ( odlea

194

Șef centru                                   |

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

195

Economist

I

S

1

196

Referent

IA

M

3

.   197

Inspector de specialitate

I

S

1

198

Inspector de specialitate

II

S

1

199

Magaziner

M

1

200

Muncitor calificat

III

G

13

201

Muncitor necalificat

1

G

3

202

Șofer

I

G

1

203

Paznic

G

8

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

32

204

Psiholog

practicant

S

1

205

Asistent Social

debutant

S

1

206

Educator

principal

S

2

207

Educator

S

6

208

Educator

principal

PL

1

209

Asistent medical

PL

1

210

Instructor de educație

M

4

211

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Centrul de Plasament „Albina”

20

212

Asistent Social

principal

S

1

213

Asistent Social

debutant

S

3

214

Psiholog

specialist

s

1

215

Psiholog

practicant

s

1

216

Psiholog

debutant

s

2

217

Psihopedagog

s

1

218

Instructor de educație

principal

M

2

219

Instructor de educație

M

I

220

Asistent medical

principal

PL

1

221

Părinte social

G

4

222

Șofer

/

G

3

Total funefii de execuție Centrul de Primire în Regim de Urgență Domino ți Telefonul Copilului

20

223

Profesor CFM

principal

S

1

224

Asistent Social

principal

S

1

225

Medic

S

2

226

Medic

specialist

S

1

227

Asistent medical

principal

PL

2

228

Asistent medical

PL

4

229

Maseur

M

1

230

Infirmieră

G

22

231

îngrijitoare

G

8

Total funcții de execuție Centrul de Plasament pentru copilul cu handicap sever "Speranța”

42

232

Asistent Social

debutant

S

1

233

Psiholog

practicant

S

1

234

Asistent medical

PL

1

235

Instructor de educație

principal

M

I

236

Instructor de educație

M

3

237

Educator

M

1

238

Educator

S

3

239

Părinte social

G

4

Total Juneții de execuție Centrul de Plasament "Aurora”

15

240

Psiholog

practicant

S

I

241

Asistent Social

specialist

S

1

242

Educator

s

4

243

Asistent medical

PL

1

244

Instructor de educație

principal

M

1

245

Instructor de educație

M

5

246

Părinte social

G

6

Total funcții de execufie Centrul de Plasament "Alice”

19

L      *

149

10. Complex de Servicii "'Piatra Craiului '

247

Șef centru                                   |

II

S

1

Total funefii de conducere- personal contractual

1

248

Referent

IA

M

2

249

Administrator

M

1

250

Șofer

I

G

2

251

Muncitor calificat

III

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

6

252

Psiholog

practicant

S

1

253

Asistent social

practicant

S

1

254

Asistent medical

principal

PL

2

255

Asistent medical

PL

1

Total funcții de execufie personal socio-psiho-medical

5

256

Instructor de educafie

M

3

257

Educator

principal

S

3

258

Părinte social

G

2

Totalfunefii de execufie Casa de    Familial ”Șf. Maria" Brașov

8

259

Instructor de educație

M

4

260

Educator

s

1

261

Părinte social

G

3

Total juneții de execuție Casa de Tip Familial "Brebenel” Râșnov

8

262

Instructor de educație

M

1

263

Educator

principal

S

3

264

Educator

S

3

265

Părinte social

G

1

Total fimeții de execuție Casa de Tip Familial "Bambi” Zârnețti

8

266

Instructor de educație

M

2

267

îngrijitoare

G

3

Total Juneții de execuție Locuință Protejată "Casa Irlanda "

5

268

Instructor de educație

M

I

269

Terapeut ocupațional

principal

S

2

270

Infirmieră

G

1

271

îngrijitoare

G

2

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Sj.Patrick" Hărman

6

v-

//. Centrul de Plasament "Sf. Stelian" Ghimbav

272

Șef centru

s

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

273

Economist

/

s

1

274

Inspector de specialitate

/

s

1

275

Muncitor calificat

ni

G

3

276

Șofer

i

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

6

277

Educator

principal

S

3

278

Educator

s

4

279

Psiholog

practicant

s

1

280

Asistent Social

practicant

s

1

281

Asistent medical

PL

1

282

Instructor de educație

principal

M

1

283

Instructor de educație

M

1

284

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

16

23

285

Șef centru                                   |

II

s

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

286

Referent

M

M

1

287

Administrator

I

M

1

288

Magaziner

M

1

289

Muncitor calificat

III

G

4

290

Șofer

l

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament "Casa Maria"

8

291

Psiholog

specialist

S

1

292

Educator

principal

S

7

293

Educator

S

1

294

Educator

PL

1

295

Asistent medical

PL

1

296

Asistent Social

specialist

S

1

297

Părinte social

G

7

Total Juneți de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasamemt "Casa Maria"

19

298

Economist

II

S

1

299

Inspector de specialitate

I

S

1

300

Magaziner

M

1

301

Șofer

I

G

1

302

Muncitor calificat

III

G

3

Total funcții de execuție personal administrativ-contabU Centrul de Plasament "Floare de Col

f"

7

303

Instructor de educație

M

2

304

Instructor de educație

M

3

305

Educator

principal

S

5

306

Educator

S

2

307

Educator

SSD

1

308

Educator

principal

PL

2

309

Educator

principal

M

1

310

Instructor de educație

principal

M

2

311

Medic

S

1

312

Asistent medical

principal

PL

4

313

Psiholog

practicant

S

1

314

Psihopedagog

principal

S

I

315

Asistent Social

practicant

s

1

316

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasament "Floare de Colț"

33

ifi» 'ÎL21.............

68

13. Complex de Servicii Tărlungeni

317

Șef centru

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

318

Economist

I

S

I

319

Administrator

I

M

1

320

Șofer

I

G

I

321

Muncitor calificat

III

G

3

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

6

322

Psiholog

practicant

S

2

323

Asistent Social

practicant

S

2

324

Asistent medical

PL

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

6

325

Educator

principal

PL

1

326

Instructor de educație

M

3

327

Părinte social

G

4

Total juneți de execuție Casa de Tip Familial "Lizuca" Tărlungeni

8

328

Educator

principal

S

I

329

Instructor de educație

M

3

330

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Patrocle” Tărlungeni

8

331

Infirmieră

G

1

332

îngrijitoare

G

3

Total junefii de execuție Locuință Protejată "Casa Adrian"

4

333

Instructor de educație

M

4

334

Părinte social

G

4

Total june fii de execuție Casa de Tip Familial "Buburuza" Budila

8

335

Educator

principal

M

1

336

Educator

principal

S

1

337

Educator

S

1

338

Instructor de educație

M

2

339

Părinte social

G

4

Total june fii de execuție Casa de Tip Familial "Daniel"

9

340

Instructor de educație

M

3

341

Părinte social

G

5

Total juneții de execuție Casa de tip Familial "Greierașul" Teliu

8

I      iroraz. GENEUM. COMPLETUL UE SURI ICil T iSLUfibEIW

14. Asistenți Maternali Profesioniști

|     342\Asistenți maternaliprofesioniști             |

1                  k

1T

1631

vi                                             I

I

W3|

J5. Asistenți Personali Profesioniști

|     3431Asistenți personali profesioniști             |

1                            [g

q

- *a'-- X«?                                      1

/o|

APARAT PROPRIU

Total posturi funcții publice aprobate:

1 '.....1;;.......................;...... ;..............

din care:

conducere

19

execuție

133

Total posturi contractuale aprobate

din care:

conducere

0

i.......:......;............ii:.............."......"...........h

atenție

9

COMPLEXURI DE SERVICII

Total posturi contractuale aprobate

din care:

conducere

13

1

execuție(A)

940

5sl


Răspundem pentru legalitatea și corectiCOPILULUI „


General,
SECRETARIAT COMISIE EVALUARE PERSOANE ADULTE CU HANDICAP


* SERViaUL D£ EVALUARE COMPLEXĂ

£

* PERSOANE ADULTE CU HANDICAP


COMPARTIMENT PREVENIRE MARGINAUZARE SOCIALĂ

BIROUL MANAGEMENT DE CAZ

* ADULȚI Șl MONITORIZARE SERVICII

SOCIALE

-
COMPARTIMENTMANAGEMENT DE CAZ VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE VÂRSTNICE

-

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ PERSOANEADULTE FĂRĂDUABIUTAȚl ’

-

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE CU DI7ABIHTĂT1


BIROUL ADOPȚII

o

COMPARTIMENT DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII

-

BIROUL MONITORIZARE, ANALIZĂ : STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENȚĂ SOCIALA Șl INCLUZIUNE SOCIALĂ

-

-

-


SECRETARIAT COMISIE PROTECȚIA COPILULUI


SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ COPII REZIDENȚIAL

-

o

-

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ ALTERNATIVE FAMILIALE

-

s

-

1 1*22 1

BIROUL DE INTERVENȚIE IN REGIM DE URGENȚĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl TELEFONUL DE URGENȚĂ

-

LO

-COMPARTIMENT

<r>

PLASAMENTE FAMILIALECENTRUL DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENTĂ TIMIȘUL DE SUS

o <o

O

CENTRUL DE ÎNGRUIRE Șl

m

m

|   ASISTENȚĂ "SF ANTON”

UI


CENTRUL DE Zi PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI "RAZĂ DE LUMINĂ’

o

CENTRUL DE RECUPERARE "MICUL |    PRINȚ" + ECHIPA MOBILĂ

-

o m

o

|    CENTRUL DE ZI "CASA

|          SOARELUI"

o m


1 CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE

1 URGENTA 'DOMINO' Șt TELEFONUL

1                COPII UI UI

2

| CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU (COPILUL CU HANDICAP "SPERANȚA"

o X»

1

| CENTRUL DE PLASAMENT |           "ALBINA"

-

00 xt

o

CENTRUL DE PLASAMENT "AURORA"

K

CENTRUL DE PLASAMENT "AUCE"

m CM


CASA DE TIP FAMILIAL |        "GREIERAȘUL"

CASA DE TIP FAMILIAL "DANIEL"

S

LOCUINȚA PROTEJATĂ "CASA |          ADRIAN"

<£>

tn

CASA DE TIP FAMILIAL "BUBURUZA"

CASA DE TIP FAMILIAL "PATROCLE"

a

CASA DE TIP FAMILIAL "LIZUCA"

aLOCUINȚA PROTEJATĂ "SF PATRICK"

00

LOCUINȚA PROTEJATĂ "CASA IRLANDA"

to

CASA DE TIP FAMILIAL "SF MARIA"

-

£

O

CASA DE TIP FAMILIAL "BREBENEL"

CASA DE TIP FAMILIAL "BAMBI"

o


1 CASA DE TIP FAMILIAL "PETER

|             PAN"

o

1    CASA DE TIP FAMILIAL

o

|         "DONALD"

| CENTRUL MATERNAL"CASA |          MAMEI"

-

§

CASA DE TIP FAMILIAL "CHIP"

CASA DE TIP FAMILIAL "DALE"

-


Ml CENTRUL DE RECUPERARE Ml PENTRU COPILUL CU HANDICAP

TT

M| LOCUINȚA PROTEJATĂ "CASA

O'l          CHRIS"

o o

O

Ml CENTRUL DE PLASAMENT

H      "GHIOCELUL"

CI


COMPARTIMENT DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE ABUZ. NEGLIJARE. TRAFK, MIGRATtUNESI REPATRIERI

-