Hotărârea nr. 114/2019

Hotărârea nr. 114-privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobil-teren identificat în C.F. nr. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al județului Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @jud brasov. ro, www.j udbrasov. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 114

din data de 28.03.2019

privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobil-teren identificat în C.F. nr. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând Expunerea de motive nr. 4840 din data de 25.03.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 4840 din data de 25.03.2019, întocmite de către Direcția Juridică, prin care se propune însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobil-teren identificat în C.F. nr. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al județului Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 3 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Ținând cont de dispozițiile art. 135 din Anexa nr. 1 la Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se însușește documentația cadastrală de dezmembrare imobil-teren, identificat în C.F. nr. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al județului Brașov în două loturi, după cum urmează:

Lot 1 - categorie de folosință teren, destinație intravilan - Nr. cad. nou 100900, teren de 4000 mp, situat în U.A.T. Victoria, județul Brașov, domeniul public al Județului Brașov;

Lot 2 - categorie de folosință teren, destinație intravilan - Nr. cad. nou 100901, teren de 3272 mp, situat în U.A.T. Victoria, județul Brașov, domeniul public al Județului Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.

PREȘEDINTE Adrian- IoaiiWeștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu