Hotărârea nr. 113/2019

Hotărârea nr. 113-privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.287/10.09.2018 - privind abrogarea poziţiei nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov - Anexa nr.1 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov, cu modificările şi completările ulterioare

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.113

din data de 28.03.2019

- privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.287/10.09.2018 - privind abrogarea poziției nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 4694/21.03.2019 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.287/10.09.2018 - privind abrogarea poziției nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că s-a reglementat situația juridică a imobilului înscris în C.F. nr. 122630 Brașov și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 287/10.09.2018 nu a produs efecte juridice;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit „c” și alin.4 lit.”a” Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 și art.22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată ;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.287/10.09.2018 - privind abrogarea poziției nr.81 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov -Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare.