Hotărârea nr. 111/2019

Hotărârea nr.111-privind aprobarea trecerii apartamentelor nr.3 şi nr.4 din obiectivul -„Grădinița nr.3” şi a terenului aferent acestora, situate în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 111

din data de 28.03.2019

privind aprobarea trecerii apartamentelor nr. 3 și nr. 4 din obiectivul -„Grădinița nr.3” și a terenului aferent acestora, situate în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria, în domeniul public al Județului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2019;

Analizând Rapoartele de specialitate înregistrate cu nr. ad. 3881/13.03.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea trecerii apartamentelor nr.3 și nr. 4 din obiectivul -„Grădinița nr.3” și a terenului aferent acestora, situate în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria, în domeniul public al Județului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Victoria nr. 44/28.02.2019;

Ținând cont de prevederile art. 858 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 10 și ale art. 91, alin. (1), lit. „c”, alin. (4), lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă trecerea apartamentelor nr.3 și nr.4 din obiectivul -„Grădinița nr.3” și a terenului aferent acestora, situate în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, din domeniul public al Orașului Victoria, în domeniul public al Județului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere, după cum urmează:

Apartament nr.3 C.F. nr.

00878-C1-U3

Nr. cadastral

Suprafața utilă

Cote părți comune

Teren

Valoare

Descriere

100878-C1-U3

25 mp

25/745

Cota teren

300/10000

5159,85 lei

Ap.3 compus din cameră și balcon

Apartament nr.4 C.F. nr.

00878-C1-U4

Nr. cadastral

Suprafața utilă

Cote părți comune

Teren

Valoare

Descriere

100878-C1-U4

182 mp

182/745

Cota teren

2500/10000

32489,45 lei

Ap.4 compus din hol, 3 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane

Art.2. - Se aprobă darea în administrare a apartamentelor nr.3 și nr.4, din obiectivul -„Grădinița nr.3” și a terenului aferent acestora, situate în orașul Victoria, str. Stadionului nr. 22, înscrise în C.F. nr. 100878-C1-U3 și, respectiv, C.F. nr. 100878-C1-U4, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în vederea desfășurării activităților de centru de zi și/sau centru de consiliere.

Art.3. - U.A.T. Județul Brașov va încheia un contract de administrare, conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/28.06.2017 privind aprobarea modificării articolului nr. 6.2 din Contractul cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54 din data de 11.09.2012.

Art.4. - Se completează cu 2 poziții noi Anexa - Inventarul Bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, respectiv, Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Predarea-primirea apartamentelor nr.3 și nr.4 și a terenului aferent acestora se va face pe bază de proces-verbal, care se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dtfhiibrăveanu

J7


JUDEȚUL BRAȘOV


ANEXA 1


COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2

Apartament 3

Situat în Județul Brașov, orașul Victoria, str. Stadionului nr.22, Apartament înscris în CF nr. 100878-C1-U3 Victoria :

- sub Al - nr. cad 100878-C1-U3 - apartament 3 compus camera, balcon. Suprafața utilă este de 25 mp.

2019

5159,85

Domeniul public al județului Brașov,

H.C.J. nr. ’ /2019

2

1.6.2.

Apartament 4

Situat în Județul Brașov, orașul Victoria, str. Stadionului nr.22, Apartament înscris în CF nr. 100878-C1-U4 Victoria :

- sub Al - nr. cad 100878-C1-U4 - apartament 4 compus hol, 3 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane. Suprafața utilă este de 182 mp.

2019

32489,45

Domeniul public al județului Brașov, H.C.J. nr. ’ /2019

Director Executiv, Claudia CrăciunVerificat: Șef Birou Teodora L. Kadas-Iluna Red. G. Bardoc/' (Y