Hotărârea nr. 110/2019

Hotărârea nr. 110-privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.1 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.George Bariţiu nr.6, înscris în C.F. nr. 128935-C1-U9 Braşov, nr. top. (5640/2,5641/2)/I

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.110

din data de 28.03.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.l din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.6, înscris în C.F. nr. 128935-C1-U9 Brașov, nr. top. (5640/2,5641/2)/I

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.Ad.2750//20.03.2019, întocmite de către Biroul Patrimoniu/Direcția Juridică privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 1 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.6, înscris în C.F. nr. 128935-C1-U9 Brașov, nr.top. (5640/2,564l/2)/I;

Luând în considerare înștiințarea înregistrată cu nr.2750/11.03.2019 a domnului CLINCI GHEORGHE și doamnei CLINCI MARIA, prin mandatară IOANA ȘULEA, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 1 din imobilul situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.6, la un preț de 107.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.7/4/09.01.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.6, ap.l monument istoric, „Casa Valentinus Hirscher”, datare sec. XVI-XIX, LMI 2015 poz.136, cod BV -II-m-B-11305;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 1, din imobilul monument istoric de categoria B, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11305, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 136, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.6, înscris în CF nr. 128935-C1-U6 Brașov, nr. top. (5640/2,5641/2)/I, deținut de domnul CLINCI GHEORGHE și doamna CLINCI MARIA.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Duffitțrăveanu