Hotărârea nr. 11/2019

Hotărârea nr.11 – aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea negocierii chiriei, întocmirii și semnării contractului de închiriere cu actualul proprietar Damian Iulia Maria, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon; + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.11 din data de 29.01.2019

privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea negocierii chiriei, întocmirii și semnării contractului de închiriere cu actualul proprietar Damian Iulia Maria, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Pshiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în vederea negocierii chiriei, întocmirii și semnării contractului de închiriere (pe o perioadă de 2 ani), cu actualul proprietar Damian Iulia Maria, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent), situat în Brașov, str. M. Eminescu, nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Văzând propunerea formulată de către președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian-Ioan Veștea, privind participarea domnului consilier județean Manea Ion, în calitate de observator din partea Consiliului Județean Brașov, pentru susținerea acestui demers;

Văzând Dispoziția nr. 328/07.04.2010, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 104/18.02.2011, H.G.R. nr. 664/2012, prin care s-au abrogat pozițiile 188, 189, 190, 191, 192 din Anexa nr.l la H.G. R. nr. 972/2002, precum și contractul de închiriere încheiat de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov cu proprietarul imobilului;

Ținând cont de dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “d”, alin. (5), lit. “a”, pct. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se împuternicește managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea negocierii chiriei, întocmirii și semnării contractului de închiriere cu actualul proprietar, Damian Iulia Maria, pe o perioadă de 2 ani, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu, nr.18, aflat în folosința Secției de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Domnul consilier județean Manea Ion va participa în calitate de observator, din partea Consiliului Județean Brașov, pentru susținerea acestui demers al managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art. 2. - Sumele privind chiria negociată vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale - Județul Brașov pentru anul 2019.

Art. 3. - Managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov va realiza demersurile pentru identificarea unui alt spațiu în care să fie mutată activitatea spitalului cu destinația de Secție de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art. 4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

V'Contrasemnează, SECRETAR Maria Dunfbrăveanu