Hotărârea nr. 109/2019

Hotărârea nr. 109-privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef secție – Secția Chirurgie Generală II și Șef Serviciu – Serviciul Anatomie Patologică din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

AZ A • ••% :

•••••

România

1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 109

din data de 28.03.2019

privind validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de Șef secție -Secția Chirurgie Generală II și Șef Serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând raportul de specialitate precum și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad. 2764/26.02.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune validarea rezultatelor examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție - Secția Chirurgie Generală II și Șef Serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov cu nr. 5161/18.02.2019, Procesele-Verbale ale comisiilor de examen înregistrate cu nr. 4053/7.02.2019 și 4774/14.02.2019, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 363/30.10.2018 privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție - Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 13/29.01.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de: șef secție - Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs pentru proba scrisă și proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Ținând cont de prevederile H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “a”, pct. 3, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef secție - Secția Chirurgie Generală II, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art,2. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Serviciu - Serviciul Anatomie Patologică, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.3. - Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de:

  • > Șef secție - Secția Chirurgie Generală II, a domnului dr. Cobelschi Călin Pavel, medic primar, specialitatea chirurgie generală, urmând ca aceasta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • > Șef Serviciu - Serviciul Anatomie Patologică, a domnului dr.Penciu Marius Adrian, medic primar, specialitatea anatomie patologică, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR Maria Duirîbrăveanu