Hotărârea nr. 108/2019

Hotărârea nr. 108-privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 108

din data de 28.03.2019

privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 2724 din data de 25.02.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru anul 2019; în referat se precizează că Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru anul 2019 este întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

Văzând adresa nr. 11176/15.02.2019, înregistrată cu nr.2724/18.02.2019, a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 118 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (2) din Anexa nr. 2 la H.G.R. nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului - cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “b” și lit. “d”, alin. (3) lit.”d” și alin. (5) lit. ”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se emite avizul consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru anul 2019, întocmit de către Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu