Hotărârea nr. 107/2019

Hotărârea nr. 107-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Poduri pe DJ 112A Hărman-Bod-Hălchiu-Codlea-Vulcan la km 7+395, km 9+228, km 28+200”


Cod F-16


România


19>B 2018 1 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


HOTĂRÂREA NR. 107

din data de 28.03.2019

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Poduri pe DJ 112A Hărman-Bod-Hălchiu-Codlea-Vulcan la km 7+395, km 9+228, km 28+200”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 4450 din data de 19.03.2019 întocmite de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Poduri pe DJ 112A Hărman-Bod-Hălchiu-Codlea-Vulcan la km 7+395, km 9+228, km 28+200”;

în vederea consolidării/reabilitării/înlocuirii podurilor, a fost elaborată documentația tehnică, respectiv expertiza tehnică, DALI/SF, studiu geotehnic, studiu topografic, ca obiect al unui contract încheiat între Județul Brașov și SC BETA-COPS SRL București;

Văzând avizele Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 31/1.08.201, nr. 32/1.08.2018 și nr. 33/1.08.2018;

Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2006 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91, alin.l, lit.”b” și alin. 3, lit.”f’ din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Poduri pe DJ 112A Hărman-Bod-Hălchiu-Codlea-Vulcan la km 7+395, km 9+228, km 28+200”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

p


km 28+200”

Beneficiar: Consiliul Județean Brașov

Proiectant: S.C. BETA COPS SRL București

  • I. Pod pe DJ112A Ia km 7+395

1. Indicatori tehnico-economici:

Costul investiției

Fara TVA

mii lei

3.231,66

Total

mii lei

3.845,68

Din care: C+M

Fara TVA

mii lei

3.302,93

Total

mii lei

2.775,57

• Durata de realizare a investiției

8 luni

2. Capacități

Lungimea podului

Suprastructura

m

12.00

Total

m

14.50

Partea carosabila

Pod

m

7.80

Rampe

m

6.00

Trotuare

Pod

m

1.00

Acostamente

m

1.00

Lungime rampe

m

78.41

1918-20181 SĂPBĂTORtM ÎMPREUNA


3. Sursa de finanțare - Buget local

  • II. Pod pe DJ112A la km 9+228

    • Durata de realizare a investiției

    »


1. Indicatori tehnico-economici:

Costul investiției

Fara TVA

mii lei

9.460,23

Total

mii lei

11.257,67

Din care: C+M

Fara TVA

mii lei

8.125,08

Total

mii lei

9.668,84

10 luni

2. Capacități

Lungimea podului

Suprastructura

m

61.58

Total

m

67.80

Partea carosabila

Pod

m

7.80

Rampe

m

6.00 - 7.80

Trotuare

Pod

m

1.00

Acostamente

m

1.00

Lungime rampe

m

223.52

3. Sursa de finanțare - Buget local

  • III. Pod pe DJ112A Ia km 28+200

1. Indicatori tehnico-economici:

Costul investiției

Fara TVA

mii lei

1.799,88

Total

mii lei

2.141,85

Din care: C+M

Fara TVA

mii lei

1.545,85

Total

mii lei

1.839,57

>918-20181SAflBATOOlM iMPWUNA


• Durata de realizare a investiției


8 luni


2. Capacități

Lungimea podului

Suprastructura

m

18.25

Total

m

26.35

Partea carosabila

Pod

m

7.80

Rampe

m

6.00 + 7.80

Trotuare

Pod

m

1.00

Acostamente

m

1.00/1.55

Lungime rampe

m

31.67m si 29.71m


3. Sursa de finanțare - Buget local


/

Director executiv DDJSP,


întocmit,


Mihai Pascu


Carmen Bran