Hotărârea nr. 106/2019

Hotărârea nr. 106-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Podețe pe DJ 106, Șinca Nouă-Vlădeni-Dumbrăvița km 1+700, 3+550 și 3+570”


Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 106

din data de 28.03.2019

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Podețe pe DJ

106, Șinca Nouă-Vlădeni-Dumbrăvița km 1+700,3+550 și 3+570”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 4644 din data de 21.03.2019 întocmite de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Podețe pe DJ 106, Șinca Nouă-Vlădeni-Dumbrăvița km 1+700,3+550 și 3+570”;

Văzând avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 39/10.12.2018;

Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2006 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91, alin.l, lit.”b” și alin. 3, lit.”f ’ din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Podețe pe DJ 106, Șinca Nouă-Vlădeni-Dumbrăvița km 1+700,3+550 și 3+570”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

AnexăSECRETAR,Maria Dumbraveanu


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“PODEȚE PE DJ 106, ȘINCA NOUĂ-VLĂDENI-DUMBRĂVIȚA KM 1+700,3+550 ȘI 3+570”

Valoarea generală estimativă a investiției: 794.593,097 lei ( cu TVA) 668.680,885 lei (fără TVA)

Din care C+M: 647.471,682 lei (cu TVA) 544.093,850 lei (fără TVA) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici ai investiției

Categoriile de lucrări care urmează a se executa în fiecare dintre amplasamente sunt: Podeț km 1+700:

 • - podeț tip P2 (8P2+2CP2)- cu aripi amonte și aval;

 • - canal pereat amonte și aval (20,00+20,00) m;

 • - amenajare drum lateral - 50,00 ml;

 • - execuție șanț pereat - 190,00 ml;

 • - montare parapet elastic deformabil - 92,00 ml

Podeț km 3+500:

 • - podeț tip P2 (8P2+2CP2)- cu aripi amonte și aval;

 • - canal pereat amonte și aval (30,00+20,00+30,00) m;

 • - amenajare platformă drum județean - 85,00 ml;

 • - execuție șanț pereat - 80,00 ml;

 • - montare parapet elastic deformabil - 60,00 ml

Podeț km 3+570:

 • - podeț tip P2 (8P2+2CP2)- cu aripi amonte și aval;

 • - canal pereat amonte și aval (30,00+15,00) m;

 • - amenajare platformă drum județean - 75,00 ml;

 • - execuție șanț pereat - 70,00 ml;

 • - montare parapet elastic deformabil - 78,00 ml

Complexul de lucrări necesare de executat este structurat astfel: lucrări de podețe;

lucrări de amenajare preluare și descărcare ape; amenajare platformă drum; execuție șanț la baza taluzului; elemente de siguranța circulației;

lucrări conexe.


ROMANIA


1918-2018 I SÂOBArORIM ÎMPREUNA


Durata estimată a investiției:

Durata de execuție estimată este de 4 luni calendaristice.

Director Execdtiv,

D.D.J.S.P. /

Mihai Pascii