Hotărârea nr. 105/2019

Hotărârea nr. 105-privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: POD nou peste râul Olt situat pe DJ 104K pe raza Comunei Comăna


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 105

din data de 28.03.2019

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.l.” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: POD nou peste râul Olt situat pe DJ104Kpe raza Comunei Comăna

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate nr. 4984 din data de 26.03.2019, întocmite de către Direcția Achiziții și Contractare prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.L” S.A. a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: POD nou peste râul Olt situat pe DJ 104Kpe raza Comunei Comăna;

în conformitate cu prevederile art. 4 din Anexa 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A, completată și modificată de Ordonanța Guvernului nr. 16/19.08.2014;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.L” S.A., pe bază de protocol, a unui număr de 2 amplasamente, terenuri, în suprafață totală de 28233 mp, situate în Comuna Comăna și aflate în domeniul public al Județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, un teren în suprafață de 6966 mp (suprafață aferentă DJ 104K), identificat potrivit Cărții funciare nr. 100946, nr. topo 100946 și un altul în suprafață de 21267 mp (suprafață aferentă DJ 104K), identificat potrivit Cărții funciare nr. 101011, nr. topo 101011, libere de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.L” S.A. a obiectivului de investiții: POD nou peste râul Olt situat pe DJ 104K pe raza Comunei Comăna.

Art.2. - Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.3. - Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov se obligă ca, după predarea amplasamentelor și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.4. - Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Județul Brașov în valoare de 312.213,40 lei cu TVA.

Art. 5. - Cu data prezentei, Hotărârea nr. 87/8.03.2019, adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.L” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: POD nou peste râul Olt situat pe DJ 104K pe raza Comunei Comăna, Județul Brașov, își încetează aplicabilitatea.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DunîBrăveanu