Hotărârea nr. 104/2019

Hotărârea nr. 104-privind aprobarea Raportului anual aferent anului 2018 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în „Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Judbțban Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 104

din data de 28.03.2019

privind aprobarea Raportului anual aferent anului 2018 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în „Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 4298 și raportul de specialitate nr. 4298 din data de 15.03.2019 întocmite de către Direcția Arhitect Șef, Compartimentul Protecția Mediului prin care se propune aprobarea Raportului anual aferent anului 2018 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în „Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 418/28.11.2018 privind aprobarea „Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”, precum și adresa Agenției pentru Protecția Mediului nr. 2407/12.02.2019;

Luând în considerare procesul verbal nr. 4161/14.03.2019 al Comisiei Tehnice pentru întocmirea Planului de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov;

Ținând cont de dispozițiile art. 49 din H.G.R. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. “d”, precum și ale alin. (5), lit. “a”, pct. 9 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Raportul anual aferent anului 2018 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în „Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect Șef, Compartimentul Protecția Mediului.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DumfiTăveanu


Raport anual aferent anului 2018 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în "Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022"

Numărul măsurii, în plan

Măsura

Termene prevăzute în plan

Respons abil/resp onsabili

Costuri prevăzute în plan

Surse finanțare

Costuri suportate până la data raportării

Surse finanțare

Data ia

care a început Acțiunea impleme

ntarea

Unitate de măsură indicator

An 2018

An 2019

An 2020

An 2021

An 2022

Prevăzut a se realiza

Rămas de realizat

alte informații

data de începere

data de finalizar e

Lei

Euro

Lei

Euro

Măsura El-4

Reabilitare clădiri aflate în administrația Făgăraș

2018

2022

Primar Primăria Făgăraș

11085583.13

POR 2014-2020 Axa

Prioritară 8, Obiectiv specific 8.1.A-Ambulatorii

2018

Reabilitar

e, moderniza re și dotarea ambulatori ului din cadrul spitalului

Proiect depus în data de 18.10.201 8 pe POR 8.1. A

100%

85%

39855995.95

Fonduri Compania Națională de Investiții (CNI)

2018

Construcți e bloc funcțional

S-a emis HCL 380/28.11. 2018 pentru aprobarea indicatorii or

100%

85%

X

Fonduri Compania Națională de Investiții (CNI)

100%

9,910,087.97

POR 2014-2020 Axa

Prioritară 13, Obiectiv specific 13.1-Imbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

2018

”Modemi zarea Școlii Gimnazial e nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiu 1 Făgăraș”-cod SMIS 123133

Proiect depus în data de 30.04.201 8 pe POR

13.1

100%

60%

precontracta re -include și măsuri de eficientizare energetică https://www.facebook.com /1510649665 895055/posts /2037868293 173187/

7,860,628

Buget local +

CNI

2018

Reabilitar

ea, moderniza rea și dotarea siptalului

în curs de elaborare document ație

100%

80%

6015212.12

POR 2014-2020 3.I.A. Clădiri rezidențiale

2018

Colegiul Național Doamna Stanca

Respins -se va redepune în următorul apel

100%

80%

Măsura

Al-7

Codlea Creșterea suprafețelor spatiilor verzi și întreținerea corespunzat oare a celor existente

2018

2020

Primar Primăria

Codlea

400,000 lei

Buget local

2018

Suprafață nouă spații verzi. 24885 mp

km

890 mp

100%

96%

2018

suprafață spații verzi întreținere 135000 mp

135000

mp

100%

0%

se realizează anual

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SECRETAR,

MARIA DUMBRAVEANU

Arhitect Șef, Adrian Ibănescu