Hotărârea nr. 103/2019

Hotărârea nr. 103-privind încetarea numirii în funcţia de manager/director al Muzeului de Etnografie Braşov, a doamnei FULGA LIGIA DOMNINCA, începând cu data de 18.03.2019CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

Office @judbrasov.ro, www.judbrașov, ro


ROMANIA


CodF-16


HOTĂRÂREA NR.103

din data de 28.03.2019

- privind încetarea numirii în funcția de manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov, a doamnei FULGA LIGIA DOMNINCA, începând cu data de 18.03.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. /2/ 4367/21.03.2019, precum și Expunerea de Motive, înregistrată sub nr. ad. /I/ 4367/21.03.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune încetarea numirii în funcția de manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov, a doamnei FULGA LIGIA DOMNINCA, începând cu data de 18.03.2019;

Văzând solicitarea formulată de către doamna Fulga Ligia Domninca, prin cererea înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 4367/18.03.2019, având ca obiect încetarea, începând cu data de 18.03.2019, a contractului de managent nr. 1864/17.02.2015, pe care l-a încheiat cu Consiliul Județean Brașov, pe o perioadă de cinci ani;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 88/20.02.2015 privind numirea doamnei FULGA LIGIA-DOMNINCA, în funcția de manager /director al Muzeului de Etnografie Brașov, clasa de salarizare 76, gradul II, a cărei încetare se propune;

Ținând cont de dispozițiile art. 32, alin. (1), lit. „e” din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificătile și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin.(2) lit.”e” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 103 alin. (2) și art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 18.03.2019, încetează numirea în funcția de manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov a doamnei FULGA LIGIA DOMNINCA, manager/director al Muzeului de Etnografie Brașov.

Art.2. - începând cu data de 18.03.2019, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 88/20.02.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu