Hotărârea nr. 101/2019

Hotărârea nr. 101-privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

•s t .••••••

= : V ...... A

ROMÂNIA

1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 101

din data de 28.03.2019

- privind aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară Ia data de 28.03.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 4515 și raportul de specialitate nr. 4514 din data de 19.03.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov;

Luând în considerare faptul că, în urma pensionării managerului instituției, dl. Bratha Arpad, postul de manager al Muzeului de Artă Brașov a ramas vacant;

Ținând cont de dispozițiile art. 4 alin. (1), art. 6 și art. 7 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Anexa nr. 3 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru Muzeul de Artă Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Președinte

Adrian - Ioan Veștea


Secretar, Maria Dumbrăveanu
CAIET DE OBIECTIVE pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Brașov pentru

MUZEUL DE ARTĂ

Perioada de management este de 3 ani, începând cu data de....................

I. TIPUL INSTITUȚIEI PUBLICE DE CULTURĂ, DENUMITĂ ÎN CONTINUARE INSTITUȚIA: MUZEU

în temeiul Deciziei nr. 227 din 11 iunie 1990 a Primăriei Județului Brașov, Muzeul de Artă Brașov funcționează ca instituție de sine stătătoare, fiind o instituție publică de cultură de importanță județeană aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, în urma Hotărârii de Guvern nr. 6 din 21 ianuarie 1997.

Finanțarea Muzeului de Artă Brașov se realizează din subvenții acordate de la bugetul local, prin bugetul Județului Brașov, din venituri proprii, subvenții și donații.

Conform actului de organizare a instituției, obiectivele instituției sunt următoarele:

 • a) cercetarea științifică, în conformitate cu programele anuale si de perspectivă, apatrimoniului pe care îl administrează;

 • b) cercetarea si documentarea în vederea completării si îmbogățirii patrimoniului muzeal prin achiziții, donații sau prin alte forme caracteristice de constituirea patrimoniului muzeal;

 • c) organizarea evidenței patrimoniului cultural deținut în administrare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • d) conservarea si restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;

 • e) punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul expozițiilor permanente si temporare, a programelor educative specifice, a publicațiilor etc.;

 • f) punerea în valoare si comunicarea către publicul larg a rezultatelor științifice pe care le obține în activitatea de cercetare;

 • g) menținerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor culturale ale acestuia si orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului cultural administrat în funcție de acestea;

 • h) menținerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizații neguvemamentale, culturale, instituții de învățământ si cercetare, organisme si foruri internaționale de profil;

II. MISIUNEA INSTITUȚIEI

Misiunea Muzeului de Artă Brașov vizează colecționarea, conservarea, cercetarea, restaurarea, realizarea documentării patrimoniului muzeal, comunicarea și expunerea, în scopul cunoașterii, educării, recreerii și valorificării patrimoniului muzeal și a patrimoniului artistic local, regional și național în beneficiul publicului larg.

III. EVOLUȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIO-CULTURALE SPECIFICE COMUNITĂȚII ÎN CARE MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Instituție de rang județean, Muzeul de Artă Brașov își desfășoară activitatea în orașul Brașov, cel mai important centru cultural și economic al județului și cel mai mare centru turistic al țării. Oraș al multiculturalității, cu un trecut istoric bogat și un patrimoniu arhitectonic și cultural de excepție, Brașovul este caracterizat de o viață culturală intensă, susținută de numeroase instituții publice de cultură, dar și de entități neguvemamentale de profil.

Pol de creștere economică al Regiunii Centru, Brașovul este județul cel mai industrializat al acesteia, cu cea mai mare populație ocupată în industrie. Sectorul serviciilor este puternic dezvoltat, turismul aducând în Brașov în anul 2017 un număr de 1, 24 milioane de turiști, secondat fiind, ca cifră de afaceri, de domeniul IT. Dinamica acestor sectoare economice se reflectă în gradul ridicat de urbanizare (73%), doar municipiul Brașov având, în 2018, o populație de 289.646 de locuitori. Centru universitar puternic (peste 21.000 de studenți în anul universitar 2016-2017), Brașovul este și un pol de cercetare științifică, în anul 2014 fiind înființat Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Universității Transilvania. Este considerat ca fiind unul dintre orașele României aflat în plină expansiune economică.

De aici decurg o serie de elemente care influențează structura publicului țintă în termeni de diversitate culturală, capacitate financiară, obiceiuri de consum cultural și generează, totodată, necesitatea unei emulații culturale care să racordeze Brașovul la marile orașe europene nu doar în termeni de economie, ci și de cultură.

Studiul privind consumul cultural în Brașov realizat în anul 2015 de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală arată că în topul practicilor de accesare a ofertei culturale pe primele locuri se situează vizitarea unor obiective de patrimoniu, dar și consumul ofertei culturale din cele mai importante instituții publice de cultură ale orașului. La nivelul acestor instituții, Muzeul de Artă se poziționează ca un reper cultural major, adăpostind un patrimoniu reprezentativ pentru arta românească modernă și contemporană care poate fi fructificat prin identificarea și aplicarea unor instrumente noi, neconvenționale de punere în valoare care, alături de cele clasice, să capaciteze interesul unor segmente de public cât mai largi, și în special a celor tinere.

IV. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI

Documente de referință, necesare analizei:

 • - organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției - prevăzute în anexa nr. 1;

 • - statul de funcții al instituției - prevăzut în anexa nr. 2;

 • - bugetul aprobat al instituției - pe ultimii trei ani - prevăzut în anexa nr. 3.

4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent

Muzeul de Artă Brașov s-a constituit în 1949 ca secție a Muzeului Regional Brașov. La 15 februarie 1950 s-a deschis la etajul Casei Sfatului prima expoziție de artă plastică, iar din

 • I martie 1970 muzeul funcționează în actuala locație, B-dul. Eroilor nr. 21, clădire ridicată în anul 1902 după planurile arhitectului brașovean Moritz Wagner, în stilul neobaroc, pentru Asociația Meseriașilor din Brașov (Kronstadt Gewerbeverein), reamenajată pentru destinația muzeu în anii 1968-1969. Muzeul de Artă Brașov a fost înființat ca instituție de sine stătătoare, prin desprinderea din Muzeul Județean Brașov a Secției de Artă, în baza Deciziei nr. 227 din

 • II iunie 1990 a Primăriei Județului Brașov privind înființarea unor unități muzeistice, fiind inițial în subordinea Inspectoratului pentru Cultură a Județului Brașov. în 1997, prin Hotărârea Guvernului nr. 6 din 21 ianuarie 1997, Muzeul de Artă Brașov a trecut în subordinea Consiliului Județean Brașov. Din 1997 până în prezent Muzeul de Artă Brașov se află în subordinea Consiliului Județean Brașov.

4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani:

Nr. crt.

Indicatori de performanță

Anul 1

2018

Anul 2

2017

Anul 3

2016

1.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de capital/nr. de beneficiari)

153,81 lei

124,41 lei

198,46 lei

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

-

-

2000 lei

(sponsorizare)

3.

Număr de activități specifice (activități educative, ghidaje, intervenții restaurare)

98

151

91

4.

Număr de apariții media (fără comunicate de presă)

128

92

116

5.

Număr de beneficiari neplătitori

1587

865

735

6.

Număr de beneficiari plătitori

6384

7313

4315

7.

Număr de expoziții/Număr de evenimente/Număr de reprezentații/Frecvența medie zilnică

10

(1 eveniment)

8

(2 evenimente)

10

(2 evenimente)

8.

Număr de proiecte/acțiuni culturale

10

8

10

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

22366,5 lei

19768 lei

9554,5 lei

10.

Venituri proprii din alte activități

-

-

-

 • 4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției

Sediu/ Spații aflate în administrarea muzeului

Sediul muzeului se află în clădirea situată în B-dul. Eroilor nr. 2: spații destinate expozițiilor temporare și permanente, depozite bunuri culturale și spații administrative (birouri, magazii), suprafață construită 1216,5 mp. Clădirea este proprietate privată a Parohiei Evanghelice C.A. Brașov (Decizia nr. 1751 din 8 mai 2008 a Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut Cultelor Religioase din România, rămasă definitivă prin Decizia nr. 4916/2009 a înaltei Curți de Casație și Justiție.). Muzeul are încheiat cu Parohia Evanghelică C.A. Brașov un contract de închiriere, încheiere de autentificare nr. 121 din 03.02.2016, valabil până la 31 decembrie 2020.

Spațiile pentru expoziții temporare și permanente sunt ample și utilizate permanent. Muzeul are în administrare spații situate în clădirea de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 67, depozite ale bunurilor culturale și laboratorul de restaurare (situate la subsol, parter și etajul II). Depozitul bunuri culturale situat la subsol este destinat exclusiv sculpturii de dimensiuni medii și mari. Depozitul bunuri culturale situat la parter, destinat sculpturii, oferă un spațiu redus de depozitare. Depozitul bunuri culturale situat la etajul II, destinat picturii de șevalet și sculpturii mici, dispune de un spațiu amplu. Laboratorul de restaurare, situat la etajul II, dispune de un spațiu adecvat și o dotare satisfăcătoare, fiind reamenajat în anul 2012. Spațiile expoziționale acoperă o suprafață de 850 mp (600 mp - expoziția permanentă, 250 mp -expoziții temporare), suprafață depozite - 475 mp.

Patrimoniu muzeal

Patrimoniul Muzeului de Artă Brașov cuprinde 4335 poziții de inventar atribuite unui număr de 4624 bunuri culturale mobile cu semnificație artistică, incluse în colecțiile de pictură de șevalet, grafică, sculptură, artă decorativă, tapiserie, covoare orientale.

Expoziția permanentă a Muzeului de Artă Brașov,Galeria Națională, reunește o selecție de lucrări reprezentative pentru arta plastică modernă din spațiul românesc (pictură și sculptură). în cadrul expoziției sunt incluse piese care ilustrează evoluția picturii transilvănene din secolele XVIII-XIX și a artei românești din intervalul cuprins între prima jumătate a secolului XIX și perioada postbelică. Alături de operele maeștrilor artei românești figurează în expunere și creațiile artiștilor activi la Brașov, de la portretele patriciatului săsesc la lucrările artiștilor contemporani brașoveni. Colecția de pictură, grafică și sculptură este reprezentativă pentru arta românească modernă și contemporană și pentru arta transilvăneană din secolele XVI-XX.

Dotări

Autovehicule:

Microbuz Opel Vivaro, 2006 - stare bună, funcțional Autoturism Dacia Break, 2000 - nefuncțional Microbuz Renaul Trafic, 1988 - nefuncțional

Sisteme antiefracție:

Centrală de alarmare antiefracție - Clădire Bdul. Eroilor, nr. 21

Sistem alarmă - Clădire Nicolae Bălcescu nr. 67

Sistem supraveghere video - Clădire Bdul. Eroilor, nr. 21

Aparatură menținere și monitorizare microclimat:

Sistem monitorizare microclimat spații expoziționale și depozite - 1

Umidificator - 4

Dezumidificator - 7

Termohigrometru - 3

Luxmetru - 1

Laborator de restaurare:

Sistem de exhaustare - 1

Microscop stereoscopic - 1

Sistem de iluminat tip daylight - 1

Expoziție permanentă:

Sistem audioghid - 20

 • 4.4. Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii trei ani.

  Nr. crt.

  Numele programelor și ale proiectelor

  Anul 2018

  Anul 2017

  Anul 2016

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  1.

  Creștere număr de proiecte și acțiuni de pedagogie muzeală

  -Muzeul copiilor -Literatura și arta -Ateliere creative

  • - Centenart Edu

  • - Incursiune în arta românească - ghidaj interactiv

  -Muzeul copiilor -Literatura și arta -Ateliere creative

  • - Muzeul copiilor

  • - Literatura și arta

  2.

  Organizare expoziții de mare impact la public

  -„Un secol de artă brașoveană. 1815-1918”

  -„Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei ” -itinerare ICR Viena

  - „Centrul Artistic Baia Mare. Fascinația reînnoirii. 1896-2017”

  -„Muzeele pierdute” -„Arta Brașoveană Interbelică (1918-1944)”

  3.

  Diversificare servicii culturale

  - Noaptea Muzeelor 2018

  -Finisaj și lansare catalog de expoziție „Un secol de artă brașoveană. 1815-1918”

  -Noaptea Muzeelor 2017

  -Lansarea catalog de expoziție „Valeriu Maximilian

  1895-1945”

  -Noaptea Muzeelor 2016 -Concurs de Artă Plastică „Orașul meu, Brașov” -Lansare catalog de expoziție „Arta brașoveană interbelică”

  4.

  Reactualizare programe informatice bază de date evidența patrimoniului cultural mobil

  Actualizare MuzArt

  Actualizare MuzArt

  Realizare și implementare MuzArt - software bază de date gestionare patrimoniu muzeal

  5.

  Valorificare potențial de vizitare muzeu prin reorganizarea expoziției permanente și diversificarea expozițiilor temporare

  • - Reorganizare parțială expoziție permanentă (academism și romantism)

  • - Prezentare expoziție de artă contemporană, index și arhivă digitală „Centenarul femeilor din arta românească”

  • - Expoziția 3D ART

  • - Laszlo Zsolt Bordos alias Bordos.ArtWorks

  • - Reorganizare parțială expoziție permanentă (artiști brașoveni)

  • - Expoziția „Studiul pe hârtie”

  • - Expoziția de fotografie „Willy Romer: Viața de zi cu zi în Berlin.Fotografii 1919- 1933”

  -Expoziția de fotografie Amo Fischer

  - Expoziția „Impulsiuni” -artiști din Oradea, Bistrița și Cluj-Napoca

  6.

  Modernizare sistem de iluminat spațiile expoziționale

  înlocuire parțială elemente sistem iluminat

  7.

  Redecorare și remobilare spațiu primire vizitatori

  • - Amenajare punct de informare vizitatori muzeu

  • - Modernizare recepție muzeu

 • 4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani

  Nr.

  crt

  Program

  Scurtă descriere a programului

  Nr. proiecte în cadrul programului

  Denumirea proiectului

  Buget prevăzut pe program*2 (lei)

  Buget consumat la finele anului

  Anul 2018

  1.

  Expoziția itinerată de la Muzeul Municipiului București

  Expoziție pentru prezentarea unor colecții din patrimoniul

  Muzeului Municipiului

  București publicului brașovean.

  1

  Expoziția itinerată de la Muzeul Municipiului

  București

  13000

  12987,07

  2.

  Expoziția ” Centenarul Marii Uniri reflectat în lucrări din colecția Muzeului de Artă Brașov”

  Expoziție organizată în cadrul Programului Centenar.

  1

  Expoziția ” Centenarul Marii Uniri” reflectat în lucrări din colecția Muzeului de Artă Brașov

  1200

  1186,96

  3.

  Expoziție ” Un secol de artă brașoveană”

  Expoziție organizată din colecția Muzeului de Artă Brașov și din colecțiile altor muzee.

  1

  Expoziție ” Un secol de artă brașoveană”

  21000

  20684,53

  4.

  Expoziție de artă contemporană ”CENTENART”

  Promovarea unor grupuri de artiști din alte județe în cadrul

  Programului Centenar.

  1

  Expoziție de artă contemporană ”CENTENART”

  5500

  5461,20

  5.

  Expoziție ”Hans Mattis Teutsch -Sub semnul avangardei”

  Expoziție itinerată la Muzeul Județean de Artă ”Centrul artistic Baia Mare”.

  Expoziție de promovare a lucrărilor artistului brașovean

  1

  Expoziție ”Hans Mattis Teutsch -

  Sub seninul avangardei”

  200

  155,36

  aflate în colecția Muzeului de

  Artă din Brașov.

  6.

  Noaptea Muzeelor

  A 13-a ediție organizată la Muzeul de Artă.

  1

  Noaptea Muzeelor

  400

  345,10

  7.

  Expoziție "Centenarul femeilor din arta românească”

  Expoziție a PostModemism Museum itinerată la Muzeul de Artă din Brașov în cadrul Programului Centenar.

  1

  Expoziție ” Centenarul femeilor din arta românească”

  500

  493,17

  8.

  Expoziție aniversară 65 de ani Bartha Arpâd

  Expoziție itinerată la Muzeul Județean de Artă „Centrul artistic Baia Mare”

  1

  Expoziție aniversară 65 de ani Bartha Ârpâd

  300

  299,52

  9.

  BORDOS

  3DART

  Instalație

  1

  BORDOS

  3DART

  700

  616,43

  10.

  Programe educative

  Desfășurare activități educative

  1

  Programe educative

  4000

  3983,08

  TOTAL 2018

  46800

  46212,42

  Anul 2017

  1.

  Expoziția itinerată la Muzeul de Artă din Cluj Napoca

  Expoziție pentru prezentarea unor colecții din patrimoniul muzeului

  1

  Expoziție itinerată la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

  15000

  2281

  2.

  Expoziție de fotografie germană

  Expoziție de fotografie

  1

  Expoziție de fotografie Willy Romer Expoziție organizată în colaborare cu

  1000

  *

  Centrul Cultural German din Brașov

  3.

  Expoziția de artă contemporană

  Expoziția artiștilor plastici profesioniști din tară

  1

  Expoziția de artă contemporană

  4.

  Expoziție personală Marin

  Gherasim

  Expoziția artistului plastic profesionist din

  București

  1

  Expoziție retrospectivă Marin Gherasim

  2000

  *

  5.

  Expoziție de artă contemporană „Tineri creatori”

  Promovarea unor grupuri de artiști din alte județe

  1

  Expoziție de artă contemporană „Tineri creatori”

  6.

  Expoziție retrospectivă Ileana Sbârcea Muresan- 75 de ani

  Eveniment cultural în colaborare cu colecționari de artă

  1

  Expoziție retrospectivă Ileana Sbârcea Mureșan - 75 de ani

  2000

  *

  7.

  Noaptea Muzeelor

  A 12-a ediție organizată la Muzeul de Artă

  1

  Noaptea Muzeelor

  - a XH-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor

  2000

  *

  8.

  Expoziție din colecția Complexului Muzeal din Baia Mare

  Expoziție de valorificare a unei opere inedite

  1

  Expoziție itinerantă de la Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”

  14000

  *

  TOTAL 2017

  57000

  56867,94

  Anul 2016

  1.

  Expoziția de artă contemporană

  Expoziția artiștilor plastici profesioniști din județul Brașov

  1

  Expoziția de artă contemporană

  2.

  Expoziție „Primul Salon

  Expoziția artiștilor

  1

  Expoziție „Primul Salon

  -

  -

  Național de Acuarele”

  plastici profesioniști

  Național de Acuarele”

  3.

  Expoziție de artă contemporană „Artiști Brașoveni”

  Promovarea unor grupuri de artiști din județul Brașov

  1

  Bartha Arpad -„Amprente și decupaje”

  1000

  *

  4.

  Expoziția retrospectivă „Efitimie

  Modâlcă”

  Eveniment cultural în colaborare cu colecționari de artă

  1

  Expoziția retrospectivă „Efitimie Modâlcă”

  18000

  *

  5.

  Noaptea Muzeelor

  A 10-a ediție organizată la Muzeul de Artă

  1

  Noaptea Muzeelor

  1000

  *

  6.

  Concurs de desen dedicat zilei de 1 iunie, Ziua Internațională

  Eveniment artistic-educațional corelat cu evenimentul internațional „Ziua Copilului”

  1

  Concurs de desen dedicat zilei de 1 iunie, Ziua Internațională

  1000

  *

  7.

  Expoziție „Hans Mattis-Teutsch”

  Expoziție itinerantă din colecția Muzeului

  1

  Expoziție „Hans Mattis-

  Teutsch”

  8.

  Expoziție itinerată din colecția Muzeului de Artă Brașov

  Expoziție itinerată din colecția Muzeului de Artă Brașov

  1

  Expoziție itinerată din colecția Muzeului de Artă Brașov

  9.

  Expoziție din colecția muzeului și împrumuturi din alte muzee

  Expoziție valorificarea unei opere inedite

  1

  Expoziție din colecția muzeului și împrumuturi din alte muzee

  25000

  *

  TOTAL 2016

  75000

  60911,22

Notă: Semnul * este introdus acolo unde bugetul realizat pe program/proiect nu a fost contabilizat în mod distinct, regăsindu-se doar în bugetul total pe anul respectiv

 • V. SARCINI PENTRU MANAGEMENT

A. Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management:

 • 1. îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu ordinele/dispozițiile/hotărârile Consiliului Județean Brașov, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea Muzeului de Artă Brașov;

 • 2. Constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului;

 • 3. Cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului;

 • 4. Punerea în valoare a patrimoniului în scopul cunoașterii, educării și recreerii;

 • 5. Elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare și dezvoltare a patrimoniului;

 • 6. Valorificarea cât mai bună a colecțiilor muzeale și expunerea pentru publicul brașovean a unor opere de excepție aparținând altor colecții prin extinderea programului de schimburi de expoziții cu alte instituții muzeale din țară și din străinătate, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii, informări și comunicări, participarea la conferințe, publicarea în reviste de specialitate;

 • 7. Intensificarea colaborării cu alte instituții de profil și cu personalități din țară și din străinătate, realizarea în colaborare cu acestea de proiecte culturale și științifice ale căror rezultate să se reflecte concret în îmbogățirea ofertei culturale pentru comunitate;

 • 8. Creșterea gradului de implicare în comunitate prin diversificarea serviciilor oferite de către muzeu;

 • 9. Dezvoltarea cooperării cu organizații neguvemamentale din domeniul culturii și educației;

 • 10.  Organizarea/găzduirea de ateliere tematice, evenimente muzicale și evenimente neconvenționale în spațiul muzeului, pentru atragerea de vizitatori;

 • 11. Dezvoltarea de programe educative modeme, interactive, independent și în parteneriat cu școli din Brașov, care să stimuleze interesul copiilor și tinerilor pentru artă și pentru cunoaștere în general, inclusiv programe de instruire a profesorilor pentru ținerea de lecții în muzeu;

 • 12. Implementarea unor strategii de marketing pentru o mai bună promovare a instituției; integrarea mai mare a Intemetului și a noilor tehnologii în valorificarea colecțiilor și în comunicarea cu exteriorul, întărind relația muzeului în special cu școlile și profesorii;

 • 13. Atragerea de fonduri și granturi pentru programele instituției; participarea în calitate de partener la proiecte cu finanțare guvernamentală și europeană;

 • 14. Creșterea ponderii veniturilor proprii în totalul veniturilor și a gradului de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii și alte surse atrase;

 • 15. Transmiterea către Consiliul Județean Brașov, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.

 • VI. Structura și conținutul proiectului de management

Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de 40 pagini + anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituției pe durata proiectului de management. în întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform definițiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

în evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 • a) analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • b) analiza activității instituției și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • c) analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz;

 • d) analiza situației economico-financiare a instituției;

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

 • f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.

 • A. Analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent:

 • 1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași comunități;

 • 2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

 • 3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia;

 • 4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare);

 • 5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu;

 • 6. profilul beneficiarului actual.

 • B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

 • 1. analiza programelor și a proiectelor instituției;

 • 2. concluzii:

  • 2.1. reformularea mesajului, după caz;

  • 2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.

 • C.  Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:

 • 1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente;

 • 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

 • 3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau extemalizate;

 • 4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire;

 • 5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial.

 • D. Analiza situației economico-financiare a instituției:

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:

 • 1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  • 1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii);

  • 1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital);

 • 2.  analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

  Nr. crt.

  Programul/proiectul

  Devizul estimat

  Devizul realizat

  Observații, comentarii, concluzii

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  Total:

  Total:

  Total

3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a

cheltuielilor instituției:

 • 3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției

, pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate;

 • 3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției;

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale;

4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

 • 4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;

 • 4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;

 • 4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație;

 • 4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);

 • 4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:

 • a) din subvenție;

 • b) din venituri proprii.

 • E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate:

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:

 • 1. viziune;

 • 2. misiune;

 • 3. obiective (generale și specifice);

 • 4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management.

 • 5. strategia și planul de marketing;

 • 6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;

 • 7. proiectele din cadrul programelor;

 • 8.  alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

Candidatul va detalia viziunea sa privind direcțiile de dezvoltare a patrimoniului existent și modalitățile prin care vor fi realizate, inclusiv costurile aferente.

Candidatul va identifica parteneriatele și colaborările pe care își propune să le încheie, făcând propuneri concrete în acest sens , în vederea realizării sarcinilor stabilite de către autoritate la punctul V, în special cele care privesc diversificarea ofertei culturale.

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului:

Nr. crt.

Categorii

Anul...

Anul...

Anul...

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

TOTAL VENITURI, din care

l.a. venituri proprii, din care:

1 .a. 1. venituri din activitatea de bază

1 .a.2. surse atrase

l.a.3. alte venituri proprii

1 .b. subvenții/alocații

1 .c. alte venituri

2.

TOTAL CHELTUIELI, din care

2.a. cheltuieli de personal, din care:

2.a.l. cheltuieli cu salariile

2.a.2. alte cheltuieli de personal

2.b. cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:

2.b.l. cheltuieli pentru proiecte

2.b.2. cheltuieli cu colaboratorii

2.b.3. cheltuieli pentru reparații curente

2.b.4. cheltuieli de întreținere

2.b.5. alte cheltuieli cu bunuri și servicii

2.c. cheltuieli de capital

 • 2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:

  • 2.1. la sediu;

  • 2.2. în afara sediului.

 • 3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

  Nr. crt.

  Program

  Scurtă descriere a programului

  Nr. proiecte în     cadrul

  programului

  Denumirea proiectului

  Buget prevăzut de program *3)

  Primul an de management

  1.

  Al doilea an c

  e management

  1.

  Al treilea an c

  e management

  1.

  Al patrulea an de management

*3) Bugetul alocat pentru programul minimal.

VII. Alte precizări

Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Muzeul de Artă Brașov informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management (telefon +40 (0)268 47 72 86, fax +40 (0)268 47 51 72, e-mail                                    ). Relații

suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe din cadrul autorității, la telefon 0 268 - 41 07 77/int.l42, fax 0268/47 5576, e-mail daniela.prahoveanu@judbrasov.ro, doamna Daniela Prahoveanu.

VIII. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

Anexa nr. 1:

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului de Artă Brașov

Anexa nr. 2:

Statul de Funcții al Muzeului de Artă Brașov

Anexa nr. 3:

Bugetul aprobat al Muzeului de Artă Brașov pe ultimii 3 ani.

BIBLIOGRAFIE:

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.


Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 189 /2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management;

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

. Legea nr. 182/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vizat,                                                 Vizat,


Șef serviciu ÎCTSCRE Nicoleta Iureș

întocmit,

Consilier f\ Daniela Prahoveai