Hotărârea nr. 100/2019

Hotărârea nr. 100-privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, a Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul de Artă Brașov

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 100

din data de 28.03.2019

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, a Comisiei de concurs de proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 2497 din data de 12.03.2019 și raportul de specialitate nr. ad. 2497 din data de 12.03.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, aprobarea Comisiei de concurs pentru proiecte de management, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului comisiei de concurs, pentru managementul Muzeului de Artă Brașov, precum și a anunțului public privind concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul de Artă Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 404/28.11.2018 privind desemnarea domnului Popica Radu pentru a asigura managementul interimar al Muzeului de Artă Brașov, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, începând cu data de 20.12.2018;

Ținând cont de dispozițiile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1) și alin. (2), precum și art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se constituie Comisia de concurs de proiecte de management, Comisia de soluționare a contestațiilor și Secretariatul comisiei de concurs pentru managementul Muzeului de Artă Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă conținutul anunțului privind concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul de Artă Brașov, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Djrihbrăveanu oF

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr........

Secretar,


Dumbrăveanu Mafia

REGULAMENT

de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov,

9      7

instituție publică de cultură aflată în subordinea Consililului Județean Brașov

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

Concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov aflat în subordinea Consiliului Județean Brașov, autoritate reprezentată de domnul Adrian Ioan Veștea președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile prezentului regulament.

ART. 2

 • (1) Concursul de proiecte de management se desfășoară conform cerințelor cuprinse în anunțul public, al cărui conținut este stabilit de autoritate, întocmit cu respectarea prevederilor legale din ordonanța de urgență, publicat pe pagina de internet a instituției și a autorității și afișat la sediul celor două entități.

 • (2) Anunțul public cuprinde:

 • a) condițiile de participare la concursul de proiecte de management;

 • b) caietul de obiective;

 • c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management;

 • d) calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă;

 • e) actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs;

 • f) bibliografia;

 • g) informații (privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și orice alte informații considerate necesare unei mai bune înțelegeri a cerințelor concursului).

CAP. II

Organizarea și funcționarea comisiei de concurs

ART. 3

 • (1) Pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul Consiliului Județean Brașov se înființează o comisie de concurs, în funcție de specificul instituției.

 • (2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin hotărâre, și este compusă din reprezentanți ai autorității, în proporție de o treime, și din specialiști în domeniul de activitate a instituției, în

ROMANIA

proporție de două treimi. Prin același act administrativ se desemnează și secretariatul comisiei de concurs.

 • (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin. (2) se face de către autoritate ținând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru care se organizează concursul.

 • (4) Membrii comisiei de concurs și membrii secretariatului comisiei de concurs au obligația de a depune, la momentul luării la cunoștință a actului administrativ de desemnare în comisie, o declarație de confidențialitate și imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament-cadru. Declarațiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea concursului.

 • (5) Membrii comisiei de concurs și membrii secretariatului comisiei de concurs au obligația păstrării confidențialității informațiilor de care iau cunoștință pe durata derulării concursului, potrivit legii.

 • (6) Nu poate avea calitatea de membru în comisia de concurs persoana care se află în următoarele situații:

 • a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu candidații participanți la concurs;

 • b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management;

 • c) a avut în ultimii 2 ani sau are relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect prin soț/soție, cu oricare dintre candidați.

 • (7) Statutul de membru în comisia de concurs este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

 • (8) In cazul existenței unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de concurs, respectiv membrul secretariatului comisiei de concurs este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia în comisie.

 • (9) în situația în care un membru al comisiei de concurs, respectiv al secretariatului comisiei de concurs nu a depus declarația prevăzută la alin. (4) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (8), autoritatea va dispune, prin ordin/dispoziție, încetarea calității de membru al comisiei de concurs și înlocuirea acestuia.

 • (10) încălcarea dispozițiilor alin. (4) și (8) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.

ART. 4

 • (1) Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

 • a) stabilește punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a proiectelor de management primite de la secretariat;

 • b) analizează proiectele de management depuse de candidați, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea proiectului/proiectelor, cât și pentru interviu/interviuri;

 • c) stabilește rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor prezentului regulament;

 • d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaților și câștigătorului concursului și face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, cu respectarea intervalului prevăzut în ari. 11 alin. (2) lit. d) din ordonanța de urgență;

 • e) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele întocmite de secretariatul comisiei de concurs;

 • (2) Ponderea criteriilor și subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a proiectelor de management și a interviului este validată de către membrii comisiei.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

!» * B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


:918 20!8|SĂPBĂTC>q-M


ART. 5

 • (1) Membrii comisiei de concurs au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

 • a) aplicarea corectă a legii;

 • b) prioritatea interesului public;

 • c) asigurarea egalității de tratament al candidaților;

 • d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • e) principiul imparțialității și independenței, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;

 • f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;

 • g) principiul integrității morale.

 • (2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligații:

 • a) să cunoască prevederile ordonanței de urgență, prevederile prezentului regulament, precum și conținutul caietului de obiective elaborat de către Consiliul Județean Brașov;

 • b) să aducă la cunoștința autorității orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

 • c) să participe la ședințele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, și să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;

 • d) să reia procedura notării în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5) din prezentul regulament;

 • e) să nu își exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;

 • f) să evite orice contact individual cu candidații pe întreaga durată a desfășurării procedurilor și etapelor concursului;

 • g) să informeze de îndată autoritatea în cazul existenței unui caz de incompatibilitate.

ART. 6

 • (1) Mandatul de membru al comisiei de concurs încetează în următoarele situații:

 • a) după finalizarea concursului de proiecte de management;

 • b) în cazul încălcării prevederilor legale și ale prezentului regulament;

 • c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea;

 • d) renunțarea din propria inițiativă la mandat, comunicată în scris autorității;

 • e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituția care l-a desemnat;

 • f) în situația în care membrul comisiei de concurs nu a depus declarația prevăzută la art. 3 alin. (4) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 3 alin. (8);

 • g) deces;

 • h) alte situații prevăzute de lege.

 • (2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanța de urgență.

 • (3) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de concurs, cu respectarea prevederilor art. 9 din ordonanța de urgență.

 • (4) în cazul imposibilității fizice/obiective a îndeplinirii atribuțiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfășurarea etapelor de concurs, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 9 din ordonanța de urgență.

ART. 7

Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant al compartimentului de specialitate, al compartimentului juridic, al compartimentului economic și al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de lucru al autorității.

Consiliul Județean Brașov


ROMANIA


■918 2018 (SĂRBĂTORIM (MPRrUNĂ


ART. 8

Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuții:

 • a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea concursului;

 • b) verifică legalitatea și conformitatea documentelor depuse de candidați;

 • c) solicită candidaților, în perioada selecției de dosare, ori de câte ori este necesar, informații sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunțul public;

 • d) comunică rezultatele;

 • e) elimină din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete și pe cele care conțin documente neconforme cu cerințele din anunțul public, precum și proiectele de management care conțin indicii privind identitatea autorului, conform art. 13 din ordonanța de urgență, și îi înștiințează pe candidații în cauză;

 • f) identifică generic și aleatoriu fiecare proiect în parte prin atribuirea unui număr fiecăruia, menționând acest aspect în procesul-verbal de selecție a dosarelor, în vederea asigurării confidențialității asupra identității autorilor proiectelor de management;

 • g) certifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale;

 • h) pune la dispoziția membrilor comisiei formularul pentru declarația de confidențialitate și imparțialitate spre a fi semnat, precum și lista candidaților;

 • i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidaților ale căror dosare au fost admise, asigurând confidențialitatea identității autorilor;

 • j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu și a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare întrebare/răspuns;

 • k) întocmește la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate referitoare la proiectele de management;

 • l) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei și secretariatului acesteia, precum și documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;

 • m) întocmește contracte civile de prestări de servicii pe baza cărora vor fi remunerați membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluționare a contestațiilor și ai secretariatului;

 • n) participă la ședințele comisiei, fără drept de vot;

 • o) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârșitul fiecărei etape a concursului nota fiecărui candidat;

 • p) invită comisia de concurs la reluarea procedurii de notare în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5);

 • q) aduce la cunoștința candidaților, în scris, nota obținută în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, și asigură afișarea acesteia la sediul autorității și al instituției publice de cultură, precum și pe pagina de internet a instituției publice de cultură, după caz;

 • r) calculează nota fiecărui candidat și redactează procesul-verbal final al concursului, la care se anexează raportul comisiei;

 • s) aduce la cunoștința candidaților, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (8) din ordonanța de urgență, și asigură afișarea acestuia la sediul Consiliului Județean Brașov și al Muzeului de Artă Brașov, precum și pe pagina de internet a autorității, după caz;

ș) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;

 • t) asigură aducerea la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaților și a altor informații de interes public, în termenul prevăzut de art. 20 alin. (4) din ordonanța de urgență;

CAP. III

Analiza și notarea proiectelor de management

ART. 9

 • (1) Membrii comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic și/sau pe suport hârtie de la secretariat și completează notele acordate în grila de evaluare individuală a membrului comisiei, întocmită pentru fiecare candidat.

 • (2) Analizarea și notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și pe baza subcriteriilor prevăzute în caietul de obiective întocmit de autoritate.

 • (3) în evaluarea proiectelor de management se va urmări modul în care proiectul de management răspunde cerințelor caietului de obiective, avându-se în vedere următoarele criterii generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 • a) analiza socio-culturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • b) analiza activității instituției publice de cultură și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • c) analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;

 • d) analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură;

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

 • f) o previziune a evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

 • (4) Lucrările și dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale, cu excepția etapei interviului, care are caracter public.

 • (5) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității, în cadrul cărora membrii acesteia:

 • a) analizează caietul de obiective și stabilesc punctajul și grila de evaluare pentru criteriile și subcriteriile în baza cărora se notează proiectele de management și interviul;

 • b) dezbat, analizează și notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului;

 • c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susținerea, în cadrul interviului, a proiectelor de management de către candidații admiși;

 • d) elaborează cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidaților și câștigătorului concursului și face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, dacă este cazul.

 • (6) Data și locul de desfășurare a ședințelor sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea acestora.

 • (7) Participarea membrilor comisiei de concurs la ședințele acesteia este obligatorie, sub sancțiunea eliminării din comisie și pierderea indemnizației pentru prestația depusă în calitate de membru.

 • (8) Interviul se înregistrează de către autoritate pe suport audio sau se consemnează în rezumat de către secretariatul comisiei și este semnat la final de către candidați.

 • (9) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuțiilor și/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ART. 10

 • (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de la 1 (unu) la 10 (zece), pentru fiecare etapă.

 • (2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

 • (3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă în parte reprezintă rezultatul probei pentru fiecare candidat.

 • (4) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei.

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x

x - nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs

 • (5) în situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare etapă în parte.

 • (6) Sunt declarați admiși și pot susține interviul candidații ale căror proiecte de management au obținut, în prima etapă a concursului, nota minimă 7.

 • (7) Este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7.

 • (8) în cazul în care mai mulți candidați obțin medii egale, este declarat câștigător candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu.

 • (9) în cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât și la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare din bibliografia de concurs.

 • (10) în cazul în care niciun candidat nu a obținut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispozițiilor art. 8 și 9 din ordonanța de urgență.

 • (11) în cazul în care câștigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunță, în scris, la calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management, sau dacă părțile nu convin asupra clauzelor contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiția ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(6) din ordonanța de urgență.

CAP. IV

Soluționarea contestațiilor

ART. 11

Candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului la compartimentul de resurse umane din cadrul Consiliului Județean Brașov, în termenul stabilit prin calendarul de concurs, termen care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința candidaților a rezultatului concursului.

ART. 12

 • (1) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor, stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiți/desemnați prin hotărâre a autorității.

 • (3) Nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor membrii care au făcut parte din comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs.

  ROMANIA


  :«î 8-2018 (SĂfcBĂTOfi'M ÎMPOFUNA


 • (4) Membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3, art. 5 și art. 6 alin. (1).

 • (5) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestației;

 • b) verifică măsura în care contestația este formulată cu privire la modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului;

 • c) analizează contestația depusă;

 • d) întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • e) comunică contestatarului și autorității rezultatul soluționării contestației.

CAP. V

Rezultatul final al concursului

ART. 13

In termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija autorității, prin afișaj la sediul Consiliului Județean Brașov și al Muzeului de Artă Brașov, precum și pe pagina de internet a acestora.

CAP. VI

Dispoziții finale

ART. 14

Membrii comisiei de concurs, membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, plătite din bugetul autorității, pe baza unor contracte civile de prestări de servicii, încheiate conform prevederilor Codului civil.

ART. 15

Toate documentele aferente organizării și desfășurării concursurilor de proiecte de management se înregistrează și se păstrează în arhiva autorității, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 16

Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Vizat,

Șef Serviciu Juridic Contencios


Mone Elena/Mariana


Vizat: Șef serviciu: Duicu Claudia Elena

Redactat: Consilier: Creangă Liliana

■fot

ROMANIA


ANEXĂ la regulament


DECLARAȚIE

privind confidențialitatea și imparțialitatea

Subsemnatul(a), .............................................., membru în comisia de concurs/de soluționare a

contestațiilor/secretariat ........................................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea

falsului în declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:

 • a) nu am calitatea de soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu candidații participanți la concurs;

 • b) nu am avut în ultimii 2 ani și nu am în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management;

 • c) nu am avut în ultimii 2 ani și nu am relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu oricare dintre candidați;

 • d) mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor de care iau cunoștință pe durata derulării concursului, potrivit legii.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una din situațiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situație și mă voi retrage.

Data .....................................................................

Semnătura

Vizat,

Șef Serviciu Juridic Contencios


Mone Elena Mariana


Vizat: Șef serviciu: Duicu Claudia Elena v

Redactat: Consilier: Creangă Liliana

Secretar,


Președinte,


Dumbrăveanu MariaComisia de concurs de proiecte de management, comisia de soluționare a contestațiilor și secretariatul comisiei de concurs, pentru managementul Muzeului de Artă Brașov, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consililului Județean Brașov:

Comisia de concurs:

Președinte:

Nechifor Moraru Petru, Director executiv adjunct, Direcția Management Proiecte

Supleant: Manea Ion, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov.

Membrii:

Pepene Nicolae Dorin, Manager, Muzeul Județean de Istorie Brașov;

Rus Vaier, Manager, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov;

Secretariat:

Iureș Nicoleta, Șef serviciu, Serviciul, învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe; Pivodă Angela, consilier, Direcția Economică;

Popa Busuioc Bianca Maria, consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios;

Creangă Liliana, consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Wittstock Eberhard-Wolfgang, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Florin Sicoe, Director, Muzeul Județean de Artă Ion Ionescu Quintus Ploiești;

Dr. Gorgoi Mihail Ion, consilier Ministerul Culturii, Director General Muzeul Național Bran.

Redactat: Consilier, Creangă LilianaVizat juridic SJC,


Șef serviciuMariai


Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare

Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr........                       Președinte


ANUNȚ

Concurs de proiecte de management organizat pentru Muzeul de Artă Brașov

Consiliul Județean Brașov organizează în perioada 29.03 - 13.05.2019, la sediul său din Brașov, B-dul. Eroilor nr.5, în conformitate cu legislația în vigoare - Concurs de proiecte de management pentru Muzeul de Artă Brașov.

Condiții de participare:

 • a) cetățenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

 • b) capacitate deplină de exercițiu;

 • c) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile:

 • 1. Domeniul fundamental (DFI) -Științe umaniste și arte - Ramura de știință (RSI) Istorie;

 • 2. Domeniul fundamental (DFI) -Științe umaniste și arte -Ramura de știițe (RSI) Arte - Domeniul de licență (DL) Arte vizuale.

 • d) experiență în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;

 • e)  experiență în domeniul activității manageriale de minimum 5 ani sau specializări în domeniul managementului;

•••••• ■ •••.

f-:-$»*

ROMÂNIA

1918 2018 i SJkRBĂTORtM IMPOFUNĂ

 • f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

 • g) nu a suferit condamnări penale și civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului nr.2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, pentru instituțiile publice de cultură, după cum urmează'.

 • a) 29.03.2019 aducerea la cunoștință publică a: condițiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, precum și a datelor de depunere a dosarelor de concurs, a proiectului de management și desfășurarea etapelor concursului;

 • b) 18.04.2019 depunerea proiectelor de management de către candidați;

 • c) 19.04 - 25.04.2019 analiza proiectelor de management;

 • d) 02.05.2019 aducerea la cunoștința candidaților a notelor obținute la analiza proiectelor de management;

 • e) 06.05.2019 susținerea proiectelor de management în cadrul unui interviu;

 • f) 07.05.2019 aducerea la cunoștința candidaților, în scris, a rezultatului concursului precum și la cunoștința publică prin afișare la sediul


  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


autorității, la sediul instituției publice de cultură și pe pagina de internet a autorității, după caz;

 • g) 08.05.2019 depunerea contestațiilor ;

 • h) 09 - 10.05.2019 soluționarea contestațiilor;

 • i) 13.05.2019 sau în 24 de ore de la data soluționării contestațiilor-aducerea la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaților și alte informații de interes public.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

etapa I - analiza proiectelor de management depuse de candidați:

 • - eliminarea din concurs a acelor proiecte care poartă semnătura sau alte elemente distincte de identificare;

 • - evaluarea modului și a măsurii în care proiectele răspund la cerințele caietului de obiective, și acordarea notelor pentru proiecte de management depuse de candidați.

etapa a Il-a - susținerea proiectelor de management în cadrul unui interviu: de către candidații care au obținut minim nota 7 (șapte) la prima etapă.

Dosarele de concurs și proiectele de management se depun, la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr.5, până în data de 18 aprilie 2019, ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare -parter, camera 7.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

 • a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil și adresă de e-mail;

 • b) copie după actul de identitate;

 • c) curriculum vitae, model european;

 • d) diplome de studii universitare în domeniul solicitat și după caz, documentele care atestă efectuarea unor specializări;

 • e) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 • f) cazierul judiciar - în cazul persoanelor cu cetățenie română sau acte similare în situația persoanelor cu altă cetățenie;

 • g) copia carnetului de muncă, valabil până la 01 ianuarie 2011 și adeverință de salariat pentru perioada ulterioară, conform prevederilor legale;

 • h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani.

 • i) proiectul de management, care trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din Caietul de obiective, în format scris și în format electronic (CD sau DVD), fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului ( fără a se menționa numele și/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietățile fișierului electronic).

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Regulamentul concursului și caietul de obiective se pot obține de la sediul Consiliului Județean Brașov sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Brașov (www.judbrasov.ro).

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, camera 7, parter, la telefon:0268-410777 / 181, de luni până vineri între orele 8-16.

Vizat: Șef serviciu, Duicu Claudia Redactat: Consilier, Creangă Liliana