Hotărârea nr. 10/2019

Hotărârea nr.10 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 15 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.1


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

: : • ■: •• • ..••••. •. !: • f • ••

I : • A .• V- /

România

1910201 a i SÂfteAToniM impoeuna


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 10

din data de 29.01.2019

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 15 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. Ad. 760 din data de 22.01.2019 și expunerea de motive nr. Ad. 760 din data de 22.01.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 15 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr. 1, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U4 Brașov, nr. top. (5610, 5611)/XV;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 760/16.01.2019 a domnului Popescu Stelian, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 15 din imobilul monument istoric, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 424, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11560, înscris în C.F. 130050-C1-U4 Brașov, nr. top. (5610, 5611)/XV, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr. 1, la un preț de 95.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale/Direcția Județeană pentru Cultură Brașov nr. 16/9/14.01.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr. 1 - Casa Albrichsfeld-Kamner, apartament 15, monument istoric, datare 1587,sec. XIX - XX, LMI 2015, poziția 424, cod BV-II-m-B-11560;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. “c” coroborat cu art. 115 alin.l lit. “c”, alin. 4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 15 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11560, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 424, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr. 1, înscris în C.F. nr. 130050-C1-U4 Brașov, nr. top. (5610, 5611)/XV.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


C ontrasemnează,


SECRETAR

Maria D^mbrăveanu