Proces verbal din 30.10.2018

Proces verbal din 30 octombrie 2018

w

Consiliul Județean brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 393

din data 28.11.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean

Brașov din data de 30 octombrie 2018


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară ia data de 28.11.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Cons iliului Județean Brașov din data de 30 octombrie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea < dministrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

listrației publice locale nr. completările ulterioare


In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea admi 215/2001, republicată, cu modificările și

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordi


Brașov din data de 30 octombrie 2018.


Tare a Consiliului Județean


PREȘEDINTE, « Veștea Adelai Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

V

c


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERB AL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data

ie 30 octombrie 2018


sește doamna consilier lă George. La lucrările


Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lij județean Șoneriu Mihaela și domnul consilier județean Voci ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dui ibrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom începe ședința ordinară a Consiliului Județean B rașov, avem o prezență statutară, deci practic suntem 33 de consilieri județeni din 35 care alcătuiesc Consiliul Județean Brașov. Avem 45 de puncte pe ordinea de zi și 10 puncte suplimentare, deci practic avem 55 de puncte. Rugămintea mea este să avem o anumită ordine de abordare a acestor subiecte în așa fel în< ât să fim eficienți, dar până atunci, până ajungem să vă fac propunerea, vă supun la vot ordinea de zi cu propunerile suplimentare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Vom trece la ordinea de zi și vă propun să abordăm s ibiectele în următoarea ordine, deci punctul nr. 8 care se referă la indicatorii tt hnico-economici să îl abordăm primul, punctul nr. 7 care se referă la concesiunea obiectivului să îl abordăm al doilea, după care vom parcurge ordinea de zi iar ț să fie abordat după punctele suplimentare.

unctul nr. 45 vă propun


Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind ap -obarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Terminal < e pasageri - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”. Am considerat de cuviim care au lucrat la Studiul de Fezabilitate, Studiu de Fezabilitkte care după cum bine știți a fost realizat înainte de a fi eu președintele consiliului ji tdețean, în anul 2016 în luna decembrie acest Studiu de Fezabilitate a fost revizuit și am considerat de cuviință, fiindcă din acest moment urmează să încărcăm, i vem caietul de sarcini gata, avem soluția de arhitectură, avem soluția de fluxuri în începând de săptămâna aceasta vom încărca pe SEAI componentă a aeroportului de la Brașov, terminalul, și am ci msiderat de cuviință că ar fi bine ca colegii noștri de la Iptana cu care am avut nenui nărate diligențe, ne-am văzut săptămânal, am avut discuții, să vină în fața dumneavoi stră să vă explice acești indicatori, să fiți împăcați cu toții, să știți despre ce este vor ia, atât dumneavoastră cât și colegii din presă care sunt de altfel oglinda noastră cu c< imunitatea brașoveană. Domnul Nicolescu.

ă că este necesar ca cei


cadrul obiectivului iar cea mai importantă


Dl. Mircea Nicolescu

-Ghimbav, vedeți este i aeroportului, zona de


Planul general al viitorului aeroport din zona Brașo\ vorba de pista de aterizare-decolare, de zona de dezvoltare parcare, acces de cale ferată și șosea și spre exemplu, ajungim imediat la subiectul care ne interesează, terminalul de pasageri. El este ampla >at lângă platforma de avioane, prima etapă care va fi aceasta și va putea găzdui 3 ca un Boeing 737, adică 120 de pasageri, până la 160 de pasageri pe avion, plus sau două aeronave dintre care un Airbus care poate începe cu o de 180-185 de pasageri până la 225-250 de pasageri. Termi talul de pasageri a fost gândit ca să aibă și o zonă de dezvoltare în situația în care tr dezvolta suficient de mult să depășească capacitatea inițială la 600-700.000 până la 1.100.000. La atâta se poate ajunge proiectată în momentul de față. Acum putem trece la termin; Iul propriu zis.

aeronave de capacitate


capacitate de pasageri


ificul de pasageri se va proiectată care este de cu clădirea care a fost


Terminalul se dezvoltă pe 3 nivele cu subsol, parte ■ și etaj. Subsolul este rezervat în special spațiilor tehnice și spațiilor de control de s jcuritate. Dacă vă uitați aici este o rampă indicată, rampa pentru cărucioarele care ad ic bagaje și le descarcă în zona de sosiri pentru benzile care vor urca la parter cu bag aje, sunt trei benzi aici, sau cele care trebuie să vină cu bagaje pentru pasageri în trai izit și care se duc direct la zona de control, de securitate, unde ele sunt injectate direc de securitate. După cum vedeți, în zona aceasta, există doi ă scanere mari care se numesc scanere inteligente care pot controla orice fel de agabaritice. în momentul în care bagajul trece și nu are prob obișnuit și se va duce la banda de încărcare pentru plecări, care aduce bagajele de la zona de check-in de la parter. în c; iz că există bagaje care au probleme, operatorul sau chiar scanerul inteligent îl scoa bagă într-o zonă de control suplimentar, după care dacă est î suspect în continuare este adus la această stație unde este adus și proprietarul bagajului. în camera de reconciliere bagajul este desfăcut, dacă nu este suspect în i ;ontinuare este pus din nou în sistem, dacă este suspect sau prezintă suspiciuni în cc robot și dus în continuare la anihilare. în continuare avem este obligatoriu în aeroporturile internaționale, o așa nunită zonă de detenție administrativă, adică în cadrul controlului de securitate de dacă sunt descoperiți pasageri suspecți sau la sosiri sunt găsi o listă de urmărire internațională, a Interpolului sau mă rog să spunem, ele pot fi luate de la zona de sosiri și introduse sul supravegherea Poliției de Frontieră în aceste camere de detenție. Sunt 4 camere s :parate pe sexe, pentru bărbați și pentru femei, pentru persoane așa numite indtzirabile sau care sunt

t în sistemul de control


bagaj, inclusiv bagaje eme va urma un traseu ieci aceasta este banda


e de pe banda asta și îl


ntinuare este pus pe un ot în subsol, pentru că


la nivelele superioare, e persoane care sunt pe o altă poliție națională,


au dotări două paturi atoriu să fie conform


suspecți și care sunt dea dreptul arestați. Aceste încăperi suprapuse dar grupurile sanitare care există și este oblig normelor internaționale, nu sunt grupuri sanitare obișnuite, at ică nu au piese mobile, sunt piese din oțel inoxidabil, sunt fixate pe pereți ca să i iu poată fi smulse sau folosite ca arme. Tot aici există și două camere pentru azilanț i, persoane care cer azil și care au alt statut, ei pot să fie lăsați să se plimbe în zona sterilă a aeroportului. Deci ei nu sunt suspecți, nu sunt urmăriți, nu sunt arestați, r

umai sunt ținuți izolați


până când sunt transferați la un centru din interiorul țării. Tot n subsol există vestiare pentru personal separate pe sexe și vestiare pentru Poliția de ?rontieră și SRL Există zonă pentru șefii de tură de la Poliția de Frontieră care au un Jispecerat, o cameră de arme, sală de pregătire, la fel există la SR1 același luciu, deci șeful de tură, dispecerat, cameră de arme și așa mai departe, o sală de pre ’ătire, loc de luat masa pentru cei care sunt în serviciu, grupuri sanitare pentru pe rsonalul care lucrează, spații tehnice în zona asta, tabloul electric general, zonă per tru curent slab și UPS-uri, punct termic și obligatoriu trebuie să avem un adăpost AI A. Tot aici există spații de depozitare pentru operatorii comerciali care lucrează in aeroport și care au prevăzut un lift de marfă care poate să ducă marfa la p uter și etaj la spațiile comerciale. Trebuie să menționăm că lifturile care intră ai ci și care se duc în tot terminalul este controlată foarte strict din punct de vedere al

securității așa că tot ce


intră aici este sub control. Tot în zona asta este o zonă cai e este rezervată pentru vamă, sunt obiecte confiscate, bunuri care aparțin statului ș Frontieră.

obiecte ale Poliției de


Următorul nivel este parterul, deci vă spuneam <cesta este drumul de ei avioane de care vă


handling, aici este platforma de avioane unde vin cele ti spuneam, drumul de handling este drumul pe care circulă c irucioarele de bagaje și orice vehicul tehnic care este în aeroport, inclusiv cisteriele de alimentare ale avioanelor, mașinile de pompieri și scările și așa mai departe. Din drumul de handling se coboară pe această rampă, săgeata indică sensul de coborâre, și se merge în subsol, asta este cealaltă rampă {

le urcare dar panta este e unde ies cărucioarele


de la bagaje. Aici avem zona de sosiri care este un hol de sosiri interne și internaționale în sensul că dacă sunt mulți pasageri la interne, spre exemplu ei pot intra și pe aici dar nu trebuie să treacă prin controlul de ț: glisante care îi bagă direct în sălile de recuperare a bagajelo'. Aici este holul public pentru persoanele care vin la avion să plece sau care așteaptă flancuri. Aici este zona după ce treci de controlul de pașapc iau bagajele și ies pe lângă vamă care are un coridor pentru bi muri de declarat și unul pentru nimic de declarat, ies în hol și pot părăsi. Cei care vin s e duc în zona de check-in, aici aveți 8 ghișee de check-in cu 8 benzi-cântar, o bandă colectoare care coboară în subsol unde merge în zona de control de securitate. în z< na asta există 4 ghișee pentru seif check-in. Cine dorește să-1 facă, numai trece pe

așapoarte, au niște uși


intră prin cele două din arte, cei de la sosiri își


a acesta și se duce mai


dotări, există zone de


departe la controlul de securitate de la etaj. Există și alte înfoliere valize și așa mai departe. Aici sunt tot felul de birouii sau spații comerciale, aici sunt birouri care aparțin aeroportului, spre exemplu zo aa de asistență tehnică adică de persoane care au nevoie să fie transportate cu că ucior să vină aici, cer asistența și sunt ajutate. în hol există spații comerciale, ac ică biroașe care pot fi închiriate. Pentru închiriere de automobile, se pot face corn :nzi de taxi, există alte birouri pentru agenții, ticketing și așa mai departe. Tot aici există și un cabinet medical pentru prim ajutor, care are două săli una de const


ltare și tratament și cu


posibilitatea de a evacua persoanele cu targă pe roți la ambuk nțe, să fie duse la spital în oraș dacă este nevoie. Sunt grupuri sanitare pentru pasag eri, este cameră pentru mama și copilul, există o zonă pentru bagaje pierdute și regăsite și o zonă pentru bagaje care pot fi părăsite temporar, dacă persoanele care : unt aici trebuie să stea mai mult, spre exemplu cei care au venit de afară, sunt în tr anzit și pot aștepta mai mult până la avionul lor și atunci își pot lăsa bagajele și se pot duce în oraș să viziteze orașul. Aceasta este zona de birouri de administrației ev platformă direct de aici. Sunt birouri cu diverse destinați personalul vamal sau pentru poliția de frontieră și pentru SE I, sunt săli de pregătire pentru personal. Personalul intră prin această intrare după ce control care este alături de terminal, nimeni nu poate intra î i terminal din personal fără să fie controlat în acest punct. Tot aici există o încăpeie pentru piloții care nu intră în oraș, piloții străini să zic, care vin să își ia informi .țiile meteo și tot ce le trebuie de la așa numita încăpere de selfbriefing. Aici sint cabinele de control pașapoarte, aici avem cabinele de poliție de frontieră din lini a 2 care supraveghează vizual și avem și o poliție judiciară iar aici un birou per tru cei care trebuie să primească viză și li se dă pe loc. Mai departe, persoanele car 3 și-au făcut check-inul au aici, spre exemplu, un scanner pentru bagaje agabaritice c îre pot fi luate în avion, sunt controlate aici și sunt trimise într-un lift în zona de & >ntrol de securitate din subsol de unde vor fi duse pe cărucioare la avion. Cei care și- au făcu check-inul urcă pe această scară pe un escalator sau prin două lifturi de 12 j »ersoane sau pe această scară pe care o vedeți aici, urcă la etaj.

Pasagerii vor intra pe aici și printr-o zonă unde es :e o cabină de control pașapoarte și un punct de vamă vor intra în acest hol. Ei se ?ot îmbarca fie imediat fie pot urca la etaj unde se duc în holul pentru plecări interni ționale de la etaj. Deci persoanele care și-au făcut check-inul urcă, după cum v-am s pus, pe escalator sau pe scara asta, aici au și un restaurant dacă doresc să se oprească face coadă pentru a aștepta controlul de securitate. Sunt 4 sc< nere prevăzute și ei pot merge direct după aceea, cei care pleacă în zborul intemațu mal, în zona de control pașapoarte unde avem iar cabine ale Poliției de Frontieră, Frontieră care supraveghează din linia 2 și intră în holul d; plecări internaționale care este acesta, unde au spații comerciale, adică zone care


ieșire pe pistă și pe , unele sunt și pentru


trec printr-un punct de


și intră în zona unde se


birouri ale Poliției de


pot fi închiriate pentru


spații comerciale, au și o cafenea, grupuri sanitare, camera r iama și copilul. Ei trec și prin punctul de vamă obligatoriu. După ce se face regruparea obișnuită sunt anunțați la care poartă de îmbarcare trebuie să coboare la ț liftul, fie că folosesc această scară, fie că iau escalatorul se cele două porți de îmbarcare. Zona de plecări interne este legată și ea cu zona de plecări interne care are și ea două porț La fel există grupuri sanitare, există spații comerciale, materiale de curățenie și în ambele holuri există două saloai e pentru business clas. Cel de la plecări internaționale este mai mare, are 52 de mp d; ică nu mă înșel, celălalt de aici are vreo 48 de mp. Ei au grupuri sanitare separate băuturile, spre exemplu și micile gustări care sunt gratuite ele trebuie să existe niște zone de etalare. Aici avem m continuare birourile aeroportului care în zona asta sunt destinate conducerii aero sortului care trebuie să aibă vizibilitate spre piste, există o sală de ședință importar 40 de mp și care poate fi folosită și ca sală de criză pentru s de instruire. în rest sunt birouri, mai avem săli de instruire. Sjunt necesare aceste săli de instruire pentru personalul aeroportului indiferent unde exemplu sunt ture care intră și sunt condiții care modifică d< ore și atunci trebuie înștiințați și să li se spună ce trebuie să

arter și fie că folosesc iuc la parter unde sunt în partea dreaptă, este de îmbarcare la parter, există încăperi pentru


și un oficiu pentru că a business clas, pentru


tă, mare, care are vreo tuații dificile și ca sală


ucrează pentru că spre la câteva ore la câteva facă. Tot aici avem tot


spații comerciale care pot fi închiriate, mai avem încăperi tehnice cu tablouri electrice și așa mai departe. Și cei din holul de plecări intei ne au o coborâre, au o poartă de îmbarcare și ei jos, fără parte de așteptare jos, est î pur și simplu când se anunță că a venit autobuzul de transport la avion, sunt dirija i să coboare pe acolo.

?e parcursul proiectării de la Vamă, pentru că necesare tehnice și așa


Acesta este terminalul. Vreau să vă spun că am avut întrevederi cu organele de la SRI, de la Poliția de Frontieră acest terminal, așa cum este cu fluxurile lui și cu încăperile mai departe, trebuie să fie avizat de aceste organe care impun anumite condiții. Normele de securitate care există îh momentul de față sunt a 2 ani de zile, s-au modificat și normele europene, au devenit mai stricte, au crescut niște impuneri, să zicem cerințe de impunere a unor norme , le securitate sporite, de aceea spre exemplu s-a mărit puțin suprafața față de ceea c<; este. Dacă mai sunt întrebări?

tele decât cele de acum


era în 2016. Cam asta


Dna. Pop o vi ci Mihaela

Pentru construcția acum prezentată avem următorii indicatori tehnico-economici, suprafața construită 4092 de mp, suprafață sub parter 4092, suprafață etaj 4575, aria desfășurată 11780 de metri cubi. înălțimea subsolului 4030, înălțimea parterului: i.95, înălțime etaj de la 4.05 la 7.27, înălțimea la coamă, la atic 14,80 m. Avem fați avem o suprafață care se acoperă cu structura de rezistență (are va fi luată în calcul în momentul în care se va extinde acest terminal, deci noi

sol 3113 mp, suprafață mp, volum 64. 775 de


de proiectul din 2016,


avem deja o parte din


structura de rezistență realizată pentru următoarea extinder j. Iar acum să vă spun unele diferențe față de construcția din 2016. Avem suprafa 7,7%, acest lucru a impus costuri mai mari pentru beto săpătura, în consecință s-a mărit volumul de excavație. în 20

:a subsolului mărită cu ine, armături, cofraje, 16 nu aveam adăpostul


ALA și tunelul de evacuare, tunelul de evacuare din ALA r u era prins, se gândise atunci să se facă o construcție auxiliară, s-au introdus aces acestei construcții. Pentru că avem o fațadă foarte spectaculoasă avem o structură metalică foarte amplă care a necesitat un consum foarte mare închiderile perimetrele care sunt din sticlă, pereții cortir ă, aproape s-a dublat suprafața, avem alt tip de geam, adică un geam mult mai p srformant cu foi foarte mari care asigură și o eficiență termică, ducând și la costuri partea de ventilații și termice. De asemenea avem instalația c e sprinklere care nu era prevăzută în proiectul celălalt care după colectiv este obl pentru această instalație, un rezervor foarte mare la nivelul subsolului, 162 de metri cubi. Deci cam astea ar fi costurile din utilaje, din finisaje, d<: aici apar costurile mai mari. Acum ca valoare a devizului cu TVA avem 184.67 milioane de euro din care C+M 23.836.000 de euro. Valoârea echipamentelor de control securitate pasageri și bagaje se ridică înjur de 17 milioane de lei, valoare fără TVA. Deci cam aceștia ar fi indicatorii.

e elemente în subsolul


de metal. De asemenea


totuși mai mari pentru


gatoriu și un rezervor


.650 de lei sau 39 de


Dl. Mircea Nicolescu

aceste echipamente de


Aș vrea să mai adaug și eu câteva lucruri legat de securitate, să știți că la foarte multe aeroporturi din țară ș| în special la Otopeni actualele echipamente de control și securitate vor fi înlocui’ și cele care vor fi cumpărate sunt un tip foarte nou și costă rjriult mai mult decât era acum câțiva ani de zile. Noi am estimat niște prețuri asemăn itoare și pentru Brașov. Noi nu putem să abordăm o firmă care să ne spună ce echipi mente va da și așa mai departe. Aceste echipamente, tipul lor pentru fiecare, s :anner, portal, aparate individuale de control și așa mai departe, este personalul tel nic al SRI-ului care va furniza mai departe aceste informații și caietele de sarcini pe îtru așa ceva. Mai mult de atâta, în toate aeroporturile din România există niște echip imente pentru detectare de material radioactiv pe care nimeni nu le sesizează deși to ită lumea trece prin ele sau pe lângă ele. Sunt niște pilaștri vopsiți în galben strălucite r, nimeni nu știe pentru ce sunt acolo. Ei sunt exact pentru asta. Dacă cineva are ce 1 mai mică cantitate de material radioactiv pe el și trece pe acolo, aparatul semnaliz ează și persoana suferă consecințele pe care bănuiesc că le bănuiți și dumneavoastră u Pentru aceste scanere de material radioactiv, care sunt cam 5 aici, trebuie puse la la ieșirea în holurile de regrupare și la plecări internaționale;

e în anul care urmează


. controlul de securitate, ii la plecări interne și la


echipaje și persoane oficiale și așa mai departe. Sunt 5 la nujnăr și nu am putut găsi un preț, pentru că tot ceea ce există în aeroporturile din Ron lânia a fost făcut cadou de Guvernul Statelor Unite acum câțiva ani de zile. Deci ni neni nu știe acest preț, am întrebat și noi pe unde am putut, inclusiv la organele de securitate de la Aeroportul Otopeni și nici ei nu știau prețul. Deci vă spun :ă ele vor trebui să fie achiziționate și când vor fi achiziționate se va vedea prețul.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am considerat de cuviință ca în cadrul acestui devi; general să fie incluse toate echipamentele care sunt necesare pentru ca acest termin il să poată fi funcțional, să poată fi certificat fiindcă dacă iei un furnizor de echipamente dintr-o parte, constructorul este altul, te trezești vă nu i-a tras nu știu ce :ablu, nu știu ce fel de lucrări și încep să apară tot felul de discuții. Așa vom avea un

singur constructor care


probabil va veni într-o formă asociativă cu alte firme de pi ofil pentru necesitățile care sunt în cadrul acestui proiect. Dacă aveți întrebări? Nem liavând întrebări supun la vot proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilo • tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Terminal de pasageri - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”. Cine este pentru? în unanimitate, cu ' aprobat.

3 de voturi pentru s-a


de hotărâre privind


Trecem la următorul punct, punctul nr. 7 Proiect

aprobarea concesionării obiectivului de investiții “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav” către o entitate privată după finalizarea investițiilor realizate de către Consiliul Județean Brașov în perspectiv a operării și extinderii obiectivului, în conformitate cu legislația europeană. în< inte să îi dau cuvântul colegului nostru Alexandru Anghel vreau să vă spun un luc *u. încă de la începutul mandatului sunt foarte multe diligențe pe care le facem, important este ca acest aeroport după ce îl finalizăm din punct de vedere al infrastru iturii să fie operațional. Au apărut în decursul timpului foarte multe reglementă *i impuse de Comisia Europeană prin care m-ar fi bucurat foarte tare ca și noi ca ce lelalte consilii județene să putem avea o regie proprie și ne-am interesat inclusiv de ac est lucru, de o societate comercială care să poată să preia încă de pe acum partea

ie certificare a acestui


aeroport. Problema cea mai mare pe care o avem este faptdl că se va considera că este ajutor de stat, punerea la dispoziție a unui aeroport, iar roi facem acest demers în care ne dăm acceptul referitor la concesiune tocmai datorit i faptului că în perioada următoare urmează să avem niște proceduri, niște procedt ri care sunt obligatorii referitor la întocmirea planului de afaceri și la notificarea că

re Comisia Europeană.


Dar a se înțelege, fiindcă am văzut că au mai fost situații în ca *e nu s-a înțeles perfect, deci noi vom termina aeroportul, îl vom certifica, iar în moni entul în care aeroportul va fi și certificat și va putea fi operat a doua zi, vom svea un concesionar și procedurile trebuie să le începem încă de pe acum atât pentru concesiune cât și pentru notificările către Comisie Europeană.

Dl. Anghel Alexandru

Bună ziua, legat de punctul acesta de pe ordinea de 2 i cu luarea unei decizii privind operarea Aeroportului Brașov, în luna ianuarie

prin Hotărârea 44 a


srin fonduri proprii a cizie privind operarea ape mari, una este pe ;ste pe termen lung. In e a aeroportului dintre


Consiliului Județean s-a luat decizia continuării deciziei Consiliului Județean, urmând ca ulterior să se adopte o d| aeroportului. Practic construirea unui aeroport are două ei partea de investiție și a doua este pe partea de operare care luna ianuarie vi s-au prezentat mai multe variante de operai care s-au selectat două, a rămas cea privind finanțarea, con >truirea și operarea din fonduri publice iar a doua variantă este cea legată de conc îsionarea aeroportului. Cum spunea domnul președinte, practic într-un aeroport ave n două laturi mari, una este cea tehnică și una este cea economică. Când discutăr 1 de partea economică discutăm de ajutor de stat. La nivel european și chiar în problematica ajutorului de stat este una foarte complexă. Ce tiseamnă ajutor de stat? Un aeroport în esență este un business, este o întreprindere (are generează venituri, care taxează companiile aeriene și pasagerii. Pe baza aces tor tarife aeroporturile practic sunt gândite sau sunt tratate ca niște entități economic publice către o entitate economică reprezintă un ajutor de s ajutorului de stat, v-am spus, este foarte complexă. Noi înce să facem câțiva pași înainte, cum spunea domnul președint;, când avem finalizată construcția și partea de certificare a aeroportului ca să pute m să-1 operăm. Practic este bine de știut că aeroporturile din toată Europa se subordi >nează unui regulament al Comisiei Europene, regulamentul 599/2013. Regulamenh 1 acesta stabilește niște norme foarte clare privind operarea aeroporturilor. Comisia î europeană își manifestă îngrijorarea privind multiplicarea aeroporturilor la nive multiplicare aeroporturilor neprofitabile și atunci un princi viitor în Europa nu vor exista decât aeroporturile care se vor ț proprii. Dacă nu te poți susține din fondurile tale și autoritat ea tutelară va trebui să-ți dea bani în continuare, banii aceia reprezintă ajutor de stat anul 2023 nu va mai fi posibil ca nici un aeroport, acum di; cutăm de România dar nici în Europa, nici un aeroport nu va mai putea fi subvenție nat din banii consiliilor județene. Deci aeroporturile care nu vor mai scoate profit vo de România. în momentul de față în România, nu vorbim de

privința aeroporturilor


Transferul fondurilor at. Problema aceasta a •căm din acest moment


ul Uniunii Europene,


îi piu de bază este că pe f utea susține din fonduri


și e bine de știut că din


r închide. Vorbim chiar Otopeni, de Iași sau de


Băneasa, sunt cred că, două aeroporturi în România care înn gistrează profit în acest moment. Deci toate celelalte aeroporturi vor trebui să vădi, ce vor face din 2023. Pornind de la prezentarea cadrului general, acum trecen și în particular și la opțiunile pe care le aveți dumneavoastră, le-ați avut selectat; și din care a trebuit să alegeți în momentul acesta. Deci prima opțiune ar fi cea ca consiliul județean să își înființeze o regie sau o societate comercială care să admini itreze acest aeroport. E clar că aeroportul nu va intra direct pe profit în 2020. Chil r dacă vom avea curse estimăm că profitabilitatea unui aeroport se atinge undeva pasageri plecări plus sosiri. 600.000 de pasageri înseamnă care să aibă baza pe Brașov și lucrul acesta cred că s-ar plutea de la data dării în

la 500.000-600.000 de h jur la două aeronave


operare a aeroportului, undeva în 4-5 ani în termenul optim st. Asta ar însemna că timp de 4-5 ani consiliul județean ar trebui să susțină acth fondurile consiliului județean. Transferul acesta de sume c e la consiliul județean către aeroport reprezintă ajutor de stat. Ajutorul de stat Comisia Europeană, trebuie notificat în primul rând către după care către Comisia Europeană. Există posibilitatea si nu fie acceptat acest ajutor de stat. Vreau să vă spun că chiar dacă consiliul județe m va alege scenariul în care va opera aeroportul, există un principiu al Comisie Ei ropene, este principiul investitorului privat în piață. Consiliul județean trebuie sa s; comporte exact ca un privat. Trebuie să facem o abstracție că este o entitate publică, adică consiliul județean în cazul de față a identificat un potențial de busines î, a considerat că există un potențial în piață de a dezvolta această afacere reprezent and aeroportul Brașov, ca la orice privat nu îi dă nimeni nici terenul, nu-i dă nimeni

itatea aeroportului din


trebuie notificat către Consiliul Concurenței,


nici banii de investiții.


După ce pornește afacerea, afacerea respectivă trebuie să îi genereze profit din care să își întoarcă banii să își plătească împrumutul de la bancă și să își plătească activitatea curentă. Deci consiliul județean chiar dacă va al îge să opereze printr-o entitate a lui, că va fi regie că va fi societate, va trebui să re; pecte același principiu, adică societatea respectivă va trebui să aibă profit și va tr ;bui să retumeze banii investiți până în acest moment, altfel se va considera ajutor și este greu de respectat toate cerințele Comisiei Europene c scenariului 1, acela de a fi operat în mod direct de către c prisma transferării fondurilor către noua entitate și ulterior pi in condiționările ca din 2023 consiliile județene să nu mai poată să finanțeze aceste

de stat. Este complicat in punctul de vedere al jnsiliul județean și din


ictivități.

aiul lui când vor fi gata it o videoconferință cu


Scenariul 2 este acela de a concesiona obiectivul la fir toate. Am omis să vă spun, aproximativ acum 2 luni am av cei de la Comisia Europeană de la Digi Competition care t u în analiză activitatea aeroporturilor și dânșii dau practic avizele pentru notificări stat aferente aeroporturilor, dânșii au spus că este în regi investițiile acestui aeroport cu condițiile ca la final să selectăi 1 un concesionar printr-o procedură competitivă. Deci regula ar fi să selecționăm un concesionar pornind de la ideea ca consiliul județean să își recupereze banii investi i în acest proiect, ceea ce consider că ar fi o variantă avantajoasă iar consiliul ju lețean după finalizarea investiției nu va mai fi necesar să finanțeze în continuare act găsim un concesionar serios, acesta cred că va aduce la aeroportului mult mai repede pentru că va avea interesul să se va implica mult mai eficient în dezvoltarea de noi ru e, discutăm practic de concesionar, la nivel de Europa mai sunt câțiva concesion iri mici. Trebuie să vă spun că tendința la nivel european este ca aeroporturile să tocmai pe principiul că sunt businessuri și autoritățile local de a gestiona afaceri. Ele creează cadrul și vine un privat car: știe să facă foarte bine

e privind ajutoarele de lă ca să continuăm cu


: vitatea. Dacă reușim să maturitate funcționarea ; și scoată banii, cred că


fie date în concesiune î nu au această calitate


acest lucru. Cred că ar fi chiar un avantaj dacă s-ar pomi < le la Brașov cu primul aeroport dat în concesiune. Trebuie să ne gândim și ce se va ntâmpla în 2023, unele aeroporturi se vor închide, traficul se va muta pe aeroportul ile care își vor permite să susțină activitatea și atunci din punctul acesta de vedere pas înainte și cred că am putea să atragem traficul de f suplimentar, față de potențialul pe care îl are în acest moment zona Brașovului. V-am spus, problematica aceasta a ajutorului de stat este foar am prezentat cât am putut de pe scurt, sper că am fost destu de clar în ce am spus. Din punctul meu de vedere varianta a doua ar fi de adop întâmplă în Europa în momentul de față și ar fi benefic pe ntru proiectul aeroport Brașov. Mulțumesc.

noi am avea practic un e celelalte aeroporturi


e, foarte complexă. V-


:at, este tendința ce se


Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog întrebări pentru acest punct.

Dl. Mitric Radu-Teodor

spun mai devreme că iri-plecări. Vreau să vă


Mulțumesc domnule președinte. Stimate domn ați aeroportul devine profitabil de la 500.000 la 600.000 de prin întreb, Sibiul la ora actuală, câte primiri și plecări are în a< est moment. Asta ar fi prima întrebare. Domnule președinte vreau să vă amintesc când discutam despre aeroport, atât eu cât și colegul meu Sp^nean am susținut foarte clar că singura variantă pentru aeroportul din Brașov și construirea acestui aeroport în parteneriat public-privat, cu investitori care știu exact cum să-și construiască aeroportul și care să-1 folosească și vreau să vă reamintesc acest lucru chiar dacă atunci am avut discuții în contradictori u, iată că după un an de zile tot aici am ajuns și puteam să fim mai înainte cu un an de: dle în toate demersurile noastre. Mai am o întrebare, am vrut doar să vă reamintesc < cest lucru, am văzut pe mijloacele de informare online, pe facebook, v-am văzut cu iomnul Ludovic Orban pe aeroportul de la Ghimbav și vroiam să vă întreb de ce ni i i-ați invitat și pe Veta Biriș, pe Fuego și pe Irina Loghin, toți fiind rapsozi populari, cu aeroportul Ghimbav ca și domnul Ludovic Orban. Acum poate ar fi bine să facem o vizită toți consilierii județeni aco

că acum un an de zile


cea mai eficientă este


, toți au aceeași legătură i lăsând gluma la o parte o.


Dl. Mihail Veștea

Domnul coleg vreți să vorbim și noi despre liderii duijineavoastră?

DI. Mitric Radu-Teodor

Să vedem cum se efectuează lucrările și nu alte personaje. Mulțumesc.

Dl. Spinean Ionel

Domnul președinte și stimați colegi vreau să vă spu n că în comisia pentru realizarea aeroportului am analizat propunerile domnului suntem de acord cu ele. Știm că toate formațiunile politice au sprijinit și sprijină realizarea aeroportului, inclusiv parlamentarii PSD, știm c i și domnul președinte Veștea s-a implicat și se implică foarte mult pentru realizare, suntem de acord întru

Alexandru Anghel și


bună variantă pentru a


tot ce ați propus și cred că este cea mai bună soluție, cea mai realiza acest aeroport. într-adevăr împreună cu domnul Mitril am propus mai demult dar și domnul președinte avea dreptate, există anumite etape pe care nu poți să le sari și trebuie respectate că altfel ne plecat. Cred că este o variantă bună și și eu și colegii mei s irijinim proiectele care sunt pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.

care trebuiau parcurse, întoarcem de unde am


Dl. Postolache Nicolae

Aș dori domnului Anghel să îi adresez o întrebare, n materialul pe care îl avem spune concesionarea obiectivului către o entitate privată sau o asociere de entități care au ca scop finanțarea, construirea și operarea ol dectivului. Din ceea ce ați spus dumneavoastră înțeleg că concesionarea se va fice după construire și probabil este vorba de extindere modulară dacă va mai fi ca: ul pe viitor.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Deci punctul de pe ordinea de zi spune după finalizar sa investițiilor realizate de către consiliul județean. După ce se ajunge la capacitate i pe care o poate opera aeroportul, datoria concesionarului va fi inclusiv, probabil platforma de îmbarcare pentru încă trei aeronave sau vrea ^ă facă încă o bretea de ieșire, își propune să extindă terminalul, după cum v-am modular și atunci să aibă capacitatea mai mare de 1.100.0(1) de pasageri, poate să facă această extindere. Deci concesiunea se va derula pe o timp iar concesionarul va avea și obiective de construcție.

își propune să facă pe


spus este un terminal


perioadă mai lungă de


Dl. Postolache Nicolae

ie 2016 despre această


Și aș mai avea o întrebare, atrăgeam atenția în 22 iui operaționalizare și avizele Comisiei Europene și l-aș întreb; i pe domnul Anghel că ne-a menționat aici că a avut o videoconferință, dacă în co iformitate cu legislația europeană, deci cu acel program “Cerul nostru comun” ce vizează o securitate maximă, mai există riscuri sau alte greutăți pe care le-am pu de vedere al operaționalizării.

:ea întâmpina din punct


Dl. Adrian-Iona Veștea

să vă răspundă domnul


Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări o Anghel iar la sfârșit o să completez eu ce mai e de zis.

Dl. Alexandru Anghel

Una dintre primele întrebări a fost legată de traficul pe Sibiu. în 2017 a fost de 520.000 de pasageri și știu că estimează pentru 2018 în j ir de șapte sute și ceva de mii de pasageri. Sibiul nu este profitabil din ce știau activitatea curentă, dar primesc subvenții pe partea de servici discutabil la ce trafic de pasageri un aeroport este profitabil, practicate, asta este răspunsul corect. Legat de avizele neces< re noi practic încercăm să notificăm Comisia Europeană în paralel cu ceea ce se înt împlă aici pe partea de investiții. Am luat contact cu cei de la Comisia Europeană

eu, doar eventual pe i de securitate, deci este ci în funcție de tarifele


să putem rambursa din


sumele cheltuite de către consiliul județean. Pe Programul Of erațional Infrastructură Mare se pot rambursa 100% cheltuielile legate de securitate >i siguranță aici intrând toate echipamentele de la securitate la drum perimetral, maș PSI și activitățile ce țin de serviciile de dirijare trafic. S< intensitate de maxim până la 75% obiectivele care țin de ;i terminal. Deci încercăm să reducem efortul pe care îl face numai că condiționarea este aceea ca aeroportul să fie fur cțional. Noi trebuie să ducem obiectivul de investiții la capăt, să arătăm că este fur cțional, să-l certificăm, după care putem să mergem cu cerere de rambursare. De acei sa pentru a putea merge cu cerere de rambursare trebuie să notificăm Comisia Europi sană pe partea de ajutor de stat. Banii pe care îi vom primii cu titlu de rambursare vor

ni de pompieri, remiză mai pot finanța cu o uprafețe de mișcare și cum consiliul județean


constitui ajutor de stat.


Deci am luat-o și pe direcția aceasta să putem notifica comis ia. Din punct de vedere al operaționalizării aeroportului avem în lucru și în diferite j tadii, practic trebuie să certificăm infrastructura aeroportului, trebuie să certificăm personalul să avem personal suficient ca număr și pregătit corespunzător. Aste i sunt etape ulterioare, nu-i momentul acum. Eu vă spun și nu știu cât de mult s; înțelege. Este primul aeroport care se construiește în România, este printre puțini sie aeroporturi noi care se mai fac în Europa și nu cred că s-au mai făcut nici în directorul de la Eurocontrol le-a solicitat personalului de la E irocontrol să se implice în acest proiect pentru că în Europa nu se mai fac lucruri de greu să faci de la zero decât să suplimentezi un proiect dxistent. Deci avem de certificat și serviciile de trafic aerian, o să avem de certificat«i serviciile de handling, o să avem de proiectat spațiul aerian deasupra aeroportului, sunt de făcut manualele de aeroport, procedurile de aeroport, de intervenții la urgsnță, sunt foarte multe lucruri de făcut, noi le avem în vedere și cum spunea și <omnul președinte sunt lucruri care nu se văd dar sunt la nivel de demersuri. Odată <u evoluția lucrărilor de investiție mergem și noi în paralel cu toate celelalte demerst ri.

a zero și este mult mai


Europa demult. Chiar


Dl. Adrian-Ioan Veștea

an de zile, că cu un an de lucruri instinctuale, mijloace de astea de a


Vreau să vă spun și eu câteva lucruri. Nu știu în care înainte,2016, prin 2017, noi nu mai mergem după tot felul poate câte unii sunt clarvăzători, previzionari, au tot felul de prevedea ceea ce se întâmplă. Noi nu facem lucrul acesta, ani il trecut dacă vă aduceți aminte pe data de 15 decembrie am avut un Studiu de Fundamentare elaborat de specialiști sub aprobarea noastră, prezentat la Centrul Cui lucru care poate să le reîmprospăteze memoria unora dintre Studiu de Fundamentare s-au prezentat exact care sunt formi :le pe care noi le putem avea în momentul în care vrem să ducem la bun sfârșit ac« dorim, dar probabil că și cu acest subiect am creat supărări îi i rândul unor colegi dar este un proiect care merge mai departe. Contrar supărării unc

ural Reduta, televizat, colegii noștri și în acel


st obiectiv pe care ni-1


ra, iar în acel Studiu de


Fundamentare nici pe departe nu se vorbea de parteneriati 1 public-privat, fiindcă

orica Dăncilă l-au scos •actic să o avem cât de


vreau să le aduc aminte că Guvernul Dragnea sau doamna V de abia anul acesta și prima experiență pe care mi-aș dori p repede, fiindcă se vorbește de foarte multă vreme de autost ada Comamic-Brașov, vom vedea dacă va fi viabilă sau nu, acest parteneriat publi >privat. în schimb noi am luat următoarea decizie și vreau să ne amintim cu toți și c red că cu toții ați votat, nu cred să fi fost cineva împotrivă, ca acest obiectiv să-l fina izăm, să fie un obiectiv care să fie certificat, care trebuie arătat brașovenilor că este i ealizat, iar operarea lui trebuie făcută în conformitate cu legislația în vigoare. Nu fac ceea ce suntem obligați să facem pe baza legislației în vigoar i. Nu cred că se pricepe cineva mai bine decât acești oameni la aceste lucruri. Pentn i asta ne-am înconjurat de niște oameni care au pregătire de specialitate tocmai pent u a nu mai merge după ureche și a face tot felul de aprecieri că suntem specializați Am considerat că concesiunea ne putea duce la o procedura știe dacă după doi ani de zile, cât a mai durat o concesi experiență aici, Mihai Pascu poate să vă confirme, avem concesionar ca să putem să finalizăm aeroportul. în momentul în care ai un aeroport car; este deja realizat, mai mult decât atât această notificare și este foarte bine că ne-a a ras atenția colegul meu Sandu Ganea, noi în momentul în care am fost și am discutai fiindcă tot așa, datorită Guvernului, nu avem proiecte mari,

em nimic altceva decât


)e tot felul de domenii, foarte greoaie și nu se iine. pentru că avem o


la Comisia Europeană, astăzi eu trebuia să fiu


la București să vorbim cu doamna Corina Crețu despre maril< i proiecte ale României, dacă tot vreți să facem politică stimate coleg. Nu sunt mari j iroiecte. Doamna Crețu s-a interesat inclusiv de proiectul aeroportului de la Brașc v. De asta trebuie să-1 certificăm, de asta trebuie să facem notificarea la Comisia Ei ropeană, fiindcă ne vor da banii înapoi. Deci consiliul județean, exact cum v-am de monstrat stimați colegi și am prezentat într-o conferință de presă, pozele despre care pagina mea de Facebook, dacă sunteți curios, deci într-j conferință de presă, consiliul județean a accesat până astăzi 400 de milioane de

vorbiți au fost strict pe


lei pe diverse proiecte.


Deci cred că ne facem treaba foarte bine iar referitor la dorhnul Orban vreau să vă spun un lucru pentru cei care intrăm mai nou în politică și deci domnul Orban a fost ministrul transporturilor în guvernării liberale de atunci s-a dat terenul pentru acest aero astăzi, a fost prezent la vremea respectivă când s-au începi t aceste lucrări iar el a fost prezent într-o calitate de persoană care cred eu că justi ică acest lucru. Nu știu dacă dumneavoastră vă puteți permite cum umblu eu cu do mnul Orban să mergeți pe stradă prin Brașov. Mi-ar face plăcere să vă văd și pe c umneavoastră că faceți același lucru. Vă mulțumesc, dacă nu mai sunt subiecte pe j

nu cunosc acest lucru, mul 2008. în vremea )ort despre care vorbim


acest punct aș vrea să


supun la vot. Cine este pentru varianta doi? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Vă mulțume sc, îi rog pe colegii mei să vină la prezidiu.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobare i procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data < e 27 septembrie 2018. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind însușire: proiectului de stemă a Județului Brașov. îl avem prezent aici pe domnul director Nicolae Pepene care ne va prezenta stema.

Di. Nicolae Pepene

doamnă vii epreședinte, domnul vicepreședinte, domnilor consilieri județeni, este o onoare pe îtru mine să vă vorbesc despre ceea ce va fi identitatea Județului Brașov în privința si mbolului heraldic. Este o preocupare mai veche a mea, sunt absolvent al unei ficultăți de istorie și la examenul de licență, unul dintre examene a fost despre științ e auxiliare, între științe auxiliare intrând și heraldica. Am propus un concept care a trebuit să țină cont de


Bună ziua, domnul președinte,

componența actuală a județului Brașov. în documentația ata; ată acestui concept am lucrat cu domnul director al Arhivelor Statului Brașov, Bog dumnealui are un curs de heraldică atestat la Academia c e Poliție Brașov și vă vorbeam de preocupări mai vechi. Discuția legată de aceast i stemă a început acum câțiva ani și a participat la ea și am avut sprijinul unui mare arhivist brașovean, veșnică-i fie amintirea, domnul Gemot Nussbacher. Nu este < seva ce poți schimba de pe o zi pe alta sau de la un an la altul. Este ceva care odată trebui să nu se schimbe până la o nouă modificare administlrativă. Eu zic că este o coincidență fericită ca în anul Centenarului, deci la o sută ie ani, să votăm stema județului Brașov, dar mai avem o altă aniversare, sunt 50 înființat actualul județ Brașov. După cum știți în 1968 am av și s-a format acest județ, un județ decis de autoritățile comui iste care nu a respectat neapărat unitățile administrative istorice, entitățile istorice t i cel care a pierdut cel mai mult din această decizie comunistă a fost județul Făgăra ?, pentru că în perioada interbelică am avut un județ Făgăraș foarte important și

ian Florin Popovici. Și


votat, odată asumat, ar


de ani de când a fost it o lege administrativă


în mod ciudat județul


Făgăraș a fost împărțit, practic s-a șters o identitate istorică fdarte. foarte importantă, știm Țara Făgărașului cât este de prezentă în istoria noastră, după câțiva ani a fost aleasă și o stemă. Apare într-adevăr, culmea, un simbol al Ro nâniei Regale, Castelul Bran, apare apoi amprenta industrială adusă de comuniști ac< stui județ și apar florile de colț care din punct de vedere heraldic sunt mai degrabă un sportive, asociații turistice. Dacă analizăm și am făcut o as județelor din 1973 parcă au început să se facă aceste steme, vedem că așa cum și în stema României regimul comunist nu a respectat nici o regu lă a științei heraldice și în aceste steme obiectivele propagandistice au fost mai importante decât știința heraldică. După 1990 județul Brașov a propus o stemă, o știți, o aveți pe antetul documentelor dumneavoastră. S-a respectat împărțirea scuti lui heraldic în aceleași

simbol al unor asociații fel de analiză, stemele


cuită cu stema orașului


cartiere doar că floarea de colț din partea inferioară a fost înlc

Brașov, capitala județului, floarea de colț a înlocuit roți e, rulmenții, mă rog, simbolurile industriale, probabil s-a avut în vedere înlocuir :a industriei brașovene cu dezvoltarea turismului, nu știu care a fost logica celor < are au realizat această stemă. în locul Castelului Bran a fost pusă biserica Sfanții Nicolae. Trebuie să înțelegem că județul Brașov al aniversării Centenarului (ste județul cetățenilor județului Brașov, fie că sunt făgărășeni, fie că sunt din zone


Rupea, fie că sunt din


Țara Bârsei, fie că sunt români fie că sunt sași, fie că sunt ma ’hiari, fie că sunt romi, județul Brașov este al tuturor. Din punctul meu de vedere, ș »re exemplu dincolo de faptul că nu respectă o regulă heraldică, prezența unui monument istoric care definește numai o etnie este discriminare. Stema unui județ ti ebuie să fie echilibrată, trebuie să țină cont de tradiția heraldică dar în același timp ti ebuie să șină cont și de realitățile istorice. Asta ne-am străduit să facem în propuner :a de stemă. Normal că nu puteam folosi simbolurile heraldice din perioada ante 19 ungară. în cazul județului Brașov, în cazul districtului heraldice vechi, unele au fost preluate chiar pe stema orașu avem și de asta vă spuneam că se leagă foarte mult de centenar, o surpriză foarte plăcută și un lucru de mândrie, zic eu, în anul Centenarului.

brașovenii au decis ca pe stema județului Brașov care în perie »ada interbelică avea ca teritoriu aproximativ Țara Bârsei, o parte din Buzăul Arde ] puțin din ceea ce a luat mai târziu, din județul Covasna, des aibă ca însemn heraldic coroana României modeme. Am văz ît în dezbaterea publică diverse comentarii legate de coroana Regelui Carol I al Ron ele, așa este. Este un simbol al României regale, dar haideți s totdeauna pentru că au trecut 30 de ani de când a căzut comu poate cel mai puternic simbol al Statului Român, coroana această coroană a fost aleasă după ce România a fost recui oscută internațional ca stat modem, s-a proclamat regat în 1881, după Războiul de simbolul independenței României. Această coroană a fost pdrtată în 1922 de Regele Ferdinand la încoronarea ca Rege al României Mari. Este

României Mari. Trebuie să ne întrebăm, din păcate nu mai < sxistă dosarul aprobării acestei steme, dar nu au fost comentarii în opinia publică ro mânească de ce tocmai Brașovul a ales în perioada interbelică să aibă acest simbol fie stilizată această coroană, în echipa noastră am beneficial buni specialiști în grafică heraldică, membru al Comisiei I laționale de Heraldică, domnul Tiron. Eu zic că a făcut o treabă foarte bună și cred < ă dacă brașovenii după 1918 au decis ca pe steagul județului lor să fie coroana României Mari, în anul Centenarului merită să ne întoarcem la viziunea acestor brs șoveni care au avut un cuvânt greu de spus în formarea României Mari și a unor români și sași și maghiari și alte etnii. Este un simbol c


8, din perioada austro-3rașov sunt simboluri ui, însă în cazul nostru


în perioada interbelică


lean, zona Branului și i acest județ a decis să


âniei. Sunt de acord cu ă învățăm odată pentru îismul. Este un simbol, lui Carol I, pentru că


ndependență, deci este


simbolul unității și al


>e steag. A fost greu să de unul dintre cei mai


brașoveni care erau și ire definește România


centenarului. Nu este un simbol al nimănui, este un simbol |d cetățenilor României nu doar al românilor. Deci eu spun că nu am scos un sim anume Biserica Sfântul Nicolae, am adus un simbol mult mai Brașovul și România Modernă Contemporană.

)ol al românismului și puternic care definește


Vă spuneam de Făgăraș, a fost o doleanță a mea de câ id am început să lucrez la această stemă. Este nedrept pentru una dintre cele mai pu :emice entități istorice, județul Făgăraș, să nu fie reprezentat pe stema județului. Ni neni în atâția ani să nu se gândească să reprezinte Făgărașul pe stema județuhi. Dacă ne uităm pe componența actuală a județului Brașov descoperim că aproaț« jumătate din actualul județ Brașov, este județul Făgăraș. Poate a fost și o răzbun ire a comunismului pe faptul că cea mai importantă rezistență anticomunistă, rezistența din munți, a fost în Munții Făgărașului. Am făcut o analiză ce element heraldic trebuie să fie pus pe blazonul actual. Există trei simboluri i mportante, o poartă de cetate, deci am analizat stema orașului Făgăraș din perie ada interbelică, stema județului Făgăraș din perioada interbelică. O poartă de cetite cu un călăreț, pești simbolul unui râu și acvila cruciată. Orașul Făgăraș s-a mișcat mai repede decât județul Brașov în privința stelei și a ales, puteți vedea, pe stemă apar peștii cu reprezentarea râului Olt. Călărețul, este o recomandarea a Heraldică în a se evita astfel de reprezentări greu de reproc us, călăreți, regi și așa mai departe, doar în cazuri excepționale sunt folosite. Poart; de cetate am rezervat-o unei alte entități istorice importante a județului, nu pute am să repetăm același simbol heraldic și atunci am rămas la acvila cruciata care «prezintă din punct de vedere al heraldicii României, descălecatul din Țara Românească, întemeierea Țării Românești. Nu mai insist aculn pe această întemeiere a Țării Românești, pe legenda lui Negru Vodă însă vă recomand, cine vrea să aprofundeze acest subiect, cartea scrisă de Gheorghe Brăti mu despre întemeierea Țării Românești unde sunt argumente solide și recunoscute în istoriografia europeană față de această tradiție istorică. Sigur, am fost atenționați de Comisia Națională de Heraldică, că acvila cruciata este un simbol cai e se regăsește pe stema României, dar județul Brașov și Făgărașul au dreptul să rep :te acest simbol care se află pe stema României, pentru că după cum vă spuneam bl izonul Țării Românești are legătură cu tradiția istorică a descălecatului din Țara Făg ărașului și doi, în mode excepțional, se poate accepta utilizarea unui simbol heraldic :hiar dacă este reprodus pe stema națională. De asta vă spuneam că în anul Centenari ilui iată încă o parte din blazonul național se va regăsi pe stema județului Brașov și i ista nu pentru că ne-am dorit noi să fie interesantă stema, să fie cât mai puternică, în< ărcată de un simbolism cât mai puternic, ci pentru că asta este istoria noastră a județului Brașov așa cum îl avem noi format din mai multe entități istorice. Știți că le propus ca și emblemă, deviză pentru județul Brașov, județul avem Țara Făgărașului, Țara Bârsei și Țara Cohalmului. Zojia Rupea a aparținut de

din stema Făgărașului


Comisie Naționale de


Făgărașului în Țara


un moment dat am și celor trei țări, pentru că


județul Târnava Mare, dar deși pe stema județului Târnava Mare mai mult s-a pus accent pe moștenirea istorică din zona Sighișoarei, neavsnd o heraldică pentru perioada interbelică, heraldică respectată și în Austro-Ungai ia, heraldica moștenită de la comunitățile sașilor, de la Scaunul Săsesc și atunci ai i adaptat, am folosit o poartă de cetate respectând totuși și heraldica județului Tân lava Mare, unde există această poartă de cetate și bineînțeles am reprezentat ur definește cumva județul nostru de la est la vest, râul Olt.

itatea geografică care <âul Olt trece practic, județului nostru apare


secționează, județul nostru. De asemenea o altă podoabă a reprezentată și apare exact în zona unde această unitate geografică este cel mai pregnant prezentă, munții apar unde este reprezentată prezen județului. Acum aș vrea să mai spun câteva lucruri tehnice leg ate de alegerea noastră. Să știți că dincolo de faptul că ne-am construit toată aceasti. stemă, pe patrimoniul heraldic constituit după 1918 am avut în vedere ca fiecare îeprezentare dincolo de simbolism să respecte ceea ce solicită pentru că la ei merger i cu această stemă spre avizare, Comisia Națională de Heraldică. Să știți că trebuii

a Făgărașului pe stema


să recunosc un lucru,


faptul că am decis să reprezentăm fiecare fost județ interbe ic în stema actuală nu este o noutate, este chiar o recomandare făcută pe 11 febru irie 2003 imediat după Hotărârea de Guvern nr. 25/2003 privind metodologia de el iborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor. în aceste norme și principii adoptate de Comisia Națională se spune preferabilă, dacă nu chiar obligatorie reprezentarea simbolurilor respectivelor mar teritoriale prezente în heraldica interbelică. îmi pare foarte

unități administrativ •ău că în această stemă


nu putem să adăugăm și alte simboluri dar trebuie să reținei n că o stemă trebuie să fie cât mai simplă. Era de dorit să avem un singur simbol cern am avut în perioada interbelică, Coroana Regelui Carol I, dar asta e, acest județ cămilă administrativă trebuie să aibă o stemă iar acest jddeț nu înseamnă doar Brașovul. Am dat prioritate Brașovului pentru că jumătate vedeți este reprezentat acolo, apare aici această reprezentare faptul că deține un spațiu mult mai mare în blazonul județulu i Brașov. De asemenea, ultimul argument, pentru că acesta este și un ultim apel la pr stemă, Comisia Națională de Heraldică în discuțiile pe care e-am avut a recunoscut că de multe ori a trecut cu vederea amatorismul unor firme :are au făcut steme din județul Brașov și ne-am trezit peste noapte numai cu coame le berbeci, floricele, tot felul de trăsnăi. Sunt convins că și comunele care nu au un tr îcut istoric foarte vechi ar fi găsit alte simboluri care să le definească. în cazul nostru barte clar, metodologia Comisiei Naționale spune că trebuie să evităm folosirea uno r simboluri generale cu o forță de sugestie redusă cruce, carte, pană și reprezentarea unor momente istorice, în cazul nostru am avut deja două Castelul Bran și Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae. Deci propunerea noastră nu ține de gustul unui is toric, unui arhivist sau unui heraldist, am încercat să aducem la olaltă în stfma noastră simboluri

Brașov, această struțo-


din blazon, după cum capitalei județului prin


măriile care încă nu au


reprezentative pentru toți cetățenii județului Brașov, vă spune am, indiferent de etnie, indiferent de locul de baștină, indiferent de ce îi place din ii toria județului Brașov. Eu acum aveam un scenariu și aș fi vrut să ridicați mâna cai e locuiți în fostul județ Făgăraș, care locuiți în zona Rupea, care locuiți în județul Bra ?ov, un lucru este sigur, avem aici stema județului Brașov, nu avem un zarzavat sau o avem stema județului Făgăraș deci este prezent Făgărașul în nord a județului, a zonei Rupea, a Țării Cohalmului. Dad deschis acestor întrebări.

stemă propagandistică, stemă, avem partea de sunt întrebări eu sunt


Dl. Mitric Radu-Teodor

Este foarte clar că aveți dreptate din punct de vedere l eraldic, întrebarea mea era de ce ați ales coroana pentru Brașov și ce alte simboluri hi raldice mai erau pentru Brașov în momentul în care ați decis să alegeți coroana?

DI. Pepene Nicolae

Sigur că da, în perioada Austro-Ungară stema district ilui Brașov era coroana Regelui Sfântului Ștefan al Ungariei, era normal să fie așa, a unei județul Brașov era un ținut la margine de imperiu. După 1918 județul Brașov a < evenit o zonă, un ținut, un județ în inima României Mari. Alte simboluri heraldice nu au fost pentru județul Brașov, doar coroana Regelui Carol I, coroana încoronării d: la Alba Iulia. Punctez, nu este doar coroana regatului României dinainte de 1918, are o încărcătură simbolică mult mai importantă după momentul 1918.

Dl. Wittstock Eberhard-Wolfgang

O întrebare, având în vedere varianta pentru Brașov și districtul Brașov sau Țara Bârsei, coroana regală, dacă nu vi se pare că ar; o ușoară nuanță de neconstituționalitate având în vedere articolul 1 aliniatul 2 di 1 Constituție care spune că forma de guvernământ a României este republica.

Dl. Pepene Nicolae

îl subliniez încă odată,


Am și început cu asta spunându-vă următorul lucru ș

că ar fi bine să fie predat chiar în clasa a-VUI-a când se studiază la o vârstă mai matură istoria României. Coroana Regelui Carol I nu este doar un simbol al regalității, un rege trebuie să aibă coroană, un împărat trebuit

să aibă o coroană. Ține


de simbolurile puterii caracteristicile unui regat dar în căzu l nostru, apropo vă dau un exemplu din Republica Serbia care are pe drapelul nați onal adoptat de curând corona regatului sârbo-croato-sloven chiar, nu doar coroana Serbiei modeme. Coroana unui stat este un simbol de putere care nu are leg ătură doar cu forma de guvernământ. Din câte știu eu chiar această coroană este pe ;ale să fie adoptată și pe stema Republicii România, deci nu cred că are nici un fel de pentru că discutăm de istoria noastră. Repet, independența

aspect neconstituțional :um o puteți reprezenta


sub formă simbolică ? Cu un turn? Cu o armă? Cu ce o pu tem reprezenta? Atunci când statul român a devenit independent, simbolul a fost con n Iulia dincolo de încoronarea lui Ferdinand și a Reginei

•ana lui Carol I. La Alba vlaria, am avut practic


simbolul Marii Uniri. Eu cred că nu are legătură cu forma de fi atacat acest simbol.


guvernământ dar poate


Dl. Postolache Nicolae

în stema Brașovului coroana este cu rădăcină.

Dl. Pepene Nicolae

Haideți să nu confundăm orașul cu județul. Deci sten a orașului Brașov care este foarte corect reprezentată este coroana pusă pe un trunc ii de copac, un trunchi de stejar și o știm cu toții ca stema orașului Brașov. Stema _ udețului Brașov, repet, în perioada interbelică când a apărut acest județ Brașov, asta; i fost, coroana lui Carol I. Deci să nu confundăm orașul cu județul.

Dl. Manea Ion

Dacă ați putea explica fondul culorilor alese.

Dl. Pepene Nicolae

Da, sigur că da, E o regulă heraldică care spune că nu j «

se numesc piesele, să le pui pe aceleași metale. Le luăm pe ri nd, avem coroana, este argint. Albul în limbaj heraldic înseamnă argint. Ei, nu poți

pe o culoare deschisă, pe galben. Trebuie să alegeți roșu, v erde și albastru. Stema județului Brașov domnule consilier județean, frumoasă interbelică a fost pe roșu. Acum fără supărare, chiar m-ați ] irovocat la un lucru, să fac o analiză. Ce au făcut consilierii județeni în perioad:.

privințe inclusiv heraldic. De ce le-a plăcut roșu? Eu vă sp un care e părerea mea. Este de fapt purpura regală, este înnobilarea pe care trebuie simbol. Era normal să fie roșu. Trecem mai departe, roșu m i poți să repeți de două ori în același cartier. Verde în general reprezintă o unitate potrivit foarte bine. Avem istoria Cohalmului care este argint, din păcate pentru simbolul Oltului a trebuit să folosim tot s folosim albastru, iar fundalul este verde pentru că nu-i așa, vorbim de Podișul Transilvaniei de Colinele Transilvaniei și dacă este să merg* m la simbolistica zonei respective, cred că deja ne ajută și această culoare verde. Din colo albastru, avem aur de data aceasta, nu avem argint, acvila cruciata este reprezen tată cam pe orice stemă din Europa pentru că este un simbol heraldic general valabil, este pe aur, iar fundalul nu putea să se repete, deja erau folosite cele două culcri heraldice și oricum reprezentarea în general a aurului este pe albastru. Acum nu de heraldică dar eu m-aș fi bucurat în comisiile pe care le av* ți, atunci când discutați astfel de decizii, pe viitor vă invit să mă chemați și putem să liscutăm în detaliu, știu că mai aveți încă 49 de puncte, nu aș vrea să abuzez de timp rl dumneavoastră.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Cine mai dorește să ia cuvântul, dar rugămintea met Deci sunt niște demersuri care se fac obligatoriu. în monn județean sau consiliile locale iau o decizie care nu este confoi mă cu legislația, ajunge


•oți să pui mobilele, așa


să pui niciodată argint


sau nu, în perioada


interbelică din multe


să o dai unui astfel de


geografică și la noi s-a , este o poartă de cetate, argint, nu am putut să


aș fi vrut să fie un curs


este scurt și la obiect, lentul în care consiliul


la prefectură și ulterior ți-o trimite înapoi și spune te rog frui nos, la capitolul cutare sunt termeni de neconstituționalitate, de mai știu eu ce alte 1 ieruri, fiindcă oamenii ăia sunt specializați marea majoritate pe tema asta. Această toate hotărârile noastre, ajunge la prefectură. Mai mult deci t atât, am avut discuții preliminare fiindcă mâine este constituită Comisia de Heralc o facem vom vedea în urma votului, dar mâine avem constituită Comisia de Heraldică la nivelul prefecturii tocmai pentru a aproba ace: istă stemă și pentru ca acești oameni care constituie Comisia de Heraldică, să-și dea cu părerea despre tot ce înseamnă simbolurile, câmpurile și celelalte lucruri care smt prevăzute aici.

hotărâre cum de altfel


ică. Dacă nu trebuie să


DI. Tănase Ionuț

O singură adăugire, ca și profesor de istorie pot să îmi 'ormulez și eu un punct de vedere. îmbrățișez și felicit inițiativa de a include în stema județului Brașov cele trei zone etnofolclorice, este vorba de zona Rupea, zona Țări

Făgărașului și de Țara


Bârsei, însă o mică rezervă există în ceea ce privește cort ana lui Carol I. Să ne gândim, Carol I a fost rege al României până în momentul în exista.

care România Mare nu


Dl. Pepene Nicolae

Domnul coleg îmi pare rău, am fost în aceeași sală, tir îp de, cred că a durat o jumătate de oră, am spus, parcă am tot pomenit de R :gele Ferdinand și de încoronarea de la Alba Iulia. La Alba Iulia să știți că tot cu încoronat Regele Ferdinand. Nu a avut altă coroană.

coroana lui Caro! I s-a


Dl. Tănase Ionuț

Nu, dar ați folosit denumirea de coroana lui Carol I.

Dl. Pepene Nicolae Pentru că de acolo a plecat acest simbol, atunci a fosk definit, a fost realizat chiar fizic.

Dl. Tănase Ionuț

Doar atât am vrut să specific, nu luați ca un afront.

Dl. Pepene Nicolae

Am înțeles, avem și mulți republicani printre noi, eu n u prezint această stemă în calitate de regalist, Doamne ferește, eu prezint în calitate c e istoric și de heraldist.

Dl. Tănase Ionuț

Mă bucur că sunteți obiectiv, vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

ittstock.


Haideți să parcurgem ordinea de zi. Vă rog domnul W

Dl. Wittstock Eberhard Wolfgang

punctul de vedere al ris-a-vis de aprobarea ea privind Brașovul și


Am avut întrebări, le-am pus dar vreau să specific consilierilor Forumului German, deci noi avem rezerve acestui proiect de lege. Considerăm că cel puțin în secțiur zona Făgărașului sunt prea puține elemente de heraldică lo :ală. Știm că există un

interes, respectăm acest interes de a adopta această stern;

în anul Centenarului,


respectăm acest lucru, respectăm Centenarul așa cum și înaihtașii noștri sașii acum 100 de ani au respectat hotărârea luată la Alba-Iulia de unire a Transilvaniei cu Regatul României și făcând acest lucru în 8 ianuarie 1919 această unire, dar Centenarul va trece și stema va rămâne. Ajvem rezerve și ne vom abține de la vot. Mulțumesc.

la Mediaș au aderat la


Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cinci abțineri. Cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de

Dacă avem puncte de


venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018.

vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi î npotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Județului Brașov, rezultat Ia încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017. După cum se știe, excedentul bugetar, majoritatea economisit i-am pus la aeroport ca să putem să-1 finalizăm.

banilor pe care i-am Acum suntem nevoiți,


fiindcă avem foarte multe cheltuieli iar bugetul nu a reîntregit acest buget, cum suntem la final de an trebuie să alocăm bugete pentru drumi rile pe care le avem în curs și să cofinanțăm drumurile. Cine este pentru? Voturi î npotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobare; i execuției bugetare la data de 30.09.2018 a bugetului Județului Brașov. Dacă a /em puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? A jțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 174/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov și rectifl zarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe u îități administrativ -teritoriale din județul Brașov, pentru drumuri județene și comunale. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pen ru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Pod pe D J 104L, Dacia-Viscri-Bunești, la km 14+730”. Avem puncte de vedere? Neavând pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 3 aprobat.

supun la vot. Cine este

1 de voturi pentru s-a


Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind colectarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou- Dumbrăvisa- Vlădeni, km 2+755 - 14+425” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală

de Dezvoltare Locală


- PNDL1. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. C ine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru:

-a aprobat, tarea de către Județul apartamentului nr.3


Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind neexerci Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționare; din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.23. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pen ru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind neexercqtarea de către Județul apartamentului nr.6


Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționare;

din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr.6, Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pen ru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind neexerci|tarea de către Județul apartamentului nr.4


Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționare; din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Lungă n r.23. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi î npotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind emiterea caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pentru S.C. Diasen Com S R.L. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi î npotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

licenței de traseu și a


Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind emiterer

licenței de traseu și a


caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pentru S.C. Livio Dario S vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi î npotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

R.L. Avem puncte de


Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind emitere: i licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pentru S.C. Transbus SA. A vem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? A bțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprob: rea trecerii terenului de 6.966 mp din domeniul public al U. A.T.Comăna, județ il Brașov, în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov. Avem puncte de vedere? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate s-a aprobat.

Neavând supun la vot. , cu 33 de voturi pentru


Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobai ea trecerii terenurilor de 2.784 mp, 1.307 mp și 2.309 mp din domeniul public al U.A.T. Șercaia în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov. Avem puncle de vedere? Neavând

supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? î i unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

:etarea dreptului de Timișul de Sus,


Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind în administrare cu titlu gratuit a imobilului Pavilionul IV evidențiat în lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul publi c al județului Brașov, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Prote ția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pei itru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

folosință gratuită, pe în suprafață de 14,71


Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind darea îi o perioadă de 2 ani, a spațiilor cu destinația de cameră mp și debara în suprafață de 4,45 mp, situate la parterul imobilului din Brașov, str. Ecaterina Varga nr. 23, pentru desfășurarea activității, către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pen Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

ru? Voturi împotrivă?


Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind modificarea Secțiunii II din public al Județului


Anexa “inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul

Brașov”, la HCJ nr.100/2001. Avem puncte de vedere? Nea vând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu aprobat.

33 de voturi pentru s-a


Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind trecere i din domeniul public ov a unor bunuri din c al Județului Brașov


al județului Brașov în domeniul privat al județului Bra? Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul publ în vederea casării. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 3 3 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind trecere i din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Bra șov a unor bunuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de natura mijloacelor fixe date în administrare la Compania Apa Brașov SA pentru scoatere din funcțiune și casare. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. C împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru i-a aprobat.

me este pentru? Voturi


Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprob irea transmiterii fără plată a obiectivului de investiții “Amenajări, dotări Tâmpa”, din patrimoniul Județului Brașov în patr

și inscripționări pe moniul Municipiului


Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. C ine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru i-a aprobat.

erea fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patri moniul unor UAT-uri din Județul Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând îupun la vot. Cine este


Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind transmii pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 3 ! de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind desemn area reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen p întru ocuparea unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție, din cs drul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen. Vom vota secret aici. Propunere din partea Comisiei de săn; tate, domnul Kadas vă rog.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Pentru Balneofizioterapie II doamna Colțea Gabrieh, pentru Balneo I este doamna Mariana Sebeni iar pentru Reumatologie este subsei rmatul, Andrei Kadas.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, le votăm în același vot. Ne pregătim pentru vot, i ;ulegem voturile, cu 27 de voturi pentru, hotărârea a trecut.

avizarea organizării


Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de Conducere de șef secție - Secția Chirurgie Generală II și șef serviciu - Serviciu) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bra vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi î npotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Anatomie Patologică șov. Avem puncte de


Punctul nr. 28 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov valoarea investițiilor


prin cofinanțare, cu procentul de minimum 10% din propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență țrașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere? Neavând pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 3 3 de voturi pentru s-a aprobat.

supun la vot. Cine este


avizarea organizării de conducere de șef


Punctul nr. 29 proiect de hotărâre privind concursului/examenului de ocupare a funcției vacante Unitate de Primiri Urgențe, medic primar specialitatea [ ediatrie, cu atestat de studii complementare în medicina de urgență, din cadn il Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate s-a aprobat.

Neavând supun la vot. , cu 33 de voturi pentru


area de către Județul


Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind cofînan Brașov cu suma de 1.000 lei pentru obiectivul de i ivestiții “echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” pentru Spit tlul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând lupun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind participi rea Județului Brașov prin cofinanțare, cu procentul de minimum 5% respec iv 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Urgență spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vec vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unani pentru s-a aprobat.

pentru Copii Brașov ere? Neavând supun la nitate, cu 33 de voturi


Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind desemn irea reprezentantului Consiliului Județean Brașov în comisia de examei /concurs precum și aprobarea componenței comisiei de examen/concurs per tru ocuparea funcției vacante de conducere de șef Secție Clinică Obstetrică Gii Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A.St puncte de vedere.

ecologie II din cadrul ârcea” Brașov. Avem


Dl. Kadas-IJuna Andrei-Marius

Din partea Comisiei de sănătate este nominalizată doa una Mihaela Șoneriu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 33 proiect de hotărâre privind aproba rea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr.

.A.Sbârcea” Brașov.


Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pei itru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 34 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov valoarea investițiilor MDr.I.A.Sbârcea”


prin cofinanțare, cu procentul de minimum 10% din propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem pune te de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? î n unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

a rea de către Județul


Punctul nr. 35 proiect de hotărâre privind cofinan

Brașov cu suma de 4.000 lei pentru obiectivul de iivestiții “echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice” pentri Obstetrică și Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov. A\

Spitalul Clinic de em puncte de vedere?


Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? A bțineri? In unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov valoarea investițiilor


prin cofinanțare, cu procentul de minimum 10% din propuse de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie firașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere? Neavând pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 3 aprobat.

supun la vot. Cine este

3 de voturi pentru s-a


probarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale


Punctul nr. 37 proiectul de hotărâre privind a

Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Avem puni te de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? î î unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 38 proiect de hotărâre privind participi irea Județului Brașov valoarea investițiilor


prin cofinanțare, cu procentul de minimum 10% din

propuse de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Nefrologie Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere?

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 39 proiect de hotărâre privind particip irea Județului Brașov valoarea investițiilor


Neavând supun la vot.


prin cofinanțare, cu procentul de minimum 10% din propuse de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 3 5 de voturi pentru s-a aprobat.

area Regulamentului


Punctul nr. 40 proiect de hotărâre privind comple de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi de întreținere pentru persoanele adulte cu hand Complexului de Servicii Timiș. Avem puncte de vedere? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate s-a aprobat.

a vot. Cine este pentru? jentru s-a aprobat.

Punctul nr. 41 proiect de hotărâre privind stabilire i costului mediu lunar cap beneficiare ale Neavând supun la vot. , cu 33 de voturi pentru


Punctul nr. 42 proiect de hotărâre privind stabilire i costului mediu lunar de întreținere, a modalității în care va fi acoperită lontribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului Pentru Persoane Vârstnice "Castanul” Victoria, precum și a ci itegoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baz i căruia se calculează contribuția individuală. Avem puncte de vedere? Neavânc pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 3 aprobat.

supun la vot. Cine este

3 de voturi pentru s-a


Punctul nr. 43 proiect de hotărâre privind aproba și a organigramei Direcției Generale de Asistență Sociali Brașov. Avem puncte de vedere?

rea statului de funcții și Protecția Copilului


Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

care sunt numai pentru


Din partea Comisie de sănătate avem 4 amendamente funcții contractuale și fără modificări organizatorice. Primul amendament este funcția contractual inspector SI de la Serviciul Relații Publ Resurse Umane. Al doilea amendament, funcția contracti

ce se mută la Serviciul ală inspector S2 de la


Serviciul Relații Publice se mută la Compartimentul Prevenire și Marginalizare Socială. Al treilea amendament funcția contractuală inspecUr SI de la SEC nu se mută de la SEC și amendamentul numărul 4, funcția coitractuală de execuție inspector S2 de la plăți nu se mută de la plăți. Precizez fap ui că nu am modificat structura, nu am umblat la funcțiile publice și nu necesiți avizul ANFP aceste amendamente.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

către doamna secretar,


Am înțeles, deci aceste amendamente au fost aduse și se va ține cont în momentul în care se va completa această l otărâre. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere? Nemaifiind supun la vot această hot£ rare cu amendamentele făcute de Comisia de sănătate. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 44 proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Ministerul' Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi î npotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Convenției Carpatice


a sfârșit. Vom trece la


După cum am convenit punctul nr. 45 îl vom aborda

punctele suplimentare. Punctul nr. 1 proiect de hotărâte privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de org anizare și funcționare al Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov. Av®

m puncte de vedere?


Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? A jțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aproba rea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului “Casa Mureșenilor” Bi așov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi î npotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobațea statului de funcții, ționare precum și a


organigramei, Regulamentului de Organizare și Fum ' structurii organizatorice a Centrului de Recupera re și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap ”Canaan” Șercaia. Avem pune te de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? î n unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, ionare ale Căminului Castanul” Victoria. Avdm puncte de vedere? bțineri? In unanimitate,


organigramei, Regulamentului de Organizare și Funcț| Pentru Persoane Vârstnice ”

Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? A cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

rcitarea cu caracter


Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind exe temporar a funcției publice de conducere vacante d< director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin promovarea temporară a domnului Suciu Dan Mircea, îi icepând cu data de 01 noiembrie 2018. Va fi o procedură de vot secret. îl avem a dacă doriți se poate prezenta.

ci și pe domnul Suciu,


Dl. Mitric Radu-Teodor

pe domnul Suciu și să


Colegii cu care m-am consultat doresc să îl cunoască ne povestească câte ceva despre activitatea dumnealui. Mulț unesc.

Dl. Suciu Dan Mircea

ie profesie jurist. De la județean la Direcția de contact mai profund cu


Bună ziua, mă numesc Dan Suciu, am 46 de ani, sunt începutul anului activez în calitate de consilier la consiliul Sănătate și Asistență Medicală, ocazie cu care am intrat în problematica gestionată de Direcția Generală de Asistentă Socială. După cum cunoașteți este principalul furnizor de servicii sociale al jude țului. Anterior ocupării prin concurs a acestei funcții de consilier, am activat 20 de < ni în cadrul Serviciului Român de Informații în calitate de ofițer de unde am trecut pentru motive medicale conform Legii 80 privind statutul cat relor militare. în cadrul activității profesionale timp de 9 ani am ocupat funcții de conducere pe diverse paliere de comandă inclusiv funcții de conducere de nivel co nandă unitate. Deci am o experiență managerială ce cu certitudine va fi de folos in beneficiul instituției publice în care voi activa. Precizez că voi exercita acest mane at cu caracter temporar, până la ocuparea prin concurs a funcției și apreciez acest vo am primit, în primul rând din partea conducerii consiliu ui județean, sper să îl primesc și din partea dumneavoastră și vă asigur >ă sunt conștient de responsabilitatea ce îmi revine în această calitate. Este o ii istituție complexă cu o problematică complexă, cu un stat de funcții foarte mare iar, < um spuneam la debutul prezentării, din poziția de consilier la Direcția de Sănătate, ai i luat contact cu o parte din probleme. Cu certitudine acestea sunt mult mai multe, dai care am acceptat această propunere este acela de a încerca și lucru, deși perioada nu este foarte lungă, să îmbunătă beneficiarilor acestor instituții. Din păcate beneficiarii sunt n adulți și persoane aflate în diferite nevoi cu care soarta nu a cum este cu noi sau cum a fost cu noi. Cam atât în acest mom preluării mandatului voi realiza mai multe evaluări fundamentarea unor decizii și de ce nu, informarea plenului privire la problemele care trebuie gestionate și modul în car; acest lucru se va face. Deci îmi propun să vă ofer informații care să vă sprijine în ictul decizional pe care îl exercitați conform legii. Vă mulțumesc.

in rezervă în anul 2017


de încredere pe care 1-


principalul scop pentru sper să și reușesc acest im serviciile acordate uiți plecând de la copii, fost atât de darnică așa i ;nt. Bineînțeles în cazul care să-mi permită consiliului județean cu


DI. Mitric Radu-Teodor

Aș vrea să vă întreb care este motivația pentru care vă £ oriți să preluați această funcție și doi la mână, care sunt planurile dumneavoastră pri ritor la această direcție atât de importantă pentru județul Brașov? Mulțumesc

Dl. Suciu Dan Mircea

în legătură cu planurile, cred că este prematur să mă p ’onunț în acest moment cu privire la acest aspect. Pentru a putea avea o imagine de a isamblu și nu doar atât, nu doar de ansamblu, am nevoie de niște date, de niște inform iții care până în prezent nu au putut fi accesate datorită poziției mele. Cu certitudine, după ce voi avea aceste date și cred că nu va trebui să treacă foarte mult timp, vc i reuși să prezint și să creionez un plan de management pe termen scurt. Importai it este, pentru mine, în prima fază, să iau act de cele mai stringente probleme cu car i se confruntă instituția în acest moment. După cum bine cunoașteți sunt problen


e legate de asigurarea


salariilor personalului, simt probleme legate de furnizarea se viciilor de bază apropo de sezonul rece care bate la ușă, deci îmi propun ca în prima larte să putem gestiona în mod eficient resursele astfel încât beneficiarii să nu suf< care o am știu că anul trecut au fost mai multe probleme la vis de furnizarea agentului termic și nu numai. Deci într-o spuneam, îmi propun să obțin și să valorific toate datele sprijine actul managerial. Planul de management va fi ulterior dar vă asigur că nu am nevoie de foarte mult timp, important este să am toate d ițele de care am nevoie pe de o parte. Din punct de vedere al motivației aș putea ! registre. Din păcate din punct de vedere personal am luat con în urmă cu mai mulți ani când un membru al familiei a trebu acestei instituții. Din păcate sprijinul nu a fost întotdeauna c el pe care l-am așteptat și cel pe care orice beneficiar, persoană cu dizabilități sau ni, ar trebuit să-1 aibă din partea instituțiilor statului. Din acest punct de vedere motivaț i;

acele persoane care din păcate, singuri sau cu aparținător i lor împreună, nu pot desluși hățișul legislativ și de multe ori birocratic în a pi rtea accesa toate acele beneficii pe care legea le oferă și subliniez, legea le oferă.

spuneam, din punct de vedere profesional, personal profesibnal, consider că este o provocare. Am gestionat în condiții foarte bune din pune activitatea pe care am avut-o și mii doresc să fac la fel și aic i. Țin să subliniez de la început că voi exercita mandatul cu caracter tempora concursului, până la acel moment voi lua decizia dacă voi >articipa la concurs sau nu. Depinde de ceea ce se va întâmpla. Dacă voi considera ce întâmplă, bineînțeles că mă voi retrage și voi lăsa locul al bine organizat, să zic așa.


re. Din cunoașterea pe această instituție vis-a irimă etapă, după cum și informațiile care să


să vă răspund în două :act cu această instituție t să primească sprijinul


a mea se îndreaptă spre


n celălalt registru cum


de vedere managerial


până la organizarea


ca sunt depășit de ceea cuiva mai pregătit, mai


Dl. Adrian -Ioan Veștea

în decursul timpului și •urnelor vin din bugetul


Cu siguranță la protecția copilului și v-am prezentat mai ales cu ocazia rectificărilor bugetare, marea majoritate a propriu, Guvernul nu reușește să acorde ceea ce este legal, cet 90%. Practic am ajuns să acordăm noi 60% și Guvernul 40% și din acest punct de vedere consider că este nevoie de foarte multă eficiență, trebuie să ne raportăm la be leficiari, la copii, la cei care sunt beneficiarii finali și cred că asta va trebui să fie ^reocuparea noastră pe viitor. în acest sens l-am și recomandat pe domnul Suciu, < unt convins că va face treabă și nu este nici membru de partid. Să trecem la vot. C de voturi pentru s-a aprobat. Mul succes domnule director îr

ulegem voturile, cu 28 perioada următoare.

privind modificarea


Trecem la punctul nr. 6 proiect de hotărâre componenței Comisiei pentru Protecția Copilului. Tct vot secret, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.286/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de apiobare a acordului de parteneriat "Modernizare și reabilitare drum județean

DJ 112C, Hălchiu


Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km.2+755-14+425” în conformitate cu prevederile POR 2014-2020 Axa prioritară 6. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? i n unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

robarea Protocolului


Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind ap cuprinzând manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei < le 1 Decembrie - Ziua Națională a României. Avem puncte de vedere? Neavând pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 3Î3 de voturi pentru s-a aprobat.

supun la vot. Cine este


Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.291/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de apiobare a acordului de parteneriat cu UAT Comuna Jibert și UAT Comuna Bi cu prevederile POR 2014-2020 PROIECT: „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia - Viscri - Bunești, Km 0+000-de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi unanimitate, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

nești, în conformitate


5+065”. Avem puncte mpotrivă? Abțineri? în


Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind probunerea candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administr iție al societății S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A., în numele U.A.T. Județul Brașov. Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Propun pe domnul Ialomițeanu Gheorghe.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles. Alte propuneri? Vă ascult.

DI. Mitric Radu-Teodor


Propunem pe doamna Dragoman Aurora.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Știți că e incompatibilă, vreți să o scoateți din consiliu

Dl. Mitric Radu-Teodor


Nu, nu am știut că este incompatibilă.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă v-ați supărat pe ea și vreți să o scoateți e bine. h lulțumesc. Supunem la vot pe domnul Ialomițeanu. Culegem voturile, cu 28 de votu ri pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 45 proiect de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile nr.ll27/CA/26.09.2018 pronunțată de ' ’ dosarul nr.3315/62/2016.0 rog aici pe doamna secretar să p reia conducerea acestui punct și să vă explice cum trebuie dus la îndeplinire.

Dna. Maria Dumbrăveanu


ribunaiul Brașov în


După cum cunoașteți în ședința de constituire a Cons iliului Județean Brașov s-a adoptat Hotărârea nr. 2 a consiliului județean prin car 5 s-au validat membrii consilieri județeni. La momentul respectiv Comisia de valida nr. 1 a primit, a luat act din partea conducerii Partidului hotărârea partidului prin care domnul Goidescu a pierdut < partid. Pe scurt, în decursul celor doi ani s-au desfășurat contenciosul administrativ, unul între Partidul Ecologist consilier care a pierdut mandatul, nefiindu-i recunoscută i alitatea de membru al partidului politic pe listele căruia a candidat și în acekși timp pe contencios administrativ a fost atacată la punctul validării domnului con >: Hotărârea nr.2. A fost suspendat procesul pe contencios aprot pe doi ani de zile având în vedere procesul desfășurat între Partidul Ecologist Româ î și persoana domnului Goidescu, a câștigat, s-a anulat acea hotărâre 82 a partidului mn decizie de instanță, s-a repus pe rol procesul în contencios administrativ m ca e se cerea modificarea Hotărârii 2/2016 a Consiliului Județean Brașov. Ca urmare instanța s-a pronunțat definitiv și executoriu pe contencic consiliul județean suntem obligați de instanță să punem în a îlicare această hotărâre de instanță care are de fapt două aspecte, una ne cere să m< < încetăm activitatea de consilier județean a domnului Spinean validăm mandatul domnului Goidescu. Având în vedere organizări Comisia de validare are un rol în a se exprima as ipra legalității validării consilierilor județeni, am pregătit dosarul de validare pe care de validare care va vedea această hotărâre de instanță, va lu£


•e aleasă prin Hotărârea Ecologist Român de alitatea de membru de cele două procese pe și persoana domnului


ilier Spinean Ionel prin


i, în momentul de față s administrativ iar noi


dificăm hotărârea și să și doi ne cere expres să : că în cadrul acestei


îl voi înmâna Comisiei act de ea și va propune


în consecință plenului consiliului județean următoarea etap i. Avem un proiect de hotărâre care va fi citit, după ce Comisia de validare își va fa ce treaba.

DL Adrian-Ioan Veștea

Vreau să mai fac o precizare, doamna secretar a omis două diligențe fiindcă noi am avut o corespondență cu Parti Iul Ecologist și a făcut


să vă spună că a făcut


două diligențe. Una este către Autoritatea Electorală Permani ntă care ne informează că domnul Goidescu a candidat pentru Senat din partea PRU, nu mai știu cum se numește exact, iar de asemenea avem o adresă și din partea P ne spune că dumnealui și-a pierdut calitatea de membru îr înscris în alt partid. Sunt niște documente pe care noi le avei 1, sunt răspunsuri de la Autoritatea Electorală de la Partidul Ecologist, este foarte b atâta vreme cât le avem, să le punem la dispoziția comisiei ] centru a se informa și a fi în cunoștință de cauză fiindcă sunt niște documente prelin inare pe care noi le-am solicitat și e bine să le aveți la dosar. Mulțumesc.

Dl. Vasile Ungureanu

Pentru ca toți colegii să fie în cunoștință de cauză penti u acest vot, practic este unul dintre cele mai dificile voturi pe care le avem de dat î a privința validării sau invalidării unor colegi de ai noștri. Voi face un scurt preamb al. Domnul Goidescu a atacat în instanță, așa cum ați auzit, decizia consiliului invalidarea dumnealui și validarea primului consilier județe Partidului Ecologist. Partidul Ecologist nu s-a dus în instanțe să declare cum că este sau nu mai este membru datorită unei acțiuni sau altei acțiur și anume foarte pe scurt Legea partidelor politice spune că ni i trebuie să anunți că ți-ai dat demisia ca să nu mai fi membru al unui partid politic, înscri la alt partid sau și mai și candidezi din partea altui parlamentare, este evident că nu mai ești membru al acelu Ecologist nu a anunțat instanței acest lucru. Asta nu este viha consiliului județean, în consecință instanța a decis și ne-a obligat prin sentința Tribunalului Brașov din 26.09.2018 să luăm act de faptul că Spinean Ionel nu mai este membru al consiliului județean mandatul de consilier județean pentru domnul Goidescu Ionel. Comisia de validare propune plenului următoarele: mandatul de consilier al don inului Spinean Ionel în cadrul Consiliului Județean Brașov încetează conform senti iței civile nr. 1127/CA din 26.09.2018 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul r r. 3315//62/2016 și art. 2 se validează mandatul domnului Goidescu Ionel penti u funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Brașov conform sentinței civile mai sus menționate pronunțată de Tribunalul Brașov. Acestea sun Comisia de validare. Vă mulțumesc.


irtidului Ecologist care momentul în care s-a


ne ca și aceste lucruri,


județean privitoare la an supleant de pe lista


d a domnului Goidescu


dar atâta timp cât tu te îartid la alegeri locale, ași partid, dar Partidul


civilă numărul 1127 a colegul nostru domnul și totodată să validăm


cele propuse de către


Dl. Adrian-Ioan Veștea

este pentru? Voturi robat.

la vot hotărârea. Cine

33 de voturi pentru s-a


Pregătim votul. Vot deschis pentru validare. Cine împotrivă? Abțineri? Cu o abținere și un vot împotrivă s-a aj

Supun la vot hotărârea. Am votat validarea și supun este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu aprobat. Vă rog să depuneți jurământul.

Dl. Goidescu Ionel

Subsemnatul Goidescu Ionel, consilier în cadrul Consiliului Județean Brașov, în conformitate cu art. 90 coroborat cu art. 32 aliniatul 1 c in Legea administrație publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și cc art. 7 aliniatul 1 din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor 1

mpletârile ulterioare și scaii actualizată, depun


în fața Consiliului Județean Brașov, următorul jurământ: Ju r să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în put :rile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să îmi a

ute Dumnezeu.


Dl. Adrian-Ioan Veștea

Acestea fiind zise vă mulțumesc și declar ședința înch isă.


Secretar,

D umbrăveanu Maria

$