Proces verbal din 30.05.2018

Proces verbal din 30 mai 2018

Consiliul Județean

Brașov ’


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘO\

8-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 184

din data 28,06.2018

•7 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordin; re a Consiliului Județean Brașovidin data de 30 mai 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consifiului Județean Brașov din data de 30 mai 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea ac ministrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulter

oare;

strației publice locale nr. dompletările ulterioare


în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea admin

215/20Q1, republicată, cu modificările și

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordin ire a Consiliului Județean

Brașov din data de 30 mai 2018.


PREȘEDINTA

Veștea AdWaiFToaif

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17


PROCES-VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 mai 2018


| Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lip >ește domnul consilier județean Attila Kovacs. La lucrările ședinței de astăzi, pârtiei )ă secretarul județului, doamna Dutnbrăveanu Maria.


! Dl. Adrian-Ioan Veștea

I Vom începe ședința ordinară din luna mai. Din 35 prezenți 34, deci ședința este statutară, avem cvorum. în afar pe care le avem pe ordinea de zi, avem 6 puncte care sunt despre care vom discuta punctual la fiecare dintre ele fiinc sunt un lucru care neceșită urgență și am considerat că este necesar să le induc em pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, să nu le mai amânăm și atunci vă supun 11 vot ordinea de zi cu cele 36 de puncte plus 6 suplimentare. Cine este pentru? Votui i împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data avem de adus completări la acest proces verbal? Dacă nu, si pun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 aprobat.

i Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru apam Consiliului Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția Județeană Comunii Persoanelor Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând pune h vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanim pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de speci Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte d< Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, s-a aprobat.


de consilieri suntem î de cele 36 de puncte suplimentare, 6 puncte


procesului-verbal al de 26,04.2018. Dacă


de voturi pentru s-a


Planului centralizat tul de specialitate al


tară de Evidență a :e de vedere supun la itate, cu 34 de voturi


^lanului de ocupare iflitate al Consiliului vedere supun la vot. < u 34 de voturi pentru


4 proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei unarea Generală a GRAELLS&LLONCH ADM1 ISTRARE PARC ;t. Propunere, domnul votăm secret. Domnul de voturi pentru s-a


Punctul nr. împuternicite să reprezinte UAT Județul Brașov în A Acționarilor la S.C.

INDUSTRIAL S.A. Aici vom avea o procedură de vot secr Mihail Veștea. Avem alte propuneri? Neavând alte propuneri Mihail Veștea nu votează deloc. Culegem voturile, cu 29 aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind de împuternicite să reprezinte UAT Județul Brașov în A


semnarea persoanei unarea Generală a


Acționarilor la S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU. Propunerea noastră este ca Andreea Rădulea, directorul Direcției de Achiziții Publice, s ă Aveți alte propuneri? Neavând alte propuneri votăm tot secret < 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind acordarea în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare de operare pentru SC APĂ CANAL SIBIU SA și aprob; prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitari pub i vedere? vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnul președinte, din documentația pe c; re am primit-o reiese faptul că SC Apă Canal Sibiu dorește să scumpească prețul la apă, drept pentru care grupul PSD votează împotriva acestui punct și ținând cont di:

Sibiu funcționează în Municipiul Făgăraș și pe raza a zece comune din Țara Făgărașului și ținând cont de faptul că sunt mulți consilieri jude țeni din zona Făgăraș, îi rog și pe ei, indiferent de culoarea politică, să voteze contra apă. Mulțumesc.

Dna. Maria Dumbrăveanu

O singură precizare, conform statutului ADl-urilor acesta majorări de tarife se aprobă doar cu votul tuturor membrilor uat-urilor, deci dacă noi nu votăm vom avea nevoie de majoritate calificată, jumătate plus unu din număru județean. Procedura de vot se va relua pe toată aria de ocupa e geografică, deci în fiecare consiliu local membru. Sunt vreo 60 mi se pare. în gem ral această procedură trece prin avizele necesare și se tarifează conform normelor n dar sigur că este dreptul dumneavoastră să procedați cum dori

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Stimați colegi, dacă tot este să o dăm în populism și să să se scumpească și cineva nu vrea să se scumpească, hai să ordinea de zi, hai să nu mai participăm, nu ne mai dăm nici un cu ele blocate. Eu v-aș propune să amânăm acest punct iar


i ne reprezinte acolo. Culegem voturile, cu


unui mandat special jrețurilor și tarifelor tentru întreaga arie rea tarifelor pentru ice. Avem puncte de


faptul că Apă Canal


măririi acestui preț la


nembrilor consiliului re geografică, deci în


ictodologice stabilite, i.


< redem că cineva vrea a nânăm punctul de pe i concurs și gata, stăm aitru ședința viitoare


recomandarea mea ar fi să mandatăm, să vedem în ce măsură >ste posibil, pe domnul Mitric și pe domnul Mareș să participe, dacă sunt și ei de această ședință și să discute să se lămurească fiindcă dacă vi

vă deranjează. Ziceți că mă umflu eu în pene că am multă expi sriență în administrație


acord, să participe la spun iar niște lucruri,


publică, dar e bine să mergem la școlarizare și să vedem des pre ce este vorba și să vedem ce înseamnă blocarea și ce înseamnă populism. Și recomandarea mea este, daca sunteți de acord, să amânăm această poveste, că mâine votat noi să majorăm nu știu ce prețuri și că vezi Doamne eu mâinile în buzunarele oamenilor, pentru că cineva încearcă toată povestea asta.

Dl. Mihail Veștea

Din informațiile pe care le am știu că prețurile la ut lități sunt pregătite și prezentate de firmele care desfășoară activități în sensul ai ANRE, instituție de nivel național care verifică exact cum verifică datele și ei dau avizul real. în rest, dacă e după noi, mare, mai mic, nu știu ce. Dar încă odată, eu cred că dacă av< cineva, ar trebui să discutăm cu ANRE.

D1. Adrian Gabor

Și nu uitați toți consilierii. în zona Făgăraș, Apa Sib investiții pe zona respectivă. Avem Beclean, avem inclusiv Fă fărașul în care nu sunt finalizate. Dacă noi blocăm acum prețul, acele investiții vo prinși pe Planul Național de Infrastructură Mare. Sigur cei c e acolo le-au cerut să actualizeze cu inflația prețul și nu treceau de ANRE, ceea ce secretar. Problema este că blocăm un sistem și Apa Braș i problemă, să știți și dumneavoastră.

DL Adrian-loan Veștea

Doamna Sebeni, domnul Mareș după aceea.

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Mulțumesc, din informațiile pe care le-am obținut de la companii am înțeles că sunt cel puțin 3 ani de zile de când prețuri, am mai înțeles că ei au estimat o inflație de 3,5% și e i este de 5% și că toți acești factori impun până la urmă o modificare de tarif.

DL Mareș loan

Eu vreau doar să completez cu respect ceea ce a spus

Sebeni, să nu uităm că o mare parte din costul apei înseamnă c ombustibil, înseamnă motorină și după cum bine știți, onor Guvern PSD, ne-a ridicr care șe reflectă clar în prețul apei pe care o plătim noi la Făgăi aș și la Brașov. Acest subiect s-a discutat și în Consiliul Local Făgăraș și motivele s mulțumesc.


mă mai trezesc că am acum vreau să băgăm să scoată din context


țesta, prezentate către se calculează prețul, ni tem să spunem mai ;m ceva de discutat cu


u face cele mai mari


stagna. Ei sunt și ei


vă spunea și doamna iv trece prin aceeași


reprezentanții acestei nu s-a mai umblat la


colega mea, doamna


t prețul până la 6 lei.


mt asemănătoare. Vă


Dl. Spinean Ionel

Cred că proiectul trebuie supus la vot.

Dl. Adrian-loan Veștea

domnul Săcuiu, ca să Iu din alt motiv. Fiind mi 23 de voturi pentru


Atunci vom vota secret. Adică noi l-am împuternicit pf fim înțeleși. Deci pentru asta trebuie oricum să votăm secret. ‘ vorba de persoane trebuie să votăm secret. Culegem voturile, s-a aprobat.

poziției nr. 66 din :țului Brașov, însușit 2002 - Anexa 1, cu ere? Neavând puncte


Punctul nr.7 proiect de hotărâre privind abrogartja inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Jud prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr. 972/ modificările și completările ulterioare. Avem puncte de ve l de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind abrogări a poziției nr. 67 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Jud< țului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr. 972^2002 modificările și completările ulterioare. Avem puncte de ve lere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Anexa 1, cu


poziției nr. 115, din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judi țului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr. 972’2002 - Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare. Avem puncte de vei ere? Neavând puncte

Jtrivă? Abțineri? în


Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind abrogarea de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împ unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

■ loziții, din Anexa la r tarului bunurilor ce și completată. Avem e este pentru? Voturi ■; i aprobat.

rea de către Județul apartamentului nr.9 ' str. George Barițiu, .1 )un la vot. Cine este de voturi pentru s-a


Punctul nr. 10 proiect de hotărâre abrogarea unor H.C.J. Brașov nr. 100/17.07.2001, privind aprobarea inve: alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, modificată puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cii împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind neexercits Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea ; din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov nr.4. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere su pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aproba ea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune p< apartamentului nr.10, situat în imobilul din Brașov, str.

ei itru achiziționarea I oarta Schei, nr. 35.


Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun lt vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi tentru s-a aprobat

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprotarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.7, situat în imobilul din Brașov, str.

puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. C ine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s -a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobar sa Raportului asupra gestionării bunurilor din patrimoniul U.A.T. Județul Br vedere? Vă rog.

DI. Wittstock Eberhard-Wolfgang

Domnul președinte, acest proiect de hotărâre și docunL încărcate pe site. Deci nu știu despre ce este vorba și


vot. Cine este pentru?


Lungă, nr. 69. Avem


ișov. Avem puncte de


fost Eventual ne explică cineva.


lentația aferenta nu au nu am cum să votez.


Dl. Adrian-loan Veștea

i Vom propune amânarea acestui punct, pentru acîst punct neexistând materiale. Supun amânării acest punct de pe ordinea de zi. C împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind recti venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018. Aa Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind uti bugetar, al Județului Brașov, rezultat la încheierea exerci


i ne este pentru ? Voturi a aprobat.

icarea bugetului de em puncte de vedere?


izarea excedentului i iului bugetar aferent anului 2017. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vec este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 2 aprobat

I Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind ap sumelor din fondul alocat conform OG 82/2001 pentru Județul Brașov. Eu și cu Adrian Gabor fiind aleși în Adunarea Eparhială și părintele Manea care este preot, nu vom vota. Acesta este motivul. Dacă mai aveți și alții situații care ar putea da naștere la stări de incompatibilitate, s< i punctul la care se adresează. Supun la vot. Cine este pentrr? Voturi împotrivă? Abțiperi? Cu 31 de voturi pentru și 3 persoane care nu au vott t, s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populată de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în voturi pentru s-a aprobat.


ere supun la vot. Cine

4 de voturi pentru s-a


i obarea repartizării unitățile de cult din


spuneți în funcție de


unanimitate, cu 34 de


Punctul nr. 19 proiect de hotărâre pentru ni Consiliului Județean Brașov nr. 18/05.07.2016 privind Teritoriale de Ordine Publică Brașov, cu modifica ulterioare. E vorba de subprefect. S-a schimbat subprefec) Băncilă intră domnul Folea. Supun la vot. Cine este pent! Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

edificarea Hotărârii validarea Autorității •ile și completările ui. în locul domnului u? Voturi împotrivă?


ivizarea organizării ie conducere de Șef ie Pneumoftiziologie aipun la vot. Cine este de voturi pentru s-a


Punctul nr. 20 proiect de hotărâre pentru : concursului/ examenului de ocupare a funcției vacante Laborator analize medicale, din cadrul Spitalului Clinic Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de director financiar contabil din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov precum și avizarea acestor comisii. Avem puncte de vedere?                 I

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Comisia 7 propune pentru comisia de concurs pe doamna Gabriela Agafiței, pe doamna Adelina Văsioiu și doamna Claudia Duicu. Pentru Comisia de contestații pe doamna Viorica Olteanu, Ciubotarii Mariana și Ildiko Sandor. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles. Votăm secret. Culegem voturile, cu 30Ide voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre pentru avizarea organizării concursului/ examenului de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de categoria Șef Secție, din cadrul Spitalului Clinic de Psiniatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere skipun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.                                                          I

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobaraa statului de funcții, organigramei, regulamentului de organizare și funcționarei ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neadând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în {unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarek statului de funcții, organigramei, regulamentului de organizare și funcționardale Spitalului Clinic de Pșihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Vă rog doamna Sebeni.                                                            I

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Comisia 7 a dat aviz acestui punct însă avem un amendament în sensul că dorim să nu se modifice postul vacant din auditor S1 în audi ? acest moment nu înțelegem utilitatea acestei modificări și st facă. Mulțumim.

:or S2. Deocamdată în icităm ca ea să nu se


Dl. Adrian-loan Veștea

nentul respectiv. Cine

4 de voturi pentru s-a


Supun la vot acest punct de pe ordinea de zi cu amenda este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu ' aprobat.

•a statului de funcții, ie ” dr. I.A. Sbârcea” ! upun la vot. Cine este de voturi pentru s-a


Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobar j; organigramei ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecolog i Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 aprobat

a statului de funcții, șov. Avem puncte de ru? Voturi împotrivă?


Punctul nr. 26 proiect de hotărâre privind aprobar ; organigramei ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brs! vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pen i Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

a statului de funcții, ale Spitalului Clinic


Punctul nr. 27 proiect de hotărâre privind aprobar ; organigramei, regulamentului de organizare și funcționari de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Ab’ cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

ineri? în unanimitate.


rea reprezentanților


Punctul nr. 28 proiect de hotărâre pentru nominaliza

Consiliului Județean Brașov în consiliile de administrație ile spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov. Aici au venit c din nominalizări au fost făcute de către Comisia de sănăta reprezentanți ai președintelui consiliului județean și o parte executivului consiliului județean, Direcția de Sănătate Publică, am înțeles ar trebui ca pe viitor persoanele care vor face parte administrație să fie foarte atente în momentul votului pe puncte aceste spitale. Avem puncte de vedere? Vă rog doamna Sebeni

in trei direcții, o parte e, o parte sunt ca și ca și reprezentanți ai . Supun la vot. Din ce din aceste consilii de le care vor viza direct


Dna. Mariana Sebeni Comșa

er importantă aș dori ament scris, pe mail.


Pentru că tocmai ați făcut o precizare pe care o consit să o rog pe doamna secretar dacă se poate să ne dea un regn cum dorește dumneaei.

Dna. Maria Dumbraveanu

Avem o procedură legată de incompatibilități și de con lictul de interese dar la solicitarea dumneavoastră vă voi trimite prin format electr mic, cred că este cel mai bine, acele precizări legale din statutul aleșilor locali. în

ceea ce privește mai


deciziile luate pentru gradul IV, știu că se


organizare și vă vom privesc direct statutul interese.


em voturile, cu 30 de


idarea componenței


le vedere supun la vot. ; cu 34 de voturi pentru


probarea încheierii *ări de reparație la


momentul în care am ghid de finanțare în


ales conflictul de interese, pentru că despre conflict de inte ese ar putea fi vorba, incompatibilitate nu este. Atenție la orice formă de luare a de riziilor în care ar putea apare un interes de ordin material care se va vădi prin dumneavoastră, pentru afini și pentru deocamdată până la modifică legea și va fi numai până la gradul II. Deocamdt tă este valabil până la gradul IV, dar precizez, vom prinde și în Regulamentul de trimite prin email acele extrase din prevederile legale care aleșilor locali în ce privește incompatibilitatea și conflictul d :

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă avem alte puncte de vedere? Votăm secret. Culegi voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 29 proiect de hotărâre pentru va consiliilor de administrație ale spitalelor publice din svbordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte -Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate s-a aprobat.

Punctul nr. 30 proiect de hotărâre privind a Acordului-Cadru de Finanțare pentru Proiectul “Luc Școala Primară “Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, ri lionul Ștefan Vodă”. Știți cu toții despre ce este vorba, am luat împreună decizia îi elaborat proiectul să cream un grant de finanțare pe un conformitate cu condițiile legale pentru frații noștri din rai mul Ștefan Vodă din Republica Moldova. Noi aprobăm și ulterior ei trebuie să ap facem procedurile legale. Supun la vot. Cine este pentr Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 31 proiect de hotărâre privind pui dispozițiilor HGR nr.325/2018 pentru aprobarea R^gulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majo activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri euro Aici cei trei membri ai executivului nu vor vota. Supunem la Voturi împotrivă? Abțineri? înțeleg că suntem cei trei care i Crăciun care a ieșit afară. Deci cu 30 de voturi pentru s-a apr

Punctul nr. 32 proiect de hotărâre privind stabilirea

ice pe acest ghid și să t? Voturi împotrivă?


ierea în aplicare a


afara organigramei și rare salariată pentru ene nerambursabile.

i vot. Cine este pentru? î u am votat și Dragoș < bat.

produselor în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2018-2021. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cii i împotrivă? Abțineri? Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 33 proiect de hotărâre privind modificarea I Județean nr. 60/ 30.01.2014 privind aprobarea contractai finanțări rambursabile interne în valoare de 29.432.(00 lei (echivalența


e este pentru? Voturi


lotărârii Consiliului ii și garantării unei

de 27.01.2014). Să vă cuviință ca să folosim bugetul propriu. Am ru aeroport anul viitor tegociat acest contract obținut niște avantaje am diminuat practic .000 de euro mai jos £im până la anul viitor, plată pe care îl avem.


leu/euro 6.500.000 euro - la cursul euro 4,5280 din data spun despre ce este vorba la acest punct, am considerat de banii pentru finalizarea lucrărilor de la Spitalul Județean din considerat de cuviință ca aceste trageri să le facem doar pen când vom avea un vârf mai mare de plăți. Am negociat, am re

pe care l-am avut încheiat în 2014 cu cei de la CEC Bank. Am foarte bune ca și instituție, deci am ajuns la 900.000 de le , dobânzile pe care trebuia să le plătim, deci am adus cu 20) aceste dobânzi și am considerat că ar fi foarte bine să-1 prelun pentru că anul acesta era la final și să-1 folosim pentru vârful d î Dacă aveți întrebări? Dacă nu supun la vot. Cine este pent'u? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

rea sumelor alocate lități administrativ-ucrări pe drumuri site, era o hotărâre a eri au dat hotărâre de deci această hotărâre


Punctul nr. 34 proiect de hotărâre privind repartizai din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, pe un teritoriale din județul Brașov, pentru finanțarea unor județene și comunale. După cum bine știți și ați văzut și p< i Comisiei economice în care era prevăzută și comuna Fundata. I declasare a drumului județean care era în proprietatea noastră. va cuprinde inclusiv comuna Fundata. Dacă aveți puncte de v sdere? Te rog.

Dl, Vocilă George

Eu nu votez.

DI. Adrian-Ioan Veștea

e vorba de Cața. Am tru? Voturi împotrivă? ijjoș Crăciun a ieșit din


Am înțeles. Deci domnul Vocilă nu votează fiindcă esb înțeles, prevenim o problemă. Supunem al vot. Cine este pen Abțineri? Deci înțeleg că George Vocilă nu votează iar Dra sală. Cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

a consumului lunar


Punctul nr. 35 proiect de hotărâre privind aprobar de carburant pentru mijloacele de transport care deserves c Consiliul Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere s upun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 33 de voturi pentru s-1 aprobat.

a consumului lunar instituțiilor publice de vedere? Nea vând •ivă? Abțineri? Cu 33 mentare și o să vi le


Punctul nr. 36 proiect de hotărâre privind aprobar;; de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea din subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împof de voturi pentru s-a aprobat. Trecem la celelalte puncte sup detalieze acolo unde este cazul.

anțului contabil și a i izarea profitului net STRIAL PARC S.A.


Punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea bi contului de profit și pierderi pe anul 2017, precum și repar aferent exercițiului financiar 2017 la S.C. CARF1L INDUi Brașov. Avem puncte de vedere? Mihai Donțu.

Dl. Mihai Donțu

Doar o precizare, repartizarea profitului s-a făcut tot ît cote de 50% ca și anii trccuți. Ca și la celălalt parc industrial, nu s-a consemnat îr raportul executivului. Deci să se consemneze.


Dl. Adrian-loan Veștea

Am înțeles. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere? Ne; ivând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? I'u 33 de voturi pentru s-a aprobat. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vet ere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 33 de voturi per tru s-a aprobat.

Punctul nr.2 proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobil, identificat in CF nr destinafia de drum județean DJ 104D. Avem puncte de v de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivi voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprabarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt DJ104K, km 1+350*’. Este vorba de podul de la Măieruș care după cum bine știți când am avut situații de urgență, cod roșu, a suferit niște modificări ti va urma în perioada următoare să găsim o soluție să intrăm în reabilitarea lui. A\ em puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentri? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind ap tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod p< km 0+554”. Aici este vorba de podul de la Comăna, este închis. Vom avea o nouă presiune bugetară foarte mare, milioane de lei, aproximativ 5 milioane de euro, în condițiile știm cu toții bugetul Consiliului Județean Brașov a fost dimim an cu 90 de milioane. în acest sens știm cu toții că am făcut di și doamna ministru de interne Carmen Dan. Eu sper ca îm comun, să găsim soluții fiindcă nu știu de la ce capitole bugetare putem să tăiem astăzi, să începem de urgență reabilitarea podului de la ( ședințele viitoare va trebui să ne gândim la o formă de rectil icare dar va trebui să luăm tot de la alte capitole și aici eu cred că Guvernului Rcr centralizat foarte multe sume, ar avea până la urmă o resursă și aveți ocazia și aveți întâlniri, eu i-am spus doamnei ministru (îavrilescu când a fost aici, sper ca în continuare împreună cu domnul Prefect și cu diligentă să facem podul astă fiindcă sunt oameni care ocolesc ajungă acasă.

Dl. Paul Enaehe

5 milioane de euro?


105168 Făgăraș, cu ddere? Neavând puncte ? Abțineri? Cu 33 de


>r >barea indicatorilor e: te râul Olt DJ103G, un pod care astăzi este neprevăzută, de 22 de n care după cum bine at la începutul acestui ii tente și a fost prezentă retină să facem front


omăna. De aceea în


mâniei, câtă vreme a mie ar fi cu toții dacă


toată lumea să facem astăzi 40 de km ca să


Dl. Adrian Gabor

Are o deschidere de 80 de metri și e în amonte, deci a n fost în CT, pot să vă dau multe amănunte dacă vreți, este făcut cu ridicări la 4 nivt

e.


Dl. Adrian-Ioan Veștea

anii trecuți tot timpul istoric, am luat decizia Proiectarea s-a făcut


Deci să fiu mai explicit referitor la acest pod. Fiindcă î î se strângeau tot felul de peturi, anul trecut și vă puteți uita în cu toții să îl trecem în lista de investiții pe partea de proiectar prin licitație publică de anul trecut. Deci nu am făcut proiecta rea anul acesta că ne-a luat podul. Am fost preventivi deși situația asta putea, exact < a și podul acesta de la Hălmeag, poate dacă aveam o documentație la nivel de sti puneam și pe acesta pe PNDL. Am zis că nu mai mergem pe care e cum e, hai să ne gândim să construim un pod nou. Z achiziție, care vă pricepeți și sunteți ingineri sau aveți noțiuni, domnul Gabor este președintele Comisiei tehnico-economice, vă prezentați Ia el studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu detalii de execuție, absolut tot ceea ce trebuie. Mergeți, uitați-vă pe el. Sigur cel care a pus ștampila și și-a as care a făcut acest lucru fără să știe că vom intra într-o situație intrat într-o situație de criză și ne-am grăbit, dar norocul n proceduri începute de anul trecut. O mare parte din măsurătt r Oltul s-a retras anul trecut, pentru că în perioada când a fost cum să faci studiu de rezistență. Dar e normal și e bine să vi de fapt aprobăm astăzi niște indicatori tehnico-economici c ue sunt aferenți unui proiect. Rugămintea mea este să mergeți să vă uitați peste el, c acă considerați. Costă 22 de milioane de lei podul peste Olt, 5 milioane de euro indicatori. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu ' aprobat.

jpditi de fezabilitate, îl cârpeli pe podul acela m făcut procedură de


există de la rezistență


i mat este un proiectant de criză. Deci noi am astru este că am avut »ri au fost făcute când Oltul umflat nu aveai informați fiindcă noi


Supun la vot acești

3 de voturi pentru s-a


probarea Ghidului rea nerambursabilă ve, pentru anul 2018 'Joi am aprobat niște nit tot felul de situații


Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind î solicitantului pentru Programul județean pentru finanța din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sport - Programul Sportul de performanță, sesiunea a II a. ghiduri de finanțare. A existat o comisie de evaluare, s-au năs pe care nu și le-a dorit nimeni și atunci am considerat de cm iință, sau comisia, că nu sunt eu cel care a decis, chiar dacă sunt în executiv, comisia a luat decizia ca să refacem această procedură. Colega mea care se ocupă și are în subordine această direcție vă dă toate relațiile referitor la ce s-a modificat în g aprobăm acest ghid ca să putem să trecem pe procedură de primim proiecte, să le evaluăm și să desemnăm câștigătorii.

ridul vechi și ulterior urgență să putem să


Dna. Imelda Toaso

Procedura de selecție a fost anulată ca urmare a const atării unor erori care aduc autoritatea finanțatoare în imposibilitatea de a adopta mă acestea să ducă la încălcarea principiilor care guvernează acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice enunțate în ghid. în adest sens ghidul a fost modificat, de fapt s-au adus niște lămuriri în așa fel încât la următorul apel de proiecte, comisia de evaluare să poată evalua proiectele fără jă apară unele erori din cauza unor ambiguități. Practic în prioritățile de finanțare era anunțat că se finanțează doar participările la competițiile naționale și internaționale, dar în conținutul ghidului, pe alocuri au apărut și competiții de nivel județean. Au fost reformulate toate acele paragrafe pe unde apăreau aceste prevederi referitoare la competițiile de nivel județean. în mare acestea ar fi modificările aduse. I

>uri corective, fără ca


Dl. Andras Szakal                              I

întrebarea mea este simplă. Este chiar urgentă această apoptare a acestui punct de pe ordinea de zi? Pentru că sincer aș fi vrut să ne uităm puțin peste acest ghid, pentru că pe de o partea competițiile sportive s-au încheiat, cile noi încep de abia în toamnă și nu știu de ce este așa urgentă această modificară, dacă totuși în prima sesiune nu s-a întâmplat nimic. Să ne uităm și noi peste ghid că poate avem și noi niște propuneri.                                               I

Dna. Imekla Toaso

Conform calendarului estimativ pe acest apel de proiecte, s-ar putea depune proiecte până în data de 21 iunie iar perioada de evaluare nel mai ia încă două, trei săptămâni, deci din acest motiv am considerat că ar fi o urgentă de inclus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi.                                        I

Dl. Adrian-loan Veștea                           I

Deci noi am avut un apel la care au participat foarte multe asociații sportive, ca să vorbesc pe românește mai ales că Andrei știu că este cu fotbalul sau domnul Paul. Am considerat că noi fiind la nivelul consiliului județean, având experiența anilor trecuți și nu vreau să dau exemplu neapărat Carpați Berivoi care a beneficiat anul trecut sau mai știu eu care, am considerat să ajungem la nivelul la care să primim proiectele și să venim în sprijinul celor care gândesc proiecte <ie fotbal de anvergură națională, că dacă te raportezi la nivel județean, îi iei și pe aclia din Onoare și îi iei pe toți. Am considerat lucrurile acestea. Dacă ne raportăm la paschet la fel, dacă ne raportăm la handbal la fel, dacă ne raportăm la fiecare dintre sporturi la fel și atunci am creat niște reglementări care să vină în sensul de competiții naționale, că altfel pe tot felul de genul acesta de competiții județene îți veneau tdt felul de oameni care speculau tot telul de lucruri. Când este competiție și este brganizată sub egida federației sau mai știu eu ce, este un eveniment pe care noi, consiliul județean, merită să îl girăm. Deja avem o cu totul altă vizibilitate. Deci noi ne raportăm la proiectele mari. Vrem să aducem, de ce nu, campionate naționale de lupți greco romane sau de judo sau de cine știe ce alte evenimente, dar trebuie să fie națibnale sau europene și atunci noi să venim în sprijinul lor pentru a avea vizibilitate pe televiziunile naționale. Deci acestea sunt lucrurile la care ne raportăm. Ghidul trebuie să începem

ire sunt supărați că au făcut din nou analiza.

uri care s-au întâmplat , o fi fost neglijență la iri, dar acum lucrurile


să îl repunem pentru că cu siguranță sunt destul de mulți c aplicat, într-o primă etapă erau eligibili, după aceea comisia; i Am luat inclusiv măsuri administrative, sunt tot felul de luci în executiv și acum trebuie să reluăm toată această procedur i, vremea respectivă și lucruri care dădeau naștere la interpretă sunt clare și de aceea Imelda și cu cei de la comisie s-au imp icat și au făcut în acest fel. Vă ascult.

Dl. Postolache Nicolae

Eu intervin referitor la proiectele culturale, că tot sut tem aici cu proiectele sportive.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

asta, după aceea le oate astea. Ne apucăm


i Rugămintea mea este haideți să terminăm cu treaba amestecăm și cu aeroportul și cu ce mai vreți, cu mediul și cu și le lămurim, dar acum vorbim despre sport.

Dl. Spinean Ionel

tanță, aș vrea să se țină , că e una să sprijinim


In proiectul respectiv zice programul sportul de perforr i; cont de rezultatele sportive ale echipelor. E cel mai importan :. asociațiile toate, în masă și o asociație care are performanță, (red că trebuie făcută o anumită diferență în funcție de rezultatele obținute.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Sunt prevăzute în punctaj. Vă rog domnul Enache.

Dl. Paul Enache

în acest domeniu de ^ent dat, pe la Făgăraș bal, vreo 5 echipe de la consiliul județean, degeaba.


Domnul președinte noi avem o experiență mai vastă activitate și cunoaștem situații în care toate echipele la un mo erau 5 echipe de fotbal, fiecare își făcea câte o echipă de fo ti judo^ 4 de handbal și toată ziua erau aici la cerșit bani aici Trebuie vizat sportul de performanță, restul sunt bani cheltuiț i

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Exact spre acest lucru ne îndreptăm cu acest ghid. Da :ă nu mai sunt puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru?

Dna. Maria Dumbrăveanu

iterese, anunțați că nu


O rugăminte, dacă este cazul să suspectați conflicte de i votați.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

au votat toți, cu 32 de


Am înțeles, domnul Anghel Ciprian nu votează. în rest voturi pentru s-a aprobat.

ticiparea Consiliului

„ Festivalul împreună cu domnul cum bine știți Cerbul


Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind par Județean Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului Cerbul de Aur 2018”. Săptămâna trecută am avut o întâlniri primar Scripcaru și cu cei de la Televiziunea Română. După

de Aur în anul Centenarului este un eveniment important j>e agenda culturală a județului Brașov. Este un eveniment care ajunge la cea de a c considerat de cuviință ca și noi să facem parte din acest proiect și să-l sprijinim. Astăzi vom da un vot de principiu fără a avea sume, după acee a în funcție de resurse și de posibilitățile pe care le avem, vom intra în cadrul acest ii proiect. Dacă aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Ci ie este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. Don nul consilier, vă rog.

ncizecea ediție și am


DI. Postolache Nicolae

pus și contestații, este i nari care au îndeplinit j să. Am avut o discuție

it că la o rectificare


în luna mai s-au depus proiecte, au fost evaluate, s-au dt vorba de proiecte cu tematică culturală și sunt câteva proiecte i punctajul dar nu au putut fi finanțate pentru că suma a fost redu cu doamna președinte a comisiei de evaluare, mi-a explic bugetară nu mai pot fi finanțate, dar propun în cazul în car 3 există din punct de vedere financiar această soluție și din punct de vedere juri finanțarea uat-urilor să finanțăm acele activități care sunt

lic, să încercăm prin

< ledicate Centenarului


Unirii. Este vorba de 3-4 activități. Dacă există această posibilitate financiară pe semestrul IV ținând cont că ele se vor derula în lunile noiembrie și decembrie. Vă mulțumesc. Și de asemenea fiindcă am constatat că au fost, favorabil câte două proiecte în cadrul unor asociații și sun limitate, pe viitor, de aceea discutam că este o problemă a gliidurilor, când se va întocmi ghidul solicitantului și dacă sumele sunt reduse di 1 punct de vedere al activităților culturale, poate vom avea în vedere ca acele asocit de finanțarea unui proiect ca să beneficieze și alte asociații < e la nivelul județului. Vă mulțumesc.

.pre exemplu, avizate ele au fost destul de


ții să beneficieze doar


»

Dl. Adrian-Ioan Veștea

nisii. în momentul în și le-am dezbătut pe


Am avut discuții cu fiecare dintre reprezentanții din co care am gândit ghidul pe activitățile culturale, ne-am întâlni sport cu cei de la sport, pe cultură cu cei de la cultură. Rugămintea mea este să vă anunțați intenția fiindcă până la urmă aceste întâlniri sunt c eschise, numai că nu vrem nici noi să deranjăm mai mult decât trebuie. Cei dumneavoastră să participați la diverse comisii este foarte bine fiindcă orice ajutor este binevenit. în cazul în care vom avea să dea Dumnezeu să se întâmple lucrul, acesta fiindcă de a avem foarte multe capitole la care avem probleme, avem toată deschiderea si proiecte care sunt în anul centenarului. Nu vă ascund faptul cî și eu sunt necăjit că nu am avut poate sume mai mari să punem și la sport și la cu tură fiindcă ne-a fost diminuat bugetul și nu am avut de unde să acoperim aceste luc ruri, dar bună intenție există și ne dorim ca pe viitor să facem lucrul acesta. înțeleg spus Loredanei la telefon că vreți o informare referitor la?

:are vă doriți dintre să veniți și să o faceți o rectificare pozitivă.


ajutăm toate aceste


că dumneavoastră ați


Dl. Postolache Nicolae

Eu solicitam, dacă este posibil, că am văzut în presă oarte multe declarații, unele contradictorii, dacă domnul Angliei care este specialist i n privința aeroportului poate să vină să ne explice anumite lucruri, pe periodizare, țin ind cont că construirea este una, funcționalizarea este cu totul alta. Am citit și o deci irație a dânsului foarte pertinentă și ținând cont că în perioada următoare și pentru mul financiar următor va trebui, normal, să aprobăm noi sume care sunt necesare pentru realizarea aeroportului, să ne explice și nouă mai pe larg care este situa i lung;

a și pe un termen mai


Dl. Adrian-loan Veștea

:ă putem aborda astfel și aici dacă tot există cu ocazia emisiunilor, teme să nu considere ne găsim tot felul de ut următoarea treabă.


Rugămintea mea este și văd că sunt, eu chiar mă bucur de situații fiindcă vă pot da lămuriri, dar noi am avut întâlnir dintre consilieri, că de multe ori facem toate aceste informări cu ocazia conferințelor de presă și nu aș vrea să reiau aceleaș cineva că vrem să devenim din ce în ce mai vizibili sau să motive de a capta atenția cu tot felul de subiecte. Noi am a” comisia de aeroport a fost convocată imediat după venirea n rastră de la Bruxelles, au participat și o parte dintre colegii noștri care simt parlamentari, deci am făcut în așa fel încât să aducem o informare acolo. Eu vă pot face și ast izi aici și vă pot spune în cazul în care doriți. De asemenea colega mea vă poate viceprim ministru, doamna Grațiela Gavrilescu, aici prezentă respectivă s-a interesat și putem să vă dăm toate aceste informhții. Dacă aveți timpul necesar eu pot să încep.

ămuri, a fost doamna i. și dumneaei la vreme


Dl. Postolache Nicolae

Stimați colegi, eu apreciez disponibilitatea domnului președinte, dar noi suntem reprezentanții în teritoriu al unor cetățeni și cetățenii se mai supără și domnul președinte dar trebuie să înțelegen reprezentativă, reprezentăm o anumită categorie de cetățeni ca Poate nu toți urmăresc conferințele de presă dar întrebările me ca să zic așa și bineînțeles că suntem interesați, așa că suntem primii care ar trebui să cunoaștem aceste lucruri, fiindcă noi suntem forul decizioi Brașov. Vă mulțumesc, eu chiar aș fi interesat domnul președ

ie întreabă. Câteodată că într-o democrație e chiar sunt interesați, e au fost constructive


al la nivelul județului nte.


Dl. Szakal And ras

Avem ședință de ATOP domnul președinte.

Dl. Postolache Nicolae

Sau într-o ședință următoare.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Rugămintea mea este


Auziți, eu o să fiu scurt, 10 minute și o să vă lămuresc.

să faceți ședința de ATOP la 130, cei care sunteți la ATCP, pentru ceilalți fac informare. Haideți să vă spun exact care au fost etapele pe c ne noi le-am parcurs până la ora actuală. Deci pe parte de evaluare a etapei nr.2 pe c< re am finanțat-o anul trecut și ani început proiectarea și ulterior procedurile de execu ie, sper ca săptămâna viitoare să întocmim raportul final al procedurii și să desemnă n câștigătorul.

Din ce îmi dau seama astăzi, am făcut foarte multe proc ;duri la viața mea, nu văd de ce ar exista vreo contestație atâta vreme cât toată aceasti procedură a fost atât de greoaie din cauza faptului că a fost sub supravegherea Au torității Naționale de Achiziții Publice. Deci fiecare hârtie în parte care s-a primit, fiecare document care s-a evaluat la vremea respectivă, s-a făcut în prezența acestei in stituții și practic toate demersurile s-au făcut pe lege, tohil este transparent, s-au cen

t clarificări, s-a făcut


o evaluare în care avem fiecare raport pe fiecare domeniu în j arte atât eligibilitate, cât și tehnic și economic. Prețul este cel mai mic. Cred că vom începe cu căile de rulare cu apronul și cu canalizarea pluvială, iluminat și celelalte lucrări care sunt prinse în această etapă.

ntra în șantier și vom


Referitor la celelalte etape, noi ne-am deplasat și am avu t mai multe diligențe, cum este cazul terminalului. Am discutat cu fiecare instituție î t parte și am cerut ca să ne dea câte un reprezentant atât de la vamă cât și de la pol de la Serviciul Român de Informații, fiindcă acest termina proiecta va trebui să aibă anumite fluxuri și toate aceste fluxuri sunt reglementate de anumite instituții conform normativelor în vigoare. Chiar și i ari am fost, am venit aseară la 23 noaptea din București, am fost la IPTANA, am ple cat la ora 13, am avut întâlnire la 16 și am discutat despre etapele pe care urmează st le facem.

fia de frontieră cât și pe care noi îl vom


Am considerat de cuviință să dăm proiectare și execuție obiective pe care le mai avem și le dăm la pachet, adică și j:

pentru toate celelalte roiectare și execuție,


fiindcă nu sunt lucrări care să țină de foarte mult design, cu excepția terminalului. Noi am avut în momentul în care am aprobat indicatorii, an avut două scenarii. Inițial am aprobat un terminal de 3700 de metri și aveam unu metri. Discutând cu domnul Angliei, și-ar fi dorit un terminal < :are să fie de 2000 de metri. Acel terminal însemna să începem să facem un nou studiu de fezabilitate și însemna o pierdere de vreme. Practic având scenariul cu 1 .600 am discutat să agreăm terminalul de 11.600 fiindcă terminalul de la Sibiu e;te de 2000 de metri. Practic terminalul nostru trebuie să fie de 11.600 de metri. Ați /ăzut cei care ați fost, la Bruxelles, eu am zburat de pe cel de la Sibiu și am văzut și din punct de vedere al spațiilor comerciale și din punct de vedere al celorlalte utilităț care am mai văzut și alte aeroporturi, cred că este necesar aeroport mai generos în care să ai și partea administrativă, să generoasă, să ai o farmacie, să ai niște agenți economici, să pt am trecut și după ce am făcut check in-ul am stat în picioare.

de I 1.000 și ceva de


, cât ne pricepem noi >ă avem din start un ti și partea de fluxuri ți să stai. Acolo când practic nici locuri pe


scaune nu erau. Și de asta zic, am agreat această situație și v>m porni la proiectul tehnic pe care îl vom face cu detalii de execuție pentru terminal. Deci terminalul va avea totul la nivel de proiect tehnic și acolo ne vom consulta ci

toate aceste instituții


și vom face aceste demersuri. Deci proiectul tehnic și uite ior vom face achiziție pentru constructor, după ce vom avea proiectul tehnic.

la care ne-am întâlnit roportul de la Brașov st aeroport trebuie să i de asemenea tot ceea cei de la ROM ATS A.


Despre ceea ce se întâmplă astăzi, am informat la vremi sa în cadrul comisiei cu ce probleme ne confruntăm. Practic as este primul aeroport care se construiește după 50 de ani. A( e: primească o certificare de la Autoritatea Aeronautică la final și ce înseamnă partea de proceduri de zbor, trebuie gestionate d : ROMATSA este cel care operează pe tot ceea ce însea mnă spațiul aerian al României. Am încercat și am făcut foarte multe diligente p din partea lor și să ne spună cum văd dumnealor toată aceas nou aeroport. Nu au resurse, știți și dumneavoastră și nu o s ă interne de la ROMATSA. Dar sunt o instituție care în momi să facă o grevă și sindicatele sunt foarte puternice și pot să par i traficul aerian și au uzat de acest lucru, au salariile pe care le vedem dacă astăzi și aici a venit ideea domnului Anghel, vom merge pe modelul clasic pe care se operează în România referitor la turnul de intrăm cu un concept nou care se numește remote tower cari Europei sau 1a nivel mondial. Practic este o tehnologie care e: nu este practicabilă în România. Conceptul acesta înseamnă în care să ai monitoare și poți vedea în detaliu tot ceea ce se înt amplă având aparatura necesară de pe partea asta de cameră de luat vederi și absolu

|ntru a găsi deschidere ă situație de a intra un intru eu în probleme ntul în care își propun izeze tot ce înseamnă au, iar noi a trebuit să


control, sau putem să este folosit la nivelul te mult mai ușoară dar < ă ai o încăpere ca asta


totul. Poți să vezi, vă dau exemplu, până la nivelul unui iepure sau dacă îți intră ci îeva pe pistă. Domnul < lasică sau ai face-o la i; roscop sau o poți face itru că noi dacă venim lin România, merg pe navigație, practic noi


Anghel a comparat chestia asta cam cum ai face o operație paroscop. Când vrei să scoți fierea o poți face foarte ușor la p; clasic. Aici este vorba de o decizie care ține de țara noastră, pe cu conceptul acesta nou, în timp ce toate celelalte aeroporturi sistemul clasic cu turnul de control și cu aparatură de radio începem să creăm o revoluție și aducem o stare care nu este tocmai agreată. Noi am mers inclusiv cu propunerea de a găsi o formă de colaborare

cu vecinii noștri de la


Ilungaro Control în așa fel încât dacă ROMATSA nu are p tsibilitatea să dirijeze traficul aerian, deși ei sunt singurii care sunt autorizați pe încheiem un parteneriat în care operatorul maghiar, sa poat servicii, fiindcă altfel rămânem într-un blocaj.

teritoriul României, să i să ne asigure aceste


sterul Transporturilor, lister cât și cei de la zenit următorul lucru.


Am prezentat situația asta când am fost prezenți la Mini unde au fost atât directorul pe partea de aeronautică din mi ROMATSA cât și cei de la Autoritatea Aeronautică și am con să dăm drumul la toate procedurile pe care le avem de achiziții, să avem un grafic de execuție al lucrărilor și în paralel ei să ia decizia. Trebuie s i facă și ei eforturi, să își pregătească controlori de trafic, să vadă ce echipamente vo n avea în turn și toate aceste lucruri să le punem într-un grafic care în momentu

n care se va finaliza


aeroportul, să putem deveni operațional de a doua zi și cin punct de vedere al certificării precum și al operării acestui aeroport. Săptămâna creditul pe care noi l-ara luat și avem două instituții bancare la Exim Bank și cei de la BCR. Urmează să încheiem contr practic vom avea capitol bugetar, vom avea caietele de procedura de achiziție pentru proiectare și execuție pentru toate celelalte obiective și pentru terminal facem doar proiectul tehnic și ulterior facei a de vedere al datelor pe care noi le-am avut, înțeleg că un tern ii Sibiu s-a făcut în 10 luni de zile, pista și toate căile de rular pe care le avem etapa asta, proiectantul a dat ca și termen de Deci toate aceste activități duse în paralel, inclusiv și cu cei radio-navigație și de trafic aerian, le putem duce în parale încadrăm în aceste termene.

viitoare se finalizează care au câștigat, cei de ictul de finanțare, deci jarcini și vom începe


procedura. Din punct rinal cum este cel de la j, adică căile de rulare execuție 4 luni de zile, i tificare și cu partea de si în așa fel încât să ne


Dl. Postolache Nicolae

colegii au aflat foarte ră, fiindcă intr-adevăr eraționalizarea. Acum liști și ați discutat pe cment dat că în 5 ani u al de călători și atunci îâniei. Conform unei în anul 2022, să nu se


Eu vă mulțumesc domnul președinte, sunt sigur că și multe lucruri și chiar vreau să apreciez efortul dumneavoas' nu este o treabă simplă și problema nu este construcția cât o vă întreb, fiindcă dumneavoastră ați luat legătura cu specii această temă, știu că și dumneavoastră ați spus la un m aeroportul s-ar putea să nu fie rentabil, ținând cont de număi normal că necesita o subvenție din partea bugetului Roi directive a Uniunii Europene în această privință s-ar putea ca mai aprobe această subvenție. Există vreun plan din acest pu ict de vedere ca totuși să reușim să susținem în primii ani de funcționare aero important pentru județul Brașov? Sau nu? Problema pe care Sau nu? Nu știu exact.

silul care este foarte o ridic eu este reală?


Dl. Adrian-Ioan Veștea

d i către doamna Corina : s e dorește ca pe măsură irilor sau să existe o


Am fost prezent și la Bruxelles și am fost primiți chiar < Crețu și la nivelul Uniunii Europene există un concept în care ce trece vremea să nu mai existe subvenționarea aeroport subvenționare a celor care au sub 200.000 de pasageri. în aces t sens, noi urmează ca în perioada următoare, după ce am fost și la Oficiul Cor notificare pentru a nu se considera că este ajutor de stat. Tot deea ce se va prinde în această notificare care va trebui să fie pregătită de specialiști, v Comisia Europeană la Bruxelles. Nu vă ascund faptul că ne dacă avem posibilitatea să accesăm fonduri europene și activitate, fiindcă din ce înțeleg, există o notificare depusă dc este de doi ani de zile. Deci important este să facem această jk tificare și să găsim pe cineva care să nu fie nevoit să dea foarte multe clarificări, cazul unei licitații, dacă nu ai de dat foarte multe clarificări

curentei, să facem o


. i trebui înaintată către ■am interesat inclusiv >e acest domeniu de cei de la Bacău care


entru că este ca și în ;e soluționează foarte


repede și atunci primești acceptul și poți să primești inclusiv fonduri europene, fiindcă la ora actuală există un buget de 450 de milioane de euro la nivelul României și dacă noi am fii foarte avansați din acest punct de vedere, interesată ca după 50 de ani să se construiască, numai că respectiv și în notificarea pe care o facem, să demonstrăm că

cred că România ar fi noi trebuie în planul nu este ajutor de stat.

20, inclusiv procedura


Noi vom duce în paralel, când ne apropiem de anul 2(

în care vom concesiona această activitate către un operator j rivat, care poate fi din orice țară. Acest operator va ține cont sau nu de proiectul nostru referitor la studiul de trafic sau și-1 va face el în particular și va veni și va oferta ji este în sarcina lui tot ceea ce înseamnă partea de subvenționare a acestei perioade, cât și ulterior partea de profitabilitate și chiar de ce nu, obținerea redevenței pentn; ceea ce am construit acolo. Toate aceste lucruri, după ce avem acest grafic, dar ac îi predai un aeroport funcțional, care este certificat și care legii, fiindcă până la urmă știm cu toții de ce ara luat nci finalizarea acestui aeroport. Dacă treceam la etapa de conc sunt pe aici. Ia câte avize trebuia să iei, este altfel când te reprezinți o autoritate publică și ești într-o poziție, decât să n i a concesionat și care să nu poată să facă aceleași diligente pe Și acesta a fost motivul principal. Vă rog doamna Sebeni.

; dui operator trebuie să rste în toate condițiile i decizia să asigurăm siune, la câte blocaje duci ca persoană care eargă o persoană care :are le putem face noi.


Dna. Mariana Sebeni Comșa

Vă mulțumim pentru toate precizările, am o rugăminte în numele meu personal, nu al vrunui grup sau comisie din care fac parte, < acă se poate să rugați colegii din executiv să seteze ora pe panou, pentru că este po* i este mereu cu o oră în urmă, să creeze confuzie. Mulțumesc frumos.

bil ca din cauză că ea


Dl. Andrei Kadas

în ultimul plen am solicitat un raport asupra stadiului crganizării examenelor la spitale, la unitățile sanitare, doamnei secretar și vroiam să știu dacă este făcut raportul.

Dl. Adrian-loan Veștea

Dacă sunteți de acord, colega mea, fiindcă văd foarte nulți colegi care sunt grăbiți, vă prezintă data viitoare o situație.

DI. Postolache Nicolae

Da, suntem de acord. Mulțumim.