Proces verbal din 26.07.2018

Proces verbal din 26 iulie 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.251

din data de 30 august 2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iulie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 august 2018

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iulie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103, alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iulie 2018.


Contrasemnează, SECRETARCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iulie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Vestea constată că lipsește domnul vicepreședinte Adrian Gabor, doamna consilier județean Brebeanu Gabriela, doamna consilier județean Dragoman Aurora, domnul consilier județean Attila Kovacs, domnul consilier județean Rada Emil și domnul consilier județean Vocilă George. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Va începe ședința de plen, ședința ordinară. Din 34 de colegi care alcătuiesc consiliul județean Brașov sunt prezenți 27, 7 fie sunt în concediu, fie au alte probleme. Ședința este statutară. Aprobăm ordinea de zi, cele 27 de puncte plus cele 4 puncte suplimentare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 iunie 2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere sau completări la procesul verbal,

A                  A

supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? In unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean, al doamnei Brebeanu Gabriela Ioana, ca urmare a demisiei. De fapt este o decizie unilaterală. Nu ar mai trebui să fim consultați pentru că oricum nu putem să o întoarcem.

A                 A

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? In unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean. Aici Comisia de validare trebuie să se întrunească pentru verificarea documentelor care stau la baza validării noului consilier județean.

Dl. Vasile Ungureanu

Proces-verbal nr.l 1828 din data de astăzi privind validarea unui mandat de consilier județean. Comisia de validare constituită prin HCJ nr. 1 din 24 iunie 2016, analizând buletinul de vot pentru alegerea Consiliului județean din data de 15 iunie 2016 din Circumscripția Electorală nr. 8 Județul Brașov, procesul-verbal privind centralizarea votului, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Județean Brașov la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, adresa PNL Filiala Brașov înregistrată sub numărul 11827 din 20 iulie 2018 și adeverința cu același număr din 20 iulie 2018, prin care se propune ca domnul Abagiu Sorin Florică, poziția 19 în lista de candidați, să ocupe funcția de consilier județean, funcție devenită vacantă în cadrul Consiliului Județean Brașov, Comisia de validare examinând legalitatea alegerii, propune consiliului județean validarea domnului Abagiu Sorin Florică, supleant pentru funcția de consilier județean din partea PNL Brașov.

»

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Prima dată supunem la vot după care va depune jurământul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Vă rugăm să depuneți jurământul.

Dl. Abagiu Sorin Florică

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să îmi ajute Dumnezeu!

Dl. Adrian-Ioan Vestea

9

Trecem la punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al județului Brașov. Puncte de vedere? Doamna Sebeni.

Dna. Mariana Sebeni Comșa

Domnule președinte, Comisia nr. 7 are o propunere pentru dumneavoastră și colegi. La poziția 15, litera b, din lista de investiții, propunem modificarea sumei din 304,88 în 210,88 pentru că este nevoie de suma de 94.000 de lei pentru un proiect foarte important și pentru execuție.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

$

Deci mai precis, noi am prevăzut banii în această rectificare bugetară pentru demolarea clădirii pe care se va construi pe viitor unitatea de primiri urgențe, proiect care va fi finanțat cu bani de la Banca Mondială, a apărut deja în anexa Guvernului de săptămâna aceasta. Prin urmare, în urma demolării acestei clădiri apare o problemă, trebuie deviată o conductă de gaz, iar ceea ce spune doamna consilier județean se referă la acest lucru. Supun la vot cu acest amendament. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2018 a bugetului Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean „Modernizare DJ108B DJ105B- Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A                A

Abțineri? împotrivă? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean „Modernizare DJ 102G Victoria - Viștișoara, km 0+900-9+900”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la

A                A

vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Constantin Brâncoveanu, nr.42. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.7, situat în imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.CasteluIui nr.72. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr.424 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin HCJ nr. 100/2001, atestat prin HGR nr.972/2002 - Anexa 1. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere, în formă autentică, între Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și proprietarii Plătică Elena și Plătică Mihai. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte, am parcurs materialele privind acest punct de pe ordinea de zi și am văzut că este o schimbare de proprietari acolo și încheind un contract pe încă 6 luni de zile până la sfârșitul acestui an, în vechile condiții în care a fost în chirie spitalul clinic în respectiva clădire, rugămintea mea este și totodată întrebarea, dacă Consiliul Județean Brașov prin executiv are un proiect pentru ca la sfârșitul acestei perioade, respectiv la sfârșitul acestui an, dacă noi reușim să avem o soluție pentru spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov din acea locație. S-ar putea ca actualii proprietari ai clădirii să aibă alte pretenții la sfârșitul acestui contract. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Cu siguranță atâta vreme cât prelungim pe 6 luni de zile și până la urmă este o proprietate a unei persoane, este dreptul lor de proprietate și până la urmă trebuie să închiriem pe 6 luni de zile urmând ca ulterior să reorganizăm și să găsim o soluție pentru funcționarea acestui spital, poate comasarea cu cel de la Sânpetru, poate sunt alte soluții pe care vom face în așa fel încât să le punem în practică până la sfârșitul anului. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere Ia licitație publică a unor spații aflate în imobilul Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Andrei Kadas.

Dl. Kadas-Uuna Andrei-Marius

Din partea Comisiei de sănătate vă rugăm să amânați acest punct de pe ordinea de zi, comisia are nevoie și vă roagă să dispuneți o comisie care să analizeze toate spațiile care sunt și ar trebui închiriate în această unitate spitalicească, precum și să facă un regulament de închiriere a acestor spații comerciale. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Da, deci am avut o discuție, înțeleg că în mandatul trecut a existat un regulament de închiriere și de evaluare a tuturor oportunităților care ar trebui să fie nu numai la Spitalul Județean ci și în toate spitalele. înțeleg că Mihai Donțu a făcut și a avut acest regulament. Este foarte bine ca până la ședința viitoare, pe lângă Mihai Donțu înțeleg că și Vasile Ungureanu și-a dorit această comisie, veniți cu o propunere, poate și din partea celorlalți să vină persoane care au astfel de preocupare și putem să identificăm exact toate oportunitățile de închiriere. Din ce înțeleg sunt câteva, adică două automate de cafea, deci nu cred că este o urgență până în ședința următoare. Deci amânăm punctul acesta și ulterior vom veni cu un regulament împreună cu colegii noștri care sunt la juridic. Supunem la vot amânarea. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a unor spații aflate în imobilul Spitalul Clinic de Obstetrică, Ginecologie, Dr.Ioan Aurel Sbârcea Brașov. Este vorba de cabinete medicale, de medici de familie, deci este cu totul altă speță de aceea o supun la vot.

•                                                                                       A                    A

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 15.000 lei reprezentând suma acordată Fundației „HUMANA” Brașov, în temeiul contractului de cooperare nr.9589/01.09.2014, la care se adaugă majorări de întârziere. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă?

A                A

Abțineri? împotrivă? In unanimitate, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 22.500 lei reprezentând finanțare acordată Fundației pentru Copii Abandonați Ghimbav, în temeiul contractului de cooperare nr.25/23.04.2014, la care se adaugă majorări de întârziere. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat, suntem 30 de consilieri prezenți.( în sală au intrat domnii consilieri județeni Nicolae Postolache și domnul Suciu Iosif.)

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov. Propuneri?

DI. Kadas Iluna Andrei-Marius

Din partea Comisiei de sănătate, propunerea noastră este domnul consilier județean Nelu Noaghea.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mai sunt alte propuneri? Nemaiexistând alte propuneri votăm secret fiind vorba de o persoană. Culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.l la acordul de finanțare nr.CJBv 9623/18.06.2018, și nr.CRSV 474/02/1/-10/25.06.2018 pentru proiectul “Lucrări de reparație Ia Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Județul Brașov și Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 Filiala Dolj pentru implementarea proiectului “Politici alternative în economia socială”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de

A                         /v

vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, Fundația Mihai Eminescu și Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului Țara Făgărașului în vederea organizării conferinței de promovare a Principiilor Convenției de la Faro, în județul Brașov, precum și aprobarea participării Județului Brașov la cheltuielile de organizare cu suma de 7.206 lei. Doamna Femolend, vă rog.

Dna. Fernolend Caroline

Eu nu voi vota la acest punct.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Mai avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine A

este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? In unanimitate cu excepția faptului că doamna Femolend nu a votat, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea „Raportului de analiză a activității de apărare împotriva incendiilor, organizată și desfășurată la nivelul Consiliului Județean Brașov în semestrul I - 2018”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 25 proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 26 Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității din județul Brașov în trimestrul I și trimestrul II 2018. Este doar o informare.

Trecem la punctele suplimentare, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4, situat în imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu nr.26 . Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului Județean de Istorie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind restrângerea dreptului de administrare a Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov asupra suprafeței de 40 mp, ce reprezintă o parte din anexa imobilului „Casa Baiulescu”, înscris în domeniul public al județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de

A                A

vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 426/2017 și a HCJ 563/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ” Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru?

A               A

Voturi împotrivă? Abțineri? împotrivă? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Cu acest punct a luat sfârșit ordinea de zi, vreau să salut prezența în mijlocul nostru a domnului primar Scripcaru. Domnul primar vreți să ne spuneți ceva?

Dl. George Scripcaru

Am picat aici întâmplător în ședința dumneavoastră, aveam altă treabă pe aici și m-am întâlnit cu colegi cu care am discutat una alta, dar dacă tot sunt aici, am o rugăminte la dumneavoastră. Din 1 ianuarie 2019 licențele de transport public în regim organizat pentru călători, conform deciziei ANRSC vor fi emise de către Autoritatea de Transport Metropolitană, instituție care este structurată la nivelul zonei metropolitane din care face parte și consiliul județean, ca și membru, dar și 14 localități. Dumneavoastră sunteți în situația în care în fiecare ședință de consiliul județean, am văzut că emiteți hotărâri de consiliu județean, prin care aprobați trasee. Eu sunt de acord că un traseu care pleacă din Apața, face legătura cu Brașovul, numai că ar trebui să întrebați și Brașovul unde este stația de îmbarcare, unde îmbarcă, unde debarcă, care este traseul, de unde vine, pe unde pleacă, unde se curăță autobuzul, unde parchează, pentru că avem un plan de mobilitate aprobat la nivelul zonei metropolitane care se referă la accesabilitate, mobilitate și din care derivă niște proiecte pe Axa 4, pe alte axe de finanțare, care sunt integrate în strategia de dezvoltare urbană, care sunt depuse la ADR 7 Centru astăzi și care se referă și la această componentă.

După cum ați văzut, am semnat un contract cu BERD de 25 de milioane de euro pentru achiziția unui număr de 105 autobuze mari, mici și mijlocii pentru acest domeniu de activitate. Ieri am avut o hotărâre de consiliu local care a fost trecută prin consiliul local și suntem în discuții cu Ministerul Dezvoltării pentru achiziția de troleibuze și autobuze electrice. Până acum a fost această regulă, să spun așa, care se referă la aceste trasee, rugămintea mea este să luați în calcul acest lucru și toată responsabilitatea care revine pe acest domeniu, pe această componentă, să fie gestionată conform legislației și conform Deciziei ANRSC referitor la emiterea de licențe de către autoritatea de transport care este astăzi cea care gestionează aceste domenii. Altfel ne creăm o problemă singuri și și așa avem probleme mari de blocaj pe ce înseamnă circulație, suntem în procedura de reactualizare a studiului de trafic în municipiul Brașov, suntem în procedura de reactualizare a PUG-ului Brașov. Suntem într-un contract de asistență tehnică cu Banca Mondială care asistă municipiul Brașov pe această componentă, iar Banca Mondială și-a propus și o să vă înaintez la consiliul județean, poate că ar fi interesant, pe prima livrabilă care ne-a facut-o Banca Mondială și care a fost prezentată ieri în consiliul local, să vedeți că sunt foarte multe așteptări, foarte multe domenii la care trebuie să ne raportăm noi nu numai în municipiu ci și în județ, cu un impact foarte important și avem nevoie de consiliul județean în tot ce înseamnă acest parcurs pentru că PUG al Brașovului se referă ca și extindere și în localitățile limitrofe din jurul Brașovului și trebuie să avem aici o comunicare cu toate uat-urile în așa fel încât să ne conectăm la dezvoltarea zonei într-un mod coerent pe o linie în care să fie convenită atât de Municipiul Brașov dar și de localitățile din jurul Brașovului și de asemenea și consiliul județean ca și instituție care are un rol în ce înseamnă procedura de avizare, de reglementare.

A

In acest sens cred că ar fi foarte important să stabilim aici un mod de lucru, un mod de comunicare pe această temă și aici poate ar fi bine să constituim un grup de lucru comun care să parcurgă acești pași și pe care să îi detaliem împreună la nivel de specialitate, de urbanism, la nivel de domenii de activitate pe care le gestionează consiliul județean.

Tot pe o temă importantă care este astăzi gestionată și am văzut multe puncte pe ordinea de zi care a fost discutată astăzi aici, se referă la ceea ce înseamnă activitatea spitalicească. în 7 august, la Brașov va avea loc prima întâlnire a grupului de lucru constituit la nivelul Ministerului Sănătății. Va veni aici ministrul secretar de stat, cu toată echipa de la Ministerul Sănătății și cu componenta locală din care face parte și directorul care a fost nominalizat prin dispoziția președintelui de la consiliul județean, doamna Adelina Văsioiu. Acest grup de lucru în această întâlnire va dimensiona structura spitalului regional. După cum bine știți, legea care a fost trecută prin Parlament și aici toți cei care au avut un rol important, toți parlamentarii de Brașov care au făcut un lucru foarte bun pentru județ, știți bine am parcurs acești pași într-o fază avansată. Astăzi am discutat cu domnul ministru secretar de stat care este la Cluj pe această temă, săptămâna trecută a fost la Iași și pentru că este un domeniu de activitate la nivel de consiliu județean, este bine să ne corelăm și să avem de asemenea o implicare din partea consiliului județean în acest lucru, pentru că dimensionarea se face și plecând de la situația actuală, de la necesitățile care sunt în acest sens avute în vedere și ar fi bine ca această ședință, acest grup de lucru, într-o primă ședință să își rezolve lucrurile din punct de vedere al etapei în care ne aflăm, adică de a decide care este structura viitorului spital plecând de la necesitățile actuale, de la situația care există astăzi pe acest domeniu la nivelul județului, nu numai al municipiului. Având în vedere că la Brașov există o situație atipică față de alte județe pe unde se discută de asemenea proiecte, maternitatea este astăzi în regulă și nu este necesar să se ia în discuție altceva decât ce există astăzi. Spitalul de Copii de asemenea există astăzi și este total funcțional, deci nu este cazul să se includă într-un proiect viitor și plecând de la infrastructura existentă astăzi, să încercăm ca în această ședință a grupului de lucru să și batem în cuie absolut tot ce este necesar ca să se meargă mai departe după aceea cu următoarea etapă de parcurs.

La această întâlnire va fi prezent și reprezentantul Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare care cred că va avea un rol în ceea ce înseamnă structura de finanțare. Am stat după Banca Europeană să stabilim acest termen și suntem în momentul de față în această situație. Cred că și consiliul județean are practic un rol, poate cel mai important în acest moment și în acest domeniu la care ne raportăm noi foarte important pentru județul Brașov. Banca Mondială a structurat niște domenii ca și priorități pe care le-a evaluat la nivelul județului Brașov pentru că a făcut acea evaluare nu în municipiu ci în județ. Pe lângă domeniile care sunt pe infrastructură ca prioritate și ca necesitate identificate de către toți cei care au fost evaluați aici, deci mă refer la infrastructura referitoare la aeroport, pe următoarele așteptări și priorități ale populației, următorul domeniu se referă ca prioritate și necesitate și la sănătate, iar al treilea proiect prioritar este domeniul educației. Așa că din acest punct de vedere cred că împreună putem să construim și să dezvoltăm foarte multe lucruri în acest sens, pentru că suntem obligatoriu legați unii de alții din acest punct de vedere. Mă opresc aici, cred că am spus destul.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Mulțumesc mult, de altfel suntem și legați, avem și colaborare, cu siguranță că vom fi eficienți și vom face în așa fel încât să reglementăm toate aceste lucruri care au apărut. Domnul consilier Spinean.

Dl. Spinean Ionel

Vă mulțumesc, domnul președinte și domnule primar, vă salut și aș dori să vă supun atenției o problemă pe care o are atât județul cât și Municipiul Brașov, se referă la Compania Apa, modul cum se gestionează această companie, sunt destul de multe probleme și din păcate sunt tot mai dese. Aș dori să se ia o măsură, să se restructureze sau să se încerce să se facă o altă gândire pentru că și apa este pentru dezvoltare și pentru sănătatea oamenilor un factor foarte important.

Dl. Adrian-Ioan Vestea

Mulțumesc, cu asta declar închisă această ședință.

Președinte,                                         Secretar,

Adrian-Ioan Veștea                          Dumbrăveanu Maria