Proces verbal din 22.03.2018

Proces verbal din 22 martie 2018

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 107 din data 16.04.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2018


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 16.04.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE.

Artunic, - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2018.


PREȘEDINTE,

Veștea AcirianrîS

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

i

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 22 martie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Dragoș Crăciun, domnul consilier județean Cornea Claudiu și domnul consilier județean Paul Enache. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Mari a.

DL Adrian-Ioan Veștea

Ședința are cvorumul necesar, din 35 de consilieri județeni suntem prezenți 32, lipsesc 3 persoane, deci ședința este statutară. Vom trece la aprobarea ordinii de zi care v-a fost comunicată iar suplimentar avem 4 puncte pe care le-am stabilit ca și puncte suplimentare ale ordinii de zi. Vă rog.

DL Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte, am o rugăminte la dumneavoastră, înainte de a trece la votarea ordinii de zi, la punctul 10 noi avem proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietate privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini. Am discutat cu colegii și propunerea noastră este să o scoatem de pe ordinea de zi, cu voia dumneavoastră, pentru că ne-am dori ca în termen de 30 de zile să venim cu o propunere concretă de utilizare de către consiliul județean a acestui mijloc.

DL Adrian-Ioan Veștea

Dumneavoastră cu comisia?

DL Mitric Radu-Teodor

Cu colegii din grupul PSD din consiliul județean. Eu zic că putem găsi soluții viabile, ținând cont de faptul că și în județul Constanța există asemenea autobuz.

DL Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles. După cum bine știți, într-o ședință anterioară ați aprobat și s-a făcut o procedură de licitație la care nu s-a prezentat nimeni. In conformitate cu procedurile legale, din evaluarea tehnică, evaluarea ca și preț, urmează să facem un pas înapoi ca și preț și ulterior să facem o nouă procedură. Supun la vot ordinea de zi, exact cum v-a prezentat-o executivul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 12 abțineri. Domnul Mitric Radu-Teodor, domnul Anghel Robert-Ciprian, 'domnul Tănase Ionuț, domnul Băbuță Claudiu, domnul Manea Ion, doamna Dragoman Aurora, domnul Suciu Iosif, domnul Iatan Adrian, domnul Nicoară Lucian Florin, doamna Colțea Gabriela, domnul Postolache Nicolae și domnul Spinean Ionel se abțin. După aritmetica mea 32-12, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat.

Primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.02.2018. Aveți de făcut completări la acel proces-verbal? Neavând de făcut completări, supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

,            Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 09.03.2018. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018. Avem puncte de vedere? Te rog frumos Mihai Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Față de ordinea de zi, în comisia de buget am mai discutat două aspecte pe care executivul le-a acceptat. Una din propuneri este ca în ce privește Complexul Agrement să avem în momentul de față pe lista de investiții realizarea DALI Complex Agrement Tâmpa cu suma de 80.000. Propunem împărțirea sumei de 80.000 în două, să rămână DALI Complex Agrement dar și să apărem cu o poziție nouă, Expertiză Tehnică Complex Agrement. Am discutat cu toți colegii și din Comisia de buget și din Comisia de cultură, au fost de acord. Și mai avem o propunere care a fost acceptată de executiv, în sensul în care să diminuăm cu 2 milioane de lei partea de rambursări de credite și să suplimentăm cu aceeași sumă partea de întreținere curentă și reparații drumuri județene, pe timp de vară și pe timp de iarnă. Avem referatele de la compartimentele de specialitate și avizele de la comisii. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, cu aceste amendamente făcute de către Comisia economică, supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii

Stomatologice “Diaconu Coresi” cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 01.09.2018. Avem puncte de vedere? Vă rog.

i Dl. Kadaș-Iluna Andrei-Marius

Comisia de sănătate are un amendament de a schimba data de 01.09.2018 cu 31.12.2018, motivând prin faptul că comisia care se ocupă de vânzarea spațiilor a demarat procedurile, dar o să fie de durată și atunci nu putem rămâne cu spațiile goale, nefolosite și ar trebui prelungit până în 31.12.2018.

Dl. Adrian-loan Veștea

Cu acest amendament formulat de către Comisia de sănătate, supun la vot aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr. Constantinescu Constanța Lucia, pentru cota de Vi din cabinetul medical stomatologic nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, până la data de 01.09.2018. Același amendament. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune încheiat între Județul Brașov și dr.Roșianu Carmen Nina, pentru cabinetul medical stomatologic nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.l, până la data de 01.09.2018. Același amendament. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 Proiect de hotărâre privind întabularea unei parcele de teren înscrisă în CF nr. 152055 Brașov, în suprafață de 4951 mp, în domeniul public al județului Brașov, pe care sunt edificate construcții componente ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Același amendament. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind reglementarea modului de utilizare de către SC CONS1LPREST SRL a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186, 187 - din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean 'Brașov nr. 100/2001, cu

modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 -Anexa nr. 1. Este amânat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietate privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 12 abțineri. Domnul Mi trie Radu-Teodor, domnul Anghel Robert-Ciprian, domnul Tănase Ionuț, domnul Băbuță Claudiu, domnul Manea Ion, doamna Dragoman Aurora, domnul Suciu Iosif, domnul Iatan Adrian, domnul Nicoară Lucian Florin, doamna Colțea Gabriela, domnul Postolache Nicolae și domnul Spinean Ionel se abțin. Din 32 de persoane, cu 20 de voturi pentru, proiectul nu a trecut. Dacă vom fi întrebați de Curtea de Conturi de ce nu l-am valorificat, probabil persoanele care au votat împotrivă vor trebui să dea explicații. Noi ne-am făcut datoria la solicitarea Curții de Conturi în urma verificării trecute și măsurilor stabilite, de a valorifica acest bun. Abținerea are tot același statut pentru că nu avem majoritatea, adică fiind vorba de patrimoniu nu avem două treimi. Vă ascult.

DI. Mitric Radu-Teodor

Domnule președinte, vreau să subliniez faptul că noi ne-am abținut de la vot, nu am votat contra. Este primul lucru pe care vreau să vi-1 spun, nu este același lucru și doi la mână, noi am propus amânarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru că eu zic că putem găsi o soluție, v-am dat și termen de 30 de zile. Nu cred că încălcăm legea în nici un fel din acest punct de vedere. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Trecem mai departe, punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind aprobarea cofînanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, din regiunea Sibiu-Brașov, în perioada 2014-2020”. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național". Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind completarea Anexelor nr.l și 2 la Hotărârea nr.l 1/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 1.01.2018, Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de modificare a denumirii instituției din Muzeul Casa Mureșenilor Brașov în Casa Mureșenilor - Muzeul Imnului Național. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctele suplimentare, punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al domnului Pais Ciprian, director al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, după expirarea perioadei de preaviz, începând cu data de 06.04.2018. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Se votează secret. Culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei, comunei Comăna, cu scopul decontării operațiunilor de îndepărtare a plutitorilor și ingienizării zonei din proximitatea podului peste râul Olt - DJ 104 K. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind trecerea suprafeței de teren înscris în CF nr.101122 Șoarș, de 14907mp, având categoria de folosință de drum, din domeniul public al UAT Comuna Șoarș în favoarea Județului Brașov, ca domeniu public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind încadrarea drumului județean DJ 102 C Breaza (DJ 103 F) - Mănăstirea Breaza, km 0+000 - 3+700 în categoria funcțională de drum comunal. Puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, am o interpelare.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supun la vot să vedem dacă luăm interpelările. Suntem obligați ca la începutul ședinței să spunem dacă avem de făcut interpelări.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Este un punct de vedere pe care vreau să vi-1 prezint.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

îl depuneți în scris și o să-l abordăm data viitoare.

DI. Mitric Radu-Teodor

Domnul președinte, în calitate de consilier județean vă rog respectuos să îmi permiteți să susțin o interpelare în Consiliul Județean Brașov.

Domnul președinte, stimați colegi, zilele trecute cetățenii municipiului Brașov au avut neplăcuta surpriză să constate că la robinete curge apă tulbure. Cauza, o /       ploaie serioasă și topirea zăpezilor a făcut ca un oraș întreg să rămână fără apă

potabilă. Este evident că s-a creat panică și ca urmare a comunicatelor de presă confuze care au bulversat cetățenii. Da, a fost cod roșu, este adevărat, dar cod roșu de inundații. Cetățenii nu au făcut legătura cu acest cod roșu și faptul că acest cod roșu de inundații îi poate priva de apa potabilă. Consiliul Județean Brașov este acționar la Compania Apa Brașov și cu toate acestea, din partea executivului consiliului județean, pe tema apei potabile, am remarcat doar poziția domnului vicepreședinte Adrian Gabor, din declarația căruia citez : “este inacceptabil ca astfel de situații să rămână fără urmări și să fie din nou măturate sub preș”.

Eu sunt uimit de această declarație. Acest lucru înseamnă că altădată au fost lucrurile ascunse și știe domnia sa. Atunci să aflăm și noi despre ce este vorba. Stimați colegi, mă pun în situația cetățeanului simplu din Brașov care plătește unul dintre cele mai mari prețuri pe litrul de apă din țară și întreb : 1) de ce s-a întâmplat acest lucru? Dacă se știa că vine cod roșu așa cum s-a comunicat, cod roșu la inundații și că topirea zăpezii duce la probleme legate de apa potabilă, cei de la V, Compania Apa de ce nu au comunicat din timp cetățenilor, în așa fel încât cetățenii să aibă apă îmbuteliată în casă, înainte să vină apa tulbure la robinet. Vă atrag atenția că nu este prima situație de acest gen, au mai fost și în trecutul apropiat situații similare. A doua întrebare, tot ca simplu cetățean vă întreb, cine răspunde pentru faptul că mii de centrale de apartament se pot defecta din cauza impurităților venite de la apa de la robinet? A treia întrebare, dacă tot plătesc apa scumpă, de ce nu se iau măsuri ca pe viitor să nu mai existe aceste probleme în Brașov? Domnule președinte, pentru a cunoaște în amănunt această situație și pentru a cunoaște problemele de la Compania Apa Brașov, vă cer să convocăm în calitate de acționari a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Apa Brașov, unde solicit consiliului de administrație, managerului și întregii echipe de conducere a Companiei Apa Brașov, următoarele : dare de seamă asupra activității, 2) strategia de dezvoltare și îmbunătățire a activității, 3) măsuri concrete pentru evitarea situațiilor de genul pe care le-am enumerat mai devreme și 4) tragerea la răspundere a celor care au dus la aceste situații. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian Gabor

în primul rând declarația din presă nu e a mea. Eu am fost la Compania Apa și am avut o discuție și este un comunicat de presă pe care Compania Apa l-a dat și la Primăria Brașov și în atenția Consiliului județean și dacă vreți vi-1 dau, dar tehnic ne poate spune domnul inginer Vasile Ungureanu ce s-a întâmplat acolo. Declarația nu este a mea, eu am ținut legătura. Acolo nu e problema Companiei Apa. Acolo au venit cei de la SEGA și au venit pentru că se rupea barajul și au dat drumul la o cantitate foarte mare de apă, pe care fabrica de apă nu a putut să o proceseze la timp, pentru că nu este prevăzută pentru o asemenea cantitate. Aici dau cuvântul domnului Vasile Ungureanu, care este specialist.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor, nu am mai avut intervenție de ceva vreme și nici nu aș fi vrut să am, dar ținând cont de faptul că populația municipiului în primul rând, și a județului Brașov, în general, trebuie lămurită privitor la această situație. Pe scurt situația este următoarea: codul roșu de inundație l-au dat Agenția Națională de Meteorologie, iar acest cod roșu presupunea că pe tot teritoriul județului Brașov vor fi precipitații foarte, foarte mari, nu cu riscul, ci cu certitudinea că vor fi inundații. Privitor la barajul de pe Tărlung, nu a fost o ploaie măruntă, o ploaie de vară, cum au zis unii, în paranteză fie spus, singura persoană care a spus ceva și în comunicatul pe care l-a dat și colegul nostru Ionel Spinean și dumnealui, o să fac vorbire imediat, nu știa ce înseamnă ca și economie, ca și bani, soluția pe care dumnealui a propus-o și anume a venit o viitură de 82 de litri pe secundă de apă care putea, în cazul în care conducerea companiei ar fi făcut prostia să nu facă această deversare controlată, atenție, dacă nu faceau această deversare controlată, barajul de pe Tărlung, era posibil, mai mult decât probabil, era posibil să sufere serios, să se fisureze și după aceea vă dați seama ce se întâmpla, primul cartier al Săcelelui, Gârcinul era acoperit de ape. Nu știu dacăîși dorea cineva treaba asta. Compania a avut la dispoziție două măsuri. Unu să oprească total apa care se livrează populației și doi să livreze apă, așa cum s-a spus dar nu se știa termenul, nu apă cu turbiditate, că orice apă are turbiditate mai mult sau mai puțină. Ei, aici a avut o turbiditate mărită. De ce? Pentru că s-a dat drumul la o cantitate de apă foarte mare brusc, iar barajul de pe Tărlung are atât deversare de fund, un robinet de urgență la care s-a apelat. Deci o conductă care preia apa de la fundul barajului și dă drumul la apă în continuare controlat. Mai are și o lamă de suprafață la care nu s-a ajuns, doamne ferește să fi fost necesar să se ajungă acolo. Ce trebuia să facă conducerea companiei? Să lase să crape barajul? Nu! Trebuia obligatoriu să dea drumul la apă cu un debit mărit pentru a pune barajul la adăpost. Iar apropo de centralele de apartament, toate centralele de apartament care s-au montat legal, au obligatoriu filtru de apă. Care nu au filtru de apă, nu s-au montat legal. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-loan Veștea

Domnul inginer Spinean.

DI. Vasile Ungureanu

Domnul președinte, înainte de a spune domnul Spinean, vreau să îi dau răspuns la ceea ce dumnealui a spus în presă și anume că trebuia un bypass la Tărlung. Nici Bicazul nu are, nici Vidrarul nu are pentru că ar costa enorm acel bypass. Nu există în România nici un fel de baraj cu bypass, adică să se preia apa de la intrare înainte de a intra în baraj și a se deversa după baraj departe. Vă mulțumesc.

Dl. Spinean Ionel

Intr-adevăr, poate nu există în România, dar la nivel european există. Eu vă spun din punct de vedere ecologist că există asemenea canale de fugă, care preiau viiturile și le duc pe lângă lac, le deversează în râu. Problema se pune domnul președinte, că liberalii și la municipiu și la județ sunt majoritari iar soluții nu avem. Degeaba ne spune domnul Ungureanu, ne spune foarte frumos ce s-a întâmplat, dar nu ne-a dat o soluție. Noi am venit cu o soluție. Să spună altă soluție, dacă este mai ieftină suntem de acord, dar trebuie găsită o soluție. Și domnul Mitric are dreptate, a ridicat problema ce fac oamenii? In primul rând este sănătatea oamenilor, după aceea confortul privind apa care era într-adevăr tulbure. Nu se putea nici consuma nici folosi și se strică centralele, indiferent ce ziceți. Când e depășită cantitatea de turbiditate sau de tulburare în care simt sedimente, se strică și alte aparaturi casnice pe care le au oamenii în casă. Ori noi propunem să existe o discuție foarte serioasă de rezolvare a problemelor care pot apărea în viitor privind aceste calamități, adică să le prevenim. Brașovul trebuie să aibă soluții de rezervă, ori dumneavoastră, mai ales că sunteți și președintele partidului liberal trebuie să găsiți cu specialiștii soluții de prevenire a acestor calamități. Mulțumesc.

Dl. Adrian-loan Veștea

Domnul inginer Mihai Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Da cu asta am vrut să încep și eu, să spun că și eu sunt inginer, dar nu o să vă dau soluții. Vedeți, eu iau discuția ca pe o declarație politică, ceea ce a și fost. Dacă am vrea într-adevăr să rezolvăm problema, noi avem comisii de specialitate, avem executiv, avem specialiștii, ingineri adevărați, nu ca noi, care sunt specialiști în domeniul respectiv, discutăm cu Compania Apa și găsim soluții. Deci eu o tratez ca o declarație politică și cred că cel mai important ar fi ca declarațiile politice să le lăsăm la partid și aici să ne ocupăm de lucruri serioase. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-loan Veștea

Și eu vă mulțumesc. Domnul Kadas.

Dl. Kadaș-Iluna Andrei-Marius

Am o declarație care nu este politică. Este o declarație de laudă vis-a-vis de direcția noastră DSAM. Știți că se lucrează la organigrama DGASPC-ului, cei de la DGASPC lucrează cu contribuția doamnei Dumbrăveanu, căreia îi mulțumim de asemenea, dar pe această cale și în plen aș dori să o felicit de față cu toți colegii mei și să și o prezint pentru că mulți dintre dumneavoastră poate nu o cunoașteți pe șefa de la DSAM, Adelina Văsioiu, care împreună cu colectivul de la DSAM, știți că face muncă voluntară și înainte de procedura care ar fi obligat-o să o facă, numai pentru a veni în sprijinul și interesul copiilor din județul Brașov. Mulțumesc.

Dl. Mariana Sebeni Comșa

Și care nu lipsește de la nici o ședință de Comisie 7.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Tot ca o informare, nu este o declarație politică, este o declarație de administrație publică. In aceste zile, mai precis acum două zile, domnul director al Agenție de Dezvoltare Regională de la Alba Iulia a fost prezent la această masă unde împreună cu executivul consiliului județean a semnat două proiecte de finanțare, două proiecte despre care noi vorbeam și vreau să vă mulțumesc pe această cale că ați aprobat indicatorii tehnico-economici și că v-ați adus aportul din punctul de vedere al tuturor hotărârilor pe care noi a trebuit să le dăm. Aceste proiecte au fost semnate, urmează să fie implementate atât pentru maternitate cât și pentru Spitalul de Pneumoftiziologie de la Sânpetru. Urmează cel de al treilea proiect care sperăm să fie eligibil și să avem contractul cât de curând pentru Spitalul de Neuropsihiatrie. Vă mulțumesc și vă urez o zi plăcută.


Secretar,