România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.59 din data de 28.02.2018

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14 februarie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinara la data de 28.02.2018;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14 februarie 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14 februarie 2018.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-I7

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14 februarie 2018

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește doamna consilier județean Femolend Caroline. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Să începem ședința de plen, 34 de consilieri județeni sunt prezenți la această ședință ordinară. Conform dispoziție prin care a fost convocată această ședință ordinară, avem 9 puncte pe ordinea de zi. De asemenea avem 2 puncte suplimentare, înțeleg că au fost dezbătute în comisie. Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzica Populară pentru Tineri Interpreți ”Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural Reduta și punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor propuse a fî alocate pentru plata cotizațiilor pentru asociațiile și fundațiile în care UAT-județul Brașov este membru pe anul 2018. Supun la vot ordinea de zi, cele 9 puncte plus cele 2 puncte suplimentare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.01.2018. Avem puncte de vedere referitor la ceea ce a fost redactat în procesul-verbal? Neexistând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018. Aici o să dau cuvântul doamnei director economic care va supune aprobarea acestui buget pe capitole, exact cum este prevăzut în lege.

Dna. Gabriela Agafiței

Bună ziua, în primul rând aș vrea să vă spun că acest proiect de buget a fost făcut de consiliul județean prin Direcția economică, cu ajutorul colegilor mei de la sănătate publică, de la Direcția Tehnică și de la Resurse Umane. S-a avut în vedere Legea bugetului de stat nr. 2 pe 2018, Legea finanțelor publice 273/2016 republicată și completată, precum și toate celelalte acte normative care stau la baza desfășurării activității noastre și a unităților subordonate consiliului județean. După cum știm cu toții, toată lumea este informată, materialul pentru aprobarea proiectului a fost transmis dumneavoastră domnilor consilieri, am purtat cu toată lumea discuții, așa că nu cred că este necesar să povestesc mai mult și să supunem la vot, aprobarea bugetului local, proiectul bugetului instituțiilor subordonate finanțat din activități integral sau parțial din venituri proprii și bugetul creditelor interne. 0 să începem cu bugetul local, venituri totale 428.662,04 echilibrat prin excedent cu 144.346,93, diferența din venituri proprii 284.314,11. Cheltuielile sunt prevăzute la nivelul veniturilor, este un buget echilibrat. Pe Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe, suma propusă de 31.067 de mii este supusă la vot.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale - 3000,81.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi -2.949.000 de lei.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 60.02 - Apărare națională, cheltuieli ale Centrului Militar Zonal, un total de 321.000 lei.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 61.02-Ordine publică și siguranță națională, este Inspectoratul pentru Situații de Urgență Țara Bârsei cu 349.000 lei.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 65.02 -învățământ, suma propusă este de 15.268,20 mii lei.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 66.02 -Sănătate, cu sumă cuprinsă în bugetul nostru de 27.779,33 mii lei.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 67.02- Cultură, recreere și religie, sumă cuprinsă în acest proiect 30.785.056.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul Tănase lonuț se abține. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială, sumă cuprinsă în buget de 141.933,78.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică, sumă cuprinsă în buget de 5,151, 35.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Supunem Ia vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 74.02 -Protecția mediului-3.128.000,30.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 83.10 - Agricultură și silvicultură -854.000,33 lei.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 84.02 - Transporturi 165.429.860 lei.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 87.02 Alte acțiuni economice, suma cuprinsă de 443,62.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Trecem la bugetul instituțiilor subordonate, finanțat din venituri proprii și subvenții. Total venituri 580.341,72.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Cheltuieli totale 580.341,72 din care Capitolul 54.10 - Alte servicii publice generale 2.552.000,91.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 61.10 Ordine publică și siguranță națională - 4.958,73.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 65.10 - învățământ 7,22.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 66.10 - Sănătate - 557.146,04

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafiței

Capitolul 67.10 Cultură, religie, recreere 12.058,83.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul Tănase lonuț se abține. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafîței

Capitolul 68.10 Asigurări și asistență socială 3.551,25

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafîței

Capitolul 83.10 Agricultură și silvicultură 66,74.

Dl. Adrian - loan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Dna. Gabriela Agafîței

Propunerile pentru bugetul de împrumut, un total de 29.432 de mii de lei repartizate pe cheltuieli de reabilitare a Spitalului Județean Clinic de Urgență 6.792 și Aeroportul Ghimbav 22.640.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat. Mulțumim, trecem la punctul nr.3.

Dl. Mihail Veștea

Dacă îmi permiteți domnul președinte, trebuie votat și bugetul în ansamblu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bun, votăm și bugetul în ansamblu.

Dl. Mitric Radu-Teodor

Vreau să accentuez următorul lucru, din bugetul care se va aproba astăzi, o sumă importantă merge pentru Aeroportul Ghimbav și vreau să subliniez încă odată faptul că grupul PSD și așa cum am discutat și cu colegii de la PER, susținem 100% realizarea acestui obiectiv, așa cum ați spus dumneavoastră, în doi ani de zile. Ne dorim foarte mult acest lucru și pentru acest fapt o să votăm astăzi bugetul fără alte comentarii. Toți ne dorim ca peste doi ani de zile să decolăm de pe Aeroportul Ghimbav. Pentru acest lucru vreau să vă rog domnule președinte, cu toată seriozitatea, să reluați discuțiile cu domnul primar al municipiului Brașov, George Scripcaru, pentru a realiza în comun acest obiectiv extrem de important pentru județul Brașov, să încercați să treceți un pic peste lipsa de comunicare și eu sunt convins că putem să aducem mari servicii cetățenilor acestui județ, fără să afectăm bugetul pentru infrastructura restului județului, doar dintr-o idee de a face singuri acest aeroport. Noi votăm pentru bugetul pe care dumneavoastră l-ați propus, cu ideea de a finaliza în doi ani de zile acest obiectiv.

DI. Kadaș-IIuna Andrei-Marius

Domnule președinte ne bucurăm că în al doisprezece-lea ceas, PSD-ul împreună cu PER—ul se alătură inițiativei dumneavoastră, dar vă rugăm să ne reamintim că această inițiativă aparține domnului Adrian Veștea și vă felicităm, măcar acum la final. Mulțumesc.

Dl. Spinean Ionel

Dați-mi voie, până aici am acceptat, dar nu este o inițiativă numai a dumneavoastră. Este o inițiativă mai veche pe care o continuați și este foarte bine, ați început-o împreună și o să o facem. Și noi, PER-ul acceptăm, am fost mai vehemenți dar suntem de acord. V-ați asumat la televiziuni și peste tot, v-ați asumat acest aeroport că îl veți face în doi ani de zile. Sunt de acord, motiv pentru care vă susținem și cu toate proiectele pe care le veți avea legate de aeroport, o să fim pentru. Vă mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă felicit pentru deschiderea de care dați dovadă. Domnul Mihai Veștea.

Dl. Mihail Vestea

Eu cred că ziua aleasă pentru ședința de consiliu este foarte bună, ziua îndrăgostiților. Se vede clar. Supuneți la vot.

Dl. Adrian- loan Veștea

Stimați colegi, ca să clarificăm odată. Știu că mai vin oameni care le fac temele alții pe la partid sau cine știe ce mai gândesc. Pentru cei care au făcut administrație și cunosc fenomenul din administrație, noi ne supunem legislației în vigoare, care este stabilită de Guvernul României, din care Partidul Social Democrat și cu ALDE fac parte. Procedurile de achiziție sunt obligatorii pentru orice achiziție publică. Noi am dat drumul la această activitate și vrem să o facem, nu sunt povești. Am bugetat-o chiar dacă Guvernul României nu ne alocă nici un ban, chiar dacă nu există posibilitatea să acceseze aceste fonduri. Vreau să vă asigur că acest obiectiv este un obiectiv pe care nu și-l asumă nimeni. Nu este proiectul lui Adi Veștea, nu este proiectul consiliului județean, iar obligația noastră a tuturor, este de a îl duce la bun sfârșit, fără să ne mai dea cineva temeri, să ne mai șoptească, să ne mai scriem tot felul de notițe. Venim hotărâți aici pentru că intenția noastră este constructivă, serioasă și vrem să facem acest obiectiv. Că ulterior avem posibilitatea, și nu știu, trageți niște concluzii din acestea, eu cu domnul primar Scripcaru poate mă întâlnesc mai des decât se întâlnesc alți oameni, deci nu avem nici un fel de barieră, chiar și mâine ne întâlnim, ne-am întâlnim și la București, deci e o relație bună, nu știu de ce trageți concluzii sau aruncați în spațiu tot felul de afirmații pe care nu le gestionați. Sau v-a scris cineva așa și trebuia să citiți integral toată povestea?

Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat. Mulțumesc.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.4 proiect de hotărâre privind restrângerea dreptului de administrare asupra mansardei situată, în clădirea “Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene GEORGE BARIȚIU Brașov și darea în folosință gratuită pe o perioadă limitată, a mansardei, pentru desfășurarea activității, către Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. De asemenea și sediul social o să îl punem tot acolo, pentru Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Doamna vicepreședinte nu votează. Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind restrângerea dreptului de administrare asupra suprafeței de 30 mp situată, în clădirea “Casa Baiulescu”, din Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al județului Brașov și administrarea Bibliotecii Județene GEORGE BARIȚIU Brașov și darea în folosință gratuită pe o perioadă limitată, a acestui spațiu, în suprafață de 30 mp, pentru desfășurarea activității, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Avem puncte de vedere? Domnul Mihail Veștea nu votează. Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare anuală, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru managementul instituțiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov în anul 2018. Aici avem o propunere care este făcută. Pentru Comisia de evaluare anuală, Comisia de soluționare a contestațiilor și a secretariatului managementului Muzeului de Artă, Muzeul Județean de Istorie, Muzeul de Etnografie Brașov, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, în anul 2018 președinte este domnul Manea Ion, supleant este Drăguțu lonuț, membri sunt domnul Gorgoiu Mihail loan, Dumitrache Ștefan, secretariat Agafiței Gabriela, Mone Mariana Elena, Duicu Claudia Elena și Iureș Nicoleta. Pe parte de soluționare a contestațiilor domnul Mitric Radu-Teodor, la membri Roșu Georgeta, Cențiu Mirela, care sunt din partea Muzeului Țăranului Român și din partea Complexului Național Muzeal Astra, secretariat Agafiței Gabriela, Mone Mariana Elena, Duicu

Claudia Elena și Iureș Nicoleta. Supun la vot cine este pentru. Vot secret. Cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Comisia de soluționare a contestațiilor pentru managementul Bibliotecii Județene George Barițiu. Președinte Drăguțu lonuț, supleant Veștea Mihail, membri Bara Sebastian, Neagu Dragoș, Săcuiu Nicolae, Olteanu Viorica, Creangă Liliana, Mitroi Cristina. O propunere la supleanți din partea dumneavoastră?

DL Mitric Radu-Teodor

Mulțumesc domnule președinte, îl propunem pe domnul Nicoară Lucian.

DL Adrian-Ioan Veștea

Deci la Comisia de soluționare a contestațiilor, președinte domnul Nicoară Lucian, domnul doctor Dindirică Lucian și doamna Mereuță Mihaela iar la secretariat Săcuiu Nicolae, Olteanu Viorica, Creangă Liliana, Mitroi Cristina. Supun la vot. Vot secret. Culegem voturile, cu 31 de voturi pentru și o abținere s-a aprobat.

Comisia de evaluare anuală, comisia de soluționare a contestațiilor și al secretariatului pentru managementul Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov și Centrul Cultural Reduta Brașov în anul 2018. Președinte Andrei Szakal, supleant Veștea Mihail, membri luliu Prejea, Țopa Dan, secretariat Neamțu Paula, Belu Gabriela, Popa Busuioc, Sandor Udiko și încă un supleant.

DL Mitric Radu-Teodor

Tănase lonut.

DL Adrian-Ioan Veștea

Deci președintele Comisiei de soluționare Tănase lonuț, membri Morozan Gigi Cristina, Niculescu Grigore, Neamțu Paula, Belu Gabriela, Popa Busuioc și Sandor lldiko. Supun la vot. Vot secret. Culegem voturile, cu 31 de voturi pentru și o abținere s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.45/2018 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea contractării de către UAT Județul Brașov a proiectului ”Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”, cod SIPOCA 125 și cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la Festivalul Concurs de Muzică

Populară pentru Tineri Interpreți ”Flori în Țara Bârsei”, organizat de Centrul Cultural Reduta. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor propuse a fi alocate pentru plata cotizațiilor pentru asociațiile și fundațiile in care UAT-județul Brașov este membru pe anul 2018. Doamna Imelda Toaso nu votează.

DL Vasile Ungureanu

Eu nu votez.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bine, domnul Ungureanu. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci domnul Vasile Ungureanu cu doamna Imelda Toaso nu votează. Cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

DI. Mihail Veștea

Mai avem luna asta o ședință? Aș propune pe 24 de Dragobete, ca să iasă bine.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, vom ține cont. Da vă rog.

DI. Mitric Radu-Teodor

E o dată foarte bună 24 februarie, să vină și domnul George Scripcaru.

Dl. Postolache Nicolae

Domnul președinte vă rog să îmi permiteți să o întreb pe doamna vicepreședinte Imelda pe probleme de mediu. Doamna ministru a Mediului a făcut o declarație înainte de a merge la Bruxelles referitoare la probleme de poluare a aerului și a spus că așteaptă o atitudine pozitivă și din partea Consiliului Județean Brașov și a municipalității Brașovului. Dacă ne puteți spune despre ce este vorba și în ce ar consta atitudinea asta?

Di. Adrian-Ioan Veștea

Dacă îmi permiteți, împreună cu domnul primar George Scripcaru ne-am deplasat la București, luni, la solicitarea doamnei ministru. După cum ați văzut, pe site-ul consiliului județean a intrat în dezbatere publică Planul de Menținere a Calității Aerului. Este propus pentru dezbatere publică. De asemenea Primăria Brașov are obligația de a își face un Plan de îmbunătățire a aerului, urmează să își facă procedura de achiziție, au făcut o procedură de achiziție în luna octombrie, nu s-a prezentat absolut nimeni, au reluat procedura, să sperăm că se va prezenta cineva. Noi vom face acest Plan de îmbunătățire, urmând ca să intre și el în dezbatere publică. Mulțumesc. Domnul Kadas.

Dl. Kadaș-Iluna Andrei-Marius

Domnul președinte, în urmă cu aproximativ 90 de zile, tot în plen, am făcut o interpelare prin care am rugat să se respecte termenul de implementare a organigramei DGASPC. Aș vrea să știu în ce stadiu suntem doamna Dumbrăveanu?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Am avut repetate întâlniri, ultima întâlnire cu cei din conducerea DG ASPC a avut loc luni la ora 12. Ne-am întâlnit, am făcut o primă analiză, s-au făcut niște precizări legate de organigrama de funcționare, nu erau în totalitate aduse la cerințele HG nr. 797. Mâine avem următoarea întâlnire, sperăm să fie totul în ordine. Dacă mâine este finalizat materialul, peste trei zile vom avea ședință de colegiu director, vom aviza propunerile directorului DGASPC, vom trimite pentru aviz la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și la ANFP, urmând ca în termen de 30 de zile să așteptăm avizul și să venim în fața consiliului județean cu propunerea avizată de către cele două instituții.

Dl. Kadaș-Iluna Andrei-Marius

De asta vă rog, pentru că sunt destui pași de făcut inclusiv cu ANFP-ul, trebuie să ajungă la noi în Comisie și termenul expiră din cunoștințele mele undeva în 23 martie. Deci timpul este destul de scurt. Mulțumesc.


Secretar, Dumbrăveanu Maria